Komisja europejskaPobieranie 0.66 Mb.
Strona1/14
Data06.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
D020665/02


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/…

z dnia XXX r.

dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję Komisji 2006/861/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,1 w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje: 1. Na mocy art. 12 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową2 Europejska Agencja Kolejowa (zwana dalej „Agencją”) jest zobowiązana do zapewnienia dostosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności („TSI”) do postępu technicznego i tendencji rynkowych oraz do wymagań społecznych, a także przedkłada Komisji niezbędne jej zdaniem zmiany w TSI.

 2. Decyzją C(2010) 2576 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Komisja udzieliła Agencji mandatu do opracowania i dokonania przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności w celu rozszerzenia ich zakresu na cały system kolei w Unii Europejskiej. Na mocy tego mandatu Agencja otrzymała zadanie rozszerzenia zakresu technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” na cały system kolei w Unii Europejskiej.

 3. Dnia 1 lutego 2012 r. Europejska Agencja Kolejowa przedłożyła zalecenie dotyczące zmienionej technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu „Tabor - wagony towarowe”.

 4. TSI dotycząca podsystemu „Tabor - wagony towarowe” nie powinna nakładać wymogu korzystania z określonych technologii lub rozwiązań technicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to absolutnie niezbędne do zrealizowania funkcji interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

 5. TSI dotycząca taboru ustanowiona na mocy niniejszego rozporządzenia nie obejmuje wszystkich wymagań zasadniczych określonych w załączniku III do dyrektywy 2008/57/WE. Zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy 2008/57/WE aspekty techniczne, które nie są uwzględnione, powinny zostać określone jako punkty otwarte.

 6. Zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE państwa członkowskie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat przepisów technicznych, oceny zgodności i procedur weryfikacji, które należy stosować w poszczególnych przypadkach, oraz organów odpowiedzialnych za wykonywanie tych procedur.

 7. TSI dotycząca podsystemu „Tabor - wagony towarowe” powinna odnosić się do decyzji Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.3

 8. Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy 2008/57/WE TSI dotycząca podsystemu „Tabor - wagony towarowe” powinna umożliwiać, przez pewien ograniczony okres, włączanie składników interoperacyjności do podsystemów bez certyfikacji, o ile spełnione są określone warunki.

 9. Z tego względu należy uchylić decyzję 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącą technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.4

 10. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się techniczną specyfikację interoperacyjności odnoszącą się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” całego systemu kolei w Unii Europejskiej, jak określono w załączniku.Artykuł 2

 1. TSI ma zastosowanie do podsystemu „Tabor - wagony towarowe” opisanego w pkt 2.7 załącznika II do dyrektywy 2008/57/WE.

 2. TSI stosuje się do wagonów towarowych o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej nie większej niż 160 km/h i maksymalnym nacisku osi nie większym niż 25 t.

 3. TSI stosuje się do wagonów towarowych, które mają być eksploatowane na następujących nominalnych szerokościach toru: 1435 mm, 1524 mm, 1600 mm i 1668 mm. TSI nie stosuje się do wagonów towarowych eksploatowanych głównie na liniach o szerokości toru 1520 mm, które mogą być czasami eksploatowane na liniach o szerokości toru 1524 mm.

Artykuł 3

TSI stosuje się do wszystkich nowych wagonów towarowych należących do taboru systemu kolei w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przepisów pkt 7 załącznika.

TSI określona w załączniku ma również zastosowanie do istniejących wagonów taboru towarowego:

a) jeżeli są one poddawane odnowieniu lub modernizacji zgodnie z art. 20 dyrektywy 2008/57/WE lub

b) w odniesieniu do określonych przepisów, np. identyfikowalności osi z pkt 4.2.3.6.4 i planu utrzymania z pkt 4.5.3.

Szczegółowy zakres techniczny niniejszego rozporządzenia określono w rozdziale 2 załącznika.Artykuł 4

 1. W odniesieniu do „punktów otwartych” określonych w dodatku A do TSI warunkami, jakie muszą być spełnione do celów weryfikacji interoperacyjności, w rozumieniu art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/57/WE, są przepisy techniczne mające zastosowanie w państwie członkowskim, które dają podstawy do oddania do eksploatacji podsystemów będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

 2. W terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie przesyła pozostałym państwom członkowskim i Komisji następujące informacje, o ile nie zostały one już im przesłane na podstawie decyzji Komisji 2006/861/WE:

a) wykaz obowiązujących przepisów technicznych, o których mowa w ust. 1;

b) procedury oceny zgodności i weryfikacji, jakie należy wykonać w celu stosowania przepisów,

c) organy wyznaczone do wykonania tych procedur oceny zgodności i weryfikacji.

Artykuł 5


 1. W odniesieniu do przypadków szczególnych określonych w rozdziale 7 TSI warunkami, jakie muszą być spełnione do celów weryfikacji interoperacyjności, w rozumieniu art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/57/WE, są przepisy techniczne mające zastosowanie w państwie członkowskim, które dają podstawy do oddania do eksploatacji podsystemów będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

 2. W terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o:

a) obowiązujących przepisach technicznych, o których mowa w ust. 1;

b) procedurach oceny zgodności i weryfikacji, jakie należy wykonać w celu stosowania przepisów technicznych, o których mowa w ust. 1;

c) organach wyznaczonych do wykonania procedur oceny zgodności i weryfikacji dla przypadków szczególnych, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 6


 1. Bez uszczerbku dla porozumień, które zostały już zgłoszone na mocy decyzji Komisji 2006/861/WE i nie będą zgłaszane ponownie, w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich krajowych, dwustronnych, wielostronnych lub międzynarodowych porozumieniach, na mocy których użytkowane są wagony towarowe należące do zakresu niniejszego rozporządzenia.

 2. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich kolejnych porozumieniach lub zmianach dotyczących istniejących porozumień.

Artykuł 7

Zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE w terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz projektów wdrażanych na swoim terytorium, które są na zaawansowanym etapie realizacji.Artykuł 8

 1. Świadectwa weryfikacji WE dla podsystemu zawierającego składniki interoperacyjności bez deklaracji WE o zgodności lub przydatności do stosowania mogą być wydawane w czasie trwania okresu przejściowego wynoszącego dziesięć lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile spełnione są przepisy określone w pkt 6.3 załącznika.

 2. Produkcja lub modernizacja/odnowienie podsystemu z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności zostają zakończone przed upływem okresu określonego w ust. 1, łącznie z oddaniem do eksploatacji.

 3. W czasie trwania okresu przejściowego określonego w ust. 1:

a) w procedurze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, należy odpowiednio określić przyczyny braku certyfikacji składników interoperacyjności;

b) krajowe organy ds. bezpieczeństwa zgłaszają stosowanie niecertyfikowanych składników interoperacyjności w kontekście procedur udzielania zezwoleń w swoich raportach rocznych, o których mowa w art. 18 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.5. 1. Po upływie okresu przejściowego wynoszącego jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nowo wyprodukowane składniki interoperacyjności, które nie wchodzą w zakres wyjątków określonych w pkt 6.5 załącznika, są objęte wymaganą deklaracją WE o zgodności lub przydatności do stosowania.

Artykuł 9

Deklaracja weryfikacji lub zgodności z typem wydana dla nowego pojazdu zgodnie z decyzją 2006/861/WE jest uznawana za ważną do końca okresu przejściowego wynoszącego trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Artykuł 10

 1. Agencja publikuje na swojej stronie internetowej wykaz w pełni zatwierdzonych kompozytowych klocków hamulcowych do transportu międzynarodowego, o których mowa w dodatku G.

 2. Agencja dokonuje aktualizacji wykazów, o których mowa w ust. 1, i powiadamia Komisję o wszelkich zmianach tych wykazów. Komisja powiadamia państwa członkowskie o wszelkich zmianach tych wykazów za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/57/WE.

Artykuł 11

Decyzja 2006/861/WE traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ma ona jednak w dalszym ciągu zastosowanie do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z tą decyzją oraz, o ile wnioskodawca nie złoży wniosku o stosowanie niniejszego rozporządzenia, do projektów dotyczących nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji lub są przedmiotem umowy, która jest wykonywana w chwili opublikowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Jednakże zezwolenia na oddanie do eksploatacji z zastosowaniem TSI określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem jej pkt 7.1.2, mogą być wydawane przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Komisji

Przewodniczący
José Manuel BARROSO


ZAŁĄCZNIK

Techniczna specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu „Tabor - wagony towarowe”

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie Error: Reference source not found

1.1. Zakres techniczny Error: Reference source not found

1.2. Zakres geograficzny Error: Reference source not found

1.3. Treść niniejszej TSI Error: Reference source not found

2. Zakres i definicja podsystemu Error: Reference source not found

3. Zasadnicze wymagania Error: Reference source not found

4. Charakterystyka podsystemu Error: Reference source not found

4.1. Wprowadzenie Error: Reference source not found

4.2. Specyfikacje funkcjonalne i techniczne podsystemu Error: Reference source not found

4.2.1. Informacje ogólne Error: Reference source not found

4.2.2. Konstrukcje i części mechaniczne Error: Reference source not found

4.2.2.1. Interfejs mechaniczny Error: Reference source not found

4.2.2.1.1. Sprzęg końcowy Error: Reference source not found

4.2.2.1.2. Sprzęg wewnętrzny Error: Reference source not found

4.2.2.2. Wytrzymałość jednostki Error: Reference source not found

4.2.2.3. Integralność jednostki Error: Reference source not found

4.2.3. Oddziaływanie pomiędzy skrajnią pojazdu a torem Error: Reference source not found

4.2.3.1. Skrajnia Error: Reference source not found

4.2.3.2. Zgodność z obciążalnością linii Error: Reference source not found

4.2.3.3. Zgodność z systemami detekcji pociągów Error: Reference source not found

4.2.3.4. Monitorowanie stanu łożysk osi Error: Reference source not found

4.2.3.5. Bezpieczeństwo podczas jazdy Error: Reference source not found

4.2.3.5.1. Zabezpieczenie przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatych torach Error: Reference source not found

4.2.3.5.2. Zachowanie dynamiczne podczas jazdy Error: Reference source not found

4.2.3.6. Układ biegowy Error: Reference source not found

4.2.3.6.1. Projekt konstrukcyjny ramy wózka Error: Reference source not found

4.2.3.6.2. Charakterystyka zestawów kołowych Error: Reference source not found

4.2.3.6.3. Charakterystyka kół Error: Reference source not found

4.2.3.6.4. Charakterystyka osi Error: Reference source not found

4.2.3.6.5. Maźnice/łożyska Error: Reference source not found

4.2.3.6.6. Zestawy kołowe ze zmiennym rozstawem kół Error: Reference source not found

4.2.3.6.7. Urządzenie przestawcze do zestawów kołowych o zmiennym prześwicie Error: Reference source not found

4.2.4. Hamulec Error: Reference source not found

4.2.4.1. Informacje ogólne Error: Reference source not found

4.2.4.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Error: Reference source not found

4.2.4.3. Wymogi funkcjonalne i techniczne Error: Reference source not found

4.2.4.3.1. Ogólne wymogi funkcjonalne Error: Reference source not found

4.2.4.3.2. Skuteczność hamowania Error: Reference source not found

4.2.4.3.2.1. Hamulec służbowy Error: Reference source not found

4.2.4.3.2.2. Hamulec postojowy Error: Reference source not found

4.2.4.3.3. Pojemność cieplna Error: Reference source not found

4.2.4.3.4. Zabezpieczenie przed poślizgiem kół (WSP) Error: Reference source not found

4.2.5. Warunki środowiskowe Error: Reference source not found

4.2.6. Ochrona systemu Error: Reference source not found

4.2.6.1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Error: Reference source not found

4.2.6.1.1. Informacje ogólne Error: Reference source not found

4.2.6.1.2. Specyfikacja funkcjonalna i techniczna Error: Reference source not found

4.2.6.1.2.1. Przegrody Error: Reference source not found

4.2.6.1.2.2. Materiały Error: Reference source not found

4.2.6.1.2.3. Przewody Error: Reference source not found

4.2.6.1.2.4. Płyny łatwopalne Error: Reference source not found

4.2.6.2. Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi Error: Reference source not found

4.2.6.2.1. Środki ochrony przed dotykiem pośrednim (uziemienie ochronne) Error: Reference source not found

4.2.6.2.2. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim Error: Reference source not found

4.2.6.3. Urządzenia mocujące oznaczeń sygnałowych końca pociągu Error: Reference source not found

4.3. Specyfikacja funkcjonalna i techniczna interfejsów Error: Reference source not found

4.3.1. Interfejs z podsystemem „Infrastruktura” Error: Reference source not found

4.3.2. Interfejs z podsystemem „Ruch kolejowy” Error: Reference source not found

4.3.3. Interfejs z podsystemem „Sterowanie” Error: Reference source not found

4.4. Zasady eksploatacji Error: Reference source not found

4.5. Zasady utrzymania Error: Reference source not found

4.5.1. Dokumentacja ogólna Error: Reference source not found

4.5.2. Akta uzasadnienia projektu utrzymania Error: Reference source not found

4.5.3. Opis utrzymania Error: Reference source not found

4.6. Kompetencje zawodowe Error: Reference source not found

4.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy Error: Reference source not found

4.8. Parametry do zapisu w dokumentacji technicznej Error: Reference source not found

5. SKŁADNIKI INTEROPERACYJNOŚCI Error: Reference source not found

5.1. Informacje ogólne Error: Reference source not found

5.2. Rozwiązania nowatorskie Error: Reference source not found

5.3. Specyfikacje składników interoperacyjności Error: Reference source not found

5.3.1. Układ biegowy Error: Reference source not found

5.3.2. Zestaw kołowy Error: Reference source not found

5.3.3. Koło Error: Reference source not found

5.3.4. Oś Error: Reference source not found

5.3.5. Oznaczenie sygnałowe końca pociągu Error: Reference source not found

6. Ocena zgodności i weryfikacja WE Error: Reference source not found

6.1. Składnik interoperacyjności Error: Reference source not found

6.1.1. Moduły Error: Reference source not found

6.1.2. Procedury oceny zgodności Error: Reference source not found

6.1.2.1. Układ biegowy Error: Reference source not found

6.1.2.2. Zestaw kołowy Error: Reference source not found

6.1.2.3. Koło Error: Reference source not found

6.1.2.4. Oś Error: Reference source not found

6.1.3. Nowatorskie rozwiązania dla składników interoperacyjności Error: Reference source not found

6.2. Podsystem Error: Reference source not found

6.2.1. Moduły Error: Reference source not found

6.2.2. Procedury weryfikacji WE Error: Reference source not found

6.2.2.1. Wytrzymałość jednostki Error: Reference source not found

6.2.2.2. Zabezpieczenie przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatych torach Error: Reference source not found

6.2.2.3. Zachowanie dynamiczne podczas jazdy Error: Reference source not found

6.2.2.4. Maźnice/łożyska Error: Reference source not found

6.2.2.5. Urządzenie przestawcze do zestawów kołowych o zmiennym prześwicie Error: Reference source not found

6.2.2.6. Pojemność cieplna Error: Reference source not found

6.2.2.7. Warunki środowiskowe Error: Reference source not found

6.2.2.8. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Error: Reference source not found

6.2.2.8.1. Przegrody Error: Reference source not found

6.2.2.8.2. Materiały Error: Reference source not found

6.2.2.8.3 Przewody Error: Reference source not found

6.2.2.8.4 Substancje ciekłe łatwopalne Error: Reference source not found

6.2.3. Rozwiązania nowatorskie Error: Reference source not found

6.3. Podsystem zawierający składniki odpowiadające składnikom interoperacyjności nieposiadające deklaracji WE Error: Reference source not found

6.4. Fazy projektu, w których ocena jest wymagana Error: Reference source not found

6.5. Składniki posiadające deklarację zgodności WE Error: Reference source not found

7. Wdrożenie Error: Reference source not found

7.1. Zezwolenie na oddanie do eksploatacji Error: Reference source not found

7.1.1. Zezwolenie na oddanie do eksploatacji nowego pojazdu w zgodności z poprzednimi TSI WAG Error: Reference source not found

7.1.2. Wzajemne uznawanie pierwszego zezwolenia na oddanie do eksploatacji Error: Reference source not found

7.2. Wymiana, odnowa i modernizacja Error: Reference source not found

7.3. Przypadki szczególne Error: Reference source not found

7.3.1. Wprowadzenie Error: Reference source not found

7.3.2. Lista przypadków szczególnych Error: Reference source not found

7.3.2.1. Ogólne przypadki szczególne Error: Reference source not found

7.3.2.2. Monitorowanie stanu łożysk osi (pkt 4.2.3.4) Error: Reference source not found

7.3.2.3. Zabezpieczenie przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatych torach (pkt 4.2.3.5.1) Error: Reference source not found

7.3.2.4. Zachowanie dynamiczne podczas jazdy (pkt 4.2.3.5.2) Error: Reference source not found

7.3.2.5. Charakterystyka zestawów kołowych (pkt 4.2.3.6.2) Error: Reference source not found

7.3.2.6. Charakterystyka kół (pkt 4.2.3.6.3) Error: Reference source not found

7.3.2.7. Urządzenia mocujące oznaczeń sygnałowych końca pociągu (pkt 4.2.6.3) Error: Reference source not found

7.4. Szczególne warunki środowiskowe Error: Reference source not found

7.5. Wagony towarowe eksploatowane na mocy porozumień krajowych, dwustronnych, wielostronnych albo międzynarodowych Error: Reference source not found

Załączniki 56

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna