Konkluzje batPobieranie 1.87 Mb.
Strona1/19
Data06.05.2016
Rozmiar1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 1. KONKLUZJE BAT


ZAKRES
Niniejsze konkluzje BAT dotyczą następujących działań wyszczególnionych w Sekcji 6.6. Załącznika I do Dyrektywy 2010/75/UE, mianowicie:

6.6. Intensywny chów drobiu lub świń:
 1. z ponad 40,000 miejsc dla drobiu;

 2. z ponad 2,000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg); lub

 3. z ponad 750 miejscami dla macior.

W szczególności, w odniesieniu do wyżej wymienionych działań, niniejsze konkluzje BAT obejmują następujące procesy:
 1. Zarządzanie żywieniem drobiu i świń

 2. Przechowywanie paszy dla zwierząt oraz dodatków paszowych

 3. Mielenie i rozdrabnianie paszy

 4. Chów (utrzymanie) drobiu i świń

 5. Gromadzenie i przechowywanie obornika

 6. Przetwarzanie obornika w gospodarstwie

 7. Obróbka obornika w gospodarstwie

 8. Rozrzucanie obornika

 9. Przechowywanie zwłok zwierzęcych.

Niniejsze konkluzje BAT nie dotyczą następujących czynności:
 1. Ubój zwierząt i usuwanie zwłok zwierzęcych ujęte w Dokumencie Referencyjnym na temat Najlepszych Dostępnych Technik dla Ubojni i Branży Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (SA).

Inne dokumenty referencyjne, mające znaczenie dla działań objętych niniejszymi konkluzjami BAT to:
Dokumenty referencyjne

Czynność

Spalanie odpadów (WI)

Spalanie zwłok zwierzęcych

Emisje pochodzące z przechowywania (EFS)

Przechowywanie i obróbka surowców i produktów

Efektywność Energetyczna (ENE)

Ogólna efektywność energetyczna

Ekonomika i efekty wzajemnych powiązań (ECM)

Ekonomika i efekty wzajemnych powiązań technik

W przypadku gdy niniejsze konkluzje BAT dotyczą rozrzucania obornika, dzieje się tak bez uszczerbku dla postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG1 dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE2.


W przypadku gdy niniejsze konkluzje BAT dotyczą przechowywania i usuwania zwłok zwierzęcych, dzieje się tak bez uszczerbku dla postanowień Rozporządzenia WE 1069/20093 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Techniki wymienione i opisane w niniejszych konkluzjach BAT nie są ani narzucone ani wyczerpujące. Można stosować inne techniki, zapewniające co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.


DEFINICJE
Dla celów niniejszych konkluzji BAT zastosowanie mają następujące definicje:


Zastosowane określenie

Definicja

Gospodarstwo

Zespół złożony z jednej lub więcej instalacji (np. systemy utrzymania zwierząt, obiekty przechowywania obornika, obiekty przetwarzania lub obróbki obornika).

Nowe gospodarstwo

Gospodarstwo, które rozpoczęło działanie po raz pierwszy po opublikowaniu niniejszych konkluzji BAT.

Istniejące gospodarstwo

Gospodarstwo nie będące nowym gospodarstwem.

Nowa instalacja

Instalacja wprowadzona na teren gospodarstwa po opublikowaniu niniejszych konkluzji BAT lub całkowita wymiana instalacji na istniejących podstawach po opublikowaniu niniejszych konkluzji BAT.

Istniejąca instalacja

Instalacja nie będąca nową instalacją.

Znaczące unowocześnienie

Unowocześnienie instalacji polegające na poważnej zmianie wymogów lub technologii dla systemu utrzymania i/lub dla przechowywania obornika.

Wrażliwy receptorObszar wymagający szczególnej ochrony ze względu na swój krajobraz, dziką przyrodę lub obszar gruntu, z którego mają miejsce spływy do wód mogących ulec zanieczyszczeniu przez azotany lub inne substancje.


Definicje niektórych kategorii zwierząt


Zastosowane określenie

Definicja

Prosięta odsadzone

Młode świnie hodowane od żywej wagi między 8 kg i 28-30 kg.

Tuczniki (warchlaki/świnie dojrzałe do uboju)

Świnie hodowane od żywej wagi między 28-30 kg aż do wagi końcowej 120-170 kg

Maciory

Świnie płci żeńskiej w hodowlanym okresie krycia, ciąży i proszenia; od okresu po dojrzewaniu i przed proszeniem (loszki) do okresu po pierwszym proszeniu (maciory).

Drób

Kury, indyki, kaczki, perliczki itp. hodowane w celu produkcji jaj lub produkcji mięsa

Nioski

Dorosłe kury płci żeńskiej przeznaczone do znoszenia jaj

Kurczęta

Kury poniżej pierwszego roku życia

Brojlery

Kury hodowane w celu produkcji mięsa


Definicje niektórych substancji i emisji


Zastosowane określenie

Definicja

Pył (cząsteczki stałe)

Cząsteczki o dowolnym kształcie, strukturze lub gęstości, które można wyłapywać za pomocą filtracji z wewnętrznego otaczającego powietrza lub z wylotu (ów) powietrza systemu utrzymania zwierząt.

Emisje zapachów

Lotne substancje zapachowe mierzone za pomocą olfaktometrii (EN 13725) i wyrażane jako europejskie jednostki zapachowe (ouE).

Wydalany N

Azot wydalany poprzez zwierzęce procesy przemiany materii wraz z moczem i kałem.

Wydalany P

Fosfor wydalany poprzez zwierzęce procesy przemiany materii wraz z moczem i kałem.

Gnojowica

Płynny obornik.


UWAGI OGÓLNE
Okresy uśredniania i warunki referencyjne dla emisji do atmosfery
O ile nie ustalono inaczej, poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – AEL) podane w niniejszych konkluzjach BAT odnoszą się do masy substancji wyemitowanych na miejsce dla zwierzęcia, dla wszystkich cykli hodowlanych przeprowadzonych w ciągu jednego roku (np. kg substancji/miejsce dla zwierzęcia/rok).
W przypadku pomiarów bezpośrednich, wszystkie wartości stężeń w powietrzu odlotowym dotyczą warunków standardowych: suchy gaz w temperaturze 273 K i przy ciśnieniu 1,013 hPa.
BAT-AEL dla emisji zapachów, podane w niniejszych konkluzjach BAT, bazują na wartościach stężeń dotyczących standardowych warunków nierozcieńczonego gazu (temperatura 273 K i ciśnienie 1,013 hPa), bez korygowania pod kątem wilgotności.


  1. Ogólne konkluzje BAT

O ile nie ustalono inaczej, konkluzje BAT przedstawione w niniejszej sekcji mają zastosowanie do wszystkich gospodarstw chowu drobiu lub świń.


Oprócz niniejszych ogólnych konkluzji BAT zastosowanie mają konkluzje BAT, charakterystyczne dla sektora lub procesu, uwzględnione w sekcjach 5.2 – 5.3.


   1. Systemy zarządzania środowiskiem (EMS)


1. W celu udoskonalenia ogólnej wydajności środowiskowej gospodarstw intensywnego chowu drobiu lub świń, BAT ma na celu wdrożenie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskiem (EMS), który obejmuje wszystkie poniższe funkcje:


 1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kierownictwa wyższego szczebla;

 2. określenie polityki środowiskowej, która obejmuje ciągłe udoskonalanie instalacji przez kierownictwo;

 3. planowanie i ustanawianie niezbędnych procedur, celów i zamierzeń, w połączeniu z planowaniem finansowym i inwestycjami;

 4. wdrożenie procedur, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  1. strukturę i odpowiedzialność,

  2. szkolenia, świadomość i kompetencje

  3. komunikację

  4. zaangażowanie pracowników

  5. dokumentację

  6. efektywny proces kontroli

  7. programy konserwacji

  8. gotowość do interwencji i reagowanie

  9. zgodność ochrony z przepisami środowiskowymi;
 1. sprawdzenie wydajności i podjęcie działań korygujących, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  1. monitorowanie i pomiar (patrz również dokument referencyjny na temat ogólnych zasad monitorowania)

  2. działania korygujące i zapobiegawcze

  3. prowadzenie rejestrów

  4. niezależny (tam, gdzie to możliwe) audyt wewnętrzny i zewnętrzny w celu ustalenia, czy EMS jest zgodny z planowanymi ustaleniami i czy został prawidłowo wdrożony i utrzymany;
 1. przegląd EMS i jego ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności przez kierownictwo wyższego szczebla;

 2. przestrzeganie opracowywania czystszych technologii;

 3. uwzględnienie wpływów na środowisko z ewentualnej likwidacji instalacji na etapie projektowania nowej instalacji, a także podczas całego okresu jej eksploatacji;

 4. stosowanie na bieżąco benchmarkingu sektorowego.

W szczególności w przypadku intensywnego chowu drobiu lub świń istotne jest także rozważenie innych pozycji wymienionych w BAT 2.


Możliwość zastosowania

Zakres (np. poziom szczegółów) i charakter EMS (np. standardowy lub niestandardowy) będą ogólnie powiązane z charakterem, skalą i złożonością gospodarstwa oraz zakresem jego potencjalnego oddziaływania na środowisko.
   1. Właściwe gospodarowanie


2. W celu zapobiegania lub zredukowania wpływu na środowisko oraz poprawy ogólnej wydajności intensywnego chowu drobiu lub świń, BAT stosuje wszystkie niżej wymienione techniki:

Technika

Możliwość zastosowania

a


Odpowiedni wybór terytorium i układów przestrzennych działań w celu:

 1. Redukcji zbędnego transportu zwierząt i materiałów (w tym obornika)

 2. Zapewnienia odpowiednich odległości od obszarów wrażliwych wymagających ochrony

 3. Uwzględnienia panujących warunków klimatycznych (np. wiatr)

 4. Rozważenia potencjalnych przyszłych możliwości rozwoju gospodarstwa.

Ma zastosowanie do nowych gospodarstwb

Edukacja i szkolenie personelu, zwłaszcza w zakresie:

 1. Przepisów dotyczących hodowli zwierząt, w tym dobrostanu zwierząt i zarządzania obornikiem

 2. Transportu i rozrzucania obornika

 3. Planowania działań

 4. Planowania kryzysowego

 5. Napraw i konserwacji wyposażenia.

O ogólnym zastosowaniu.

c


Przygotowanie planu kryzysowego w zakresie radzenia sobie z nieoczekiwanymi emisjami i incydentami, takimi jak zanieczyszczenie akwenów wodnych. Powinien on zawierać:

 1. Plan gospodarstwa przedstawiający systemy odwadniające oraz źródła wody/ścieków

 2. Plany działania w przypadku niektórych potencjalnych zdarzeń (np. pożary, wyciek lub zawalenie się zbiorników z gnojowicą, niekontrolowany spływ z pryzm obornika, wycieki oleju)

 3. Dostępny sprzęt dla potrzeb postępowania z przypadkiem zanieczyszczenia (np. do podłączania odpływów ziemnych, zagradzania rowów, desek zatrzymujących szumowiny na powierzchni cieczy w przypadku wycieków oleju).

O ogólnym zastosowaniu.


d


Regularna kontrola, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu, w szczególności:

 1. Czystości instalacji

 2. Zbiorników gnojowicy pod kątem jakiegokolwiek objawu uszkodzenia, degradacji, wycieku

 3. Pomp do gnojowicy, mieszaczy, separatorów, irygatorów

O ogólnym zastosowaniu.
3. W celu zapobiegania lub zredukowania emisji do środowiska ze zbiornika paszy, BAT stosuje wszystkie niżej wymienione techniki:

Technika

Możliwość zastosowania

a


Regularna kontrola i konserwacja silosów z paszą i urządzeń do transportu (zawory, rury)

O ogólnym zastosowaniu.


b


Okresowe całkowite opróżnianie silosów z paszą (co kilka miesięcy), aby umożliwić kontrolę i zapobiec biologicznej aktywności wewnątrz paszy.
   1. Efektywne wykorzystanie wody


4. W celu efektywnego wykorzystania wody BAT stosuje połączenie niżej wymienionych technik:

Technika

Możliwość zastosowania

a

Stosowanie mierników w celu prowadzenia rejestru wykorzystania wody

O ogólnym zastosowaniu.b

Wykrywanie i naprawa wycieków wody

c


Stosowanie myjek ciśnieniowych do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i sprzętu na koniec każdej partii żywca

d


Wybór odpowiedniego sprzętu (np. poidła smoczkowe, poidła okrągłe, koryta na wodę) dla określonej kategorii zwierząt przy zapewnianiu dostępu do wody (do woli)

e


Weryfikacja i (jeśli to konieczne) regularne dostosowywanie (np. co 6 miesięcy) kalibracji sprzętu do wody pitnej

f


Gromadzenie i oddzielne przechowywanie niezanieczyszczonej wody opadowej w celu potencjalnego ponownego wykorzystania jako woda do czyszczenia

O ogólnym zastosowaniu?


   1. Oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie lekko zanieczyszczonych wód odpływowych


5. W celu zredukowania emisji z wód odpływowych BAT oczyszcza i/lub ponownie wykorzystuje lekko zanieczyszczone wody odpływowe poprzez zastosowanie jednej lub połączenia niżej wymienionych technik:

Technika

Możliwość zastosowania

a

Oddzielenie znacznie zanieczyszczonych wód odpływowych od lekko zanieczyszczonych wód za pomocą „systemu pierwszego spłukiwania” oraz biologiczne oczyszczanie lekko zanieczyszczonych wód odpływowych za pomocą rowów chłonnych, stawów, sztucznych mokradeł lub studni chłonnychMożliwość zastosowania jest ograniczona przez dostępność terenu, na którym znajduje się głęboki nieprzepuszczalny obszar.
W zimnym klimacie technika ta może być stosowana tylko przez część roku; system przechowywania wody odpływowej jest wtedy zazwyczaj wymagany w porze zimowej.

b


Wykorzystanie systemu nawadniania niskociśnieniowego dla lekko zanieczyszczonej wody.
Przed aplikacją na grunty wodę zawierającą pozostałości z czyszczenia lub inną wodę odpływową z gospodarstwa umieszcza się w zbiornikach lub lagunach. Cząstki zawieszone mogą ulec osadzeniu lub można przeprowadzić usuwanie cząstek stałych; otrzymana frakcja stała jest usuwana.

Zastosowanie tylko do wód odpływowych o udowodnionym lekkim poziomie zanieczyszczenia.
Technika wymaga dostępności wystarczających i odpowiednich terenów sąsiadujących z instalacją.

   1. Efektywne wykorzystanie energii


6. W celu efektywnego wykorzystania energii BAT stosuje połączenie niżej wymienionych technik:

Technika

Możliwość zastosowania

a


Właściwa konstrukcja pomieszczeń dla zwierząt i wybór sprzętu (np. system wentylacji, silniki, systemy ogrzewania i oświetlenia)

O ogólnym zastosowaniu.


b


Monitorowanie zużycia energii dla całego procesu produkcji oraz dla różnych etapów produkcji

O ogólnym zastosowaniu.c

Zapewnienie dokładności czujników temperatury

O ogólnym zastosowaniu.

d

Wykorzystywanie urządzeń kontrolnych, takich jak ściemniacze lub termostaty

O ogólnym zastosowaniu.

e


Regularna konserwacja i naprawa sprzętu (np. grzejniki, wentylatory, urządzenia kontrolne)

O ogólnym zastosowaniu.f

Oddzielenie obszarów ogrzewanych od nieogrzewanych

O ogólnym zastosowaniu.
   1. Emisje hałasu


7. W celu zredukowania emisji hałasu z gospodarstwa, BAT stosuje jedną lub połączenie niżej wymienionych technik:

Technika

Możliwość zastosowania

a


Wybór budynku posiadającego właściwości pochłaniania hałasu na pomieszczenia dla zwierząt lub dla potrzeb innych generujących hałas działań (np. przetwarzanie lub obróbka obornika)

Ma zastosowanie do nowych urządzeń


b


Staranne zaplanowanie każdych potencjalnie generujących hałas działań, zwłaszcza po to, aby unikać ich wykonywania w noce i weekendy

O ogólnym zastosowaniu.


c


Unikanie zbędnego niepokojenia zwierząt podczas karmienia i przenoszenia między pomieszczeniami (np. zaplanowanie łapania i przenoszenia drobiu na porę nocną lub wcześnie rano, w ciemności)

O ogólnym zastosowaniu.d


Stosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu podczas budowy i eksploatacji (np. wentylatory o niskim poziomie hałasu, wyciągi na ścianach bocznych zamiast elementów montowanych na dachu, wykorzystywanie niewielkiej liczby wentylatorów działających w sposób ciągły)

O ogólnym zastosowaniu.e


Przygotowywanie i dostarczanie paszy do pomieszczeń dla zwierząt z wykorzystaniem technik takich jak:

 1. obudowywanie urządzeń (np. młynów, przenośników pneumatycznych)

 2. zminimalizowanie długości rur dostawczych

 3. zamykanie drzwi i głównych otworów w budynku podczas karmienia

 4. obsługa przenośników i ślimaków napełnionych materiałami paszowymi

 5. usytuowanie pojemników z paszą i silosów do przechowywania paszy w takim miejscu, aby zredukować ruch pojazdu dostawczego na terenie gospodarstwa i możliwie jak najdalej od obszarów mieszkalnych i wrażliwych.

O ogólnym zastosowaniu.


f


Wykorzystywanie odpowiedniego mechanicznego systemu karmienia, co zmniejsza bodziec przed karmieniem, takiego jak:

 1. podajniki wyposażone w kosze zasypowe

 2. podajniki bierne ad libitum
Ma zastosowanie w przypadku systemów utrzymania świń.
Podajniki bierne ad libitum mają zastosowanie w przypadku nowych instalacji hodowli świń lub w czasie znaczącego unowocześniania istniejących instalacji.

g


Stosowanie środków redukcji hałasu generowanego przez obróbkę obornika i gnojowicy, takich jak:

 1. usytuowanie obszarów przechowywania i obsługi jak najdalej od pomieszczeń mieszkalnych i innych nieruchomości

 2. ograniczenie zewnętrznych obszarów robót ziemnych do minimum w celu zmniejszenia hałasu generowanego przez zgarniarki

 3. wykorzystywanie myjek ciśnieniowych i sprężarek wewnątrz budynków

 4. jeśli dostępny jest wystarczający prześwit, załadunek przyczep (ściółką, obornikiem) wewnątrz budynków

 5. właściwa konserwacja przenośników do transportu obornika i unikanie ich funkcjonowania, gdy są puste.

O ogólnym zastosowaniu.h


Stosowanie barier dźwiękowych takich jak:

 1. wały ziemne

 2. bale słomiane

 3. wysokie, solidne ogrodzenia drewniane.

O ogólnym zastosowaniu.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna