Komisja europejskaPobieranie 2.39 Mb.
Strona1/21
Data02.05.2016
Rozmiar2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/…

z dnia XXX r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi1, w szczególności jego art. 19 ust. 5,a także mając na uwadze, co następuje:

 1. Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”.

 2. Podczas 16. spotkania Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w marcu 2013 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do konwencji.

 3. Rodzina Platysternidae spp. została włączona do załącznika I do Konwencji (jedyny gatunek tej rodziny Platysternon megacephalum był wcześniej wymieniony w załączniku II).

 4. Następujące gatunki wykreślono z załącznika I do Konwencji: Thylacinus cynocephalus, Onychogalea lunata, Caloprymnus campestris, Chaeropus ecaudatus, Macrotis leucura, Lophura imperialis i Campephilus imperialis.

 5. Następujące gatunki przeniesiono z załącznika II do załącznika I do Konwencji: Trichechus senegalensis, Geochelone platynota, Chitra chitra, Chitra vandijki i Pristis microdon.

 6. Następujące taksony przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji: Vicugna vicugna (populacja Ekwadoru; opatrzony adnotacją) i Tympanuchus cupido attwateri.

 7. Następujące gatunki włączono do załącznika II do konwencji: Naultinus spp. (poprzednio wymieniony w załączniku III), Trimeresurus mangshanensis, Clemmys guttata, Emydoidea blandingii, Malaclemys terrapin, Cyclemys spp., Geoemyda japonica, Geoemyda spengleri (poprzednio wymieniony w załączniku III), Hardella thurjii, Mauremys japonica, Mauremys nigricans (poprzednio wymieniony w załączniku III), Melanochelys trijuga, Morenia petersi, Sacalia bealei (poprzednio wymieniony w załączniku III), Sacalia quadriocellata (poprzednio wymieniony w załączniku III), Vijayachelys silvatica, Dogania subplana, Nilssonia formosa, Nilssonia leithii, Palea steindachneri (poprzednio wymieniony w załączniku III), Pelodiscus axenaria (poprzednio wymieniony w załączniku III), Pelodiscus maackii (poprzednio wymieniony w załączniku III), Pelodiscus parviformis (poprzednio wymieniony w załączniku III), Rafetus swinhoei (poprzednio wymieniony w załączniku III), Epipedobates machalilla, Carcharhinus longimanus (opatrzony adnotacją), Sphyrna lewini (opatrzony adnotacją; poprzednio wymieniony w załączniku III), Sphyrna mokarran (opatrzony adnotacją), Sphyrna zygaena (opatrzony adnotacją), Lamna nasus (opatrzony adnotacją; poprzednio wymieniony w załączniku III), Manta spp. (opatrzony adnotacją), Yucca queretaroensis, Operculicarya decaryi, Diospyros spp. (opatrzony adnotacją; populacje Madagaskaru; większość tych gatunków była poprzednio wymieniona w załączniku III), Dalbergia cochinchinensis (opatrzony adnotacją), Dalbergia granadillo (opatrzony adnotacją), Dalbergia retusa (opatrzony adnotacją; populacje Gwatemali i Panamy były poprzednio wymienione w załączniku III), Dalbergia stevensonii (opatrzony adnotacją; populacje Gwatemali były poprzednio wymienione w załączniku III), Dalbergia spp. (opatrzony adnotacją; populacje Madagaskaru), Senna meridionalis, Adenia firingalavensis, Adenia subsessilifolia, Uncarina grandidieri, Uncarina stellulifera, Osyris lanceolata (opatrzony adnotacją; populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii) oraz Cyphostemma laza.

 8. Następujące gatunki wykreślono z załącznika II do Konwencji: Pteropus brunneus, Caracara lutosa, Sceloglaux albifacies, Rheobatrachus silus, Rheobatrachus vitellinus, Tillandsia kautskyi, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei, Dudleya stolonifera i Dudleya traskiae.

 9. Taksony Rupicapra pyrenaica ornata i Papilio hospiton przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji. Taksony te włączono do załącznika II (gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony) i do załącznika IV (gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony) do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2. Oba taksony powinny zatem nadal figurować w załączniku A do niniejszego rozporządzenia.

 10. Następujące gatunki wymienione w załączniku II do Konwencji podlegają zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu, który został ustanowiony dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu do celów handlowych: Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis, Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis i Orlitia borneensis. Chelodina mccordi nadal figuruje w załączniku II opatrzony odnotacją o zerowym kontyngencie wywozowym dla okazów pozyskanych w naturze.

 11. Zmieniona została adnotacja #3 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków Panax ginseng i Panax quinquefolius.

 12. Zmieniona została adnotacja #9 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków Hoodia spp.

 13. Zmieniona została adnotacja #12 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków Aniba rosaeodora.

 14. Adnotacja do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków Aquilaria spp. and Gyrinops spp. została zastąpiona nową adnotacją #14.

 15. Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.

 16. Na 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt.

 17. Po 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji do załącznika III do Konwencji włączono następujące gatunki: Hynobius amjiensis.

 18. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 338/97 mają mieć zastosowanie tylko do żywych okazów inwazyjnych gatunków obcych, co należy wyjaśnić w adnotacjach odnoszących się do tych gatunków.

 19. W celu włączenia do prawa UE zmian wprowadzonych do załączników I, II i III do Konwencji, należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

 20. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.

 21. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.W imieniu Komisji

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK
Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D


 1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a) nazwy gatunków; lub

b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część. 1. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

 2. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

 3. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE3 lub dyrektywy Rady 92/43/EWG4.

 4. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:

a) „ssp.” jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;

b) „var(s)” jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c) „fa” jest wykorzystywany w celu określenia formy.


 1. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

 2. Symbol „I” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

 3. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

 4. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.

 5. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

 6. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

 7. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
  #1

  Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

  a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

  b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

  c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

  d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

  #2

  Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

  a) nasion oraz pyłków; oraz

  b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

  #3

  Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
  #4

  Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:

  a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

  b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

  c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

  d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

  e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); oraz

  f) produktów gotowych Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

  #5

  Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
  #6

  Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
  #7

  Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
  #8

  Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
  #9

  Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
  #10

  Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
  #11

  Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
  #12

  Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adntotacją.
  #13

  Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
  #14

  Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:

  a) nasion oraz pyłków;

  b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

  c) owoców;

  d) liści;

  e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach;  f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do korali, korali modlitewnych i rzeźb.

 8. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

 9. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

 10. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
  § 1

  Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
  § 2

  Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

 11. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
§ 3

Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
§ 4

Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2013
2013 -> Komisja europejska
2013 -> Kategoria wód Rzeki
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/we parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III)
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w niektórych owocowych lub warzywnych produktach do
2013 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju I zdrowia dzieci
2013 -> W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 wprowadza się następujące zmiany


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna