Komisja europejskaPobieranie 0.66 Mb.
Strona7/14
Data06.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

6.Ocena zgodności i weryfikacja WE

6.1.Składnik interoperacyjności

6.1.1.Moduły


Ocenę zgodności składnika interoperacyjności wykonuje się zgodnie z modułami opisanymi w tabeli 8.

Tabela 8

Moduły do oceny zgodności składników interoperacyjności

Moduł CA1

Wewnętrzna kontrola produkcji plus sprawdzenie produktu w trakcie badania jednostkowego

Moduł CA2

Wewnętrzna kontrola produkcji plus sprawdzenie produktu w losowo wybranych odstępach czasu

Moduł CB

Badanie typu WE

Moduł CD

Zgodność z typem na podstawie systemu zarządzania jakością w procesie produkcyjnym

Moduł CF

Zgodność z typem na podstawie weryfikacji produktu

Moduł CH

Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością

Moduł CH1

Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością plus badanie projektu

Moduły te opisano szczegółowo w decyzji Komisji 2010/713/UE.

6.1.2.Procedury oceny zgodności


Producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w Unii dokonuje wyboru jednego z modułów lub kombinacji modułów wskazanych w tabeli 9, w zależności od wymaganego składnika.

Tabela 9

Moduły stosowane do składników interoperacyjności

Punkt

Składnik

Moduły

CA1 lub CA2

CB+CD

CB+CF

CH

CH1

4.2.3.6.1

Układ biegowy
X

X
X

Układ biegowy - ustalony

XX
4.2.3.6.2

Zestaw kołowy

X(*)

X

X

X(*)

X

4.2.3.6.3

Koło

X(*)

X

X

X(*)

X

4.2.3.6.4X(*)

X

X

X(*)

X

5.3.5

Oznaczenie sygnałowe końca pociągu

XX
(*) Moduły CA1, CA2 lub CH można stosować wyłącznie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu, a więc opracowanych przed wejściem niniejszej TSI w życie, pod warunkiem że producent wykaże przed jednostką notyfikowaną, że do celów poprzednich zastosowań dokonano przeglądu konstrukcji i przeprowadzono badanie typu w porównywalnych warunkach i że są one zgodne z wymaganiami niniejszej TSI; potwierdzenie tego faktu jest udokumentowane i jest uznane za zapewniające ten sam poziom dowodowy jak moduł CB lub badanie konstrukcji zgodnie z modułem CH1.

W ramach stosowania wybranego modułu lub kombinacji modułów składnik interoperacyjności ocenia się pod kątem zgodności z wymaganiami, o których mowa w sekcji 4.2. W razie konieczności, w przepisach poniżej znajdują się wymagania dodatkowe dotyczące oceny poszczególnych składników interoperacyjności.


6.1.2.1.Układ biegowy


Sposób wykazania zgodności układu biegowego opisano w sekcji 2 dodatku B.

Jednostki wyposażone w ustalony układ biegowy zgodnie z wykazem poniżej uznaje się za zgodne z odpowiednimi wymogami, o ile układy biegowe są eksploatowane w ustalonych dla nich obszarach stosowania:

a) układ biegowy jednoosiowy:


  • zawieszenie resorowe z podwójnym wieszakiem,

  • Niesky 2,

  • zawieszenie S 2000;

b) układ biegowy na wózku dwuosiowym:

c) wózki trzyosiowe:

  • rodzina wózków trzyosiowych z zawieszeniem resorowym.

Podstawę oceny wytrzymałości ramy wózka stanowi pkt 6.2 normy EN 13749:2011.

6.1.2.2.Zestaw kołowy


Sposób wykazania zgodności zachowania mechanicznego zestawu kołowego wykonuje się zgodnie z pkt 3.2.1 normy EN13260:2009+A1:2010, która określa wartości graniczne dla siły osiowej i powiązane badanie weryfikacyjne.

Musi istnieć odpowiednia procedura weryfikacji w celu zagwarantowania na etapie montażu, że żadne wady nie obniżą bezpieczeństwa z powodu zmiany charakterystyki mechanicznej zamontowanych części osi.


6.1.2.3.Koło


a) Koła kuto-walcowane: charakterystykę mechaniczną wykazuje się zgodnie z procedurą określoną w pkt 7 normy EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011.

Jeżeli dane koło ma być wykorzystywane podczas hamowania pojazdu kolejowego za pomocą klocków działających na powierzchnie toczne kół, to powinno być ono sprawdzone pod kątem termomechanicznym, z uwzględnieniem maksymalnej przewidzianej energii hamowania. Badanie typu, określone normą EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011, pkt 6.2, wykonuje się w celu sprawdzenia, czy odkształcenia poprzeczne wieńca podczas hamowania oraz naprężenie szczątkowe mieszczą się w wyszczególnionych granicach tolerancji.

Kryteria decyzyjne dla naprężeń szczątkowych dla kół kuto-walcowanych są określone w normie EN 13979-1:2003+A1:2009+A2:2011.

b) Inne rodzaje kół: Inne typy kół są dopuszczalne dla jednostek przeznaczonych do użytku krajowego. W takim przypadku kryteria decyzyjne i kryteria dotyczące naprężenia zmęczeniowego są określane w przepisach krajowych. Takie przepisy krajowe są zgłaszane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE.

Istnieje procedura weryfikacji w celu zagwarantowania na etapie produkcji, że żadne wady nie obniżą bezpieczeństwa z powodu zmiany charakterystyki mechanicznej kół. Sprawdza się wytrzymałość materiału kół na rozciąganie, twardość powierzchni tocznych, odporność na kruche pękanie (tylko dla kół z hamowaniem na powierzchni tocznej), udarność, właściwości materiału i czystość materiału. Procedura weryfikacji obejmuje dane na temat liczności próbki dla każdego parametru, jaki ma być sprawdzany.

6.1.2.4.Oś


Oprócz wymienionego wyżej wymagania dotyczącego montażu, Sposób wykazania zgodności w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz charakterystyki zmęczeniowej osi opiera się na pkt 4, 5 i 6 normy EN13103:2009+A1:2010.

Kryteria decyzyjne dla dopuszczalnego naprężenia znajdują się w pkt 7 normy 13103:2009+A1:2010. Musi istnieć odpowiednia procedura weryfikacji w celu zagwarantowania na etapie produkcji, że żadne wady nie obniżą bezpieczeństwa z powodu zmiany charakterystyki mechanicznej osi. Sprawdza się wytrzymałość materiału osi na rozciąganie, udarność, integralność powierzchni, właściwości materiału i czystość materiału. Procedura weryfikacji obejmuje dane na temat liczności próbki dla każdego parametru, jaki ma być sprawdzany.


6.1.3.Nowatorskie rozwiązania dla składników interoperacyjności


Jeżeli wnioskuje się o rozwiązanie nowatorskie (określone w pkt 4.2.1) w odniesieniu do składnika interoperacyjności (określone w sekcji 5.2), producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w Unii podają odchylenia od odpowiedniego punktu niniejszej TSI i przedstawiają je Komisji Europejskiej w celu dokonania analizy. W przypadku gdy analiza przyniesie opinię pozytywną, opracowane zostaną: odpowiednia specyfikacja funkcjonalna i specyfikacja interfejsów oraz metoda oceny, co jest niezbędne w celu włączenia tych elementów do TSI, aby umożliwić stosowanie danego składnika.

Odpowiednia specyfikacja funkcjonalna i specyfikacja interfejsów oraz stosowne metody oceny zostaną w ten sposób włączone do TSI w ramach jej przeglądu.

W wyniku notyfikowania przez Komisję decyzji podjętej zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/57/WE rozwiązanie nowatorskie może być dopuszczone do stosowania.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna