Komunikat III katedra I Klinika Geriatrii Collegium Medicum, umk toruńPobieranie 54.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar54.54 Kb.
Komunikat IIIKatedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum, UMK Toruń

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski

Chair and Clinic of Geriatrics Collegium Medicum, UMK Toruń,

Polish Gerontological Society

we współpracy z/in cooperation with:

Department of Nursing Science Medical University of Graz, Austria,

NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland,

Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy,

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

Catholic University Rožomberok, Faculty of Health

Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republikezapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową/ invite to the International Conference„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”

„Modern nursing and medical care in selected countries in Europe- current state and the future.”

Miejsce konferencji/ Place of the conference: Aula Collegium Medicum in Bydgoszcz ul.Jagiellońska 13, Bydgoszcz, Poland

Termin konferencji/Date of the conference: 29Maj/29 May 2015

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich kształcących na kierunku pielęgniarstwo, kadry kierowniczej, studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej. Sympozjum odbywa się z udziałem zaproszonych wykładowców z zaprzyjaźnionych uczelni z Europy. Wykładowcy oraz goście konferencji zaprezentują aktualne zagadnienia związane z pielęgniarstwem i opieką medyczną oraz tendencje i kierunki rozwoju.

The conference is directed primarily towards academic teachers, management staff, nurses, physiotherapists, nursing students, and others. The conference is honored by the presence of invited lectures from collaborating universities in Europe. Lectures and guest speakers will present current issues and trends in nursing and medical care and discuss directions for further developments.

Tematyka konferencji:


 1. Badania w pielęgniarstwie-rodzaj i kierunki, publikacje.

 2. Nowoczesne technologie w pielęgniarstwie: ICT, ICNP, EBN, e-care plane i inne.

 3. Zadania współczesnego pielęgniarstwa w wybranych krajach: Polska, Austria, Holandia, Włochy, Słowacja, Czechy.

 4. Pielęgniarstwo domowe jako forma opieki nad osobami starszymi i niesprawnymi.

 5. Powiązanie pielęgniarstwa z innymi dziedzinami opieki medycznej i społecznej.

 6. variaTopics:

 1. Research in nursing- type and directions, publications, practice.

 2. Modern technologies in nursing- ICT, ICNP, EBN, e-care plane, e-health and other.

 3. Tasks of modern nursing in selected countries: Poland, Austria, the Netherlands, Italy, Slovakia, Czech, Turkey.

 4. Home nursing as a form of care for the elderly and incapacitated.

 5. Linking nursing with other areas of medical care and social services.

 6. varia

Przewodnicząca Komitetu Naukowego/Chair of the conferencecommitee:

Prof.dr hab.K.Kędziora-KornatowskaPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego/Chair of the organizing committee:

dr Marta Muszalik

dr Marta Podhorecka-zastępca

Sekretarz konferencji/Secretary of conference:

dr Monika BiercewiczKomitet naukowy/ Scientific commitee:

Prof.dr hab.K.Kędziora-Kornatowska(PL)

Prof. dr hab.Maria Szewczyk(PL)

Prof.dr hab. Andrzej Kurylak (PL)

Prof. dr hab.E.Krajewska-Kułak (PL)

Prof.dr hab.K.Wieczorowska-Tobis (PL)

Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński (PL)

Prof.dr hab.Irena Wrońska(PL)

dr hab.Maria Kłopocka (PL)

dr hab.Aldona Kubica(PL)

dr hab.Robert Ślusarz(PL)

dr Marta Muszalik (PL)

dr Monika Biercewicz (PL)

dr Marta Podhorecka (PL)

Univ. Prof. Dr. rer. cur. Christa Lohrmann( Austria)

Prof. Dr. Ate Dijkstra ( the Netherland)

Dr. Michela Piredda( Italy)

PhD, RN, Assist.Prof Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT (Turkey)

Doç. Dr. Esra Akın KORHAN,Associate Professor.(Turkey).

Univ. - Prof. Dr. rer. cur. Juliane Eichhorn-Kissel ( Germany)

PhDr. Maria Kožuchová, PhD. (SK)

Mgr./ Msc Janka Bartková, dipl.s. (SK)

Doc. PhD. Jana Kutnohorská, CSc. (ČR)

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. (ČR)

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (SK)


PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. (SK)
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. (SK)

Komitet organizacyjny/ Organizing committee:

mgr/ Msc Maria Budnik-Szymoniuk

dr Anna Grzanka-Tykwińska

mgr/Msc Marta Sucharska-Szymkowiak

dr Jadwiga Główczewska

dr Katarzyna Porzych

dr Małgorzata Rozwodowska

dr Joanna Rybka

dr Alicja Rzepka

dr Marzena Humańska

dr Alicja Marzec

Doktoranci K i K Geriatrii-mgr Natalia Ciesielska, mgr Dominika Gębka, mgr Łukasz Łakomski.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe K i K Geriatrii- Remigiusz Sokołowski, Wojciech Stemplowski,  Łukasz Pietrzykowski, Marcin Szurek.

Patronat/patronage: Prorektor CM w Bydgoszczy/Vice-Rector- Prof.dr hab.Jan Styczyński

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Język konferencji/language of symposium: polski, angielski, słowacki, czeski/polish, english,

Opłata konferencyjna/ Conference fee: 130zł/100 PLN, dla studentów/ students 50zł, /50 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje/Conference fee includes:

udział w sesjach konferencji oraz w warsztacie, certyfikat, teczkę, długopis, przerwę kawową, poczęstunek / participation in the conference sessions and works hops, certificate, briefcase, pen, coffee break, lunch.Na konferencji planowane są 3 sesje naukowo-szkoleniowe, sesja studencka oraz warsztaty dla pielęgniarek i studentów.

Three scientific session and workshops for students and nurses are planned during the conference.

Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.Termin dokonania opłaty konferencyjnej/ conference fee should be payed before: 1.04.2015/

1 April 2015

Termin zgłoszeń czynnych wydłużony do 15.04.

Zgłoszenia bierne do 30.04.2015

Numer konta/ account number:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz ul. Grzybowska 53/57, 00-950 WARSZAWA

SWIFT: PKOPPLPW.

IBAN: PL 86 1240 6478 1111 0010 5870 5174

Właścicielem rachunku bankowego jest/the owner of bank account is:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃRejestracja udziału czynnego i biernego poprzez kartę rejestracyjną/Active and Passive participation should be made through registration form. Przesłać na adres/sent to the address: konf.ger@cm.umk.pl

Publikacje związane z konferencją/publications related to conference: Publikacje można kierować do następujących czasopism z podaniem hasła konferencji: „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”.

The publications can be submitted to the following journals. Authors should mention submission reference: „Modern nursing and medical care in selected countries in Europe- current state and the future.”List of journals:

 1. Geriatria Wydawnictwo Akademia Medycyny oraz Gerontologia Polska
  Redakcja Geriatrii, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, tel. +48 22 627 39 86, tel./fax +48 22 654 36 67
  O przyjęciu artykułu do druku ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji) . Termin wydłużony, artykuły bez opłaty.

redakcja@akademiamedycyny.pl oraz http://www.akademiamedycyny.pl/geriatria/

 1. Folia Medica Copernicana- www.viamedica.pl

O przyjęciu artykułu do druku ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji) decyduje data wysłania do 28.02.2015r.

 1. Medical and Biological Sciences- www.cm.umk.pl

e-mail: medical@cm.umk.pl, august@cm.umk.pl

O przyjęciu artykułu do druku ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji) decyduje data wysłania do 28.02.2015r. 1. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne www.jnnn.wshe.pl

O przyjęciu artykułu do druku decyduje pozytywna recenzja pracy zgodnej z tematyką pisma.

sponsorzy/sponsors: zapraszamy sponsorów/ we invite sponsors

Noclegi dla zainteresowanych blisko miejsca konferencji/ Accommodation near to the venue:

City Hotel Bydgoszcz, Holiday In Bydgoszcz

Plan konferencji/Conference agenda

29.05.2015

Rejestracja/Registration: 8.00-9.00 am

Rozpoczęcie konferencji/opening of the conference- 9.00

sesja I /session I

9.00-11.30 Wystąpienia/Oral presentations 1. Bydgoszcz, Poland CM UMK- dr Anna Andruszkiewicz. “ICNP in the nursing practice.”

 2. Univ. Prof. Dr. rer. cur. Christa Lohrmann, -“Nursing research: is it helpful for nursing practice ?- experiences from Austria.”

 3. Dr. Ate Dijkstra -– “eHealth applications in the nursing process”

 4. Dr. Michela Piredda- “Care dependence for oncology patients and nurses”

 5. Dr MSc RN, Assistant Professor Esra Akin Korhan, "Nursing Care and Ethics".

 6. PhD, RN, Assistant Professor Gülendam Hakverdioğlu Yönt, “Nursing Education at the Sifa University Faculty of Health Science Department of Nursing and Turkey”

 7. Univ. - Prof. Dr. rer. cur. Juliane Eichhorn-Kissel "Competence profiles in nursing and challenges in nursing practice"

Dyskusja/Discussion

coffee break 11.30-12.00sesja II /session II

12.00-14.00

Wystąpienia / Oral presentations


 1. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., Mgr. Anita Vargová (SK): Analýza vybraných demografických faktorov pracovnej spokojnosti sestier na Slovensku/The analysis of the selected demographic factors of job satisfaction among nurses in Slovakia

 2. Mgr/ Msc Janka Bartková, Mgr/ Msc Katarína Trnková- "História a súčasnosť Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) na Slovensku"./History of home care in Slovakia

 3. Doc. PhD. Jana Kutnohorská, CSc., Mgr. Dagmar Švecová –Etyka w umieraniu./ Ethics dying.

 4. Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – Poradnictwo w żałobie /Counselling for the bereaved Poradnictwo w żałobie

Kształcenie pielęgniarek w Czechach/ The training of nurses in the Czech Republic.

 1. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. Inovácie v zdravotníckych zariadeniach Slovenskej republiky a ich vplyv na edukáciu pacientov.

Innovation in Health-Care Facilities in the Slovak Republic and their influence on education of patients.


 1. PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. (SK) Meracie nástroje v posudzovaní kognitívnych funkcií seniora v ošetrovateľskej starostlivosti.

Measuring Tools in Assessing of Cognitive Functions of the Senior in Nursing Care

 1. PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. (SK) Ageizmus a jeho výskyt u sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Ageism and its Manifestation by Nurses Working in Social Care Facilities.

Dyskusja/Discussion

14.00-15.00-lunch

Sesja studencka/ sesja III/students session and/or parallel session III 15.00-17.00

W sesji III –wystąpienia czynne osób zgłoszonych na konferencję.

warsztaty dla pielęgniarek i studentów/ workshops for nurses and students:

Od dostępu naczyniowego do bezpiecznej terapii infuzyjnej, czyli od rutyny do bezpieczeństwa.

zakończenie konferencji/closing of the conference 17.00

…………………………………………………………..

Goście zagraniczni konferencji/ foreign guests.

Univ. Prof. Dr. rer. cur. Christa Lohrmann, Department of Nursing Science Medical University of Graz, Austria.

Dr. Ate Dijkstra - Professor iHuman Wellbeing Care Digital | NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland.

Dr. Michela Piredda- Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy

PhD, RN, Assist.Prof Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Sifa University Faculty of Health Science Department of Nursing, Fundamentals of Nursing Izmir, Turkey

Doç. Dr. Esra Akın KORHAN,Associate Professor. Kâtip Çelebi University


Faculty of Health Science Department of Nursing, Izmir, Turkey.
Dr. Raúl Juárez Vela. Professor Nursing Care in the Elderly. Falculty of Health Sciencies. 
Campus Universitario Villanueva de Gállego. (Spain)

Univ. - Prof. Dr. rer. cur. Juliane Eichhorn-Kissel- Professur für Pflegewissenschaft und klinische Pflege Großenhainer Straße 57 01968 Senftenberg( Germany)

PhDr. Maria Kožuchová, PhD. (SK): Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS-SRDCE s.r.o.), Jaklovce

Mgr. Janka Bartková - predsedníčka Asociácie ADOS v SR, Záhradná 1 060 01 Kežmarok

Mgr/ Msc Katarína Trnková Asociácie ADOS v SR

Doc. PhD. Jana Kutnohorská, CSc. (ČR)–. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. (ČR). Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

Mgr. Dagmar Švecová (ČR) - Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Klinika radiologie a onkologie.

………………………………………………………

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (SK)


PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. (SK)
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD. (SK)

Patronat medialny: czasopismo Geriatria i Gerontologia PolskaZapraszają Organizatorzy Konferencji.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna