Komisja europejskaPobieranie 0.66 Mb.
Strona9/14
Data06.05.2016
Rozmiar0.66 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6.3.Podsystem zawierający składniki odpowiadające składnikom interoperacyjności nieposiadające deklaracji WE


Jednostka notyfikowana może wydać świadectwo WE weryfikacji podsystemu, nawet jeżeli niektóre składniki odpowiadające składnikom interoperacyjności włączonym do podsystemu nie są objęte odpowiednią deklaracją zgodności WE zgodnie z niniejszą TSI (niecertyfikowane składniki interoperacyjności), w następujących przypadkach:

a) składnik podlega okresowi przejściowemu określonemu w art. 8;

b) składnik został wyprodukowany przed wejściem w życie niniejszej TSI oraz typ tego składnika


  • był stosowany w już zatwierdzonym podsystemie, oraz

  • został dopuszczony do obrotu w co najmniej jednym państwie członkowskim przed wejściem w życie niniejszej TSI.

Jednostka notyfikowana dokonuje weryfikacji WE podsystemu zgodnie z wymogami z rozdziału 4, stosując odpowiednie wymagania dotyczące oceny z rozdziału 6 i rozdziału 7, z wyjątkiem przypadków szczególnych. Na potrzeby tej weryfikacji WE stosuje się moduły podsystemu określone w pkt 6.2.2.

Dla składników ocenianych w ten sposób nie wydaje się deklaracji zgodności lub przydatności do stosowania WE.


6.4.Fazy projektu, w których ocena jest wymagana


Ocena obejmuje następujące dwie fazy oznaczone symbolem „X” w tabeli F.1 w dodatku F do niniejszej TSI. W przypadku gdy podano określone badanie typu, uwzględnia się w szczególności warunki i wymogi z sekcji 4.2.

a) faza projektowania i opracowania:  • przegląd projektu lub badanie projektu,

  • badanie typu: badanie w celu sprawdzenia projektu, jeżeli występuje w sekcji 4.2 i zgodnie z tą sekcją;

b) faza produkcji:

  • rutynowe badanie w celu sprawdzenia zgodności produkcji. Podmiot odpowiedzialny za ocenę badań rutynowych zostaje określony zgodnie z wybranym modułem oceny.

Struktura dodatku F odpowiada sekcji 4.2. W stosownych przypadkach podano odniesienia do punktów sekcji 6.1 i 6.2.

6.5.Składniki posiadające deklarację zgodności WE


Jeżeli składnik został zidentyfikowany jako składnik interoperacyjności i otrzymał deklarację zgodności WE przed wejściem w życie niniejszej TSI, to w ramach niniejszej TSI postępuje się z nim w następujący sposób:

a) jeżeli składnik nie jest uznawany za składnik interoperacyjności na mocy niniejszej TSI, to ani świadectwo, ani deklaracja nie są ważne do celów procedury weryfikacji WE związanej z niniejszą TSI;

b) następujące składniki interoperacyjności nie wymagają ponownej oceny zgodności na mocy niniejszej TSI do chwili wygaśnięcia odpowiedniego świadectwa lub deklaracji:


  • zestaw kołowy,

  • koło

  • oś.

7.Wdrożenie

7.1.Zezwolenie na oddanie do eksploatacji


Niniejsza TSI ma zastosowanie do podsystemu „Tabor - wagony towarowe” w zakresie określonym w jej sekcjach 1.1 i 1.2 i w rozdziale 2 i dotyczy wagonów dopuszczonych do eksploatacji po dacie stosowania niniejszej TSI.

7.1.1.Zezwolenie na oddanie do eksploatacji nowego pojazdu w zgodności z poprzednimi TSI WAG11


Zob. art. 9.

7.1.2.Wzajemne uznawanie pierwszego zezwolenia na oddanie do eksploatacji


Zgodnie z art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE następujący wykaz zawiera warunki, w których jednostka, która została już oddana do eksploatacji w jednym państwie członkowskim, nie podlega dodatkowym zezwoleniom na oddanie do eksploatacji. Warunki te są uzupełniające w stosunku do wymagań z sekcji 4.2. Następujące warunki muszą być spełnione w całości:

a) zachowanie dynamiczne jednostki podczas jazdy zostało ocenione w pełnym zakresie właściwości geometrycznych toru i wszystkich kombinacji prędkości, krzywizny, niedoboru przechyłki zgodnie z normą EN 14363:2005 (pkt 4.2.3.5.2).


Ewentualnie, jednostka musi być wyposażona w układ biegowy, certyfikowany lub ustalony, zgodnie z pkt 6.1.2.1;

b) musi istnieć możliwość monitorowania stanu łożysk osi za pomocą przytorowych urządzeń detekcyjnych sieci, na której ma być eksploatowana jednostka, z uwzględnieniem warunków z pkt 4.2.3.4;

c) jednostka nie może być wyposażona w zestawy kołowe ze zmiennym rozstawem kół (pkt 4.2.3.6.6);

d) jednostka musi być wyposażona w koła kuto-walcowane poddane ocenie zgodnie z pkt 6.1.2.3 a);

e) zgodność/niezgodność z wymogami w zakresie monitorowania stanu łożysk osi za pomocą sprzętu przytorowego, jak określono w pkt 7.3.2.2. a), musi być odnotowana w dokumentacji technicznej;

f) jednostki przeznaczone do użytku na sieci o szerokości toru 1668 mm muszą być zgodne z wymogami w zakresie monitorowania stanu łożysk osi za pomocą sprzętu przytorowego, jak określono w pkt 7.3.2.2. b);

g) profil odniesienia ustalony dla jednostki zgodnie z pkt 4.2.3.1 musi być przypisany do jednego z odpowiednich docelowych profilów odniesienia G1, GA, GB i GC, łącznie z tymi stosowanymi do dolnej części GIC1 i GIC2;

h) jednostka musi być zgodna z systemami detekcji pociągów opartymi na obwodach torowych, licznikach osi i pętli indukcyjnej, jak określono w pkt 4.2.3.3 a), 4.2.3.3 b) i 4.2.3.3 c);

i) jednostka musi być wyposażona w ręczny układ sprzęgowy zgodny z przepisami sekcji 1 dodatku C, spełniający również wymogi sekcji 8, lub dowolny półautomatyczny lub automatyczny znormalizowany układ sprzęgowy;

j) układ hamulcowy musi być zgodny z warunkami z pkt 9, 14 i 15 dodatku C przy zastosowaniu przypadku referencyjnego określonego w pkt 4.2.4.2. Jeżeli układ hamulcowy wymaga klocków działających na powierzchnią toczną koła, to stosuje się tylko klocki hamulcowe wymienione w dodatku G;

k) jednostka musi być opatrzona wszystkimi stosownymi oznaczeniami zgodnie z normą EN15877-1:2012, w szczególności oznaczeniami określającymi:

(i) przypisany interoperacyjny prześwit,

(ii) znak masy własnej pojazdu,

(iii) znak granic obciążenia wagonu,

(iv) znak długości wagonu ze zderzakami,

(v) daty czynności utrzymaniowych,

(vi) punkty podnoszenia na linach i podnoszenia podnośnikiem,

(vii) odległość między dwoma osiami końcowymi jednostki,

(viii) odległość między środkami wózków,

(ix) masę hamującą oraz(x) szerokości toru, z jakimi jednostka jest zgodna i była pod tym względem oceniona.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna