Kryteria oceniania z języka angielskiego dla kPobieranie 211.36 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar211.36 Kb.
  1   2   3
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla kl. 5
podręcznik: Look! 2

W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.
Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:

- zadań o elementarnym stopniu trudności

- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:

- wypowiedź ustna – całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja;

- wypowiedź pisemna – wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną.


W kryteriach oceniania uwzględnione zostały głównie wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela.

Nauczyciele: mgr Marta Gierczak-Bykowska, mgr Agata Szymańska
KRYTERIA OCENIANIA
POZIOM PODSTAWOWY


POZIOM PONADPODSTAWOWYOGÓLNE


KRYTERIA

OCENIANIA
Ocena dopuszczająca
☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału

Ocena dostateczna
☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia

Ocena dobra
☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy

i stylu wypowiedzi

Ocena bardzo dobra
☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa

i intonacja, zbliżona

do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi
OCENA


PROJEKTÓW

Projekt oparty

o podstawowe słownictwo

i wyrażenia. Praca

w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.

Projekt zbudowany

w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.


Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Starter

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów

oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Na podstawie wyrażeń w podręczniku częściowo poprawnie zadaje proste pytania.


Na podstawie wyrażeń w podręczniku częściowo poprawnie zadaje proste pytania o dane osobowe. Stara się na nie odpowiadać.


Swobodnie prowadzi rozmowy w parach: pyta o dane osobowe i odpowiada na pytania tego typu. Popełnia nieliczne błędy.


Swobodnie prowadzi rozmowy w parach: pyta o dane osobowe i odpowiada na pytania tego typu. Zachowuje poprawność językową.


Dobiera nazwy czynności do obrazków.


Dobiera nazwy czynności do obrazków. Częściowo poprawnie pisze krótki opis osoby przedstawionej w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe.Dobiera nazwy czynności do obrazków. Pisze krótki opis osoby przedstawionej w podręczniku. Popełnia nieliczne błędy.Dobiera nazwy czynności do obrazków. Pisze krótki opis osoby przedstawionej w podręczniku. Zachowuje poprawność językową.W zadaniach gramatycznych częściowo poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne.


W zadaniach gramatycznych częściowo poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne.


W zadaniach gramatycznych w większości poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne.


W zadaniach gramatycznych poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 1
What's he doing?

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów

oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa czynności na zdjęciach.


Nazywa czynności na zdjęciach i w większości poprawnie je wymawia.


Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's (he) doing in picture (A)?, odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie stosuje formy z -ing. Uczestniczy w gry zgadywance.


Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's (he) doing in picture (A)?, odpowiada na pytania tego typu, stosując formy z -ing. Aktywnie uczestniczy w gry zgadywance.


Zna formy czasowników w czasach Present Simple i Present Continuous.


Częściowo poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Zwykle poprawnie tworzy formy, ale wybiera zły czas.


W większości poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Czasami wybiera zły czas.


Poprawnie stosuje czasy Present Simple i Present Continuous w zadaniach gramatycznych. Czasami wybiera zły czas.


Dzieli słowa na 3 grupy.


Dzieli słowa na 3 grupy oraz dobiera słowa do obrazków ubrań.


Dzieli słowa na 3 grupy. Zwykle poprawnie opisuje ubrania na obrazkach. Stosuje przymiotniki w odpowiedniej kolejności.


Dzieli słowa na 3 grupy. Opisuje ubrania na obrazkach. Stosuje przymiotniki w odpowiedniej kolejności.


Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami z podręcznika.


Częściowo poprawnie prowadzi rozmowy w sklepie z ubraniami.


W większości poprawnie prowadzi grzeczne rozmowy w sklepie z ubraniami.


Swobodnie prowadzi grzeczne rozmowy w sklepie z ubraniami.


Częściowo poprawnie uzupełnia przykładowy tekst, by krótko opisać swoje ulubione zdjęcie.


Częściowo poprawnie pisze krótki opis swojego ulubionego zdjęcia. Wykorzystuje przykładowy tekst.


Samodzielnie i w większości poprawnie pisze krótki swojego ulubionego zdjęcia.


Samodzielnie pisze krótki opis swojego ulubionego zdjęcia. Zachowuje poprawność językową.


Wykonuje projekt Dress a star.
Wykonuje projekt Dress a star.


Wykonuje projekt Dress a star.

Wykonuje projekt Dress a star.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 2
It's a mystery!

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów

oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów

oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne i porządkowe.


Dobiera do siebie liczebniki główne i porządkowe.


Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne i porządkowe. W większości poprawnie wymawia je i zapisuje.


Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne i porządkowe. Poprawnie wymawia je i zapisuje.


Zna formy czasownika to be w czasie przeszłym.


Częściowo poprawnie stosuje formy czasu przeszłego czasownika to be w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje formy czasu przeszłego czasownika to be w zadaniach gramatycznych. Stosuje również różne określenia czasu.


Poprawnie stosuje formy czasu przeszłego czasownika to be w zadaniach gramatycznych. Stosuje również różne określenia czasu.


Częściowo poprawnie układa pytania na podstawie podanych słów.


Układa pytania na podstawie podanych słów.


Prowadzi proste rozmowy dotyczące Sherlocka Holmesa: zadaje pytania i w większości poprawnie na nie odpowiada.


Prowadzi proste rozmowy dotyczące Sherlocka Holmesa: zadaje pytania i poprawnie na nie odpowiada.


Częściowo poprawnie układa miesiące w odpowiedniej kolejności oraz odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne).


Poprawnie układa miesiące w odpowiedniej kolejności oraz odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne).


Układa miesiące w odpowiedniej kolejności. Odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne). W większości poprawnie prowadzi proste rozmowy: pyta o daty urodzenia i odpowiada na pytania tego typu.


Układa miesiące w odpowiedniej kolejności. Odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne). Prowadzi proste rozmowy: pyta o daty urodzenia i odpowiada na pytania tego typu.


Częściowo poprawnie układa pytania na podstawie podanych słów.


Układa pytania na podstawie podanych słów.


Prowadzi proste rozmowy dotyczące znanej osoby z podręcznika: zadaje pytania i w większości poprawnie na nie odpowiada.


Prowadzi proste rozmowy dotyczące znanej osoby z podręcznika: zadaje pytania i poprawnie na nie odpowiada.


Częściowo poprawnie układa kilka zdań o sławnej osobie.


Częściowo poprawnie pisze krótką biografię sławnej osoby. Wykorzystuje przykładowy tekst.


Samodzielnie i w większości poprawnie pisze krótką biografię sławnej osoby.


Samodzielnie pisze krótką biografię sławnej osoby. Zachowuje poprawność językową.OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA


DOBRA

Uczeń:

OCENA

BARDZO DOBRAUczeń:


Unit 3
What happened?


Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów.


Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.


Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.


W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.


Nazywa środki transportu na obrazku na obrazku.


Nazywa środki transportu na obrazku na obrazku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej drogę do szkoły.


Nazywa środki transportu na obrazku na obrazku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej drogę do szkoły oraz odpowiada na pytanie tego typu.


Nazywa środki transportu na obrazku na obrazku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej drogę do szkoły oraz odpowiada na pytanie tego typu. Przekazuje klasie uzyskane informacje.


W niewielki stopniu poprawnie stosuje formy twierdzące czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych.


Częściowo poprawnie stosuje formy twierdzące czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych.


W większości poprawnie stosuje formy twierdzące czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. Poprawnie wymawia czasowniki z końcówką -ed.


Poprawnie stosuje formy twierdzące czasu Past Simple w zadaniach gramatycznych. Poprawnie wymawia czasowniki z końcówką -ed.


Dobiera przysłówki do przymiotników.


Dobiera przysłówki do przymiotników. Wskazuje przysłówki nieregularne.


Dobiera przysłówki do przymiotników. Wskazuje przysłówki nieregularne. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


Dobiera przysłówki do przymiotników. Wskazuje przysłówki nieregularne. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych.


Dobiera nazwy czynności do obrazków. Zadaje pytania typu: Do you like (playing cards)?


Dobiera nazwy czynności do obrazków. Zadaje pytania typu: Do you like (playing cards)? i odpowiada na pytania tego typu.


Dobiera nazwy czynności do obrazków. Zadaje pytania typu: Do you like (playing cards)? i odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie prowadzi swobodne rozmowy w parach: wyraża sugestie, akceptuje i odrzuca propozycje.


Dobiera nazwy czynności do obrazków. Zadaje pytania typu: Do you like (playing cards)? i odpowiada na pytania tego typu. Prowadzi swobodne rozmowy w parach: wyraża sugestie, akceptuje i odrzuca propozycje.


Uzupełnia tabelę ważnymi datami z życia swoich dziadków.


Częściowo poprawnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ważnych dat z życia swoich dziadków.


W większości poprawnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ważnych dat z życia swoich dziadków.


Swobodnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ważnych dat z życia swoich dziadków.


Krótko odpowiada na pytania w podręczniku, by napisać biografię członka swojej rodziny. Popełnia liczne błędy językowe.


Pisze krótką biografię członka swojej rodziny. Popełnia liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji.


Samodzielnie pisze biografię członka swojej rodziny. Popełnia nieliczne błędy językowe.


Samodzielnie pisze biografię członka swojej rodziny. Zachowuje poprawność językową.


Wykonuje projekt A timeline.
Wykonuje projekt A timeline.


Wykonuje projekt A timeline.

Wykonuje projekt A timeline.


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna