Koszalin, dn. 23. 11. 2015 rPobieranie 25.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.41 Kb.
Koszalin, dn. 23.11.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie pomieszczeń użytkowych w budynku przychodni WSPL SP ZOZ w Koszalinie wraz z zabezpieczeniem środków czystości i dezynfekcji oraz sprzątanie terenów zielonych i komunikacyjnych wokół przychodni”, znak sprawy: ZP-5/2015/WSPL.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie składa wyjaśnienia na pytania zadane przez oferenta:Pytanie 1: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wskazuje „szerokie spektrum działania (bakterie, grzyby, wirusy)” dla środków do dezynfekcji. Prosimy o potwierdzenie, że nie wszystkie środki do dezynfekcji muszą wykazywać pełne działanie wirusobójcze, tzn. działać na wirusy Polio i Adeno?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie środki do dezynfekcji wykazywały pełne działanie wirusobójcze.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działania na grzyby Zamawiający dopuszcza środki o działaniu drożdżakopochodnym? Jest to związane z tym, że niektóre opisane w SIWZ preparaty do dezynfekcji wykazują działanie wyłącznie na grzyby drożdżakopochodne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści środków o działaniu drożdżakopochodnym.

Pytanie 3: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wymaga, aby środki higienicznego i chirurgicznego odkażania skóry rąk zawierały substancje czynne alkohole. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy, aby środek posiadał w składzie jeden alkohol jako substancję czynną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza środek posiadający w składzie jeden alkohol jako substancję czynną za zastrzeżeniem spełnienia warunku szerokiego spektrum działania.

Pytanie 4: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu środków czyszczących i dezynfekujących wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach Służby Zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko preparaty dezynfekcji posiadają dokumenty dopuszczające je do obrotu w placówkach Służby Zdrowia, natomiast nie ma takiego obowiązku prawnego dla środków do mycia, konserwacji. Pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym wyroby medyczne do obrotu i użytkowania jest certyfikat CE, deklaracja zgodności lub wpis do rejestru wyrobów medycznych w zależności od klasyfikacji określonej w ustawie o wyrobach medycznych. Preparaty rejestrowane jako produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub wpis do rejestru produktów biobójczych, natomiast preparaty rejestrowane jako produkty lecznicze muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych Dz. U. L 342 z 22.12.2009 preparaty będące kosmetykami posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP. Dodatkowo preparaty posiadające w swoim składzie substancje niebezpieczne muszą posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wymienionych dokumentów.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 6 do SIWZ „środki czyszczące i dezynfekujące muszą posiadać karty charakterystyki lub certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami do stosowania w placówkach służby zdrowia” i tylko takie dokumenty Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy także dezynfekcja wanien z hydromasażem? Jeśli tak, w jaki sposób się odbywa – przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy nie należy dezynfekcja wanien z hydromasażem

Pytanie 6: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wskazał mycie wanien akrylowych preparatem Ajax.

W związku z tym zapisem prosimy o:  1. doprecyzowanie o jaki rodzaj preparatu (płyn, mleczko) Ajax oczekuje Zamawiający zgodnie z zaleceniami producenta?

  2. dopuszczenie innego niż Ajax preparatu przeznaczonego do mycia wanien akrylowych.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje używania do wanien żelu Ajax i nie dopuszcza stosowania innego preparatu (wymóg producenta wanien).

Pytanie 7: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wskazał preparat Virufen. W związku z tym, że preparat ten nie jest już produkowany, prosimy o dopuszczenie, wskazanego przez producenta, zamiennika tego preparatu o określonym przez producenta spektrum działania.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził korektę załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 8: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wskazał preparat Incidin Pro, który nie wykazuje działania na wirusa Herpes. Wobec tego prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu, pozostawiając pozostałe zapisy w tym punkcie bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził korektę załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 9: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ podał opisy środków. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie, poza opisanymi w tym załączniku, także innych środków niezbędnych do wykonania zamówienia dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac określonych w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził korektę załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 10: Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych [tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907]: „zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące […] zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia […]”

Z punktu widzenia usługodawcy informacja dotycząca tego, czy zamawiana usługa będzie wymagała zastosowania umów o pracę jest niezwykle istotna, pozostając w ścisłym związku ze sporządzeniem oferty. Przekłada się ona na szacowanie kosztów wykonania usługi, jak również organizację, przygotowanie i wykonanie zamówienia.

Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 29 ust.1 ww. ustawy, który stanowi, iż: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” zawarte w niniejszym piśmie żądanie pozostaje w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o jednoznaczne i nie pozostawiające wątpliwości interpretacyjnych ustosunkowanie się do przedmiotowego żądania w terminie przewidzianym w orzeczonym postępowaniu. Jednocześnie informuję, iż w świetle cytowanych wyżej przepisów niedopuszczalna jest jakakolwiek odpowiedź wymijająca, przenosząca wskazane kwestie jako organizacyjne wyłącznie na rzecz wykonawcy.

Zastosowanie się do powyższego i złożenie stosownego wyjaśnienia ( oświadczenia ) pozwoli na uniknięcie nieporozumień oraz przedstawienie rzetelnie przygotowanej oferty, a ostatecznie prawidłowego przygotowania i wykonania zamówienia.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak w petitum pisma.Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania umów o pracę. Decyzję w ww. sprawie pozostawia Wykonawcy.

Pytanie 11: Zamawiający w odpowiedzi z dnia 17.11.2015 r. na pytanie nr 1 wyjaśnia, by wszystkie preparaty do dezynfekcji posiadały działanie wirusobójcze, tzn. działanie na wirusy Polio i Adeno. Jednocześnie Zamawiający dokonując korekty załącznika nr 6 do SIWZ, wymaga, by Wykonawca zabezpieczył środki do:

  1. „mycia i dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), grzyby i wirusy: HBV, HIV, Rota i Herpes. Nie zawierające aldehydów i lotnych substancji aktywnych” – ppkt a

  2. „szybkiej dezynfekcji małych lub trudnodostępnych powierzchni poprzez spryskiwanie (zalecane preparaty szybkoschnące, nie pozostawiające plam i zacieków). Na bazie alkoholi nie zawierające aldehydów, związków amoniowych o szerokim spektrum działania bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV) – ppkt c

Pragniemy zaznaczyć, że opisane i wymagane przez Zamawiającego w/w środki nie wykazują pełnego działania wirusobójczego, tzn. nie działają na wirusy Polio i Adeno, a jedynie na opisane przez Zamawiającego szczepy wirusów w czasie do 15 min.

Wobec rozbieżności prosimy o skorygowanie zapisów SIWZ oraz jednoznaczne określenie, które zapisy są dla Wykonawcy wiążące?-czy Wykonawca ma zaproponować preparaty zgodne z opisami SIWZ ( a nie wykazujące pełnego działania wirusobójczego w czasie do 15 min. ), czy ma zaproponować preparaty, które nie zostały opisane w SIWZ, ale mają pełne działanie wirusobójcze?Odpowiedź: Zamawiający dopuści środki nie wykazujące pełnego działania wirusobójczego w przypadku pkt 1 ppkt. a i c ( załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowe wymagania dotyczące środków czyszczących i dezynfekujących ). Pozostałe ppkt, tj. b i d ( załącznik nr 6 do SIWZ – Szczegółowe wymagania dotyczące środków czyszczących i dezynfekujących ) muszą wykazywać pełne działanie wirusobójcze.

Pytanie 12: W nawiązaniu do pytania nr 1 prosimy o dopuszczenie, poza opisanymi w skorygowanym załączniku nr 6 do SIWZ, także innych środków niezbędnych do wykonania zamówienia dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac określonych w SIWZ?

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 1, Zamawiający dopuści środki nie wykazujące pełnego działania wirusobójczego w przypadku pkt 1 ppkt. a i c. Pozostałe ppkt, tj. b i d muszą wykazywać pełne działanie wirusobójcze.

Pytanie 13: W rozdziale III SIWZ określono termin wykonania zamówienia – 35 miesięcy od daty 01.01.2016 r. Natomiast w formularzu ofertowym jest zapis „Łączna wartość zamówienia (wynagrodzenie miesięczne mnożone przez 36 miesięcy trwania umowy)”. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie terminu obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że w formularzu ofertowym wystąpiła pomyłka pisarska i termin wykonania zamówienia wynosi tak jak podano w SIWZ 35 miesięcy. Zamawiający dokona stosownej zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie 14: Proszę o doprecyzowanie zapisów specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia poprzez dookreślenie:

  1. Jednostronnej powierzchni okien podlegających usłudze czyszczenia wraz z zaznaczeniem powierzchni trudnodostępnych,

  2. Powierzchni wykładzin podłogowych-polidurowych podlegających okresowej polimeryzacji (Pkt. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wykaz powierzchni użytkowych). Czy wykonawca dobrze rozumie, iż powierzchnia wzmiankowanych wykładzin wynosi 444,18 m2, natomiast usłudze polimeryzacji podlegać ma jedynie 82,24 m2.

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że powierzchnia okien wynosi 612 m2 – do mycia dwustronnego.

2. Powierzchnia wykładzin polidurowych podlegających okresowej polimeryzacji wynosi:

- wykładziny podłogowe – polidurowe: 2.047,10 m2

- powierzchnie sprzątane okresowo – wykładziny podłogowe – polidurowe

(z powłoką akrylową ): 82,24 m2

RAZEM: 2.129,34 m2

Pytanie 15: Proszę o wyjaśnienie zapisu § 5 pkt. 1, lit.b wzoru umowy. Czy poprzez nie wykonanie zobowiązania ( nie spełnienie swego świadczenia ) Zamawiający rozumie zdarzenie jednorazowe np. niewykonanie okresowej polimeryzacji, czy też o całość zamówienia tzn. trwałe przerwanie wykonywania usługi.

Odpowiedź: Poprzez nie wykonanie zobowiązania ( nie spełnienie swego świadczenia ) Zamawiający rozumie nie przystąpienie do wykonywania usługi sprzątania, nie spełnienie obowiązku wynikającego z zawartej umowy.

Pełnomocnik KierownikaZamawiającego


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna