Komisja europejska zaproszenie – eac/A01/2015 Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia I Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+Pobieranie 55.02 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar55.02 Kb.


KOMISJA EUROPEJSKA

ZAPROSZENIE – EAC/A01/2015

Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach programu Erasmus+

1. Wprowadzenie

Niniejsze zaproszenie opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE mające znaczenie dla EOG.

W przyjętym przez Komisję programie prac dla programu Erasmus+ na 2016 r., C(2015)6151, przewiduje się wprowadzenie Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ona służyć akredytacji podmiotów, które mogą wykazać doświadczenie w realizacji wysokiej jakości działań mobilnościowych dla osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

2. Kontekst

Jednym z celów programu Erasmus+ jest zwiększenie jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wspieranie organizacji działających w obszarze VET w krajach uczestniczących w programie „Erasmus+” w rozwijaniu międzynarodowego wymiaru ich działalności.

Od 2002 r. w ramach procesu kopenhaskiego podejmuje się starania, aby zmodernizować kształcenie i szkolenie zawodowe, aby zwiększyć jego atrakcyjność i rozwinąć podejście ogólnoeuropejskie, które obejmowałoby m.in. zwiększoną mobilność transnarodową, większą przejrzystość i uznawanie kwalifikacji oraz ogólne umiędzynarodowienie w sektorze, co z kolei przyczyniałoby się do tworzenia prawdziwie europejskiego rynku pracy.

3. Cele i opis

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ ma zachęcić organizacje, które mają udokumentowane osiągnięcia w zapewnieniu odpowiedniej jakości mobilności dla osób uczących się i kadry w obszarze VET, do dalszego rozwijania ich strategii międzynarodowych. Rozwijanie międzynarodowego wymiaru działalności w Europie to nie tylko propagowanie uczenia się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ poprzez wprowadzenie wysokiej jakości działań z zakresu mobilności do programów nauczania. Obejmuje ono także rozwijanie podejścia międzynarodowego w całej organizacji wysyłającej, np. poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkolenia zawodowego.

Organizacje, które uzyskają Kartę jakości mobilności, będą mogły od 2017 roku aplikować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Karta ma także wspierać budowanie potencjału organizacji wysyłających w zakresie organizowania wysokiej jakości działań związanych z mobilnością dla osób uczących się i kadry, a jednocześnie nagradzać wysokiej jakości mobilność, promować ją i rozwijać.Kartę jakości mobilności przyznaje się na cały okres obowiązywania programu Erasmus+, a jej posiadacz i prowadzone przez niego działania mobilnościowe podlegają monitorowaniu, co wkazano w dalszej części niniejszego zaproszenia.

Prosimy zwrócić uwagę, że uzyskanie Karty jakości mobilności nie oznacza automatycznego finansowania ani gwarancji finansowania projektów w ramach Akcji 1. – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Na stronie internetowej programu Erasmus+ zamieszczony zostanie wykaz organizacji posiadających Kartę jakości mobilności, aby uświadomić przedsiębiorcom w Europie, że mogą pozyskiwać stażystów z organizacji, które spełniają wysokie standardy jakości.

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 zostanie opublikowany jesienią 2016 r.

Nieuzyskanie Karty nie wyklucza prawa organizacji działających w obszarze VET do aplikowania w standardowej procedurze w kolejnych konkursach w ramach Akcji 1. – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, jak wskazano w przewodniku po programie Erasmus+.

Organizacja nie ma obowiązku posiadania Karty jakości mobilności, aby realizować projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Należy zauważyć, że projekty mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ mogą realizować również nowe czy mniejsze organizacje, a także takie podmioty, które nie są zainteresowane uzyskaniem Karty jakości mobilności. Organizacje te mogą wnioskować o dofinansowanie projektów mobilności w tradycyjny sposób w ramach Akcji 1. – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, jak wskazano w przewodniku po programie „Erasmus+”.4. Kryteria kwalifikowalności
4.1. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioski o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego mogą składać poszczególne organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym lub krajowe konsorcja mobilności, pod następującymi warunkami:

- w przypadku wniosków składanych przez pojedyncze organizacje: wnioskodawca musi być organizacją działającą w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego ustanowioną w kraju uczestniczącym w programie, wysyłającą swoich uczniów i swoją kadrę za granicę;

- w przypadku wniosków składanych przez krajowe konsorcjum: wnioskodawca musi być koordynatorem krajowego konsorcjum. Koordynatorem może być dowolna organizacja będąca członkiem krajowego konsorcjum. W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 3 organizacje członkowskie. Wszystkie organizacje tworzące konsorcjum muszą być zarejestrowane w tym samym kraju programu Erasmus+ i muszą zostać wskazane w formularzu wniosku. Członkami krajowego konsorcjum (organizacje wysyłające) muszą być organizacje prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe oraz organizujące mobilność zagraniczną dla swoich uczniów i kadry.

O Kartę jakości mobilności mogą aplikować zarówno konsorcja już istniejące (ustanowione prawnie lub nieformalnie), jak i te nowo utworzone.

Każda organizacja wysyłająca jest odpowiedzialna za program, jakość i uznawalność okresów mobilności. Każdy członek konsorcjum musi podpisać z koordynatorem konsorcjum porozumienie, w którym zostaną określone role i zakres odpowiedzialności każdej ze stron oraz uzgodnienia administracyjne i finansowe; w ramach metod współpracy należy określić m.in. metody przygotowania uczestników, zapewnienia jakości mobilności oraz działań następujących po jej zakończeniu.

W przypadku konsorcjów, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty jakości mobilności należy przedłożyć pełnomocnictwa (mandates) udzielone koordynatorowi przez wszystkich członków konsorcjum, które będą dotyczyć wszystkich następnych wniosków o finansowanie projektów mobilności.

4.2. Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być: • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (określona jako organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego); lub

 • każda publiczna lub prywatna organizacja działająca na rynku pracy.

Przykładowo takimi organizacjami mogą być:

 • szkoła/instytut/ośrodek prowadzący kształcenie zawodowe;

 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

 • partner społeczny lub inny przedstawiciel danego zawodu, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe,

 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

 • instytut badawczy;

 • fundacja;

 • szkoła/instytut/centrum edukacyjne (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu średnim II stopnia, w tym również kształceniu dorosłych);

 • organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;

 • organ oferujący usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i usługi informacyjne w tym zakresie;

 • organ odpowiedzialny za strategie polityczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Każda organizacja musi być ustanowiona w jednym z krajów uczestniczących w programie, do których należą:
 1. państwa członkowskie Unii Europejskiej,

 2. następujące państwa EFTA należące do EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,

 3. była jugosłowiańska republika Macedonii oraz Turcja.

4.3. Ogólne kryteria kwalifikowalności

 1. Wniosek składany jest do agencji narodowej kraju, w którym organizacja wnioskująca/konsorcjum wnioskujące ma siedzibę.

 2. Wnioskodawca korzysta z elektronicznego formularza wniosku.

 3. Wniosek jest wypełniony w całości, w razie potrzeby wraz z załącznikami.

 4. Wniosek jest wypełniony w jednym z języków urzędowych UE, przy czym wyjątek stanowią wnioski składane do agencji narodowych w krajach EFTA/EOG i krajach kandydujących. Wnioski te mogą być wypełnione w języku narodowym wnioskodawcy.

 5. Wniosek został złożony w terminie.

5. Kryteria wykluczenia

Kryteria wykluczenia służą temu, aby wyeliminować z udziału tych wnioskodawców, którzy znajdują się w sytuacji mogącej rodzić obawy o ich istnienie w przyszłości oraz o ich faktyczną zdolność do regularnego prowadzenia z powodzeniem działań w zakresie mobilności, na potrzeby których przyznaje się kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.

Wnioskodawcy muszą w związku z tym - po wypełnieniu wniosku - podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107–109 rozporządzenia finansowego1, składając podpis na odpowiednim formularzu. Stanowi on część formularza wniosku towarzyszącego zaproszeniu do składania wniosków, które dotyczy Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+” i jest dostępne na stronie http://ec.europa.eu/education/calls/0514_en.htm

Organizacje, które uzyskają Kartę jakości mobilności, będą miały obowiązek przedstawić prawomocne dokumenty potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji powodujących wykluczenie, o których mowa w zaproszeniu, w terminie określonym przez właściwą agencję narodową.W razie nieprzesłania w/w dokumentów na potwierdzenie oświadczenia w wymaganym terminie, agencja narodowa może odmówić wydania Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

6. Kryteria wyboru, kryteria przyznania i ocena

6.1. Kryteria wyboru

 1. Wnioskodawcy muszą wykazać co najmniej 3 ukończone projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Uczenie się przez całe życie (2007-2013) lub programu Erasmus+.

W przypadku konsorcjum, każda z organizacji wchodzących w jego skład lub konsorcjum jako całość, muszą wykazać co najmniej 3 ukończone projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Uczenie się przez całe życie (2007-2013) lub programu Erasmus+.

 1. Średnie wykorzystanie budżetu ostatnich 3 ukończonych projektów musi wynosić co najmniej 80%.

6.2. Kryteria przyznania karty:

Wnioski o przyznanie Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego będą ocenianie na podstawie następujących kryteriów:

6.2.1. Na ile doświadczenie w organizacji mobilności transnarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiada celom określonym w zaproszeniu – 30/100 pkt.

Uwaga! W przypadku wniosku złożonego przez krajowe konsorcjum, kryterium to będzie stosowane do konsorcjum jako całości lub do każdego członka konsorcjum indywidualnie.

 1. W jakim zakresie organizacja wnioskująca posiada doświadczenie w realizacji projektów mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (Leonardo); na ile skala poprzednich projektów mobilności jest proporcjonalna do wielkości organizacji i na ile świadczy o strategicznym podejściu do działań międzynarodowych?

 2. W jakim zakresie poprzednie projekty cechują się odpowiednim poziomem wdrożenia (jakość zarządzania, zadowolenie uczestników, uznanie kompetencji, wykorzystanie certyfikacji LdV, itp.)?

 3. W jakim zakresie poprzednie działania z zakresu mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego świadczą o zaangażowaniu w zapewnienie jakości i długookresowy rozwój?

6.2.2. Adekwatność strategii na rzecz rozwijania międzynarodowego wymiaru działalności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie: strategia instytucjonalna, rozwój i zobowiązanie do zapewnienia mobilności transnarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 40/100 pkt.

Uwaga! W przypadku wniosku złożonego przez krajowe konsorcjum, kryterium to będzie stosowane do konsorcjum jako całości lub do każdego członka konsorcjum indywidualnie.

 1. W jakim zakresie wprowadzono jasne, solidne i jakościowe podejście w dążeniu do trwałego rozwijania międzynarodowego wymiaru działalności w Europie, w tym mobilności transnarodowej?

 2. Na ile jasna, konsekwentna i adekwatna jest proponowana długookresowa strategia rozwijania działań w zakresie mobilności transnarodowej?

 3. W jakim stopniu w strategii instytucjonalnej uwzględnia rozwój programów nauczania i umiejętności w odniesieniu do potrzeb rynku pracy?

 4. Jaki jest poziom jakości planu działania, który ma służyć osiągnięciu celów strategii umiędzynarodowienia?

 5. W jakim zakresie mobilność wyjeżdżających i przyjeżdżających osób uczących się oraz przedstawicieli kadry jest strukturalnie wbudowana w programy nauczania i, w stosownych przypadkach, z nimi powiązana?

 6. W jakim zakresie plany rozwoju na kolejne pięć lat są realistyczne w świetle osiągnięć z poprzednich projektów mobilności transnarodowej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego?

6.2.3. Kwestie organizacyjne i zarządzanie jakością - 30/100 pkt.

Uwaga! W przypadku wniosku złożonego przez krajowe konsorcjum, kryterium to będzie stosowane do konsorcjum jako całości lub do każdego członka konsorcjum indywidualnie.

 1. W jakim zakresie organizacja wnioskująca wykazuje się wysoką jakością ogólnego zarządzania mobilnością, w tym wewnętrznej struktury zarządzania, zasobów ludzkich oraz organizacji mobilności, począwszy od przygotowania aż po uznawanie wyników, ich upowszechnianie i ocenę?

 2. Jaki jest zakres i czas długookresowego zaangażowania w pełen cykl organizacji mobilności?

 3. Jaki jest zakres zaangażowania w zarządzanie jakością, z naciskiem na zasoby ludzkie, trwałe struktury oraz współpracę i wymianę informacji z organizacjami uczestniczącymi?

 4. W jakim zakresie planowany rozwój organizacyjny i rozwój mobilności zostały jasno przedstawione i na ile są one spójne z ogólnym charakterem i jakością strategii na rzecz rozwijania międzynarodowego wymiaru działalności w Europie?

 5. Czy środki, jakie przewiduje się zastosować w celu przeprowadzenia okresowej samooceny oraz podniesienia jakości zarządzania mobilnością z biegiem czasu są odpowiednie?

6.3. Ocena

Aby organizacja mogła uzyskać Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, złożony wniosek musi zostać oceniony na co najmniej 50% punktów w każdym z trzech kryteriów przyznania Karty i jednocześnie uzyskać łącznie min. 70/100 pkt. Organizacje, których wniosek nie osiągnie tych pułapów, nie będą mogły otrzymać Karty.7. Procedura składania wniosków

Wnioskodawcy są zobowiązani składać wnioski on-line do agencji narodowej w kraju, w którym organizacja wnioskująca jest ustanowiona. Wniosek składa się w formie elektronicznej, korzystając z odpowiedniego formularza, wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji wraz z formularzem wniosku można znaleźć na stronie narodowej agencji z kraju wnioskodawcy.

8. Informacja o wynikach selekcji wniosków

Agencja narodowa poinformuje wszystkich wnioskodawców o wynikach selekcji wniosków.

Wnioskodawcy, których wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymają Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego przyznawaną przez narodową agencję. Taki wnioskodawca będzie zobowiązany podpisać Kartę i zamieścić ją na stronie internetowej swojej organizacji.

Orientacyjny harmonogram

Etapy

Data i godzina lub
orientacyjny termin


Publikacja zaproszenia do składania wniosków

październik 2015 r.

Ostateczny termin składania wniosków

19 maja 2016 r. godz. 12.00 czasu brukselskiego

Ocena wniosków

czerwiec – sierpień 2016 r.

Informacja o wynikach selekcji oraz przyznanie Karty jakości mobilności

do końca września 2016 r.
9. Publikacja informacji

Komisja Europejska oraz agencje narodowe opublikują na swoich stronach internetowych następujące informacje o akredytowanych posiadaczach Karty jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego:

nazwa organizacji będącej posiadaczem Karty, w tym nazwy członków konsorcjów, adres(y) jej (ich) strony (stron) internetowej(-ych) oraz, w stosownych przypadkach, sektory, których dotyczą działania mobilnościowe.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez agencje narodowe zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych; oraz w stosownych przypadkach zgodnie z przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych w państwie, w którym został złożony wniosek.11. Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Po zakończeniu procedury selekcji przyznaje się Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, którą podpisuje organizacja wnioskująca oraz i narodowa agencja.11.1. Sprawozdawczość

W połowie okresu obowiązywania Karty jakości mobilności i na zakończenie ostatniej umowy dotyczącej projektu mobilności, posiadacze Karty zostaną poproszeni o złożenie sprawozdania na temat rozwoju strategii umiędzynarodowienia swojej organizacji oraz wpływu karty.11.2. Monitorowanie

Organizacje będące posiadaczami Karty jakości mobilności muszą przestrzegać standardów jakości, co będzie przedmiotem monitoringu narodowych agencji programu Erasmus+ w okresie jego realizacji. Standardy te są wyszczególnione w Zobowiązaniu do zapewnienia jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+, które stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia oraz do umowy z uczestnikiem mobilności, podpisywanej w ramach każdego kolejnego projektu mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Należy także przestrzegać zasad określonych w europejskiej karcie na rzecz jakości, którą można znaleźć na stronie http://qualityinternships.eu/

Narodowe agencje mogą poddać posiadaczy Karty jakości mobilności monitoringowi lub kontrolom na miejscu (on-the-spot checks), których przedmiotem mogą być:


 1. operacyjna strona zarządzania,

 2. jakość mobilności,

 3. rozwój strategii międzynarodowej.

W okresie obowiązywania Karty, narodowe agencje programu Erasmus+ mogą prowadzić wizyty monitorujące, poświęcone określonym zagadnieniom tematycznym. Mogą też zaprosić posiadaczy Karty na spotkanie z narodową agencją i innymi organizacjami.

11.3. Modyfikacja konsorcjum posiadającego Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wszelkie proponowane zmiany składu konsorcjum należy zgłosić na piśmie. Muszą one zostać zatwierdzone przez właściwą agencję narodową, która przyznała konsorcjum Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Instrumentem prawnym, dotyczącym wszelkich zmian składu konsorcjum, jest zmiana (aneksowanie) Karty jakości mobilności. Obydwie strony muszą podpisać aneks, zanim wejdzie on w życie. Konieczne jest spełnienie następujących wymogów: • dołączenie nowego członka wymaga podpisania przez niego pełnomocnictwa (mandate) dla koordynatora konsorcjum. Inni członkowie konsorcjum muszą pisemnie wyrazić zgodę na dołączenie nowej organizacji (pisma powinny być podpisane przez wskazane osoby kontaktowe). Koordynator przekazuje te pisma wraz z wnioskiem o rozszerzenie składu konsorcjum;

 • rozszerzenie składu konsorcjum wymaga zgody właściwej narodowej agencji, która sprawdza, czy spełnione są kryteria kwalifikowalności organizacji, czy nie istnieją przesłanki do jej wykluczenia oraz czy spełnione są kryteria selekcji i przyznania Karty określone w niniejszym zaproszeniu;

 • rezygnacja jednego z członków wymaga pisemnego wyjaśnienia koordynatora i pisma o rezygnacji od organizacji występującej z konsorcjum, podpisanego przez jej przedstawiciela prawnego. Jeżeli wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum, określone w niniejszym zaproszeniu, przestaną być spełniane, właściwa narodowa agencja ma prawo do podjęcia decyzji odnośnie utrzymania / wycofania Karty jakości mobilności.

Zmiana składu konsorcjum nie może wpływać na zmianę celów Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, która podważałaby decyzję o przyznaniu Karty lub byłaby sprzeczna z zasadą równego traktowania wnioskodawców.11.4. Wycofanie Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego zobowiązuje jej posiadaczy do realizowania działań z zakresu mobilności na odpowiednim poziomie jakościowym i będzie ważna do końca programu Erasmus+. Narodowe agencje są odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania przez posiadaczy Karty jakości mobilności standardów jakościowych w sposób ciągły.

Niska jakość działań, złe zarządzanie finansowe, nadużycia finansowe, mała liczba mobilności lub brak postępów w rozwoju strategii umiędzynarodowienia czy jej osłabienie, mogą stanowić przyczyny wycofania Karty. Karta może zostać wycofana również w przypadku, gdy organizacja przestanie spełniać pierwotne kryteria selekcji i przyznania Karty, określone w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji wycofania Karty, organizacja nadal może aplikować w tradycyjny sposób w ramach Akcji 1 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, jak wskazano w przewodniku po programie Erasmus+.W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi, decydująca jest wersja w języku angielskim.

1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

| Strona


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna