Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej Profil nauczyciela edukacji włączającejPobieranie 56.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar56.97 Kb.


Kształcenie nauczycieli przygotowujące do
edukacji włączającej

Profil nauczyciela edukacji włączającej


Cztery podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się mają doniosłe znaczenie dla pracy wszystkich nauczycieli w placówkach włączających. Są to:

  1. Docenianie różnorodności – różnice pomiędzy uczniami uznaje się za zaletę i czynnik sprzyjający edukacji.

  2. Wspieranie wszystkich uczniów – nauczyciele spodziewają się, że każdy uczeń dokona znaczących postępów w nauce.

  3. Nastawienie na współpracę – wszyscy nauczyciele uznają zasadniczą rolę pracy zespołowej i współdziałania.

  4. Indywidualny rozwój zawodowy – nauczanie opiera się na uczeniu się; nauczyciele biorą na siebie odpowiedzialność uczenia się przez całe życie.

W kolejnych podrozdziałach omówiono każdą z tych wartości oraz odpowiadające jej obszary kompetencji nauczyciela.

Na poszczególne obszary kompetencji składają się trzy elementy: postawy, wiedza i umiejętności. Określona postawa lub przekonanie wymaga pewnej wiedzy lub inaczej poziomu zrozumienia; z kolei praktyczne wykorzystanie wiedzy zależy od posiadanych umiejętności. W poszczególnych sekcjach przedstawiono kluczowe postawy, zakres wiedzy i umiejętności, na których opiera się każdy z obszarów kompetencji.

Aby nie pominąć żadnego z ważnych czynników zdecydowano się przedstawić obszary kompetencji jako uporządkowaną listę. Należy jednak pamiętać, że czynniki ich kolejność nie oznacza ważności; nie można też żadnego z nich rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych, gdyż wszystkie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują.

Przedstawiono tu te obszary kompetencji, które – jak ustalono podczas dyskusji w ramach projektu TE4I – mają zasadnicze znaczenie dla edukacji włączającej. Nie jest to jednak lista wyczerpująca. Należy je traktować jako podstawę dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli. Powinny także stanowić punkt wyjścia do debaty o obszarach kompetencji potrzebnych wszystkim nauczycielom pracującym w systemie edukacji danego kraju.1. Docenianie różnorodności uczniów – różnice pomiędzy uczniami uznaje się za zaletę i czynnik sprzyjający edukacji.

Obszary kompetencji obejmują:

- koncepcję edukacji włączającej;

- przekonania nauczycieli na temat różnic pomiędzy uczniami.1.1 Koncepcja edukacji włączającej

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji są następujące …

… fundamentem edukacji jest przekonanie o tym, że wszyscy uczniowie są równi i mają równe prawa w demokratycznym państwie;

… edukacja włączająca wiąże się z koniecznością reformy społecznej i nie podlega negocjacjom;

… nie należy rozdzielać problemu edukacji włączającej i jakości kształcenia;

… sam dostęp do edukacji masowej nie wystarcza; współuczestnictwo oznacza, że wszyscy uczniowie korzystają z takich form uczenia się, które mają dla nich sens.

Zasadnicza wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji obejmuje …

… teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz problematykę uwarunkowań edukacji włączającej w kontekście globalnym i lokalnym;

… zrozumienie szerszego kontekstu działań i polityki prowadzonej przez instytucje edukacyjne na wszystkich poziomach, oraz ich wpływu na edukację włączającą; nauczyciele powinni mieć świadomości słabych i mocnych stron systemu edukacji, w którym pracują, oraz je rozumieć;

… świadomość, że edukacja włączająca to podejście obejmujące wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy mają odmienne potrzeby i mogą znajdować się w grupie zagrożonej wykluczeniem z system edukacji;

… zrozumienie języka służącego włączeniu społecznemu i różnorodności, a także skutków, jakie niesie ze sobą posługiwanie się różnymi taksonomiami do opisywania, kategoryzowania i szufladkowania uczniów;

… rozumienie edukacji włączającej jako prawa wszystkich uczniów do bycia w szkole (czyli dostępu do edukacji), współuczestnictwa (czyli wysokiej jakość procesu kształcenia) oraz zdobywania osiągnięć (poprzez proces uczenia się i jego wyniki).Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… krytyczną refleksję nad własnymi przekonaniami i postawami oraz ich wpływem na podejmowane działania;

… stałe przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dyskrecji;

… umiejętność analizowania historii edukacji po to, by zrozumieć obecną sytuację i usytuować ją w odpowiednim kontekście;

… strategie przygotowujące nauczycieli do przeciwstawiania się postawom dyskryminującym i pracy w środowiskach dzielących uczniów ze względu na potrzeby;

… zdolność do empatii wobec zróżnicowanych potrzeb uczniów;

… dawanie przykładu postawy pełnej szacunku w relacjach społecznych oraz używania odpowiedniego języka w kontakcie ze wszystkimi uczniami i innymi stronami zaangażowanymi w proces edukacji.

1.2 Przekonania nauczyciela dotyczące różnic pomiędzy uczniami

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji są następujące …

… bycie innym jest zupełnie naturalne;

… należy szanować różnorodność uczniów, cenić ją i traktować jako zaletę stwarzającą nowe możliwości uczenia się, które są cenne dla szkół, społeczności lokalnych I całego społeczeństwa;

… należy wysłuchać głosu każdego ucznia, i go docenić;

… nauczyciel ma największy wpływ na poczucie wartości ucznia, a co za tym idzie – na jego potencjał rozwoju;

… kategoryzacja i szufladkowanie uczniów może negatywnie wpłynąć na ich możliwości uczenia się.Zasadnicza wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji obejmuje …

… podstawowy zasób wiedzy na temat źródeł różnic pomiędzy uczniami (wynikających z potrzeby wspomagania, pochodzenia kulturowego, używanego języka, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych itp.);

… przekonanie, że uczniowie mogą się sami wiele nauczyć o różnorodności i dzielić się tą wiedzą z rówieśnikami;

… przekonanie, że różne style uczenia się można wykorzystać do wspomagania procesu kształcenia się poszczególnych uczniów i grup rówieśniczych;

… przekonanie, że szkoła tworzy wspólnotę i środowisko społeczne, które ma wpływ na poczucie własnej wartości uczniów i kształtuje ich potencjał rozwoju;

… przekonanie, że środowisko szkolne i klasowe stale się zmienia; różnorodność nie jest pojęciem statycznym.Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… zdolność refleksji dotyczącej różnic istniejących pomiędzy uczniami;

… umiejętność znalezienia najlepszego w danej sytuacji podejścia do różnorodności;

… uwzględnianie różnorodności w realizacji programu nauczania;

… wykorzystanie różnych sposobów i stylów uczenia się dla wzmocnienia procesu nauczania;

… przyczynianie się do przekształcania szkół we wspólnoty edukacyjne szanujące wysiłki każdego ucznia, zachęcające do dalszej pracy i dumne z osiągnięć wszystkich dzieci.2. Wspieranie wszystkich uczniównauczyciele spodziewają się, że każdy uczeń dokona znaczących postępów w nauce.

Obszary kompetencji zbudowane na tej wartości obejmują:

- wspomaganie każdego ucznia w procesie opanowania treści przedmiotowych, nabywania umiejętności społecznych i rozwoju emocjonalnego;

- stosowanie skutecznych metod nauczania w klasach, do których uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach.2.1 Wspomaganie każdego ucznia w procesie opanowania treści przedmiotowych, nabywania umiejętności społecznych i rozwoju emocjonalnego

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji są następujące …

… proces uczenia się ma przede wszystkim charakter społeczny;

… dla wszystkich uczniów jednakowo ważne jest opanowanie wiedzy przedmiotowej, umiejętności praktycznych, społecznych oraz rozwój emocjonalny;

… oczekiwania nauczycieli stanowią kluczowy czynnik przesądzający o powodzeniu szkolnym dziecka, dlatego też wysokie oczekiwania wobec wszystkich uczniów mają zasadnicze znaczenie;

… wszyscy uczniowie powinni aktywnie współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu ich kształcenia oraz oceniania;

… rodzice i inni członkowie rodziny są zasadniczym źródłem wsparcia procesu uczenia się ich dziecka;

… bardzo ważne jest wspieranie każdego ucznia w rozwijaniu samodzielności i podejmowaniu autonomicznych decyzji;

… należy odkrywać i wzmacniać możliwości oraz potencjał uczenia się każdego dziecka.Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji obejmuje …

… docenienie wartości współpracy z rodzicami i rodzinami;

… znajomość typowych i nietypowych trajektorii rozwojowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju umiejętności społecznych I komunikacyjnych;

… znajomość różnych modeli i sposobów uczenia się przez dzieci.Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… skuteczne posługiwanie się komunikacją werbalną i niewerbalną w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby komunikacyjne uczniów, rodziców oraz innych specjalistów;

… wspomaganie rozwoju kompetencji i możliwości komunikacyjnych uczniów;

… sprawdzenie, na ile dziecko potrafi „uczyć się uczyć”, a następnie wspomaganie rozwoju tych umiejętności;

… rozwijanie samodzielności i niezależności uczniów;

… wspomaganie uczenia się w grupach;

… stosowanie metod pozytywnego wzmacniania pożądanych zachowań, które wspomagają rozwój społeczny uczniów i zachęcają do interakcji;

… kreowanie takich sytuacji uczenia się, w których uczniowie mogą „podejmować ryzyko” a nawet ponieść porażkę w bezpiecznym środowisku;

… posługiwanie się takimi narzędziami oceny efektów kształcenia, które uwzględniają nie tylko opanowanie wiedzy przedmiotowej, lecz także nabywanie umiejętności społecznych oraz rozwój emocjonalny.

2.2 Stosowanie skutecznych metod nauczania w klasach, do których uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji są następujące …

… skuteczny nauczyciel to taki, który dociera do wszystkich uczniów;

… nauczyciel odpowiada za wspomaganie procesu uczenia się wszystkich uczniów w klasie;

…umiejętności ucznia nie są niezmienne; każdy ma możliwość rozwoju i uczenia się;

… uczenie się jest procesem; każdy uczeń ma nauczyć się, jak się uczyć, a nie jedynie opanować treści przedmiotowe;

… proces uczenia się przebiega podobnie u wszystkich uczniów – jest bardzo niewiele „specjalnych metod uczenia się”;

… w niektórych przypadkach pewne trudności w uczeniu się wymagają dostosowania programu i metod nauczania.

Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji dotyczy …

… teorii uczenia się oraz modeli nauczania wspomagających proces uczenia się;

… metod zarządzania klasą i zmianą zachowania opartych na wzmocnieniu pozytywnym;

… zasad organizacji przestrzeni w klasie oraz przestrzeni społecznej w taki sposób, który wspomaga uczenie się;

… umiejętności rozpoznawania i pokonywania różnych przeszkód w procesie uczenia się, oraz zrozumienia, jak te bariery przekładają się na proces nauczania;

… nabywania podstawowych umiejętności – w szczególności kluczowych kompetencji – oraz związanych z nimi metod nauczania i oceniania;

… metod oceniania wspierającego proces uczenia się koncentrujących się na znalezieniu mocnych stron ucznia;

… zróżnicowanego podejścia do treści programowych, procesu uczenia się i używanych materiałów służącego temu, by nie pominąć żadnego ucznia i zaspokoić różne potrzeby edukacyjne;

… indywidualizacji metod uczenia się każdego ucznia służącego budowaniu samodzielności w procesie kształcenia;

… opracowania, wdrażania i skutecznej ewaluacji Indywidualnych Planów Nauczania (IPN) lub podobnych programów kształcenia zindywidualizowanego, tam, gdzie konieczne jest ich zastosowanie.Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… stosowanie umiejętności kierowania klasą opartych na usystematyzowanych metodach pozytywnego zarządzania;

… metody pracy z indywidualnymi uczniami oraz niejednorodnymi grupami;

… posługiwanie się programem nauczania jako narzędziem służącym włączeniu i ułatwiającym proces uczenia się;

… uwzględnianie różnic pomiędzy uczniami w procesie ustalania programu nauczania;

… różnicowanie metod pracy, zawartości programów oraz przewidywanych efektów kształcenia;

… współpraca z uczniami i ich rodzinami w celu indywidualizacji procesu nauczania oraz ustalania jego celów;

… zachęcanie do wspólnego uczenia się w elastycznie dobieranych grupach rówieśniczych, w których uczniowie pomagają sobie wzajemnie na różne sposoby, m.in. stosując model nauczania przez rówieśnika;

… posługiwanie się w sposób systematyczny i uporządkowany szerokim wachlarzem metod i koncepcji nauczania;

… stosowanie ICT i innych technologii wspomagających aby umożliwić elastyczne podejście do uczenia się;

… używanie zweryfikowanych w praktyce metod nauczania służących realizacji celów programowych, stosowaniu alternatywnych sposobów uczenia się i elastycznego nauczania, a także wykorzystaniu jasno sformułowanej informacji zwrotnej od uczniów;

… stosowanie oceniania kształtującego i podsumowującego w sposób, który wspiera proces uczenia się i nie etykietuje uczniów oraz nie niesie dla nich negatywnych konsekwencji;

… zaangażowanie we wspólne z uczniami rozwiązywanie problemów;

… wspomaganie procesu uczenia się poprzez użycie szerokiego wachlarza umiejętności werbalnych i niewerbalnych.3. Nastawienie na współpracę – wszyscy nauczyciele uznają zasadniczą rolę pracy zespołowej i współdziałania.

Obszary kompetencji zbudowane na tej wartości obejmują:

- współpracę z rodzicami i rodzinami;

- współpracę z szerokim gronem pracowników sektora oświaty.3.1 Współpraca z rodzicami i rodzinami

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji, są następujące …

… świadomość wartości dodanej, jaka wypływa ze współpracy z rodzicami i rodzinami;

… pełna szacunku postawa wobec różnic kulturowych i społecznych oraz poszanowanie punktu widzenia rodziców i rodziny;

… postrzeganie skutecznej komunikacji i współpracy z rodzicami oraz rodzinami jako obowiązku nauczyciela.Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji obejmuje …

… nauczanie włączające zakłada metody pracy oparte na współpracy;

… zrozumienie wagi umiejętności interpersonalnych;

… zrozumienie wpływu relacji interpersonalnych na realizację celów nauczania.Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… skuteczne angażowanie rodziców i rodzin we wspomaganie procesu uczenia się ich dziecka;efektywną komunikację z rodzicami i innymi bliskimi dziecka wywodzącymi się z różnych społeczności kulturowych, etnicznych, językowych i różniących się statusem socjoekonomicznym.

3.2 Współpracę z szerokim gronem pracowników sektora oświaty

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji, są następujące …

… edukacja włączająca wymaga od wszystkich nauczycieli pracy zespołowej;

… współdziałanie, partnerska współpraca, i praca zespołowa stanowią istotny wymiar pracy każdego nauczyciela, dlatego powinny być pożądanym trybem działania;

… współpraca w zespole wspomaga rozwój zawodowy oparty na uczeniu się z innymi i od innych.Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji, dotyczy …

… wartości współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami oraz korzyści z tego płynących;

… istniejących rozwiązań systemowych i instytucjonalnych, które wskazują, gdzie kierować się po dalszą pomoc, materiały i poradę;

… modeli współpracy międzyinstytucjonalnej, w których nauczyciele placówek włączających współdziałają z ekspertami i pracownikami wywodzącymi się z innych dyscyplin i środowisk;

… metod nauczania opartych na współpracy, w których nauczyciele stosują podejście zespołowe, angażując samych uczniów, ich rodziców, rówieśników, innych nauczycieli i personel wspomagający, a także członków zespołów wielospecjalistycznych, jeśli zachodzi taka potrzeba;

… języka/terminologii oraz podstawowych pojęć i sposobu myślenia innych specjalistów zaangażowanych w proces edukacji;

… relacji władzy i zależności zachodzące pomiędzy różnymi interesariuszami, które należy znać, aby sobie z nimi skutecznie radzić.

Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… stosowanie metod kierowania i zarządzania klasą, które sprzyjają skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej;

… wspólne prowadzenie lekcji i pracę w elastycznie dobranych zespołach;

traktowanie własnej pracy jako elementu większej całości – wspólnoty szkolnej oraz korzystanie zarówno z wewnętrznych zasobów szkoły, jak i zewnętrznych źródeł wsparcia;

… kształtowanie zespołu klasowego jako części szerszej wspólnoty szkolnej;

… współudział w ewaluacji, analizie i rozwoju szkoły jako całości;

… zespołowe rozwiązywanie problemów we współpracy z innymi specjalistami;

… zaangażowanie we współpracę szkoły z innymi placówkami, organizacjami społecznymi i oświatowymi;

… użycie szerokiego wachlarza środków komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu lepszej współpracy z innymi specjalistami.4. Indywidualny rozwój zawodowy – nauczanie musi być oparte na uczeniu się – nauczyciele biorą na siebie zobowiązanie do uczenia się przez całe życie.

Obszary kompetencji zbudowane na tej wartości obejmują następujące przekonania:

- nauczyciele to praktycy wyciągający wnioski z dotychczasowych doświadczeń;

- początkowy etap kształcenia jest punktem wyjścia do kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.4.1 Nauczyciele to praktycy wyciągający wnioski z dotychczasowych doświadczeń

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji, są następujące …

… nauczanie to poszukiwanie rozwiązań istniejących problemów, które wymaga stałego i systematycznego planowania, ewaluacji, refleksji, a następnie – modyfikacji działań;

… wyciąganie wniosków z dotychczasowych doświadczeń pomaga nauczycielom skutecznie współpracować z rodzicami, a także innymi członkami zespołów oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole i instytucjach zewnętrznych;

… w pracy nauczyciela ważne jest poszukiwanie sprawdzonych rozwiązań;

… należy doceniać rolę wypracowania własnego podejścia pedagogicznego, którym nauczyciel kieruje się w swojej pracy.

Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji dotyczy …

… indywidualnych zdolności meta-poznawczych, umiejętności „uczenia się, jak się uczyć”;

… umiejętności wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń oraz rozwijania w sobie zdolności analizy zarówno przeszłych, jak i w danej chwili wykonywanych działań;

… metod i strategii ewaluacji własnej pracy i osiągnięć;

… metod „badania w działaniu” i ich znaczenia w pracy nauczyciela;

… wypracowania indywidualnych strategii rozwiązywania problemów.Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… systematyczną ewaluację własnych osiągnięć;

… skuteczne angażowanie innych w proces analizy nauczania i uczenia się;

… przyczynianie się do rozwoju szkoły jako wspólnoty uczących się.4.2 Początkowy etap kształcenia jest punktem wyjścia do kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego

Postawy i przekonania, na których opiera się ten obszar kompetencji, są następujące …

… na nauczycielach spoczywa obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego;

… początkowy etap kształcenia jest jedynie pierwszym krokiem w karierze nauczyciela, która polega na uczeniu się przez całe życie;

… nauczanie polega na ciągłym uczeniu się; otwartość na nabywanie nowych umiejętności oraz aktywne poszukiwanie informacji i rady to pożądane cechy, a nie oznaka słabości;

… żaden nauczyciel nie może wiedzieć wszystkiego na temat edukacji włączającej; osoby rozpoczynające pracę w placówkach włączających powinny posiadać podstawową wiedzę, ale zasadnicze znaczenie ma później kształcenie ustawiczne;

… zmiany i rozwój to stały element edukacji włączającej, dlatego nauczyciele na każdym etapie życia zawodowego potrzebują umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami oraz właściwie na nie reagować.Podstawowa wiedza, na której opiera się ten obszar kompetencji dotyczy …

… znajomości prawa oświatowego i innych rozwiązań prawnych, które dotyczą nauczycieli, określają ich obowiązki wobec uczniów, ich rodzin i kolegów oraz regulują zawód nauczyciela;

… możliwości, różnych opcji i ścieżek kształcenia ustawicznego nauczycieli, które pozwolą zdobywać nową wiedzę i umiejętności potrzebne do doskonalenia edukacji włączającej.

Podstawowe umiejętności, jakie nauczyciel powinien nabyć w tym obszarze kompetencji, obejmują

… elastyczność w stosowaniu różnych strategii nauczania, które prowadzą do rozwiązań innowacyjnych i rozwoju indywidualnego;

… posługiwanie się metodami zarządzania czasem, które pozwalają korzystać z możliwości doskonalenia zawodowego;

… otwartość i chęć korzystania z wiedzy i doświadczenia kolegów oraz innych specjalistów;

… zaangażowanie w proces rozwoju i uczenia się całej wspólnoty szkolnej.

Niniejsza ulotka stanowi załącznik do publikacji zawierającej pełny tekst Profilu nauczyciela edukacji włączającej. Jej treść nie jest objęta prawem autorskim; wolno ją modyfikować i używać stosownie do potrzeb pod warunkiem zamieszczenia odwołania do materiału źródłowego.

Prezentowany w niniejszym załączniku tekst Profilu powstał z myślą o decydentach oraz wykładowcach – praktykach, aby ułatwić im rozwijanie i modyfikowanie zawartych w nim treści do wykorzystania w celach niekomercyjnych.

Tekst profilu udostępniany jest wyłącznie w aktualnej postaci. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody powstałe w związku z zastosowaniem tekstu Profilu.

Obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji pozostałych treści zawartych w Profilu nauczyciela edukacji włączającej, jak również wykorzystania całości lub fragmentów Profilu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Opublikowano w roku 2012. Wydawca: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze specjalnymi potrzebami, Odense, Dania.European Agency for Development in Special Needs Education

Sekretariat: Østre Stationsvej 33, DK-5000, Odense C, Dania

Tel: +45 64 41 00 20

secretariat@european-agency.orgwww.european-agency.org

PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna