Komunikat 16. 03. 2016r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu środowiska testowego systemu aes a także o opublikowaniu harmonogramu wdrożeniaPobieranie 20.22 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.22 Kb.


Komunikat

16.03.2016r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu środowiska testowego systemu AES a także o opublikowaniu harmonogramu wdrożenia.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Newsletter nr Z/67/2015 z dnia 27.10.2015r.) uprzejmie informujemy o dotychczasowych działaniach i dalszych planach w zakresie udostępnienia platformy systemu AES i komponentów powiązanych (w szczególności SEAP) do testów aplikacji klienckich.

Po zrealizowanych w dniach 10-18.03.2016r. testach z dostawcami oprogramowania, a także po analizie wyników trwającego 2 miesiące pilotażowego udostępnienia produkcyjnego systemu AES w ograniczonym zakresie podmiotowym, uprzejmie informujemy, iż podjęliśmy decyzję, że z dniem 21.03.2016r. wszystkim zainteresowanym firmom zostanie udostępniona platforma testowa systemu AES i komponentów powiązanych (w szczególności SEAP).

Firmy będą mogły prowadzić testy swoich aplikacji, korzystając z asysty Referatu Centralnych Systemów Wywozu Izby Celnej w Krakowie do dnia 08.04.2016r. - po tym terminie prace testowe nie będą wspierane przez Referat Centralnych Systemów Wywozu Izby Celnej w Krakowie. Taka asysta będzie nadal możliwa, ale na uzasadniony wniosek podmiotu, w ramach czasowych i na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Kierownikiem Projektu AES.
Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej w dniu 11.04.2016r. rozpoczniemy kolejną fazę działań pilotażowych w AES polegającą na ewolucyjnym rozszerzeniu pilota realizowanego na środowisku produkcyjnym SISC. W przypadku AES pilotaż będzie miał charakter równoległy co oznacza, że prawnie obowiązujące zgłoszenie składane jest do systemu ECS, a analogiczne zgłoszenie dot. tego samego towaru, lecz niewywołujące skutków prawnych, przesyłane jest do produkcyjnej wersji systemu AES z zablokowaną komunikacją międzynarodową.

Ewolucyjność procedury polegać będzie na stopniowym włączaniu do pilota poszczególnych jednostek organizacyjnych SC. Inicjatywa w tym zakresie będzie należała do Kierowników Oddziałów Celnych, którym z poziomu MF przekażemy szczegółowe zasady przystępowania i realizacji działań pilotażowych. To Kierownicy OC będą odpowiedzialni za organizację pilota i kontakty z przedsiębiorcami – proszę więc oczekiwać z ich strony na informacje w tym zakresie.

Ogólnopolskie uruchomienie produkcyjne systemu AES (we wszystkich Oddziałach Celnych w Polsce) planowane jest na drugą połowę czerwca 2016r. i uwarunkowane jest potwierdzeniem prawidłowego działania systemu we wszystkich Oddziałach Celnych biorących udział w pilotażowym udostępnieniu.

Najpóźniej w dniu 6.06.2016 r. ogłoszona zostanie decyzja o pełnym uruchomieniu produkcyjnym nowego systemu lub wydłużeniu okresu pilotażowego udostępnienia systemu AES.


W ramach testów otrzymacie Państwo możliwość przesyłania komunikatów XML przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacyjnych tj. (https://test.puesc.gov.pl/), poczty elektronicznej (test.puesc@mf.gov.pl) lub WS. (https://wstest.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort?wsdl).
Dane zawarte w komunikatach XML powinny być przygotowane w oparciu specyfikację techniczną XML AES, opublikowaną na Portalu PUESC w zakładce "Systemy Służby Celnej" => "AES" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes).

Dodatkowo informujemy, że planowana jest drobna modyfikacja specyfikacji technicznej XML dla AES, polegająca na zmianie długości pól zawierających e-mail z 35 do 70 znaków. Przewidywany termin zmiany i publikacji nowej wersji specyfikacji – połowa kwietnia bieżącego roku.


UWAGA:

Wszelkie informacje dot. działania kanałów komunikacyjnych dostępne są na Portalu PUESC w zakładce "Systemy Służby Celnej" => "ECIP/SEAP" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/ecip/seap).

Wszelkie informacje dot. usługi e-Klient (rejestracja reprezentantów, podmiotów i reprezentacji) dostępne są na Portalu PUESC w zakładce "Katalog e-Usług" => "e-Klient" (https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient).
Warunkiem przystąpienia do testów jest zarejestrowanie odpowiednich danych w testowym środowisku usługi e-Klient za pośrednictwem testowego portalu PUESC (https://test.puesc.gov.pl/ ):


 • utworzenie konta na PUESC (menu: Utwórz konto)

 • rejestracja osoby fizycznej (formularz: Rejestracja_Osoby_Fizycznej)

 • rejestracja podmiotu (formularz: Rejestracja_Podmiotu, należy pamiętać żeby w zakładce Dane ogólne/Obszar działania wybrać opcję: Cło, oraz w zakładce Kanały komunikacyjne/System wybrać AES)

 • rejestracja reprezentacji (formularz: Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji, należy pamiętać, żeby w zakładce Uprawnienia do wysyłania komunikatów zaznaczyć, że reprezentant ma prawo do komunikacji AES/ECS2)

oraz

 • wygenerowanie niekwalifikowanego certyfikatu SC do podpisywania komunikatów (w przypadku niekorzystania z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).


UWAGA:

Do podpisywania komunikatów mechanizmami dostępnymi na portalu PUESC można wykorzystywać: • certyfikaty kwalifikowane,

 • certyfikaty niekwalifikowane SC (generowane na koncie użytkownika PUESC),

 • profil zaufany ePUAP.

Użycie kluczy do bezpiecznej transmisji danych wydanych przez CBTD IC w Krakowie będzie możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu niezależnych od PUESC, zewnętrznych narzędzi do podpisywania. Podpisany w taki sposób dokument będzie można przesłać do Systemu AES kanałami komunikacyjnymi PUESC. Jednakże z uwagi na zaobserwowane pojedyncze przypadki występowania problemów ze stosowaniem w ramach PUESC klucza do bezpiecznej transmisji danych wydanego przez CBTD IC w Krakowie zalecane jest skorzystanie z certyfikatu niekwalifikowanego SC, który pozwala na wykorzystanie dostępnych w ramach PUESC mechanizmów podpisywania dokumentów i zapewnia wydajniejszą obsługę komunikatów.

Certyfikaty niekwalifikowane SC można wygenerować za pomocą funkcjonalności udostępnionej na platformie PUESC - zakładka "moje konto", dostępna po zalogowaniu pod adresem:

https://puesc.gov.pl/web/puesc/user-settings.

Instrukcja generowania certyfikatu dostępna jest pod adresem:

http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_generowania_certyfikatu.pdf,

natomiast Instrukcja składania podpisu elektronicznego pod adresem:http://puesc.gov.pl/pki/resource/Instrukcja_skladania_podpisu_elektronicznego.pdf .
Jak już wyżej była mowa na potrzeby korzystania z usługi e-Eksport konieczne jest zarejestrowanie w usłudze e-Klient uprawnień do reprezentacji dla osób fizycznych (pracowników przedsiębiorstwa), a w szczególności wskazania uprawnień do wysyłania komunikatów do systemu AES.

Nieaktualne dane referencyjne będą skutkować brakiem dostępu do systemu, a w konsekwencji problemami z obsługą przesyłek wywozowych.
Uwaga:

Aby ułatwić Państwu realizację powyższego działania na stronach platformy PUESC dotyczących systemu AES opublikowana została szczegółowa informacja dotycząca przebiegu prawidłowej rejestracji wymaganych danych.

Pomoc podczas realizacji procedury testów w zakresie Systemu AES będą świadczyć pracownicy Referatu Centralnych Systemów Wywozu Izby Celnej w Krakowie, w dni robocze w godzinach 09.00-15.00: • telefonicznie: 12 629 02 01, 12 629 02 17;

 • za pośrednictwem email: projekt.aesais@kra.mofnet.gov.pl

oraz

w zakresie rejestracji Podmiotu:

 • telefonicznie: 61 6583758;

 • za pośrednictwem email: szprot@poz.mofnet.gov.pl.

Przed rozpoczęciem testów po stronie firm Zespół SZPROT prosi o maila na adres email jw. z tytułem wiadomości jako: "eKlient. Testy AES początek" i informacją kto (podmiot/reprezentant) i od kiedy będzie przystępował do testów.

Po zakończeniu cyklu testów prosimy o wiadomość mailową także na adres: szprot@poz.mofnet.gov.pl z tytułem wiadomości: "eKlient. Testy SO koniec" i informacją kogo (podmiot/reprezentant) ta informacja dotyczy.


w zakresie kanałów komunikacyjnych PUESC:

 • telefonicznie: 68 322 92 70;

 • za pośrednictwem email: projekt.ecip_seap@rze.mofnet.gov.pl

W celu prawidłowej obsługi komunikatów przez system, także w procedurze uproszczonej w miejscu, muszą zostać w nich zadeklarowane odpowiednie wartości testowe wymienione poniżej.


Dane testowe do zastosowania w komunikatach wysyłanych do testowego systemu AES:
Zgłaszający/Przedstawiciel (EORI oraz TIN):

Numer identyfikacyjny podmiotu, który został przez Państwa zarejestrowany za pośrednictwem usługi e-Klient (element powinien być zawsze wypełniony w komunikacie), deklarowany na zgłoszeniu w atrybutach EORI oraz TIN zgodnie ze specyfikacją dla zgłoszeń wywozowych.


Podpis elektroniczny:

komunikat powinien być podpisany podpisem reprezentanta (IDsiscROF ) ww. podmiotu, który został przez Państwa zarejestrowany za pośrednictwem usługi e-Klient.


Nadawca:

EORI="PL952206898700000” oraz TIN=”PL9522068987”(4 PRINTERS SPÓŁKA CYWILNA, UL.LUCERNY 25/27, 04-687 WARSZAWA)

Pozwolenie na stosowanie uproszczeń w procedurze w miejscu:

Numer - 16PL440000ZSF0069


Lokalizacja towarów (Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar):

Kod UC objęcia: PL447010, Lokalizacja Miejsce: PL440000PU0236Procedura: 10 lub 31

Urzędy:

Kod urzędu celnego wywozu - PL447010Kod deklarowanego urzędu celnego wyprowadzenia (wyłącznie w domenie PL) - PL301040
W przypadku potrzeby testowania obsługi zgłoszenia uproszczonego prosimy o bezpośredni kontakt z Zespołem Projektowym AES, który przekaże Państwu zestaw niezbędnych danych testowych.
Sporządzono w Departamencie Ceł

Warszawa, 16.03.2016r.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna