Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnymPobieranie 25.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.58 Kb.
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową
w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu - o znaczeniu ponadlokalnym.

Do VI edycji konkursu zgłoszono 11 prac, w tym: • 3 prace w dziedzinie projektowania urbanistycznego,

 • 8 prac w dziedzinie projektowania architektonicznego,

 • Nie zgłoszono prac w dziedzinach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu

Prace z dziedziny projektowania architektonicznego: 1. KACZMAREK Kamil „Projekt kompleksu hotelowo-rekreacyjnego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu”,

 2. KANIA Barbara „Projekt koncepcyjny Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich z bazą w Szczecinie”,

 3. ŁAPKA Marcin i STANKIEWICZ Michał „Budynek hotelowo-apartamentowy na mierzei w Mielnie”,

 4. MILEWSKA Magdalena „Amfiteatr w Goleniowie”,

 5. SOKOŁOWSKI Krzysztof „Projekt fabryki turbin wiatrowych. Naukowo – edukacyjne centrum energii odnawialnych na terenach portowych w Szczecinie”,

 6. OLCZYK Norbert „Jacht-tech w Nowym Warpnie”,

 7. WOJCIECHOWSKA Agnieszka „Terminal komunikacji kołowej w Szczecinie pomiędzy ulicami Owocową, Świętopełka i Nową”,

 8. ŻELICHOWSKA Monika „Transformacja obszaru Dworca Głównego PKP w Szczecinie – multimodalne centrum komunikacyjne i inkubator przedsiębiorczości”.

Prace z dziedziny projektowania urbanistycznego: 1. BORNIŃSKA Agata i RĘBIASZ (BUKO) Magdalena „Zespół zabudowy wielofunkcyjnej w Policach – serce miasta Police”,

 2. PIOTROWSKA Małgorzata „Szczecin City Airport – koncepcja zagospodarowania przestrzennego lotniska”,

 3. SZCZUDLIŃSKA Paula „Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Grodzkiej na rzece Odrze w Szczecinie”

Większość prac powstała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (ZUT)
w Szczecinie, ale są również prace z Politechniki Poznańskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Obrady Komisji Konkursowej do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, architektury krajobrazu - o znaczeniu ponadlokalnym odbyły się 19 marca 2015 r. W Komisji zasiadali: 1. Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący Komisji;

 2. Marek Orszewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Członek Komisji;

 3. Anna Smentek - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Członek Komisji;

 4. Adam Zwoliński - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego – Członek Komisji;

 5. Iwona Klimek-Łukaszewska - Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego – Członek Komisji.

Z uwagi na brak zgłoszonych prac w dziedzinach planowania przestrzennego i architektury krajobrazu Komisja jednogłośnie zdecydowała o innym rozdziale Nagród/Wyróżnień – cała pula nagród została przeznaczona na dwie pozostałe dziedziny. Komisja zdecydowała o przyznaniu 3 Nagród (w wysokości 5.000 zł) i 5 Wyróżnień (w wysokości 1.000 zł) w tym: • jednej Nagrody i dwóch równorzędnych Wyróżnień dla prac zgłoszonych w dziedzinie projektowania urbanistycznego

 • dwie równorzędne Nagrody i trzy równorzędne Wyróżnienia dla prac w zgłoszonych w dziedzinie projektowania architektonicznego.


Prace nagrodzone:

 1. NAGRODA dla pani Pauli Szczudlińskiej, absolwentki Politechniki Poznańskiej, za pracę dyplomową pn. „Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Grodzkiej na rzece Odrze w Szczecinie”

Promotor pracy: prof. Dimitrije Mladenović.

Wykonany przez dyplomantkę projekt obejmuje również sąsiadujące wyspy miasta tj. Wyspę Zieloną, Łasztownię i Kępę Parnicką, a kompozycja przestrzenna bezpośrednio koresponduje z bulwarami nadbrzeżnymi Odry. Teren Na terenie Wyspy Grodzkiej zaproponowano zabudowę niezależnych konstrukcyjnie budynków klubu jachtowego i gastronomii, które dzięki spójnej strukturze stanowią jedność stylistyczną. Wokół głównego budynku miałaby powstać ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna z terenami zielonymi oraz sztucznym zbiornikiem wodnym. Dookoła wyspy przewidziano realizację bulwaru, natomiast od strony Łasztowni – mariny. Praca dyplomowa odzwierciedla wysoką wrażliwość autorki na problematykę zagospodarowania Wyspy Grodzkiej i jej relacji z dominującymi Wałami Chrobrego, przedstawia interesującą propozycję realizacji miejskiej przestrzeni publicznej, realizującej markę i długofalową strategię Szczecina odwrócenia miasta w stronę wody oraz podnoszącej rangę i wizerunek miasta wojewódzkiego. W ocenie Komisji dyplomantka zasłużyła na nagrodę.

 1. Nagroda dla pani Barbary Kanii, absolwentki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za pracę dyplomową pn. „Projekt koncepcyjny Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich z bazą w Szczecinie” Promotor pracy: mgr inż. arch. Andrzej Duda.

Głównym założeniem projektu było stworzenie Centrum Promocji Miast w postaci budynku zlokalizowanego na Łasztowni w Szczecinie oraz pływających po Odrze 9 pawilonów informacyjno-wystawowych, które poza okresem zimowym mogą się przemieszczać od Świnoujścia do Kędzierzyna-Koźla, a docelowo po poprawie warunków żeglowności Odry - aż do czeskiej Ostrawy. Pawilony miałyby nie tylko promować miasta położone wzdłuż Odry, ale pełnić również funkcję informacyjną i edukacyjną dla mieszkańców oraz turystów na temat wspólnej historii, kultury i tradycji nadodrzańskich miast. Ciekawa architektoniczna propozycja realizacji Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich mogłaby przyczynić się do podniesienia atrakcyjności wielu regionów na trasie przepływu Odry, dlatego Komisja przyznała nagrodę.

 1. Nagroda dla pana Krzysztofa Sokołowskiego, absolwenta ZUT w Szczecinie za pracę dyplomową pn. „Projekt fabryki turbin wiatrowych. Naukowo–edukacyjne centrum energii odnawialnych na terenach portowych w Szczecinie”

Promotor pracy: dr inż. arch. Piotr Fiuk.

Projekt został określony przez absolwenta jako „utopijna wizja” mająca wywołać dyskusję nad rozwiązaniem problemów nieczynnych terenów Stoczni Szczecińskiej. Dyplomant zmierzył się z licznymi problemami i pytaniami dotyczącymi m.in. rewitalizacji tętniących niegdyś życiem terenów stoczni, nastrojów społecznych, zapotrzebowaniem na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, surowymi wymogami środowiskowymi i konserwatorskimi, potrzebą zagospodarowania wysp Międzyodrza, czy też pozycją funkcji produkcyjnej w gospodarce. Efekt końcowy w postaci architektonicznego projektu nowoczesnego zespołu produkcyjnego z centrum edukacyjno-naukowym [EW] a zlokalizowanego w północnej części terenów portowych, opierającego się na pozyskiwaniu odnawialnej energii z różnych źródeł wraz z koncepcją rewitalizacji nabrzeży i niezbędną infrastrukturą techniczną - zdaniem Komisji zasługuje na nagrodę.

Prace wyróżnione:

 1. WYRÓŻNIENIE przyznano Paniom Agacie Bornińskiej i Magdalenie Rębiasz (Buko), absolwentkom ZUT w Szczecinie, za pracę dyplomową pn. „Zespół zabudowy wielofunkcyjnej w Policach – serce miasta Police”

Promotor pracy: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska.

Autorki przedstawiły urbanistyczną koncepcję restrukturyzacji atrakcyjnie położonego, ale zaniedbanego obszaru centrum Polic. Różnorodność funkcji zaproponowanych w projekcie miała na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług komercyjnych i publicznych (administracji), kultury, rekreacji oraz mieszkalnictwa. Projekt przewiduje również lokalizację podziemnego dworca przy istniejącej linii kolejowej. Szczególnie atrakcyjnym miejscem przyciągającym mieszkańców i turystów mógłby być aqua park oraz basen olimpijski dla sportowców i kibiców np. z uwagi na możliwość organizacji mistrzostw świata w pływaniu. Praca wykonana została na wysokim poziomie. Przedstawione propozycje zmian kompozycyjnych i funkcjonalnych nowego serca miasta Polic zdaniem Komisji zasługują na wyróżnienie.

 1. WYRÓŻNIENIE przyznano Pani Małgorzacie Piotrowskiej, absolwentce ZUT w Szczecinie, za pracę dyplomową pn. „Szczecin City Airport – koncepcja zagospodarowania przestrzennego lotniska”

Promotor pracy: dr inż. arch. Lechosław Czernik.

Projekt przedstawia próbę aktywizacji zaniedbanego i trochę zapomnianego obszaru sportowego lotniska w Dąbiu. Propozycja rozszerzenia oferty istniejącego lotniska o usługi handlu, hotelarstwa, centrum biznesowego i przewozy Cargo związana jest z bardzo bliską lokalizacją istniejących marin na Jeziorze Dąbie planowanych na Odrze oraz dogodnym połączeniem z Centrum Szczecina. City Port to 1 z 10 pomysłów, które zmienią świat. Lotnisko „miejskie” o niedużym zasięgu swoją ofertą mogłoby w przyszłości uzupełnić rolę lotniska w Goleniowie, podnieść atrakcyjność Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i regionu, dlatego w ocenie Komisji dyplomantka zasłużyła na wyróżnienie.

 1. WYRÓŻNIENIE przyznano Panom Marcinowi Łapce i Michałowi Stankiewiczowi, absolwentom ZUT w Szczecinie, za pracę dyplomową pn. „Budynek hotelowo-apartamentowy na mierzei w Mielnie”

Promotor pracy: dr inż. arch. Miłosz Raczyński.

Nowopowstały obiekt stanowiłby swoistą dominantę kompozycyjną u wybrzeży Bałtyku. Praca obejmująca zagadnienia z zakresu projektowania urbanistycznego i architektonicznego w całości rozwiązuje problematykę projektowania na obszarach niezabudowanych na mierzei jeziora Jamno. Całość założenia, stanowiąca kompleks budynków o funkcji mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej, mogłaby stać się zapleczem turystycznym wpierającym rozwój gospodarczy gminy Mielno. W ocenie Komisji dyplomanci zasłużyli na wyróżnienie.

 1. WYRÓŻNIENIE przyznano Pani Magdalenie Milewskiej, absolwentce ZUT w Szczecinie, za pracę dyplomową pn. „Amfiteatr w Goleniowie”

Promotor pracy: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński.

Obiekt użyteczności publicznej o funkcji kulturalnej ma z pewnością znaczenie ponadlokalne. Projekt proponuje poprawę jakości przestrzeni publicznej i zwiększa możliwości oferty kulturalnej miasta poprzez realizację tzw. „zamkniętej” małej sceny, dzięki której istnieje możliwość organizacji spotkań i imprez kulturalnych przez cały rok. Atrakcyjna forma obiektu wpisująca się skalą w otoczenie oraz urozmaicenie funkcjonalne będą mogłaby wpływać na rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy gminy. W ocenie Komisji dyplomantka zasłużyła na wyróżnienie.

 1. WYRÓŻNIENIE przyznano Panu Norbertowi Olczykowi, absolwentowi ZUT w Szczecinie za pracę dyplomową pn. „Jacht-tech w Nowym Warpnie”

Promotor pracy: dr inż. arch. Karol Krzątała.

Praca dyplomowa opracowana została z pełnym poszanowaniem klimatu, środowiska oraz szkutniczej tradycji miasta. Kompleks uczelni, na który składają się budynki dydaktyczne, hala warsztatowo-produkcyjna, laboratorium, tunel aerodynamiczny, kantyna, magazyn oraz pełnowymiarowe zaplecze sportowe - to odpowiedź na twórcze poszukiwania pomysłu ożywienia Nowego Warpna, które mogłoby rozwinąć współpracę międzynarodową pomiędzy Województwem a Meklemburgią - Pomorzem Przednim. W ocenie Komisji dyplomant zasłużył na wyróżnienie.

Ww. prace zainteresowały Komisję Konkursową bogactwem swych programów funkcjonalnych, ciekawymi pomysłami na rewitalizację zaniedbanych terenów. dużym stopniem trudności opracowania i profesjonalnym sposobem zaprezentowania przyjętych rozwiązań, udanymi próbami podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych oraz wykorzystaniem walorów widokowych i krajobrazowych związanych z bliskością Odry.Wręczenie Nagród i Wyróżnień odbyło się 4 maja 2015 r w hali Opery.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna