Kunice, 15 marca 2011 rPobieranie 9.05 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar9.05 Kb.
Kunice, 15 marca 2011 r.

Zamawiający odpowiada i przekazuje informacje autorów dokumentacji na pytania zadane


w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź nr 15:


W oparciu o zapis art. 26 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Jakie dokumenty należy złożyć na potwierdzenie dysponowania wiedzą
i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, ponieważ SIWZ nie precyzuje tego zagadnienia.

Odpowiedź:

Należy w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w w art. 22 ust. 1
i brak podstaw do wykluczenia z powodów niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. (dokumenty oryginalne lub kserokopie poświadczona za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy). Upoważnienie osób podpisujących musi wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
W przedmiarze programu Norma dotyczących robót elektrycznych z dnia 7.03.2011 w poz. 23 widnieje kabel YAKXS 4x120. W dokumentacji nie ma żadnej informacji na ten temat. Proszę o informację czy należy wycenić to okablowanie?

Odpowiedź:

Należy wycenić kabel typu YKY 4x95 mm2.
Zwracając uwagę na schemat E1 oświetlenie parkingu po zliczeniu odcinków oświetlenia w sumie wynosi 360 m, na schemacie nie ma informacji jaka jest potrzebna długość okablowania do oświetlenia drogi dojazdowej. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia jest informacja iż tego kabla jest w sumie 527 m. Proszę o dokładne sprecyzowanie długości okablowania YKY 5x16 mm2.

Odpowiedź:

Długość kabla YKYżo 5x16 mm2 powinno być tak jak na schemacie oświetlenia
i w przedmiarze 360 m.
Proszę o dokładny opis siedzisk na widowni sali sportowej rodzaj materiału, czy mają być tapicerowane, czy mają być składane.

Odpowiedź:

Uzupełnienie do wyposażenia sali gimnastycznej z 1.03.2011 r. Fotele z tworzyw sztucznych o potwierdzonych, podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, wykonanie trudno zapalne potwierdzone świadectwem klasyfikacji ogniowej w zakresie zapalności
i toksyczności. Kolorystyka ustalone zostanie w czasie budowy (koordynacja z innymi elementami wyposażenia).
W opisie do zestawienia stolarki zamieszczonym dnia 7.03.2011 są elementy, których nie ma na rysunkach np. drzwi D7-D18. Na rysunkach są drzwi o symbolach DR i DS. Prosimy
o sprawdzenie zgodności opisu z rysunkami stolarki i ślusarki oraz przedstawienie rysunków na brakujące elementy.

Odpowiedź:

Oznaczenia Ds i Dr to tylko symbole w tabeli zestawienia stolarki i ślusarki oznaczające typ drzwi (drewniane lub stalowe). Na rzutach drzwi oznaczane są symbolami D01, D02 itd.  
Proszę o jednoznaczne określenie wymaganych opraw oświetleniowych – udostępnienie zestawienia opraw. Gdyż na rzutach kondygnacyjnych widnieje 16 typów opraw, zaś
w legendzie możemy odnaleźć tylko 10.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniem projektanta na rysunkach typowych jest 10 typów opraw, na rysunkach adaptacji jest dodatkowych 6 opraw - również ujętych w legendzie przy rysunkach. W sumie jest 16 typów opraw i taka ilość jest ujęta w przedmiarze.
Podzielenie przeszkleń zewnętrznych P1, P4b, P5 dodatkowym słupkiem pionowym pozwoli na zastosowanie ekonomicznych profili ślusarki aluminiowej. Czy można zastosować dodatkowy słupek dla niniejszych pozycji przeszkleń zewnętrznych?

Odpowiedź:Nie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna