Komunikat o wynikach badań cytologicznych* obowiązuje od 1 kwietnia 2014 rPobieranie 158.46 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar158.46 Kb.
Komunikat o wynikach badań cytologicznych*

obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.


Spis treści

1. Objaśnienia 2

1.1. Wpisy w kolumnie “Format” 2

1.2. Wpisy w kolumnie “Krotność” 2

2. Komunikat o wynikach badań cytologicznych 3

2.1. Ogólna budowa komunikatu danych 3

2.2. Szczegółowa struktura komunikatu o wynikach badań cytologicznych 3

2.3. Wykaz kodów stosowanych w skróconym zapisie wyników badań 7* oparty na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ

1.Objaśnienia


Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.

1.1.Wpisy w kolumnie “Format”


data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRRmiesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[wart. dom.] –oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

1.2.Wpisy w kolumnie “Krotność”


1z – oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem “1z”;

0zoznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem “1z” lub że może nie wystąpić żaden z nich;

2.Komunikat o wynikach badań cytologicznych

2.1.Ogólna budowa komunikatu danych


Poziom w hierarchii

Element

Krotność

Opis elementu

0

komunikat

1

Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji.

Postać zgodna z ogólnym formatem nagłówka wszystkich komunikatów.1

swiadczeniodawca

1

Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego

1

zest-wyn-cyt

1

Zestawienie wyników badań cytologicznych za dany rok dla danej umowy

2

poz-umowy

1-n

Element umożliwiający grupowanie wyników badań z podziałem na poszczególne pozycje umowy

3

badanie

1-n

Dane dotyczące pojedynczego badania

4

wyniki-bad

1

Wyniki pojedynczego badania

5

zalec-bad

0-1

Zalecenia cytologiczne

6

powt-bad

0-1

1z


Zalecenia dotyczące powtórzenia badania

6

dalsza-diagn

0-1

1z


Zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki

4

personel-bad

1

Dane identyfikujące personel medyczny dokonujący oceny preparatu


2.2.Szczegółowa struktura komunikatu o wynikach badań cytologicznych


Poziom w hierarchii

Element

Atrybut

Krot­ność

Format [wart. dom.]

Opis

Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności

0

komunikat
1
Główny element komunikatu


xmlns

1

Stała wartość

Identyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem

Dla formatów komunikatów określonych niniejszym rozporządzeniem jest to stała wartość: „www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1”xmlns:nfz

1

Stała wartość

Identyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZ

Dla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

„www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1

typ

1

do 5 znaków

Typ komunikatu (symbol)

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „SMPWC”wersja

1

do 2 cyfr

Nr wersji typu komunikatu

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1”nfz:wersja

1

do 3 znaków

Nr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZ

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.0”id-odb

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu

Kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ (wartości: 1-16)id-inst-odb

1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „SIMP”id-nad

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu

Identyfikator techniczny świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z płatnikiem (ogólnopolski identyfikator świadczeniodawcy z CZS w NFZ)id-inst-nad

1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnikanr-gen

1

liczba (8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy


czas-gen

1

data + czas

Data i czas wygenerowania komunikatu

Informacja pomocniczanfz:info-aplik-nad

0-1

do 40 znaków

Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.

Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.nfz:info-kontakt-nad

0-1

do 100 znaków

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemu

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.1

swiadczeniodawca
1
Świadczeniodawca przekazujący wyniki badań


typ-id-swd

1

1 znak

Typ identyfikatora świadczeniodawcy

X – identyfikator techniczny nadany przez płatnika
id-swd

1

do 16 znaków

Identyfikator świadczeniodawcy

Ogólnopolski identyfikator świadczeniodawcy z CZS w NFZid-inst

1

do 38 znaków

Identyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy

Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt

0-1

do 100 znaków

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcy

Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.1

zest-wyn-cyt
1
Zestawienie wyników badań cytologicznych za dany rok dla danej umowy


nfz:umowa

1

do 24 znaków

Identyfikator umowy z płatnikiem


rok

1

rok

Rok, którego dotyczą badania
2

poz-umowy
1-n
Element umożliwiający grupowanie wyników badań z podziałem na poszczególne pozycje umowy


id-miej-wyk-swiad

1

liczba (6,0)

Identyfikator miejsca wykonywania świadczenia

Identyfikator miejsca wykonywania świadczenia zgodny z systemem OWnr-pkt-umowy

1

liczba (2,0)

Numer punktu umowy
3

badanie
1-n
Dane dotyczące pojedynczego badania


id-bad

1

liczba (10,0)

Identyfikator badania

Atrybut techniczny jednoznacznie identyfikujący badanie w systemie SIMPpesel-pacj

1

11 cyfr

PESEL pacjenta
4

wynki-bad
1
Wyniki pojedynczego badania


data-otrzym-prep

1

data

Data otrzymania preparatu


data-wyniku

1

data

Data wyniku


nr-wyniku

0-1

do 20 znaków

Numer wyniku


wyniki-rozmazu

1

do 100 znaków

Wyniki dotyczące pobranego rozmazu (w zapisie skróconym)

Wyniki według klasyfikacji Bethesda. Stosowane kody zostały opisane poniżej (pkt 2.3).wynik-papa

1

1 cyfra

Wynik badania wg Papanicolaou

Wartości:

0 – brak wyniku

1 – I

2 – II


3 – III A

4 – III B

5 – IV

6 – V


7 – IIIuwagi

0-1

do 100 znaków

Uwagi dotyczące wyników badania
5

zalec-bad
0-1
Zalecenia cytologiczne

Wymagane, gdy wynik badania dodatni, czyli gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „A1” lub jeden z kodów „A21”, „A22”, „A23”, „A24”, „A25”, „A26”, „A27” oraz kod „B2”

Gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „C311” i badanie nie jest powtórzone, to musi wystąpić element „powt-bad” i wartość atrybutu „liczba-mies” musi być równa „6”.

Gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „C311” i badanie jest powtórzone, to musi wystąpić element „dalsza-diagn” i wartość atrybutu „rodz-bad” musi być równa „1” lub „3”.

Gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „C312, to musi wystąpić element „dalsza-diagn” i wartość atrybutu „rodz-bad” musi być równa „1” lub „2”.

Gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „C32”, to musi wystąpić element „powt-bad” i wartość atrybutu „liczba-mies” musi być równa „6” lub musi wystąpić element „dalsza-diagn” i wartość atrybutu „rodz-bad” musi być równa „1” lub „2” lub „3”.

Gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera jeden z kodów „C33”, „C34”, „C411”, „C412”, „C413”, „C421”, „C422”, „C43”, „C441”, „C442”, ”C443”, „C444”, to musi wystąpić element „dalsza-diagn” i wartość atrybutu „rodz-bad” musi być równa „2”.6

powt-bad
0-1

1z

Zalecenia dotyczące powtórzenia badania

W elemencie musi wystąpić przynajmniej jeden atrybutliczba-mies

0-1

liczba (2,0)

Liczba miesięcy, po której należy powtórzyć badanie

Wartości:

1-12
lecz-pzapal

0-1

1 cyfra

Powtórzenie badania po leczeniu przeciwzapalnym

Wartości:

1 – tak
proba-horm

0-1

1 cyfra

Powtórzenie badania po próbie hormonalnej

Wartości:

1 – tak


6

dalsza-diagn
0-1

1z

Zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki


rodz-bad

1

1 cyfra

Rodzaj badania

Wartości:

1 – badanie kolposkopowe

2 – kolposkopia z weryfikacją histopatologiczną

3 – inna diagnostyka poza programem4

personel-bad
1
Dane identyfikujące personel medyczny dokonujący oceny preparatu

Atrybuty „pesel-cytot” i „pesel-patom” nie mogą mieć takiej samej wartościpesel-cytot

1

11 cyfr

PESEL cytotechnika


pesel-patom

0-1

11 cyfr

PESEL patomorfologa

Wymagane, gdy wynik badania dodatni, czyli gdy wartość atrybutu „wyniki-rozmazu” zawiera kod „A1” lub jeden z kodów „A21”, „A22”, „A23”, „A24”, „A25”, „A26”, „A27” oraz kod „B2”

2.3.Wykaz kodów stosowanych w skróconym zapisie wyników badań


A. Ocena techniczna rozmazu

Do 31.03.2014:

A1 - Rozmaz odpowiedni do oceny


Rozmaz odpowiedni do oceny warunkowo:


A21 - rozmaz podsuszony


A22 - rozmaz ubogokomórkowy


A23 - rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych komórek zapalnych


A24 - rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych erytrocytów


A25 - brak komórek z kanału szyjki


A26 - znaczna cytoliza lub autoliza


A27 - rozmaz zawiera substancje zewnątrzpochodne
Rozmaz nie nadaje się do oceny cytologicznej:


A31 - rozmaz zbyt ubogokomórkowy


A32 - rozmaz wysuszony przed utrwaleniem


A33 - rozmaz źle utrwalony


A34 - rozmaz nieczytelny z powodu licznych komórek zapalnych


A35 - rozmaz nieczytelny z powodu licznych erytrocytów


A36 - rozmaz nieczytelny z innych powodów
Od 1.04.2014:

A1 - Rozmaz odpowiedni do oceny
A23 - rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych komórek zapalnych


A24 - rozmaz niezbyt czytelny z powodu licznych erytrocytów


A25 - brak komórek z kanału szyjki
Rozmaz nie nadaje się do oceny cytologicznej:


A31 - rozmaz zbyt ubogokomórkowy


A32 - rozmaz wysuszony przed utrwaleniem


A33 - rozmaz źle utrwalony


A34 - rozmaz nieczytelny z powodu licznych komórek zapalnych


A35 - rozmaz nieczytelny z powodu licznych erytrocytów


A36 - rozmaz nieczytelny z innych powodów


B. Ocena ogólna rozmazu
B1 - Nie stwierdzono zmian śródnabłonkowych i procesu złośliwego
B2 - Stwierdzono obecność nieprawidłowych komórek nabłonkowych
 
C. Interpretacja/wynik (opis)
Zmiany nienowotworowe
CZYNNIKI INFEKCYJNE (MIKROORGANIZMY)


C11 - infekcja Trichomonas vaginalis


C12 - infekcja grzybicza odpowiadająca Candida sp.


C13 - infekcja o cechach bacterial vaginosis


C14 - niespecyficzna infekcja bakteryjna


C15 - infekcja bakteryjna o cechach Actinomyces


C16 - zmiany w komórkach odpowiadające infekcji wirusem HSV


C17 - zmiany flory bakteryjnej


C18 - komórkowe odpowiadające Chlamydia T.
INNE ZMIANY NIENOWOTWOROWE (odczynowe i naprawcze)


Zmiany odczynowe związane z:

C211 - zapaleniem (łącznie z typową regeneracją)


C212 - atrofią


C213 - atrofią z zapaleniem


C214 - napromieniowaniem – radioterapią


C215 - odpowiedzią na ciało obce (IUD)C22 - obecność komórek gruczołowych u kobiet po wycięciu macicy


C23 - obecność komórek endometrialnych u kobiet powyżej 40 roku życia

Nieprawidłowości komórek nabłonkowych
KOMÓRKI NABŁONKA PŁASKIEGO


Nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego (ASC):

C311 - nieokreślonego znaczenia (ASC-US)


C312 - nie można wykluczyć HSIL (ASC-H)C32 - LSIL


C33 - HSIL


C34 - rak płaskonabłonkowy
KOMÓRKI NABŁONKA GRUCZOŁOWEGO


Nieprawidłowe komórki nabłonka gruczołowego (AGC):

C411 - kanału szyjki (endocerwikalne)


C412 - endometrioidalne


C413 - nieokreśloneNieprawidłowe komórki gruczołowe, prawdopodobnie nowotworowe:

C421 - endocerwikalne


C422 - endometrioidalneC43 - gruczolakorak – adenocarcinoma endocervicale in situ (ACIS)


Gruczolakorak – adenocarcinoma:

C441 - kanału szyjki


C442 - endometrioidalne


C443 - pozamaciczny


C444 - innyKomunikaty szczegółowe NFZ

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna