Komitet organizacyjnyPobieranie 91.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar91.29 Kb.
Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Prof. dr hab. Dorota Maciejewska

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Dr Teresa Żołek

Mgr Katarzyna Stańczyk

Wspomnienie o Profesorze dr hab. n. med.

Włodzimierzu Biczu

(1925-2009)

4 maja 2009 r. odszedł z naszego grona prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Bicz, wybitny naukowiec

i nauczyciel akademicki, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Metabolizmu Leków Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej

w Warszawie.

Włodzimierz Bicz urodził się 12 stycznia 1925 r. w Borysławiu,

w powiecie drohobyckim w woj. lwowskim. W 1936 roku ukończył szkołę podstawową w Mościcach pod Tarnowem. W okresie okupacji, w związku z zamknięciem polskich szkół średnich, kontynuował kształcenie w Państwowej Szkole Ogrodniczej (1940-1941) i Państwowej Szkole Handlowej (1941-1942) w Tarnowie. W latach 1942-1944 pracował jako robotnik fizyczny w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach, kontynuując równocześnie naukę na kompletach tajnego nauczania gimnazjalnego w Tarnowie. W lutym 1945 r. w wyzwolonym spod okupacji hitlerowskiej Tarnowie złożył egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako wyróżniający się student, rozpoczął w 1947 r. wolontariat w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W roku 1948 podjął pracę w Zakładzie Chemii Lekarskiej UJ, początkowo jako zastępca młodszego asystenta (1948-1949), a następnie młodszy asystent (1950-1951). W 1951 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny.

W latach pięćdziesiątych odbył służbę wojskową jako kierownik Pracowni Bakteriologii Wojskowego Laboratorium Sanitarno-Higienicznego w Krakowie oraz Centralnym Wojskowym Laboratorium Sanitarno-Higienicznym w Warszawie. W roku 1953 ukończył specjalizację z zakresu analityki lekarskiej. W roku 1957 rozpoczął pracę w Zakładzie Patologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, początkowo jako starszy asystent (1957-1959), a następnie adiunkt (1959-1966) i docent – kierownik Pracowni Biochemii (1966-1968). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 12 czerwca 1959 na podstawie pracy „Studia nad gazowym metabolizmem ludzkich erytrocytów”. W roku 1965 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Dwukrotnie (1958 i 1960/61) przebywał jako stypendysta PAN oraz strony duńskiej w Fibiger Laboratorium w Kopenhadze. W latach 1969-1971 kierował Zakładem Chemii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W roku 1971 rozpoczyna się trwający 20 lat, aż do przejścia na emeryturę, okres pracy na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Prof. dr hab. W. Bicz był organizatorem i kierownikiem Zakładu Metabolizmu Leków. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1976. W tym samym roku wizytował z ramienia WHO Instytuty Toksykologii i Farmakologii w Republice Federalnej Niemiec. Tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych uzyskał 16 października 1986 r.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Włodzimierza Bicza obejmuje ponad 90 prac doświadczalnych i przeglądowych, autorstwo i współautorstwo 5 monografii naukowych i podręczników oraz ponad 80 komunikatów zjazdowych.

Prof. dr hab. Włodzimierz Bicz był członkiem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Komisji Biologii Nowotworów PAN, Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Rady Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie oraz wieloletnim, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Prof. dr hab. Włodzimierz Bicz był członkiem komitetów organizacyjnych i rad naukowych 6 ogólnopolskich konferencji i zjazdów naukowych.

Prace badawcze prof. Włodzimierza Bicza dotyczyły problematyki:

- oddychania komórkowego erytrocytów, leukocytów oraz komórek nowotworowych;

- toksyko-biochemii tlenku węgla, związków fosforoorganicznych;

- wpływu czynników termicznych na metabolizm tlenowy;

- biotransformacji leków przy udziale monooksygenaz z nadrodziny cytochromu P450.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był nagradzany: nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1989), nagrodami Polskiej Akademii Nauk (1965, 1967), nagrodami J.M. Rektora AM w Warszawie (1978, 1985, 1989, 1991, 1997).

Za pełną zaangażowania pracę naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Włodzimierz Bicz został odznaczony Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (1955), Złotym Krzyżem Zasługi (1974) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1987).

Ceremonia pogrzebowa prof. Włodzimierza Bicza odbyła się 14 maja 2009 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ostatniej drodze uczonemu towarzyszyli pogrążona w żałobie Żona, Rodzina, Uczniowie i Współpracownicy. Pełni smutku pożegnaliśmy naszego Nauczyciela zachowując na trwale w pamięci obraz Człowieka o szlachetnym sercu i wielkim umyśle, niezwykle przyjaznego dla studentów i współpracowników.

Jan Pachecka,

Piotr Tomaszewski,

Grażyna Kubiak-Tomaszewska

Katedra i Zakład Biochemii

i Chemii Klinicznej WUM

PROGRAM
900 Otwarcie obrad

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - Prof. dr hab. Marek Naruszewicz


905 Wystąpienie JM Rektora WUM

prof. dr hab. Marek Krawczyk
910 Wspomnienie o prof. dr hab. Włodzimierzu Biczu

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
920 State of The Art Lecture: The changing face of anticancer drug discovery

Prof. David E. Thurston, The School of Pharmacy, University of London, United Kingdom - (W1)
SESJA I
Obradom przewodniczy: prof. dr hab. Dorota Maciejewska
950 Katedra i Zakład

Biochemii i Chemii Klinicznej - prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

Recombinant adeno-associated viruses (rAAV2) facilitate the intraperitoneal gene delivery to cancer cells” dr hab. Maciej Małecki - (S1)

1005 Katedra i Zakład

Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - prof. dr hab. Olga Olszowska

In vitro culture of endophytic fungi isolated from Huperzia selago as a potential source of novel biologically active secondary metabolitesdr Wojciech Szypuła - (S2)


1020 Katedra i Zakład Bromatologii - prof. dr hab. Andrzej Tokarz

The effect of dietary compounds on oxidative biomarkers of DNA, proteins, fats damages in the serum and urine of rats induced with 7,12-dimethylbenzantracene” dr Barbara Bobrowska - (S3)

1035 Katedra i Zakład

Chemii Leków - prof. dr hab. Aleksander Mazurek

Molecular properties of antifungal agents – impact on bioavailability – the biopharmaceutics classification system” mgr Monika Grudzień - (S4)
1050 Katedra i Zakład

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Macromolecular prodrugs – synthesis, characterization and application studies” dr Marcin Sobczak, - (S5)
SESJA II

Obradom przewodniczy: dr hab. Agnieszka Pietrosiuk


1105 Katedra i Zakład

Chemii Organicznej - prof. dr hab. Dorota Maciejewska

Molecularly imprinted polymers for selective extraction of dopamine and structurally similar molecules” dr Piotr Luliński - (S6)
1120 Katedra i Zakład

Technologii Środków Leczniczych - prof. dr hab. Franciszek Herold

Synthesis of novel pyrido[1,2-c]pyrimidine derivatives with dual SSRI and 5-HT1A activity” dr Łukasz Izbicki - (S7)
1135 Katedra i Zakład

Toksykologii - prof. dr hab. Mirosław Szutowski

MRI challenges in preclinical cancer research” prof. dr hab. Ireneusz P. Grudziński - (S8)

1150 Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapiiprof. dr hab. Marek Naruszewicz

Effect of Oenothera paradoxa defatted seed extract and penta-O-galloyl-β-D-glucose on human polymorphonuclear leukocyte function” dr Anna Kiss (S9)


Defatted seeds of Oenothera paradoxa Hudziok (Oenotheraceae)- the action on normal and cancer cell lines” mgr Edyta Jaszewska – (S9A)
1205 Zakład Analizy Leków - prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Time and population variability of the specific activity of salivary aldehyde dehydrogenase (ALDH) and its oxidation status in healthy human population and its sensitivity to drinking and smoking habits” mgr Joanna Giebułtowicz - (S10)


1220 Zakład Badania Środowiska - prof. dr hab. Józef Sawicki

Evaluation of (photo)genotoxicity of fluoroquinolones with short-term bacterial assays SOS-Chromotest and umu-test” mgr Skrzypczak Agata - (S11)


1235 Przerwa na kawę
SESJA III

Obradom przewodniczy: prof. dr hab. Piotr Wroczyński


1305 Zakład Chemii Fizycznej - prof. dr hab. Iwona Wawer

13C, 15N CPMAS NMR and GIAO DFT calculations of stereomeric oxindole alkaloids from cat’s claw (Uncaria tomentosa)” dr Michał Wolniak - (S12)


1320 Zakład Farmacji Stosowanej - prof. dr hab. Edmund Sieradzki

Comparison of physicochemical parameters and antioxidant activity with EPR method of tablets with dry extract of grapes seeds Vinis vinifera L. and tablets with dry extract Martime Pine bark Pinus pinaster Sol.” dr Iwona Barszczewska-Zagrodzka – (S13)


1335 Zakład Farmakodynamiki - prof. dr hab. Helena Makulska –Nowak

Magnesium ions and opioid agonist activity in streptozotocin-induced hyperalgesia” dr Magdalena Bujalska - (S14)


1350 Zakład Farmakoekonomiki- prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Valuation of EQ-5D health states in Poland: first TTO-based social value set in Central and Eastern Europe” dr Dominik Golicki - (S15)


1405 Zakład Fizjologii Człowieka - prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Effect of kinase A on GIRK channel current in medial prefrontal cortex pyramidal neurons” dr Grzegorz Witkowski – (S16)


1420 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - prof. dr hab. Stefan Tyski

Investigation for the new compounds with antimicrobial activity” dr Joanna Stefańska – S(17)


1435 Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. Helena Makulska –Nowak
1445 Samorząd Doktorantów Wydziału Farmaceutycznego

Ph.D. students’ achievements in the year 2009” mgr Wanda Gajzlerska – (S18)


1450 Zakończenie obrad - prof. dr hab. Marek Naruszewicz

ABSTRAKTY
(abstracts)(W1)

The Changing Face of Anticancer Drug Discovery
David E. Thurston

The School of Pharmacy, University of London, United Kingdom

e-mail: david.thurston@pharmacy.ac.uk

During the last 70 years, anticancer drugs have been discovered by serendipity (chance), observation of side effects of non-cancer drugs by physicians, and the random screening of either discrete molecules synthesized by organic chemists or natural product extracts obtained by pharmacognosists (natural product chemists). However, the modern way to discover anticancer drugs is through molecular and structural biology techniques whereby a suitable drug target (normally a protein) is first identified and its structure then elucidated by techniques including X-Ray crystallography and high-field NMR. A lead drug candidate is then obtained either through the use of molecular modeling techniques to design molecules to specifically fit to a site on the protein, and/or a process of screening libraries of discrete molecules or natural product extracts against the pure protein using a range of assay techniques. In his lecture, Professor Thurston will explain these different drug discovery scenarios with reference to two projects from his own laboratory, one of which has led to a drug that is currently being investigated in cancer patients in Phase II clinical trials.


(S1)

RECOMBINANT ADENO-ASSOCIATED VIRUSES (rAAV2) FACILITATE THE INTRAPERITONEAL GENE DELIVERY TO CANCER CELLS

Maciej MałeckiDepartment of Biochemistry and Clinical Chemistry, The Medical University of Warsaw

Peritoneal dissemination of cancer cells is characteristic of advanced stages of ovarian, breast and lung cancers, and is associated with poor patient survival. The presence of cancer cells in effusions complicates the treatment protocols, and the eradication of the cells is seriously limited. One of the novel option is cancer gene therapy with recombinant adeno-associated viruses. This combination represents the most promising gene delivery vehicles to neoplastic cells within serosal cavities due to their unique properties that include the ability to infect proliferating cells of broad host range, as well as the potential of long-term expression. Recombinant infectious adeno-associated virus serotype 2 particles (rAAV2) were produced in a helper-free system using an AAV-293 packaging cell line, and quantitavely analyzed by real-time PCR. Balb/c mice intraperitoneally pre-injected with L1 cancer cells were treated with different doses of AAV2. Subsequently, the mice were sacrificed and intraperitoneal effucsions were analysed for rAAV presence and rAAV/-galactosidase (LacZ) vector efficiency in order to infect cancer cells within peritoneal cavity. We reported an efficient infection of L1 cancer cells disseminated into peritoneal cavity by (rAAV2). The expression of the reporter genes (GFP and LacZ) attributable to the rAAV cell uptake was closely dependent on a used multiplicity of infection ratio (MOI). The highest infection efficiency was observed at a MOI of 50 and 200. Our study confirmed the ability of adeno-associated viruses to facilitate gene transferability to cancer cells disseminated in the serosal cavity, as well as the potential usefulness of these viruses as a new approach in cancer gene therapy.(S2)

IN VITRO CULTURE OF ENDOPHYTIC FUNGI ISOLATED FROM HUPERZIA SELAGO AS A POTENTIAL SOURCE OF NOVEL BIOLOGICALLY ACTIVE SECONDARY METABOLITES
Wojciech Szypuła

Department of Biology and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy,
The Medical University of Warsaw

In recent years there is growing number of evidence that endophytic microorganisms which spend the whole or part of their life cycle colonizing inter- and/or intra-cellular parts inside the healthy tissues of the host plant, might contribute to the biosynthesis of secondary metabolites.

In the course of our studies on Huperzia selago, a club moss containing a high level of huperzine A being an alkaloid with potent, reversible and selective acetylcholinesterase inhibitor activity, some endophytic fungi were isolated and identified using ITS rDNA locus sequence analysis. It was found that the composition of endophytic communites in H. selago depended on environmental conditions of the plants. In vitro cultures of some fungi were established and the biomass was collected for phytochemical studies. Alkaloids were found in all endophytic fungi cultures. Alkaloid extracts were prepared for screening analysis of their acetylcholinesterase inhibition activity.


(S3)

THE EFFECT OF DIETARY COMPOUNDS ON OXIDATIVE BIOMARKERS OF DNA, PROTEINS, FATS DAMAGES IN THE SERUM AND URINE OF RATS INDUCED WITH 7,12-DIMETHYLBENZANTRACENE

Barbara Bobrowska, Dorota Skrajnowska, Andrzej Tokarz

Departament of Bromatology , The Medical University of Warsaw
The aim of the present study was to assess the effect of dietary and pathological compounds on the body reaction measured with usage of oxidative biomarkers of DNA, proteins, fats damages as well as estimation of diagnostic value for above mentioned factors.

In the present experimental model breast adenocarcinoma was induced with 7,12-dimethylobenz[a]antracene (DMBA). The animals (Spraque-Dawley female rats) received diets supplemented with polyphenolic compounds (resveratrol, genistein, quercetin), oils (olive, sunflower oil, rapeseed oil) or mineral elements. The biomarkers of oxidative stress used in the study were 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG), protein carbonyl groups and 8-isoprostane (8-epiPGF2α), 1-methyladenosine, 7-methylguanosine.

The content of biomarkers was determined by the HPLC/EC, GC/MS, ELISA and spectrophotometric assay.

The results of the present study have shown that the content of biomarkers is higher in rats treated with carcinogenic factor as compared with the rats not receiving DMBA, regardless of the diet given.

The content of biomarkers depends on different factors which may either enhance or suppress peroxidative processes in the rat’s body.

Sensitivity, with which the body responds by altering the amounts of biomarkers, makes the compounds a valuable markers in the studies assessing the effect of dietary components exerting a possible impact on peroxidative processes in rats.

Potential carcinogenesis is closely associated with the quality of diet as well as the presence of both appropriate fatty acids and polyphenolic compounds.
(S4)

MOLECULAR PROPERTIES OF ANTIFUNGAL AGENTS –

IMPACT ON BIOAVAILABILITY –

THE BIOPHARMACEUTICS CLASSIFICATION SYSTEM

M. Grudzień, F.A. Pluciński, A.P. Mazurek

Department of Drug Chemistry, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw,

The main target of our investigations is, inter alia, to identify molecular determinants that have an impact on bioavailability of studied agents within the azole antifungal drugs. Solubility and permeability are two properties that have an effect on compounds bioavailability which is the most important for biological activity of drugs in humans. Experimental determination of those parameters is cumbersome and frequently impossible.

In our laboratory we calculated parameters which describe both solubility and the tendency to cross biological membranes. The free enthalpy of solvation (∆Gsolv) in water and organic solvents (e.g. chloroform or chlorobenzene) and electrostatic potential range give valuable information on solubility, polarity, lipophilicity of compounds and explain solute-solvent interaction phenomena. Moreover we determined and compared experimental and theoretical log P values which, as first approximation, describe lipophilicity and permeability of pharmacological substances.

The results also serve as description of properties relevant to Biopharmaceutics Classification System (BCS) and seem to be promising tool for fast and clear classification of chemical substances within BCS. Characteristics, like solubility and permeability are considered when active substances are classified into group I-IV. We managed to propose BCS categorization for antifungal drugs, as a step to improve the BCS system at the international level.


(S5)

MACROMOLECULAR PRODRUGS – SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND APPLICATION STUDIES
Marcin Sobczak, Ewa Olędzka, Wacław Kołodziejski

Department of Inorganic and Analytical Chemistry,

The Medical University of Warsaw
Pharmacy is one of the most important fields of application of biodegradable polymers. They are used as active macromolecular pharmaceutical substances, blood substitutes, auxiliary materials and excipients as well as in the production of macromolecular prodrugs, polymeric drug delivery systems and therapeutic systems due to them pharmacological efficiency, unique pharmacokinetics and body distribution.

In our work, synthesis of novel aliphatic polyurethane and polyester prodrugs of antibiotics and chemotherapeutic agents has been studied. Moreover, functionalization of biodegradable polymers by using natural compounds namely, amino acids, creatinine, carnintine has also been investigated. Chemical structure and physicochemical properties of the synthesized polymers has been confirmed by 1H- and 13C NMR, FT-IR, MALDI-TOF MS, DSC and TGA measurements.


(S6)

MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS FOR SELECTIVE EXTRACTION OF DOPAMINE AND STRUCTURALLY SIMILAR MOLECULES
Piotr Luliński, Mariusz Dana, Teresa Żołek, Dorota Maciejewska

Department of Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw

Molecularly imprinted polymers (MIPs) are the class of modern materials with ability to selective adsorption of defined molecules. Polymerization of a functional monomer(s) with a template molecule in the presence of a cross-linker produces three-dimensional cavities in polymer matrix which would recognize template or group of structurally related compounds. MIPs have found wide applications in pharmaceutical sciences as stationary phase in chromatography or solid phase extraction. The aim of our investigations was focused on optimization of synthetic procedures, evaluation of the binding characteristics of imprinted polymers towards the metabolites of dopamine (DOPAC) or compounds which occurred in the biological samples. Theoretical analysis was employed for preliminary selection of functional monomer. The morphology of MIPs was also analyzed.(S7)

SYNTHESIS OF NOVEL PYRIDO[1,2-c]PYRIMIDINE DERIVATIVES WITH DUAL SSRI AND 5-HT1A ACTIVITY
Łukasz Izbicki

Department of Drug Technology, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw

Depression is a widespread affective psychiatric disease. Compounds with dual activity (5-HT1A and SERT) are most promising next-generation antidepressants. The aim of the work was to synthesize and assess the biological properties of new pyrido[1,2 c]pyrimidine derivatives obtained after the modification of previously synthesized pyrido[1,2 c]pyrimidine derivatives belonging to the long chain arylpiperazine (LCAP) group with a high affinity for 5 HT1A receptors. Modifications were performed in the pharmacophore portion where the 3 (4 piperidyl)-1H indole group or its derivative was inserted. Biological investigations of the newly synthesized compounds included determination of the binding affinity for the 5 HT1A receptor and serotonin transporter SERT. Compounds with the highest affinity were further investigated in vivo using a hypothermic test in mice (presynaptic activity) and a forced swimming test in mice (postsynaptic activity). Moreover selected compounds were docked to the 5-HT1A receptor and SERT models.


(S8)

MRI CHALLENGES IN PRECLINICAL CANCER RESEARCH
Ireneusz P. Grudziński1, Andrzej Cieszanowski3, Michał Bystrzejewski4, Anita Kośmider2, Monika Cywińska1, Łukasz Kownacki3, Robert Winiarski3, Magdalena Popławska5
1 Department of Toxicology, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw

2 Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy, Faculty of Pharmacy, The Medical University of Warsaw

3 Department of Clinical Radiology, Faculty of Medicine, The Medical University of Warsaw

4 Department of Chemistry, Warsaw University

5 Department of Organic Chemistry, Warsaw Polytechnics
A new frontier of bioimaging research in experimental cancer diagnostics has been elucidated using nanoplatform-based contrast agents such as carbon-encapsulated iron nanoparticles (CEINs). These heterostructural superparmagnetics, synthesized using arc plasma discharge method and/or radiofrequency thermal plasma processing, may represent a novel negative (nano)contrast candidates for labeling molecular probes that target specific tumor-associated markers for in vitro and in vivo detection by magnetic resonance imaging (MRI). In preliminary studies, we demonstrated that MRI at 1.5 T, which is of the clinical relevance, allows the detection of CEINs-decreased T2 relaxation time in human melanoma and hepatocarcinoma cells in vitro. Moreover, on postcontrast T2-weighted MRI shows a decrease in signal intensity and homogenous darkening in syngeneic Lewis lung cancer transplant in C57BL/6/J mice injected with CEINs in vivo. A further research on functioning CEINs with specific ligands recognizing cancer targets will be completing to evaluate the accuracy and the specificity of magnetic resonance imaging in preclinical cancer studies.
(S9)

EFFECT OF OENOTHERA PARADOXA DEFATTED SEED EXTRACT AND PENTA-O-GALLOYL-β-D-GLUCOSE ON HUMAN POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE FUNCTION
A.K. Kiss, A.Filipek, M. Naruszewicz

Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy, The Medical University of Warsaw, Banacha 1, 02-097, Warsaw, Poland
Polymorphonuclear leukocyte (PMN) are suggested to be implicated in vascular and heart diseases [1]. Particularly, activated PMN produce and release reactive oxygen species (ROS), proteolytic enzymes and neutral endopeptidase (NEP). NEP degrades the atrial natriuretic peptides, which are a protective factors in circulation and heart. Previously, we have demonstrated that Oenothera paradoxa defatted seed extracts inhibited the NEP activity on isolated enzyme [2]. In this study, we investigated the effect of those extracts on human PMN function such as: NEP activity inhibition, ROS production and elastase and IL-8 release.

The aqueous extract at concentration of 10-100µg/ml inhibited in dose dependent manner the NEP activity, ROS production was inhibited at concentration of 0.2-20µg/ml, the IL-release was reduced at 10-50µg/ml and the elastase release was slightly reduced.

The HPLC-DAD analysis showed that the dominating compounds in the extract are: gallic acid (3.7±0.1), (+)-catechin (23.4±0.8) and penta-O-galloyl-β-D-glucose PGG (12.1±0.5). PGG appeared to be partly responsible for observed effects: IC50=50µM for NEP activity inhibition, IC50>0.2µM for ROS production, IC50=10µM for IL-8 release and IC50=15µM for elastase release.

These results indicate that Oenothera paradoxa defatted seed extracts down-regulated the PMN function and may provide a protective effect against vascular and heart diseases.


References: 1, Ernst, E, et al. (1987) JAMA 257: 2318-2324. Kiss, A, K, et al. (2008) J. Agric. Food. Chem. 56: 7845-7852.

(S9a)

DEFATTED SEEDS OF OENOTHERA PARADOXA HUDZIOK (OENOTHERACEAE)- THE ACTION ON NORMAL AND CANCER CELL LINES
Edyta Jaszewska, Anita Kośmider, Anna K. Kiss, Marek Naruszewicz

Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy, The Medical University of Warsaw, Banacha 1, 02-097, Warsaw, Poland
Three extracts of defatted seeds of Oenothera paradoxa: aqueous extract, 60% ethanolic extract and 30% isopropanolic extract, differing by their total content of phenolic compounds and by their contents of individual polyphenols exerted cytotoxic action on human skin melanoma cells (HTB-140) without significant effect on viability of physiologically normal skin fibroblasts (NHDFs). All three extracts caused a concentration-dependent increase of ROS production, GSH and ATP lowering, and appearance of phosphatidylserine on the external surface of cellular membranes where it was bound to annexin V-FITC. The combined use of ethanolic extract, the most effective one, and vincristine in HTB-140 and human hepatoma (HepG2) cells produced an increased cytotoxicity as compared to vincristine alone. Our results demonstrate that ethanolic extract significantly increased the sensitivity of cancer cells, particularly the melanoma cells, to the action of vincristine.
(S10)

TIME AND POPULATION VARIABILITY OF THE SPECIFIC ACTIVITY OF SALIVARY ALDEHYDE DEHYDROGENASE (ALDH) AND ITS OXIDATION STATUS IN HEALTHY HUMAN POPULATION AND ITS SENSITIVITY TO DRINKING AND SMOKING HABITS
Joanna Giebułtowicz

Department of Drug Analysis, The Medical University of Warsaw

Salivary ALDH3A1 activity exhibits high intra- and inter-individual variability. Its specific activity is positively correlated with alcohol consumption and with tobacco smoking in the examined group of healthy volunteers. Coffee consumption tends to increase ALDH inactivation, especially among individuals not consuming alcohol. Specific activity of the salivary ALDH correlates positively with that of superoxide dismutase and total antioxidant capacity (ORAC) suggesting its role as an enzyme diminishing effects of oxidative stress.

This enzyme undergoes reversible inactivation, presumably by air, and in most cases ALDH in the collected saliva is significantly inactivated. This inactivation can be abolished by chewing or washing mouth with N-acetylcysteine, presumably via the radical-scavenging mechanism. The inactivation negatively correlate with salivary peroxidase activity.

Salivary ALDH3A1 may have some digestive role for some aldehyde found in food, like cinnamic aldehyde, anisaldehyde and possibly vanillin as well as 2-alkenals, but is much less active toward furfural and citral. Activity of the salivary ALDH increases during mechanical stimulation of the saliva flux.


This work was supported by a grant from Polish Ministry of Science and Higher Education nr N312 035 31/2169.
(S11)

EVALUATION OF (PHOTO)GENOTOXICITY OF FLUOROQUINOLONES WITH SHORT-TERM BACTERIAL ASSAYS SOS-CHROMOTEST AND UMU-TEST
Skrzypczak Agata, Nałęcz-Jawecki Grzegorz, Sawicki Józef

Department of Environmental Health Sciences, The Medical University of Warsaw
Many chemicals may cause adverse affects after exposure to UV light. Photodegradation of pharmaceutically active compounds may take place in human body causing cancer induction in the tissues exposed to UV irradiation (skin, retina) or in the drug’s formulation during storage or transport. Short-term bacterial assays are recommended by REACH and EMEA as first screening tests for evaluation of genotoxicity of chemicals and pharmaceuticals, respectively. Genotoxicity of 8 compounds nalidixic acid and 7 fluoroquinolones was assessed with SOS-Chromotest and umu-test with Escherichia coli and Salmonella typhimurium, respectively. Ciprofloxacin was the most potent genotoxin in both tests, causing genotoxic effect at concentration of 1.56 mg l-1 and 15.6 mg l-1, in umu-test and SOS-Chromotest, respectively. When the quinolones were pre-irradiated with UV light prior to the tests, their genotoxicity decreased with the decrease of concentration of the compounds. Irradiation of the compounds concomitantly with the bacteria caused different effects in both tests. The genotoxicity slightly decreased in SOS-Chromotest, while it did not change in umu-test. Moreover, in case of umu-test, ciprofloxacin, ofloxacin and lomefloxacin showed higher genotoxic potential after UV irradiation.
(S12)

13C, 15N CPMAS NMR AND GIAO DFT CALCULATIONS OF STEREOMERIC OXINDOLE ALKALOIDS FROM CAT’S CLAW (Uncaria tomentosa)
 Michał Wolniak, Katarzyna Paradowska, Maciej Pisklak, Iwona Wawer

Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy,

The Medical University of Warsaw
Oxindole alkaloids, isolated from the bark of Uncaria tomentosa, Rubiaceae, are considered to be responsible for the biological activity of this herb. Five pentacyclic and two tetracyclic alkaloids were studied by solid-state NMR and theoretical GIAO DFT methods. The 13C and 15N CPMAS NMR spectra were recorded for mitraphylline, isomitraphylline, pteropodine (uncarine C), isopteropodine (uncarine E), speciophylline (uncarine D), rhynchophylline and isorhynchophylline. Theoretical GIAO DFT calculations of shielding constants provide arguments for identification of asymmetric centers and proper assignment of NMR spectra. These alkaloids are 7R/7S and 20R/20S stereoisomeric pairs. Based on the 13C CP MAS chemical shifts the 7S alkaloids (δ C3 70-71 ppm) can be easily and conveniently distinguished from 7R (δC3 74.5-74.9 ppm), also 20R (δC20 41.3-41.7 ppm) from the 20S (δC20 36.3-38.3 ppm). 15N MAS chemical shifts of N1-H in pentacyclic alkaloids are within 131.9-140.4 ppm. The epiallo-type isomer (3R, 20S) of speciophylline is characterized by a larger 15N MAS chemical shift of N4 (64.6 ppm) than the allo-type (3S, 20S) of isopteropodine (δN4 53.3 ppm).
References:

K. Paradowska, M. Wolniak, M. Pisklak, J. Glinski, M. Davey, I. Wawer, 13C, 15N CPMAS NMR and CIAO DFT calculations of stereoisomeric oxindole alkaloids from Cat’s claw (Uncaria tomentosa),


(S13)

COMPARISON OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS

AND ANTIOXIDANT ACTIVITY WITH EPR METHOD OF TABLETS WITH DRY EXTRACT OF GRAPES SEEDS VINIS VINIFERA L. AND TABLETS WITH DRY EXTRACT MARTIME PINE BARK PINUS PINASTER SOL.
Gozdur Marta1, Szajna Izabela1, Barszczewska-Zagrodzka Iwona1, Kwiatkowska Bożenna1, Celińska Joanna2, Sieradzki Edmund1
1 Department of Applied Pharmacy, The Medical University of Warsaw

2 Department of Physical Chemistry, The Medical University of Warsaw
20 series of uncoated tablets were made. 10 series of tablets contained dry extract of grapes seeds with brand name Vitaflavan®, tablets of other 10 series contained dry extract of Martime Pines bark with brand name Oligopin®. Both abstracts contain oligomeric procyanidins, that have very strong antioxidant operation. In made tablets their outlook, diameter, thickness, mass, resistance to attrition, resistance of squashing and time of decomposition were examined. Also, their antioxidant activity was examined with EPR method with radical DPPH. On the basis of attained results, we can certify, that is possible to make uncoated tablets with dry extract with grapes seeds and also uncoated tablets with dry extract of Martime Pine s bark with method of direct making tablets, that measure up FP VIII. Antiradical activity of each series of tablets with extract of Vitaflavan® and Oligopin® differ, and it depends on accordant supplementary substances in the form of tablet.

(S14)

MAGNESIUM IONS AND OPIOID AGONIST ACTIVITY IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED HYPERALGESIA.

Magdalena Bujalska, Ewelina Malinowska, Helena Makulska-Nowak, Stanisław Witold Gumułka

Department of Pharmacodynamics, The Medical University of Warsaw


Diabetic neuropathy is responsible for one of the most often encountered type of neuropathic pain. Streptozotocin produced hyperglicaemia accompanied by chronic decrease in nociceptive threshold is considered a useful model of experimental diabetic neuropathy/hyperalgesia in rats.

We examined (1) the effect of the opioid receptor agonists and (2) the effect of the magnesium ions (Mg2+) on antinociceptive action of opioid agonists in diabetic neuropathic pain model.When administered alone, opioid agonist like morphine and fentanyl as well as ago-antagonist with potent analgesic activity like buprenorphine had only a little effect on streptozotocin hyperalgesia. However pretreatment with Mg2+ markedly enhanced the analgesic activity of all three investigated opioids. These observations may be relevant clinically.
(S15)

VALUATION OF EQ-5D HEALTH STATES IN POLAND: FIRST TTO-BASED

SOCIAL VALUE SET IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Dominik Golicki

Department of Farmacoeconomics, The Medical University of Warsaw
Objective: Currently, there is no EQ-5D value set for Poland. The primary objective of this study was to elicit EQ-5D Polish values using the time trade-off (TTO) method.

Methods: Face-to-face interviews with visitors of inpatients in eight medical centers in Warsaw, Skierniewice, and Puławy were carried out by trained interviewers. Quota sampling was used to achieve a representative sample of the Polish population with regard to age and sex. Modified protocol from the Measurement and Value of Health study was used. Each respondent ranked 10 health states and valued 4 health states using the visual analog scale and 23 using the TTO. Mean and variance stability tests were performed to determine whether using a larger number of health states per respondent would yield credible results. Modeling included random effects and random parameters models.

Results: Between February and May 2008, 321 interviews were performed. Modeling based on 6777 valuations resulted in an additive model with all coefficients statistically significant, R2 equal to 0.45, and value -0.523 for the worst possible health state. Means and variance did not differ significantly for states valued in the middle and at the end of the TTO exercise.

Conclusions: This is the first EQ-5D value set based on TTO in Central and Eastern Europe so far. Because the values differ considerably from those elicited in Western European countries, its use should be recommended for studies in Poland. Increasing the number of health states that each respondent is asked to value using TTO seems feasible and justifiable.
(S16)

EFFECT OF KINASE A ON GIRK CHANNEL CURRENT IN MEDIAL PREFRONTAL CORTEX PYRAMIDAL NEURONS
Grzegorz Witkowski, Rafał Rola, Bartłomiej Szulczyk, Paweł Szulczyk
Department of Physiology, The Medical University of Warsaw
The pyramidal neurons of the medial prefrontal cortex (mPFC) are involved in working memory and are used to guide forthcoming behaviors. The purpose of this study was to clarify the effect of activation and inhibition of kinase A on G protein inward rectifier K+ (GIRK)-like channel currents in mPFC pyramidal neurons. The experiments were performed on 3-week-old rats. K+ channel currents were recorded in cell-attached configuration from dispersed mPFC pyramidal neurons. It was found that the membrane permeable adenylyl cyclase activator forskolin (10 M) and the membrane permeable kinase A activator 8-Br-cAMP (100 M) significantly decreased the open time probability of the GIRK-like channel current. The membrane permeable kinase A inhibitor H-89 (10 M) did not affect the mean open time probability of the tested channels; however, another membrane permeable kinase A inhibitor KT 5720 (0.5 M) did increase channel activity. We conclude that the constitutive activity of neuronal GIRK-like channel currents in mPFC pyramidal neurons is inhibited and augmented by kinase A activators and inhibitors, respectively.
(S17)

INVESTIGATION FOR THE NEW COMPOUNDS WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY
Joanna Stefańska

Department of Pharmaceutical Microbiology, The Medical University of Warsaw
One of the research topis investigated at the Department of Pharmaceutical Microbiology of Medical University of Warsaw is searching for new compounds with antibacterial and/or antifungal activity. The Department cooperates with several institutes, which synthesize new substances with potential pharmacological properties. Those institutes are: Department of Medical Chemistry of Medical University of Warsaw, Department of Biochemistry of Adam Mickiewicz University in Poznan, Department of Organic Chemistry of Medical University of Lublin. During this cooperation a group of urea and thiourea derivatives, thiosemicarbazides, triazoles and various ionofor compounds: monensin A, lasalocid and josamycin were examined. Screening for antimicrobial activity was performed by the disc-diffusion method. The minimal inhibitory concentrations of selected tested compounds toward microorganisms from the ATCC collection and isolated from clinical materials were determined. The results of these co-operations were published in international journals. The total Impact Factor calculated for 2007-2009 years was 21,768.
(S18)
PH. D. STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN THE YEAR 2009

Wanda GajzlerskaFaculty of Pharmacy Ph. D. Students’ Council

The aim of the presentation is to give a brief review of the achievements and attainments of Ph.D. students of the Faculty of Pharmacy of Warsaw Medical University in 2009.First, I would like to mention a few general statistical data concerning Ph. D. students of the Faculty of Pharmacy. Next, I am going to report on their scientific achievements including the participation in conferences, poster and oral presentations, the publication of results concerning the subject of the Ph.D. thesis, scientific grants, scholarships and other activities.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna