Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu gimnazjum nr 7 w azso nr 2 w Chorzowie na rok szkolny 2016/ 2017Pobieranie 30.73 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.73 Kb.
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU

GIMNAZJUM nr 7 w AZSO nr 2 w Chorzowie

na rok szkolny 2016/ 2017

  1. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

  2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  3. O kolejności przyjęcia decyduje ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  4. Przy jednakowej ilości punktów o kolejności przyjęcia decyduje wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie kandydata. Pierwszeństwo mają uczniowie z niższą kwotą potwierdzoną oświadczeniem rodziców.

  5. Kandydaci otrzymują punkty za spełnienie następujących kryteriów:
Lp

Kryteria do klasy pierwszej gimnazjum

Liczba punktów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Oceny na świadectwie VI klasy z języka polskiego, obcego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa wyrażone w stopniu:

Celujący


Bardzo dobry

Dobry


Dostateczny

Dopuszczający


celujący – 6 pkt

bardzo dobry – 5 pkt

dobry – 4 pkt

dostateczny – 3 pkt

dopuszczający – 2 pktświadectwo

2.

Wynik sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej

Wynik procentowy z części pierwszej i wynik procentowy z części drugiej sprawdzianu pomnożony przez 0,2

Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej

3.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt

świadectwo

4.

Ocena z zachowania wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyrażona w stopniu:

Wzorowa


Bardzo dobra

Dobra

wzorowa – 6 pkt

bardzo dobra – 5 pkt

dobra – 4 pkt


świadectwo

5.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum pierwszego wyboru (zespołu)

15 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

6.

Kandydat zamieszkały w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem gimnazjum pierwszego wyboru

10 pkt


oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

7.

Rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miasta Chorzów

5 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów niż liczba wolnych miejsc w gimnazjum, w celu wyłonienia kandydata stosuje się następujące kryteria:


8.

Kandydat z rodziny

wielodzietnej1 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

9.

Kandydat niepełnosprawny

1 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych10.

Kandydat jednego rodzica

niepełnosprawnego


1 pkt

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych11.

Kandydat obojga rodziców

niepełnosprawnego


1 pkt

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

12.

Kandydat posiadający

niepełnosprawne rodzeństwo1 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


13.

Kandydat samotnie

wychowywany przez matkę

lub ojca


1 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego ojcem

14.

Kandydat objęty pieczą

zastępczą1 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Podstawa prawna:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art.20e ust.3 i 4 i art.20zf pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późniejszymi zmianami)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna