Konspekt lekcji lesson planPobieranie 33.68 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar33.68 Kb.

KONSPEKT LEKCJI

LESSON PLAN

 1. Zagadnienie: zastosowanie zagadnień matematycznych do rozwiązywania zadań z kontekstem realistycznym.

Issue: applying mathematics to exercises with real - life context

 1. Temat: „ Czy wiesz ile wody…?

Subject: ‘Do you know how much water…?’

 1. Czas trwania: 45 minut

Time: 45 minutes

 1. Cel lekcji:

Kształtowanie umiejętności pozyskiwania danych z różnych wykresów oraz wykorzystywanie tych danych do analiz i obliczeń. Kształtowanie umiejętności szacowania wielkości i zamiany jednostek objętości.

Uświadomienie potrzeby oszczędzania wody.Lesson’s objective:

To teach how to get data from different graphs and how to use them for analysis and calculations. To teach how to estimate quantity and how to convert the units of volume . To make students aware how important it is to conserve water. 1. Uczeń zna: pojęcie jednostki objętości (galon, półkwarta amerykańska,litr)

Student realizes: the notion of the unit of volume (gallon, pint, litre)

Uczeń wie: w jakich krajach stosowane są takie jednostki objętości jak galon, półkwarta, litr; gdzie, ile i jakie wody dostępne są na Ziemi; dlaczego powinniśmy dbać o te zasoby wodne które posiadamy?

Student knows: which countries use such units of volume as gallon, pint, litre; where, how much and what kinds of water there are on the Earth; why we should care about the water supply we have.

Uczeń potrafi: pozyskać z wykresu dane potrzebne do rozwiązania zadania a następnie dokonać ich analizy, sformułować odpowiednie wnioski, wykonać stosowne obliczenia; wykonać zadanie, w którym konieczna jest zamiana różnych jednostek objętości.

Student can: get the necessary data from a graph and work out the task, analyse it, reach a conclusion, do calculations; carry out the task where he/she has to convert different units of volume

 1. Metody nauczania: pokaz multimedialny, wykład, dyskusja, prezentacja wyników z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Teaching methods: a multimedia display, lecture, discussion, presentation of conclusions via interactive board

 1. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer, rzutnik, karty pracy, kalkulator.

Teaching resources: interactive board, computer, projector, work sheets, calculator

 1. Przebieg lekcji:

Stages of the lesson:

 1. WSTĘP

INTRODUCTION

Zasoby wodne na Świecie

Water supply in the world

Czy wiesz że:

Do you know that:

 1. Na Ziemi wody zajmują powierzchnię 510 000 km3.

Water covers 510 000 km3 of the Earth’s surface.

 1. Objętość wód słodkich na Ziemi szacowana jest na ok. 35 mln km3, co stanowi 2,5% ogólnych zasobów wód. 22 km3zasobów wodnych ocenia się jako możliwe do wykorzystania, przeliczając to na 1 mieszkańca jest około 1500 m3/rok.

It is estimated that the volume of fresh water amounts to about 35milion km3, which constitutes 2,5% of total water supply. 22 km3 of water supply is considered to be useful to humans, converting it into one inhabitant it is about 1500 m3 a year. • 2/3 powierzchni Ziemi zajmują wody mórz i oceanów.

2/3 of the Earth’s surface is covered with seas and oceans.
 • 97,5% wód to wody słone

97,5% of water on the Earth is salt water


 • 2,5% wód to wody słodkie, w tym 1% to wody jezior i rzek

2,5% of water on the Earth is fresh water including 1% of water in lakes and rivers


 1. Wykorzystanie wód słodkich:

Uses of fresh water:

 • 73% wody wykorzystywane jest przez rolnictwo

73% of water is used by agriculture

21% - by industry

 • 6% trafia do spożycia

6% is consumed 1. Najwięcej wód zgromadzonych jest na Antarktydzie (ponad 61%) głównie w postaci lodowców i pokrywy śnieżnej. Lodowce i stała pokrywa śnieżna na całej Ziemi gromadzi prawie 69,6% zasobów wód słodkich.

The Antarctic holds the most water (more than 61%) mainly in glaciers and polar ice caps. The glaciers and ice caps contain almost 69,6% of fresh water supply.

 1. Drugim źródłem wody są głębokie wody podziemne gromadzące ok.30% zasobów wód słodkich.

The second source of water is deep sub-surface water which holds about 30% of fresh water supply.

 1. Dostępne wody słodkie (wody rzek, słodkich jezior, płytkie wody podziemne) stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich.

Available fresh water (rivers, lakes, shallow sub-surface water) constitutes only 0,4% of all fresh water volume.


 1. Zasoby wodne w Europie

Water supply in Europe

Średnie zasoby wodne w Europie wynoszą 4560 m3 na rok na jednego mieszkańca.

Average water supply in Europe is 4560m³ per person yearly.
Zasoby wodne:

Water supply

Polski – 1596m3/mieszkańca,

Poland– 1596m3/inhabitant

Niemiec – 1878m3/mieszkańca,

Germany – 1878m3/inhabitant

Litwy – 6400m3/mieszkańca,

Lithuania– 6400m3/inhabitant,

Francji – 3439m3/mieszkańca

France – 3439m3/inhabitant 1. Typowe zużycie wody w gospodarstwie domowym

Typical water consumption in a household

Czteroosobowa rodzina zużywa tygodniowo około 3500 litrów wody:

Four-person family uses about 3500 litres of water per week:

-    10 litrów spłukiwanie ubikacji 10 litres flushing toilet


     -    30 litrów prysznic 30 litres shower
     -    80 litrów kąpiel 80 litres bath
     -    100 litrów pralka 100 litres washing machine
     -    50 litrów zmywarka do naczyń 50 litres dish washer

 1. Sposoby zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwie domowym

The ways of reducing water consumption in a household

 • Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć Np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania.

Never pour out water unnecessarily, you can use it to water the plants, garden or for cleaning.

 • Sprawdź czy Twoje instalacje wodociągowe nie mają przecieków.

Check if there are no leaks in your water supply system.

 • Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki.

Mend dripping taps by changing gaskets.

 • Sprawdź, czy nie wycieka woda ze zbiornika Twojej toalety.

Check if your toilet cistern does not leak.

 • Unikaj zbędnego spłukiwania toalety.

Avoid flushing the toilet unnecessarily

 • Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem.

Have a quick shower. Replace a shower attachment with the one with small, economical stream.

 • Używaj małej ilości wody do kąpieli.

Use small amount of water while taking a bath.

 • Nie pozwól, aby woda była odkręcona, kiedy myjesz zęby lub twarz.

Turn the tap off while you are brushing your teeth or washing your face.
PAMIETAJ!

WODA JEST NIEZBĘDNA DO ŻYCIA

REMEMBER!

WATER IS ESSENTIAL FOR LIVING


 1. Zadania

Exercises 1. Oblicz, korzystając z wykresu:

Calculate, using the pie chart:

- ile wody słodkiej jest zgromadzone w lodowcach i pokrywie śnieżnej łącznie;

how much fresh water the glaciers and polar ice caps hold altogether;

- ile wody słodkiej to niedostępne wody podziemne,

how much deep sub-surface water there is in fresh water;

- ile wody słodkiej, dostępnej do spożycia znajduje się łącznie w rzekach, słodkich jeziorach, płytkich wodach podziemnych.

how much fresh water, available to consume, there is in rivers, lakes and shallow sub-surface water altogether.

Objętość wód słodkich na Ziemi szacowana jest na około 35 mln km3

Earth’s approximate fresh water volume is 35million km³

Rozwiązanie:

Solution:

W lodowcach i pokrywie śnieżnej łącznie jest zgromadzone: 69,6 % z 35 mln km3 = 24,36 mln km3 wody słodkiej

Glaciers and polar ice caps hold………..% = …………. million km3 of water altogether.

Niedostępne wody podziemne to 30% z 35 mln km3 = 10,5 mln km3 wody słodkiej.

Deep sub-surface water constitute ………% = ……….. million km3 of fresh water.

W rzekach, słodkich jeziorach i płytkich wodach podziemnych jest 0,4% z 35 mln km3 = 0,14 mln km3 wody słodkiej.

In rivers, lakes and shallow sub-surface water there is ………….%= ……………… million km3 of fresh water.


 1. Jedna łyżeczka zawiera około 20 kropli, 1 półkwarta amerykańska to 96 łyżeczek, 1 galon mieści 8 półkwart. Wykorzystując te dane:

One teaspoon holds about 20 drops, there are 96 teaspoons in a pint and 8 pints in a gallon. Using the data:

 1. oblicz, jak dużo wody zmarnuje się w ciągu godziny, tygodnia, roku, gdy z nieszczelnego kranu kapie kropla co 3 sekundy? Czy to będzie objętość szklanki, zlewu czy wanny?

Calculate, how much water goes waste in an hour, week, year if a tap drops every 3 seconds? Would it be the volume of a glass, a sink or a tub?

 1. oblicz, jak długo ( przy kapiącej kropli co 3 sekundy) będzie napełniał się zbiornik o pojemności 1 galona.

Calculate, how long (with tap dropping every 3 seconds) will it take to fill a tank of 1 gallon volume.
Przyjmij: 1 półkwarta amerykańska 473 ml; objętość szklanki - 0,25l, zlewu- 47l, wanny-365l.

Hint: 1 pint 473 ml; the volume of a glass - 0,25l, sink- 47l, tub-365l.

Rozwiązanie a):

Solution a):


 1. 1 godzina to3600 s

W ciągu 1 godziny spadnie 3600s: 3 s = 1200 kropel wody

20 kropel to 1 łyżeczka, 1200 kropel to 1200:20 = 60 łyżeczek wody

1 półkwarta amerykańska to 96 łyżeczek, czyli 60 łyżeczek to 60/96 półkwarty, a więc

60/96 x 0,473l=0,296 litra wody.

1 hour equals 3600 s

In 1 hour drop 3600s: 3 s = 1200 drops

20 drops equal 1 teaspoon, 1200 drops equal 1200:20 = 60 teaspoons of water

1 pint equals 96 teaspoons, so 60 teaspoons equal 60/90 pint, so 60/90 x 0,473 l=0,296 litre of water.

Odpowiedzi:

Answers:


a)

- w ciągu godziny z kapiącego kranu ucieknie 0, 296 l wody, czyli trochę więcej niż szklanka o pojemności 0,25 l.

In an hour 0,296 l of water goes waste, a bit more than a glass of 0,25 l volume.

-w ciągu tygodnia wycieknie: 24godz x 7 dni x 0,296 l = 49,73 l wody, czyli więcej niż zmieściłby zlew o objętości 47litrów.

In a week leaks 24 hours x 7 days x 0,296 l = 49,73 l of water, more than a sink of 47 l volume

-w ciągu roku zmarnuje się: 24godz x 0, 296litra x 365 dni=2592,96litra, czyli ponad 7 wanien o pojemności 365litrów.

In a year goes waste: 24 hours x 0,296 litre x 365 days = 2592,96 litres, more than 7 tubs of 365 litres volume.

b)
1galon = 8 półkwart amerykańskich = 8x0,473 l = 3,784 l

1 godz--------------0,296 l

x godz-------------3,784 l

x = 12,8 godziny= 12 godzin i 48 min

lub


1galon = 8 półkwart amerykańskich = 8x96 łyżeczek = 8x96x20 kropel wody = 15360 kropel

15360:1200kropel/godzinę=12,8 godziny=12godzin i 48 min

Solution b):
1 gallon equals 8 pints, so x= …………………….. litre of water
or
1 gallon = 8 pints = …………. teaspoons = ……........... drops water

Answer:

A tank of 1 gallon will be filled in……………. hours and……………minutes


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna