„Konkursem”, jest spółka RedComm Sp z o o. z siedzibą w WarszawiePobieranie 13.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.08 Kb.
Regulamin konkursu „Walentynki“ w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Walentynki“, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest spółka RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, Regon: 140952887 (zwana dalej: „Organizatorem”)

 2. Konkurs odbywa się w dniu 14 lutego 2015 roku w godzinach od 15.00 do 21.00 na terenie Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna w Białymstoku przy ulicy Produkcyjna 84; zwanego w dalszej części regulaminu „CH Auchan”.

§2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia (na dzień 14 lutego 2015 r.) weryfikowana na podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wymagania Promocji określone w niniejszym regulaminie zwana w dalszej części niniejszego regulaminu także „Uczestnikiem”

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1. pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. oraz Auchan Polska Sp. z o.o. Oddział Immochan w Piasecznie, a także członkowie ich rodzin;

  2. pracownicy Agencji Reklamowej RedComm Sp. Z o.o., a także członkowie ich rodzin;

  3. pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych oraz właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie CH Auchan;

  4. najemcy lokali handlowych znajdujących się na terenie CH Auchan oraz członkowie ich rodzin

 1. Przez członków rodzin, o których mowa w §2 pkt 2 lit. a, b i d rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest Redcomm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 17. Zbiór danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone wyłącznie w celach realizacji Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
  w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  1. w dniu 14 lutego 2015 roku w godzinach od 15.00 do 21.00 jak najszybciej zrobić zakupy na terenie galerii handlowej CH Auchan na łączną kwotę minimum 75 zł brutto. Dowody zakupów mogą być sumowane. Z Konkursu wyłączone są dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, transakcji kantorowych a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, itp. ;

  2. jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu „Walentynki“ w CH Auchan. Punkt Obsługi Konkursu „Walentynki“ czynny jest w dniu 14 lutego 2015 roku, w godzinach od 15.00 do 21.00 ;

  3. przedstawić oryginały dowodów zakupu w dniu i w godzinach trwania Konkursu, do ich weryfikacji.

 1. Uczestnik, który w Punkcie Obsługi Konkursu przedstawi dowody zakupów (zgodnie z §3 p.1) na kwotę łączną:
  - minimum 75 złotych brutto otrzyma zestaw świeczek,

- minimum 100 złotych brutto otrzyma brelok w kształcie serca,

- minimum 150 złotych brutto otrzyma ramkę na zdjęcia, 1. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Lista nagród przyznawanych podczas Konkursu „Walentynki” w CH Auchan znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnik ma prawo wyłącznie do jednokrotnego zgłoszenia się do udziału w Konkursie, nawet jeśli posiada paragony na łączną kwotę będącą wielokrotnością kwoty minimalnej wymaganej do wzięcia udziału w Konkursie.

 4. Jeden dowód zakupu dokonanego w czasie trwania Wieczoru okazji w CH Auchan może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz i wyłącznie na terenie CH Auchan. Dowody zakupu przedstawione w Punkcie Obsługi Konkursu zostaną oznaczone, celem uniemożliwienia ich ponownego użycia w Konkursie.

 5. W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia kolejności zgłaszających się osób, rozstrzyga opinia Obsługi Punktu Promocyjnego.

 6. Obsługa Konkursu będzie stemplowała dowody zakupu celem oznaczenia faktu wydania nagrody.

 7. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane do dyspozycji Managera CH Auchan.

 8. Zwycięzcom w Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.

 9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do 28.02.2015 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: RedComm Sp. z o.o. ul. Sabały 17 (02-174 Warszawa) z dopiskiem: „Walentynki - reklamacja”

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.

 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.centraauchan.pl oraz w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie CH Auchan.

 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista nagród przyznawanych podczas Konkursu „Walentynki” CH Auchan 1. Zestaw świeczek – 120 szt.

 2. Brelok w kształcie serca – 50 szt.

 3. Ramka na zdjęcia - 50 szt.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna