Koncepcja pracy publicznego Przedszkola



Pobieranie 127.38 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar127.38 Kb.
KONCEPCJA PRACY

Publicznego Przedszkola

w Warcie
„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż!

Jeśli przy największym wysiłku

dozna porażek,

należy tak pobłażać,

jak pobłażliwie godzimy się

z naszymi własnymi wadami (…)”

Janusz Korczak



Akty prawne: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r., Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17), Statucie ZSP – Publicznego Przedszkola w Warcie.

Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2015r.



TROCHĘ HISTORII
Pierwsze zorganizowane przedszkole w Warcie datuje się na rok 1947
i prowadzone było przez panią Reginę Jankowską. Liczyło 16-cioro dzieci z rodzin najuboższych. 1 czerwca 1957 roku stanowisko kierowniczki objęła pani
Maria Pawlik. Wiosną 1958 roku powstał projekt rozbudowy starego przedszkola i 28 stycznia 1960 roku nowe przedszkole stało się faktem a uczęszczało do niego 90-cioro dzieci. 1  stycznia 1964 role intendenta po pani Auerbach przejęła pani Irena Sitarek.
7 stycznia 1985 roku powołany został społeczny komitet  Budowy Nowego Przedszkola. 1 września tegoż roku na emeryturę odeszła długoletnia pani dyrektor Maria Pawlik, a jej miejsce zajęła pani Ewa Bauman. W tym czasie do przedszkola uczęszczało 195-cioro dzieci!

Od 1 września 1992 do 31 sierpnia 2007 roku funkcję dyrektora piastowała pani Danuta Utecht. Później przez rok pani Żaneta Łatkowska.  W roku  szkolnym 2008/2009  przedszkole weszło w skład Zespołu Szkół Publicznych, a wicedyrektorem ds. przedszkola została pani Dorota Banasiak.


PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA
Pracownicy naszego przedszkola to kadra pedagogiczna i personel administracyjno – obsługowy.

Kadra pedagogiczna:

dyrektor  mgr Hubert Kamola

wicedyrektor  ds. Przedszkola mgr Dorota Banasiak



nauczyciel mgr Ewa Cincio  

nauczyciel  mgr Jolanta Jabłońska

nauczyciel mgr Żaneta Łatkowska

nauczyciel mgr Lidia Nowicka

nauczyciel mgr Anna Perek

nauczyciel mgr Barbara Urbaniak



nauczyciel mgr Elżbieta Woźniak

nauczyciel (religia) mgr Marek Markiewicz

nauczyciel (język angielski) mgr Agnieszka Włodarczyk

nauczyciel (rytmika) mgr Dorota Gaj – Ciupa


Intendent Przedszkola:



mgr Ewa Przelazła

Razem z nauczycielkami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków:


Anna Augustyniak – pomoc nauczyciela

Monika Górska – pomoc nauczyciela

Monika Matuszewska – pomoc nauczyciela

Sylwia Nowak – pomoc nauczyciela

Mirosława Sobczak – pomoc nauczyciela

Dorota Ugorna – pomoc nauczyciela

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują:



Iwona Brandebura – kucharka

Anna Wachowska – kucharka

Wanda Wojciechowska –  kucharka

O porządek, sprawny sprzęt oraz estetykę naszego przedszkola i placu przedszkolnego dba:


Tomasz Matusiak – woźny

NASZE PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCI, SZCZĘŚCIA, RADOŚCI

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecka szanse rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

CELE I ZADANIA



 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

 2. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 3. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 5. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

  • Kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

  • Kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

  • Nabywanie doświadczeń w otoczeniu z kulturą.

 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela.

 7. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

 8. Stwarzanie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

 9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).

 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

 • Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne i na diecie.

 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promujemy zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne a także uczymy odróżniania dobra od zła. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem naszego przedszkola jest osiągniecie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.



 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,

 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,

 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,

 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,

 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne,

 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalny,

 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych,

 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,

 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,

 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia:

  • Wycieczki,

  • Wyjścia do kina,

  • Wyjazdy do teatru,

  • Spotkania z ciekawymi ludźmi,

  • Uroczystości przedszkolne,

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

ZASOBY LUDZKIE

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

 • Przyjazna kadra administracyjno-obsługowa.

ZASOBY MATERIALNE



 • Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

 • Budynek przedszkola bez barier architektonicznych,

 • Dobrze wyposażony ogród przedszkolny.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:


 1. Metody czynne

  • Metoda samodzielnych doświadczeń

  • Metoda kierowania własną działalnością dziecka

  • Metoda zadań stawianych dziecku

  • Metoda ćwiczeń utrwalających

 2. Metody oglądowe

 • Obserwacja i pokaz

 • Osobisty przykład nauczyciela

 • Udostępnienie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literacki koncerty muzyczne

 1. Metody słowne

 • Rozmowy

 • Opowiadania

 • Zagadki

 • Objaśniania i instrukcje

 • Sposoby społecznego porozumiewania się

 • Metody żywego słowa

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:



 • Prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej

 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia

 • Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

 • Muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci

 • Metody aktywizujące

 • Metody aktywne:

  • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

  • Gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa

  • Ruch rozwijający W. Sherborne

  • Techniki parateatralne (zabawy w teatr)

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU


 • Program adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”

 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska, Wydawnictwo MAC EDUKACJA

 • Program wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole” - A. Pawlowska-Niedbała, D. Kucharska, J. Święcicka, E. Wilkos, Wydawnictwo Nowa Era

 • Program indywidualny „Sprawny języczek”


 • Programy ogólnopolskie „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”

 • Program wychowawczy

 • Program profilaktyki
 • Kampania Profilaktyczna „Czyste powietrze wokół nas”

 • Kampania Profilaktyczna organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

W naszym przedszkolu najmłodsza grupa wiekowa tzn. 3 i 4 – latki objęte są obserwacją pedagogiczną, zaś 5, 6- latki diagnozą przedszkolną rozumianą jako rozpoznanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Obserwację pedagogiczną i diagnozę przedszkolną przeprowadzają nauczyciele pracujący z daną grupą.

Obserwację pedagogiczną w naszym przedszkolu po raz pierwszy przeprowadza się we wrześniu – obserwacja wstępna, drugą styczeń - luty, zaś trzecią maj - czerwiec. Do obserwacji wykorzystuje się: Arkusz obserwacji cech rozwoju dzieci 3 i 4 – letnich. Diagnozę przedszkolną przeprowadza się podobnie jak obserwację, z tym, że końcowa obserwacja przeprowadzana jest w kwietniu. Do diagnozy wykorzystuje się: Arkusz badania gotowości szkolnej.


SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 • Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami

 • Organizowanie zebrań

 • Omawianie arkuszy diagnostycznych

 • Organizowanie zajęć otwartych

 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWAŃ ZGODNYCH
Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCYM W GRUPIE

Wzmacnianie pozytywnych zachowań przez:



 • pochwały indywidualne i na forum grupy

 • drobne nagrody – ordery uznania, uśmiechnięte buzie, stempelki

ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA SIĘ DO USTALONYCH ZASAD

 • Rozmowy indywidualne i grupowe (tłumaczenie i wyjaśnianie)

 • Ukazywanie następstw postępowania - tłumaczenie

 • Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji (darcie gazet i wyrzucanie złości do kosza)

 • Czasowe odsuniecie od zabawy (siedzenie przy stoliku, tyle ile dziecko ma lat - autorefleksja)

MODEL ABSOLWENTA

 • Jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze

 • Jest samodzielny

 • Potrafi współdziałać w zespole

 • Lubi działania twórcze

 • Jest aktywny w podejmowaniu działań

 • Akceptuje zdrowy styl życia

 • Jest wrażliwy estetycznie

 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym

 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem

 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

ZADANIA WYCHOWAWCZE

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:


 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność

 • Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie

 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych

 • Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności

 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje

 • Szanuje wolność innych, cudze zdanie

 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych

 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia

 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe

 • Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna

 • Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne

 • Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej

 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń

 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych

 • Zna swoje prawa i obowiązki

 • Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość

 • Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach

 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy

 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki

 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:



 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • Wszechstronny rozwój dziecka,

 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

 • Zebrania grupowe,

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci.

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:



 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :

 • Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Miejską Biblioteką Publiczną

 • Muzeum Miasta i Rzeki Warta

 • Przychodnią „Centrum”

 • Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym

 • Warckim Centrum Kultury

 • Komendą Policji w Warcie

Zadanie do realizacji w roku szkolnym 2015/2016


TYTUŁ: „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

Zadanie zostało opracowane na podstawie wniosków sformułowanych na zebraniu Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2015 r. , codziennej obserwacji dzieci.


Cele ogólne:

1. Nabywania umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi

położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.

2. Rytmy i rytmiczność.

3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.

4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.

5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.

7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.

8. Przyswajanie określeń czasu.

9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości.

10.Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.



Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, por roku, dni tygodnia i miesięcy

 • potrafi odtworzyć wysłuchany rytm za pomocą układu klocków,

pasków papieru itp.

 • rozpoznaje charakterystyczne cechy i układa dowolne kompozycje z figur geometrycznych

 • rozwija umiejętności konstrukcyjne i manipulacyjne poprzez wykorzystywanie w zabawach geometrycznych

 • klasyfikuje przedmioty pod względem jeden lub kilku cech wspólnych

 • dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną

 • posługuje się w zabawie wagą szalkową

 • porównuje wielkość przedmiotu względem siebie lub innego przedmiotu

 • potrafi nazwać pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące

 • stosuje określenia dzisiaj, wczoraj, jutro

 • potrafi mierzyć przedmioty i rozumie stałość miary( długość, szerokość, wysokość)

 • dokonuje pomiarów względem siebie lub innego przedmiotu- potrafi ułożyć historyjkę wg kolejności zdarzeń

 • konstruuje gry planszowe , wspólnie rozgrywa, poszukuje niestandardowych rozwiązań

 • liczy przedmioty w sytuacjach praktycznych, w zabawie, bez ograniczania

zakresu liczenia

 • porównuje liczebności zbiorów „na oko”, ustala równoliczność dwóch zbiorów

 • tworzy nowy zbiór poprzez dodanie elementu do zbioru poprzedniego

 • porządkuje zbiór wg wzrastającej i malejącej liczby elementów

 • posługuje się pojęciami: o jeden więcej, o jeden mniej

 • wyznacza wynik dodawania i odejmowania przy pomocy liczmanów.

 • liczy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • zwraca uwagę na ostatni liczebnik

 • liczy na konkretach

 • rozróżnia liczenie błędne od poprawnego

 • dodaje i odejmuje w zakresie 10 posługując się konkretami

 • rozwiązuje zadania tekstowe

 • posługuje się w zabawie wybranymi monetami i banknotami

Zagadnienie do realizacji:


 1. Dziecko jest dobrym matematykiem

Lp.

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Wzbogacanie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje, w szczególności z zakresu edukacji matematycznej

Dyrektor

Cały rok

2.

Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o nowe pomoce do prowadzenia ciekawych zajęć matematycznych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

3.

Urządzenie kącika matematycznego ( waga, miarki, liczmany, elementy do układania ciągu, figury geometryczne, pomoce do wyznaczania serii ciągu rosnącego i malejącego, gry matematyczno- dydaktyczne)

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień 2015

4.

Święto Marchewki- uroczyste obchody (dzień pomarańczowy):Marchewki liczymy i bardzo je lubimy

Wszyscy nauczyciele

Październik 2015

5.

Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.

Konkurs plastyczny „ Jesienne cyferki”- indywidualny konkurs dla dzieci, ozdabianie cyfry jesiennymi darami natury ( forma dowolna)

E. Woźniak

Listopad 2015

7.

Wykorzystywanie do zajęć elementów scenariuszy prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Wszyscy nauczyciele

Raz w miesiącu

8.

Bal karnawałowy w przedszkolu


Wszyscy nauczyciele

Styczeń 2016

9.

Przedstawienie teatralne pt.: „Baśń o dwunastu braciach miesiącach” ( rodzice dzieciom)

B. Urbaniak

J. Jabłońska

E. Woźniak


Styczeń 2016


10.

Konkurs plastyczny „Mozaikowa pisanka”- ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi

L. Nowicka

E. Cincio



Marzec 2016

11.

Konkurs recytatorski poezji dziecięcej o tematyce matematycznej

A. Perek

E. Woźniak



Kwiecień 2016

12.

Przeprowadzenie konkursu matematycznego

pt. : „Wiosna na polu, matematyka w przedszkolu” mającego na celu podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności



A. Perek

E. Woźniak



Dyrektor

Maj 2016

13.

Zajęcia otwarte dla rodziców- pokaz zajęć matematycznych w poszczególnych grupach wiekowych

Wszyscy nauczyciele

Raz w miesiącu

14.

Zabawy z chustą animacyjna przy muzyce- utrwalanie pojęć matematycznych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

15.

Zabawy tematyczne i zabawy naśladowcze

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

16.

Zabawy muzyczno- ruchowe( np. zabawa przy piosence pt. : Magiczna liczba 7”, „Na górze, na dole”, „Trzy kółeczka”

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

17.

Zabawy badawcze- doświadczenia z wodą, z powietrzem: kontynuacja działań w ramach kampanii profilaktycznej „Czyste powietrze wokół nas”

Wychowawcy najstarszych grup

Cały rok

18.

Matematyka w literaturze- czytanie opowiadań, wierszyków o tematyce matematycznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

19.

Zabawy plastyczne- projektowanie np. ogrodu, wzoru tkanin, szalika przy pomocy kartoników o różnych kształtach ( mozaika)

Wszyscy nauczyciele

Według uznania nauczyciela

20.

Organizowanie zajęć plastycznych, których wyjściem do działań jest symbol graficzny

Wszyscy nauczyciele

2 razy w roku

21.

Umieszczanie w gazetce szkolnej artykułów dotyczących kształtowania pojęć matematycznych

A.Perek

Według uznania nauczyciela

22.

Święto szkoły i przedszkola- występy, biegi, konkursy, zabawy

Wszyscy nauczyciele

Czerwiec 2016

23.

Udział w zajęciach z informatyki w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej

Wychowawcy starszych grup

Czerwic 2016

24.

Udział w zajęciach w edukacji matematycznej w klasie pierwszej

Wychowawcy starszych grup

Czerwic 2016

25.

Kubusiowi Przyjaciele Natury- zajęcia przyrodnicze (recykling- czyli jak zrobić coś z niczego)

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

26.

Kubusiowi Przyjaciele Natury- zasady pielęgnacji roślin

Wszyscy nauczyciele

Cały rok


Zagadnienia ogólne realizowane przez cały rok

 • Udział w konkursach matematycznych i przyrodniczych organizowanych przez różne placówki oświatowe w całej Polsce

 • Skompletowanie i korzystanie z pomocy dydaktycznych o tematyce matematycznej i przyrodniczej

 • Wzbogacanie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje

 • Kontynuacja zbiórki baterii

 • Włączenie się w zbiórkę plastikowych nakrętek

 • Udział w kampanii „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 • Pomoc w organizacji Święta Szkoły Przedszkola

 • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Warcie

 • Wycieczki do Komisariatu Policji w Warcie

 • Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

 • Współpraca ze Strażą Pożarną i Ratownikiem Medycznym

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach „Razem możemy wiele”- udział w integracyjnym przeglądzie twórczości artystycznej


Współpraca z rodzicami

 • Zaproszenie rodziców do udziału w akcji „ Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”

 • Systematyczne prowadzenie kącików grupowych, zamieszczanie w nich bieżących informacji, prac plastyczno- konstrukcyjnych oraz informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach

 • Prowadzenie zajęć otwartych oraz spotkań warsztatowych

 • Indywidualne rozmowy z rodzicami

 • Współpraca z przedstawicielami Rady Rodziców: pomoc w organizacji uroczystości i planowanych wycieczek

 • Prowadzenie gazetki przedszkolnej- zamieszczanie w niej kroniki z wydarzeń przedszkola oraz artykułów dotyczących edukacji matematycznej, przyrodniczej a także propozycji literatury dziecięcej

 • Rodzice dzieciom. Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez rodziców. Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom bajek


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I TRADYCJI PRZEDSZKOLNYCH

w roku 2015/2016


Lp.

NAZWA I RODZAJ UROCZYSTOŚCI


GRUPY

TERMIN

1.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – zabawy taneczne na placu przedszkolnym

Wszystkie grupy

Wrzesień


2.

DZIEŃ CHŁOPAKA – czyli „Królowanie mężczyzn”

Wszystkie grupy

Wrzesień


3.

„ŚWIĘTO MARCHEWKI” – uroczyste obchody (dzień pomarańczowy)

Wszystkie grupy

Październik


4.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – występy przedszkolaków

Grupa 3-4 latków

Październik lub Listopad


5.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – zabawy z misiem

Wszystkie grupy

Listopad


6.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE – zabawy z udziałem rodziców

Grupy 5-6 latków

Listopad


7.

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (dzień czerwony)

Wszystkie grupy

Grudzień


8.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA – uroczystość z udziałem Babć i Dziadków

Grupy 3-4 latków

Styczeń


9.

JASEŁKA – przedstawienie dla rodziców i dziadków

Grupy 5-6 latków

Styczeń


10.

BAL KARNAWAŁOWY – zabawa taneczna z udziałem dzieci z wszystkich grup

Wszystkie grupy

Styczeń lub Luty


11.

DZIEŃ KOBIET – czyli „Królowanie wszystkich pań”

Wszystkie grupy

Marzec


12.

POWITANIE WIOSNY – żegnamy zimę-witamy wiosnę: zabawy z Marzanną (dzień zielony)

Wszystkie grupy


Marzec

13.

DZIEŃ WODY – obchody Światowego Dnia Wody (dzień niebieski)

Wszystkie grupy


Marzec

14.

DZIEŃ ZIEMI – obchody

Wszystkie grupy

Kwiecień


15.

ŚWIĘTO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – zaproszenie rodziców do wspólnych zabaw na terenie placówki

Wszystkie grupy


Wszyscy pracownicy przedszkola

Czerwiec


16.

DZIEŃ DZIECKA – zabawy i atrakcje dla przedszkolaków

Wszystkie grupy

Czerwiec


17.

DNI WARTY – występy przedszkolaków

Grupy 5-6 latków

Czerwiec


18.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA – przedstawienie programów artystycznych przez dzieci 5-6 letnie

Dzieci 6-letnie


Czerwiec








©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna