KRÓtki raport z wybranych obszarów działalności łÓdzkiego centrum doskonalenia nauczycieli I kształcenia praktycznegoPobieranie 51.98 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar51.98 Kb.KRÓTKI RAPORT Z WYBRANYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (05.06.2014 – 11.06.2014)


 1. Delegacja nauczycieli i dyrektorów szkół w Turcji, biorących udział w projekcie TURYSTYKA SENTYMENTALNA, odwiedziła Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Tematyka spotkania konferencyjno-seminaryjnego dotyczyła następujących zagadnień: system edukacji w Turcji i Polsce, działalność Ośrodka Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji i Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, projekty realizowane przez ŁCDNiKP we współpracy z Wydziałem Edukacji Departamentu Spraw Społecznych UMŁ o szczególnym znaczeniu społecznym i edukacyjnym, założenia i praktyka kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i placówek oświatowych, działalność Akademii Młodych Twórców i Dziecięcej Akademii Młodych Twórców, Łódzka Platforma Edukacyjna, nowoczesne technologie w edukacji, wdrażanie do praktyki edukacyjnej nowych koncepcji pedagogicznych, awans zawodowy nauczycieli, edukacja mechatroniczna i działalność Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. Interesująca była sesja pytań i odpowiedzi, która dotyczyła systemu doskonalenia nauczycieli, działalność doradców metodycznych i konsultantów, awansu zawodowego nauczycieli, wymiarów edukacyjnych mechatroniki, nowych technologii informacyjnych.

Organizacja: Barbara Wrąbel, kierownik Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP.


 1. Podsumowano prace wykonane dla potrzeb organizowanego 28 PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI, a w szczególności:

  • analiza zgłoszonych aplikacji o przyznanie tytułów: Nauczyciel Nowator, LIDER W EDUKACJI, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, Talent Uczniowski, Promotor Rozwoju Edukacji, Lider Społeczno-Oświatowy;

  • prezentacja wytworzonych i wdrożonych do praktyki edukacyjnej innowacji programowych, organizacyjnych i metodycznych,

  • prezentacja działalności firm, partnerów podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji;

  • udział przedstawicieli szkół, placówek oświatowych, wyższych uczelni, firm współpracujących ze szkołami w Gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji;

  • inne prace organizacyjne, informatory, publikacja kolejnego tomu DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI i czasopisma „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”, wykazu dotychczas nagrodzonych nowatorów i liderów w edukacji, prezentacje multimedialne.

Koordynacja: Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP, współpraca: konsultanci kształcenia zawodowego, konsultanci ds. edukacji informatycznej, konsultanci kształcenia ogólnego.


 1. Aktywny udział doradców i konsultantów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Europejskim Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą, w tym:

 • opracowanie programu prezentacji wokalno-tanecznych we współpracy
  z nauczycielami przedszkoli i szkół współpracujących z doradcami metodycznymi Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, organizacja występów dzieci z Przedszkoli Miejskich nr: 10, 23, 45, 90, Szkoły Podstawowej nr 130. Mali artyści zaprezentowali między innymi: piosenki w języku polskim i angielskim, różnorodne tańce, inscenizację Rzepki w języku angielskim pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Makiewicz, Lidii Sokalskiej, Izabelli Bąkolik, Beaty Reguły, Elżbiety Jaśkiewicz, Moniki Sołtysik, Anny Bugaj, Kamili Jackowskiej, Katarzyny Kacprzyk, Jolanty Pikali, koordynator Hanna Derewlana, współpraca Beata Wosińska, Małgorzata Marczak, Alicja Krzyżańska - doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników pikniku
  w formie gier i zabaw z różnych zakresów tematycznych i form aktywności:

- „Zawody dawniej i dziś” - zadania logiczne - organizatorzy: Małgorzata Sienna, Ewa Koper, Dorota Świt z Ośrodka Doradztwa Zawodowego

- „Fizyka zabawek, fizyka w kuchni” - zabawy badawcze i doświadczenia -- organizator Włodzimierz Nawrocki - doradca metodyczny z Pracowni Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej

- „Kreatywne rysowanie” - organizatorzy: Agnieszka Kacprzak, Aleksandra Proc - doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej

- „Dziecięce muzykowanie” - zabawy z wykorzystaniem konwencjonalnych


i niekonwencjonalnych instrumentów - organizatorzy: Anna Koralewska, Alicja Krzyżańska - doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej

- „Pomyśl i ułóż” - gry dydaktyczne, zabawy planszowe - organizatorzy: Maria Wajgner, Arkadiusz Trzuskowski z Ośrodka Doradztwa Zawodowego • przygotowanie i poprowadzenie quizu o krajach Unii Europejskiej dla zainteresowanych dzieci, organizatorzy: Barbara Wrąbel, Barbara Muras
  z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej


Przedsięwzięciem koordynowały: Hanna Derewlana, Barbara Wrąbel - kierownicy: Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Ośrodka Edukacji Europejskiej
i Regionalnej
.


 1. Podsumowano całoroczny projekt: „Po nitce do kłębka” podczas warsztatów „Metoda projektu - poznajemy zawody dawnych i współczesnych łodzian”. W cyklicznych spotkaniach uczestniczyli nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Zespołu do spraw Edukacji Regionalnej z elementami Edukacji Prozawodowej. W ramach spotkań nauczyciele poznali zawody: aptekarza, kamieniarza, rzeźbiarza, tkacza, architekta, drukarza, tramwajarza w ujęciu historycznym i współczesnym. Uczestnicy zaprojektowali: przykładowe siatki wstępne do wybranych zawodów, projekty wycieczek, materiały o łódzkich architektach i ich dziełach. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami regionalnymi: Muzeum Miasta Łodzi, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Komunikacji Miejskiej, Muzeum Farmacji. Organizatorzy Hanna Derewlana, Agnieszka Kacprzak - doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej

 2. Zorganizowano zajęcia upowszechniające koncepcje pracy: z dominacją działalności badawczej małego dziecka oraz teorii wielorakich inteligencji w ramach:

 • zajęć modelowych na temat: Zabawy badawcze - siła magnesu, we współpracy
  z Przedszkolem Miejskim nr 45, upowszechniono model konstruktywistyczny, organizator Alicja Krzyżańska - doradca wychowania przedszkolnego

 • warsztatów metodycznych na temat: Przedszkolak badaczem i odkrywcą - dla członków Zespołu do spraw Wytwarzania innowacyjnych rozwiązań metodycznych z zakresu edukacji przyrodniczej, zaprezentowano zabawy tropiące i badawcze podczas zajęć w terenie - na łące, opracowano katalog zabaw ukierunkowanych na rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka w wieku przedszkolnym, organizator Beata Wosińska - doradca metodyczny edukacji przedszkolnej

 • zajęć modelowych na temat: Wiosna na łące - rozwijanie inteligencji wielorakich, we współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 2 dla Zespołu do spraw Budowana nowego modelu pracy z dzieckiem wg H. Gardnera, organizator Małgorzata Marczak, współpraca Beata Wosińska, doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego.
  1. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli przedszkoli na temat: Inspiracje plastyczne na Dzień Matki, zaprojektowano i wykonano elementy dekoracji sal na uroczystości przedszkolne oraz upominki, organizatorki: Anna Koralewska, Alicja Krzyżańska.
   1. Wygłoszono referat na temat "Doradztwo edukacyjno- zawodowe w kreowaniu współpracy szkoła – pracodawcy" podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegent: Małgorzata Sienna, kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego.


 1. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty metodyczne na temat "Nowy system kwalifikacji w Polsce", w warsztatach uczestniczyli nauczyciele, konsultanci oraz doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Organizator: Małgorzata Sienna, kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego, Maria Michalak nauczyciel-konsultant.


 1. Zorganizowano i przeprowadzono finał konkursu: O przyszłości marzę teraz. Laureatami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 120. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu.

Organizator: Małgorzata Bartosiak, Małgorzata Redlicka doradcy zawodowi.


  1. Zorganizowano konsultacje grupową dla uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi
   w ramach zespołu zadaniowego do spraw badania predyspozycji. Przeprowadzono badanie z wykorzystaniem następujących narzędzi: APIS – Z, Jak sobie radzisz? Kwestionariusz Badania Poczucia Kontroli, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.
   Osoba prowadząca: Małgorzata Redlicka , doradca zawodowy.
 1. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 22. Tematyka zajęć edukacyjnych: „Prezydent szuka ochroniarza – oczekiwane umiejętności i kwalifikacje”. „Kariera zawodowa na przykładzie wybranych zawodów”. „Planowanie kariery zawodowej w kontekście analizy przypadków”. „Aktywizacja na rynku pracy”, „Poznanie siebie w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej”.
  Organizator: Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Dorota Świt, doradcy zawodowi.
 1. Zorganizowano i przeprowadzono konsultacje indywidualne dla uczniów XXIX LO, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi. Tematyka konsultacji: „Świadome planowanie dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego”, „Oferta kursów kwalifikacyjnych i planowanie dalszego procesu kształcenia. Badanie predyspozycji zawodowych”, „Aktywizacja zawodowa na ryku pracy”.
  Organizatorzy: Małgorzata Redlicka, Emilia Gralewska, doradcy zawodowi.
 1. Zorganizowano i przeprowadzono badanie predyspozycji zawodowych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3 z wykorzystaniem kwestionariusza W czym jesteś mistrzem? w kontekście dokonanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (w większości uczący się wybrali szkoły zawodowe). Badanie przeprowadzono w Ośrodku Edukacji Przedzawodowej. Osoba prowadząca: Dorota Świt, doradca zawodowy. 2. Czynny udział w ewaluacji zewnętrznej w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Łodzi, przedstawiciel ŁCDNiKP Ośrodka Doradztwa Zawodowego, jako partner współpracujący ze szkołą.

Osoba uczestnicząca: Jolanta Kacprzak, doradca zawodowy.


  1. Zorganizowano kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli języka francuskiego starających się o przedłużenie habilitacji na egzaminatora – weryfikatora międzynarodowego. Zajęcia trwały 50 godzin, w tym 40 godzin przeprowadzono na platformie internetowej, a 10 godzin – w formie stacjonarnej (warsztaty). W kursie uczestniczyli nauczyciele z całego kraju. Koordynator – Włodzimierz Glamaciński.
 1. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie zespołu metodycznego Uczymy się wzajemnie na temat platformy edukacyjnej ZONDLE. Pracująca od roku na platformie nauczycielka przedstawiła możliwości wykorzystania jej w kształceniu matematyki w szkole podstawowej. Obecni członkowie zespołu zaplanowali opracowanie nowych zagadnień na platformie.

  Koordynator: Anna Bartos doradca metodyczny. 1. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach matematyki. Nauczyciele po zapoznaniu się z zasobami oprogramowania tablicy tworzyli lekcje do scenariusza z wykorzystaniem tablicy IQBOARD.

Organizator: Anna Bartos doradca metodyczny we współpracy z konsultantem Tomaszem Krupą.


 1. Zorganizowano konsultację grupową dla nauczycieli Matematyka i ruch drogowy, której celem było pokazanie jak połączyć zadanie matematyczne z zasadami ruchu drogowego. Koordynator: Anna Bartos doradca metodyczny. 1. Zorganizowano spotkanie zespołu metodycznego ds. projektów edukacyjnych. W spotkaniu omówiono organizację procesu uczenia się poprzez wykonywanie projektów edukacyjnych. Podjęto również ostatnie organizacyjne działania w celu ukazania projektu edukacyjnego Dachy Europy, jako przykładu wykorzystania metod stymulujących aktywność uczących się.

  Koordynacja: Włodzimierz Nawrocki, doradca metodyczny. 1. W IX Liceum Ogólnokształcącym, zorganizowano seminarium dla uczniów i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego w ramach projektu edukacyjnego Dachy Europy XI. W uroczystości wzięli udział między innymi nauczyciele akademiccy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas seminarium uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej scenariusze dziewięciu projektów edukacyjnych, które zostały wysoko ocenione. Trzy pierwsze miejsca przypadły:

I miejsce - Gimnazjum w Brzezinach, projekt Rezonans w renesansie czyli obserwacje Galileusza

II miejsce - Gimnazjum w Przecławiu, projekt Łowca mikrobów, czyli jak niepozorny sprzedawca odkrył zupełnie nowy świat

III miejsce (ex aequo) – Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi, projekt Miłości Jej życia i IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, projekt Gwiazdozbiór Tarcza Sobieskiego

W seminarium uczestniczyło 21 nauczycieli i 120 uczniów.Koordynacja: Włodzimierz Nawrocki, doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano seminarium dla zespołu metodycznego ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji matematyki.. Prezentacje członków zespołu wypracowanych kart pracy do publikacji.

  Koordynacja: Danuta Węgrowska. doradca metodyczny. 1. Zorganizowano konsultację grupową dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych - Bałuty i Polesie na temat: Stosowanie w praktyce edukacyjnej metod aktywizujących w procesie nauczania-uczenia się - wychowanie fizyczne. Spotkanie z nauczycielami miało na celu zdobycie wiedzy o roli nauczyciela, która polega na planowaniu działalności praktycznej ucznia i kierowaniu nią. Ta metoda nauczania zakłada istnienie odrębnego systemu czynności nauczyciela i uczniów. Rola zaś ucznia na realizowaniu określonych zadań praktycznych, których celem jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Organizator: Krystyna Solarz – doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych - Bałuty i Polesie na temat: Organizacja procesu uczenia się w edukacji zdrowotnej. Celem spotkania była koncentracja na procesie uczenia się, nabywania przez ucznia określonych wiadomości i tworzenie warunków sprzyjających opanowaniu przez uczniów określonego zasobu wiedzy i sprawności z elementami kontroli.

Organizator: Krystyna Solarz – doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych Biegi krótkie, rozstawne i płotkarskie - przepisy i technika. Celem spotkania była popularyzacja lekkiej atletyki, a szczególnie konkurencji biegowych oraz przypomnienie technik biegów krótkich, rozstawnych i biegów przez płotki oraz wskazanie możliwości wykorzystania lekkiej atletyki na zajęciach pozalekcyjnych wychowania fizycznego.

Organizator: Krystyna Solarz – doradca metodyczny.


 1. Zorganizowano trzeci cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum ABC piłki nożnej - gramy na Orliku. Oferta skierowana była przede wszystkim do nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziewczętami. Uczestnicy otrzymali materiały metodyczne.

Organizator: Teresa Libiszewska-Gozdan - doradca metodyczny.


 1. Przygotowano i przeprowadzono warsztaty Historia ziem obecnego woj. łódzkiego od średniowiecza do współczesności w ramach projektu Mądrzy i kulturalni w środku Polski realizowany we współpracy z Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi. W projekcie bierze udział 50 nauczycieli z Łodzi i regionu Łódzkiego - Piotr Machlański, konsultant.
 1. Przygotowano i przeprowadzono warsztaty terenowe Atrakcje turystyczno-krajoznawcze regionu łódzkiego dla członków Koła Seniora SEP Oddział w Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Roku Seniora – Piotr Machlański, konsultant.
 1. Barbara Wrąbel, Piotr Machlański (konsultanci), Barbara Muras (doradca metodyczny) ukończyli szkolenie dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach ogólnopolskiego projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. 1. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia:

  1. W sekcji „Robotyki mobilnej” AMT. Tematyka zajęć w grupie Konstruktorów i Programistów dotyczyła oprogramowania i uruchamiania autorskiej konstrukcji robota

  2. W sekcji „Programistów stron internetowych” AMT. Temat zajęć:  techniki i metody konstrukcji algorytmów”.

  3. W sekcji „Programowania w Balti’e” AMT – Temat zajęć: Sposoby zapisywania danych w pełnej wersji programu

Koordynacja: Sławomir Szaruga.


 1. Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej w Dąbrówce Dużej nt. Nowa formuła sprawdzianu po szkole podstawowej oraz przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą sposobu wypełniania karty odpowiedzi dla zadań zamkniętych.
  Koordynacja: Andrzej Melson.
 1. Opracowano w ramach pracy zespołu zadaniowego przykładowy zestaw zadań na finał konkursu Matematyczna Piramida.

Przygotował: Jacek Człapiński, doradca metodyczny.


 1. Przygotowano prezentacje multimedialne „Egzamin 2014 – historia” oraz „Egzamin 2014 – matematyka” wspomagające analizę wyników egzaminu gimnazjalnego.

Opracował: Kazimierz Żylak.


 1. Zainicjowano aktywność merytoryczną, zawodową, ruchową poprzez uczestnictwo w fabularno-dźwiękowej grze miejskiej „Memento”; w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego objęło tę grę patronatem. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Łodzi.

Koordynacja: Bogusława Walenta, Czesława Siewierska.


 1. Zorganizowano zajęcia z cyklu „Zrozumieć język mediów”.

Koordynacja: Bogusława Walenta, Czesława Siewierska.


 1. Zakończono V Międzyszkolny Konkurs „Razem zapobiegamy pożarom”, który przebiegał pod hasłem: „Nowoczesne wyposażenie straży pożarnej do ratownictwa, walka z pożarami i klęskami żywiołowymi”;. Opiekę merytoryczną i metodyczną sprawowała Czesława Siewierska (regulaminy, popularyzacja, udział w pracach komisji). Organizatorem konkursu była nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi pani Agata Frączkowska..

Koordynacja: Bogusława Walenta, Czesława Siewierska.


 1. W ramach wsparcia pracy szkoły zorganizowano i przeprowadzono na terenie Szkoły Podstawowej w Mileszkach zajęcia z dziećmi diagnozujące problemy i odreagowujące emocje związane z samoagresją jednej z uczennic. Zaplanowano na 26.05.2014 r. spotkanie z radą pedagogiczną również w tym zakresie.

  Koordynacja: Joanna Gruszczyńska- nauczyciel konsultant, współpraca Hanna

  Jastrzębska Gzella – doradca metodyczny. 1. Zorganizowano i przeprowadzono w przedszkolu nr 235 zajęcia modelowe z zakresu wspierania zdrowia psychicznego dzieci w ramach programu „Przyjaciele Zippiego”.

  Koordynacja: Hanna Jastrzębska Gzella – doradca metodyczny. 1. Zorganizowano i przeprowadzono trening odstreswujący dla nauczycieli, celem odprężenia ciała i umysłu oraz zachęcenia uczestników do stosowania prostych metod redukujących stres na co dzień, w tym ćwiczeń oddechowych, relaksacji, wizualizacji, metod poprawiających koncentrację uwagi.

  Koordynacja: Jolanta Kałużna – nauczyciel konsultant, współpraca Joanna

  Gruszczyńska – nauczyciel konsultant. 1. Przeprowadzono dwa kolejne spotkana z cyklu Warsztat pracy wychowawcy klasy. Warsztaty poświęcone były tworzeniu dobrego klimatu wychowawczego i budowaniu zespołu.

  Koordynacja: Elżbieta Leśniowska, Jolanta Trawczyńska Markiewicz.
 1. W ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji opracowano kolejne dwa artykuły, które zostaną zamieszczone w wybranych czasopismach/publikacjach ŁCDNiKP:

 • Przyczyny monitorowania rynku pracy dla potrzeb wdrażania zmian w obszarze edukacji – autor: Elżbieta Ciepucha. Artykuł napisano w ramach cyklu "Edukacja a rynek pracy" do zamieszczenia w kolejnym numerze dwumiesięcznika „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”.

 • Prognozy rynku pracy – branże rozwojowe. Zapotrzebowanie na przedstawicieli wybranych grup zawodowych w kontekście kierunków rozwoju Łodzi i regionu– autor: Elżbieta Ciepucha. Artykuł zostanie zamieszczony w Zeszycie nr 5 „Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji”.
 1. W ramach współpracy partnerskiej w obszarze monitorowania rynku pracy dla edukacji zostały opracowane dwa artykuły przez przedstawiciela WUP – Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. Tematyka artykułów dotyczy wyników badań realizowanych w obszarze rynku pracy przez Partnera ORPdE w ŁCDNiKP:

Samozatrudnienie jako wyzwanie, szansa, konieczność… Podsumowanie wyników badań w województwie łódzkim – autor: Marcin Karolak

Stracone pokolenie? Osoby w wieku 50+ wobec rynku pracy: kilka uwag krytycznych – autor: Marcin Karolak.

Obydwa artykuły napisano w ramach cyklu "Edukacja a rynek pracy".
 1. Kierownik ORPdE Elżbieta Ciepucha wygłosiła referat „Współpraca w układzie SZKOŁA – PRACODAWCY w kontekście wybranych wyników badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” podczas konferencji zorganizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego”.
 1. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji kontynuowało rozmowy i dokonało szczegółowych ustaleń z przedstawiciel ŁSSE dotyczących realizacji wspólnego projektu badawczego pn. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej”.
 1. Zorganizowano w siedzibie MPK spotkanie w ramach współpracy: ŁCDNiKP, MPK i 4 łódzkie szkoły zawodowe: ZSP nr 22, ZSP nr 7, ZSP nr 9, Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych, dotyczące zaprojektowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem grupy absolwentów ww. szkół ponadgimnazjalnych do pracy w MPK. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel ŁCDNiKP (Barbara Kapruziak), 5 przedstawicieli MPK oraz 24 uczniów – tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zaprojektowano zajęcia w wymiarze 80 godzin, prowadzone przez specjalistów ds. eksploatacji pojazdów trakcyjnych oraz zaplanowano staże w zajezdniach MPK.

Organizator: Barbara Kapruziak, konsultant .


 1. Zaplanowano zajęcia modelowe dla nauczycieli łódzkich szkół zawodowych poświęcone wykorzystaniu metody tekstu przewodniego w edukacji pozaformalnej w obszarze zawodowym przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Koordynator: Elżbieta Węgrzyn, kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego we współpracy z Wojciechem Meksą, nauczycielem kształcenia zawodowego.


 1. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w trybie pozaformalnym:

 • 20 godzin dla 27 uczestników projektu współpracy ponadnarodowej Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości! realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • dla 30 uczniów szkół ZSP Nr 7, ZSP Nr 9, ZSP Nr 10, ZSP Nr 20, ZSP Nr 22 na temat: Projektowanie form wtryskowych i obsługa wtryskarki - nauczyciel prowadzący Wojciech Meksa

Koordynator: Elżbieta Węgrzyn - kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego.


 1. Przeprowadzono w ramach zajęć formalnych 165 godzin zajęć edukacyjnych w systemie modułowym (zadaniowym) dla uczniów z 5 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych

Koordynator: Elżbieta Węgrzyn, kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego.


 1. Przeprowadzono zajęcia techniczne badające predyspozycje manualno-motoryczne 48 uczniów z Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 5.

Organizator: Krzysztof Makowski, konsultant.


 1. Przeprowadzono zajęcia w ramach warsztatów metodycznych Metody aktywizujące w praktyce szkolnej dla 10 nauczycieli techniki.

Organizator: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny.


 1. Zakończono prace Komisji Konkursowej ds. Lidera Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych w składzie: Anna Siennicka, Donata Andrzejczak, Zdzisław Anglart, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner.

Koordynator: Anna Siennicka, konsultant.


 1. Kontynuowano wsparcie szkół zawodowych poprzez konsultacje w ramach działalności PUNKTU KONSULTACYJNEGO Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (codzienne dyżury) oraz zakończono badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli i szkół w przyszłym roku szkolnym.

Koordynator: Grażyna Adamiec, konsultant we współpracy z wszystkimi konsultantami z Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.


 1. Kontynuowano zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie: 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych - 24 osoby, 50 godz.

Organizator: Barbara Kapruziak, konsultant.


 1. Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt "Rękodzieło artystyczne w edukacji dziecka”, prowadzony przy współpracy z Ariadną, połączone z wręczaniem certyfikatów nauczycielom.

Organizator: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny, we współpracy z Aleksandrą Proc, doradcą metodycznym .


 1. Przeprowadzono 50 godzin zajęć dla 28 osób na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie: Kucharz 512001.

Organizator: Barbara Kapruziak, konsultant .


 1. Przygotowano materiał do publikacji:

 • Jak organizować zajęcia edukacyjne w kształceniu modułowym? - materiał zawiera scenariusze zajęć kształcenia modułowego oraz zadania zawodowe dla zawodu technik ekonomista – Donata Andrzejczak, konsultant

 • KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI zeszyt 5 - zebrano materiał i opracowano go do celów publikacji zgodnie z nową, zmodyfikowaną koncepcją (aktualnie 139 stron) – Grażyna Adamiec, konsultant.
  1. Opracowano publikacje:

 • Jak wdrażać metodę tekstu przewodniego w edukacji zawodowej? Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Zeszyt 2. Publikacja upowszechnia efekty pracy zespołu zadaniowego. (40 stron) - Jadwiga Morawiec, konsultant

 • Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu zawodowym? Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Zeszyt 1. Publikacja upowszechnia efekty pracy zespołu zadaniowego. (56 stron) - Grażyna Adamiec, konsultant

 • artykuł do czasopisma Dobre praktyki nt. kształtowania kompetencji zawodowych i społecznych u uczniów Szkół przysposabiających do pracy -Donata Andrzejczak, konsultant we współpracy z Agnieszką Keller- nauczycielką w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi.
  1. Przeprowadzono kolejne zajęcia w ramach warsztatów metodycznych nt. Organizacja i zarządzanie produkcją dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - zajęcia obejmowały tematykę: Projektowanie procesów edukacyjnych w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim dla nauczycieli szkół zawodowych – cz. I (efekty: opracowanie zadań dostosowanych do poziomu uczniów oraz Projektowanie procesów edukacyjnych w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim dla nauczycieli szkół zawodowych – cz. II (efekty: opracowanie scenariuszy zajęć).

Organizator: Joanna Orda, konsultant.


 1. Zorganizowano kolejne z cyklu zajęcia w ramach Akademii Młodych Twórców – sekcja mechatroniczna nt. Uruchamianie współpracy robota z urządzeniami mechatronicznymi obsługiwanymi przez sterownik PLC.

Organizator: Ryszard Zankowski, konsultant.


 1. Przeprowadzono 80 godzin zajęć dla 120 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych nt. Zarządzania i organizacji produkcji w ramach projektu „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”

Koordynator: Julia Mrówczyńska-Pałgan, koordynator projektu we współpracy z Barbarą Kapruziak, konsultantem.


 1. Rozpoczęcie realizacji prac związanych z aranżacją wzorcowej pracowni - Studia Aktywności Dziecięcej, przy ulicy Żeromskiego 115, zagospodarowanie przestrzeni
  I transzą mebli, pozyskanych w ramach współpracy z firmą Nowa Szkoła, organizatorzy doradcy metodyczni Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna