Kurs walutowyPobieranie 16.03 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.03 Kb.
Kurs walutowy
Kurs walutowy- to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Tutaj ważne jest słowo cena. Cena waluty zagranicznej wyrażona w walucie krajowej na danym rynku krajowym czy międzynarodowym.
Funkcje kursu walutowego:

 1. informacyjno- decyzyjna- dostarczenie producentom, eksporterom, importerom informacji o opłacalności produkcji i wymiany a w efekcie ułatwienie podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących kierunku eksportu i importu oraz produkcji( kurs banku, który będzie rozliczał danego eksportera bądź importera)

 2. cenotwórcza- przenoszenie, poprzez kurs walutowy, zagranicznego układu cen na krajowy i odwrotnie. Kurs umożliwia przeliczenie, od poziomu kursu zależy cena na rynku światowym. To przeliczenie jest z ceny krajowej na zagraniczną i z zagranicznej na krajową. Z drugiej strony poprzez kurs „buduje się” ceny na rynku krajowym<- wsad zagraniczny jak technologie, materiały, zatrudnienie.

 3. instrument polityki pieniężnej- kurs pełni ważną rolę w kształtowaniu ilości pieniądza w obiegu, wyrównywaniu deficytu bilansu płatniczego, ograniczaniu inflacji


Czynniki określające poziom kursu walutowego:

 1. aktualny stan gospodarki narodowej

  • zmiany PKB- chodzi o różnice w tempie wzrostu w stosunku do partnerów handlowych

  • zmiany cen na rynku krajowym i zagranicznym- różnice w tempie zmian cen między krajami

Teoria parytetu siły nabywczej pozwala sprawdzić, czy poziom kursu na rynku krajowym odzwierciedla tempo zmian cen, poziomu cen czy kurs nadąża za inflacją. Ta teoria pozwala na wyznaczenie poziomu kursu. Aspekty tej teorii:

   • absolutny parytet siły nabywczej ( bierze się pod uwagę przy wyznaczaniu kursu zmiany cen towarów)

KWAB- kurs walutowy kraju A do kraju B

PA- cena w kraju A

PB- cena w kraju B

Np. cena maszyny w Polsce (B)= 200 tys. pln, a w Niemczech (A)= 50 tys, euro

pln


   • względny parytet siły nabywczej ( rozwinięcie teorii parytetu siły nabywczej) Bierze się pod uwagę przy wyznaczaniu kursu tempo zmian czyli stopę inflacji


Np. kurs walutowy 2004 KW2004=3,8 pln

Ceny w Polsce w 2004 r. zmieniają się w tempie 2%

Ceny we Włoszech w 2004 r. zmieniają się w tempie 4%  • zmiany stóp procentowych- chodzi o porównywanie stóp procentowych w kraju do partnerów zagranicznych, do zagranicy.
 1. czynniki realnie występujące, o charakterze ekonomicznym

  • długookresowe tendencje w gospodarce narodowej ( zmiana w wydajności pracy, stan bilansu płatniczego, poziomu postępu technicznego, ryzyko inwestycyjne, zmiany w gustach, konkurencyjność

  • polityka ekonomiczna prowadzona przez państwo (monetarna, fiskalna, handlowa)

  • czynniki polityczne( zmiany systemowe, stopień stabilności politycznej, wydarzenia jednorazowe)

 2. czynniki pozaekonomiczne

  • oczekiwania

  • spekulacje

Oczekiwania i spekulacje zniekształcają kurs walutowy
Rodzaje kursów walutowych

 1. w zależności od liczby stosowanych kursów

Kurs zróżnicowany, występują różne poziomy kursu w zależności od:

   • kryterium podmiotowego, czy chodzi o osobę fizyczną, czy podmiot gospodarczy czy o przedsiębiorstwo państwowe czy prywatne

   • kryterium przedmiotowe- czy dotyczy rozliczenia transakcji towarowej, usługowej, kapitałowej

   • kryterium geograficzne- w zależności skąd pochodzi nasz partner

 1. w zależności od rodzaju transakcji

 • kurs kasowy, natychmiastowy- występuje na co dzień w bankach, kurs do transakcji z dwudniowym terminem realizacji lub natychmiastowym terminem. Jest wyznaczany na rynku

 • kurs terminowy- dla transakcji z późniejszym terminem realizacji. Jest wyznaczany na przyszłość

 1. w zależności od stosunku do inflacji

 • kurs nominalny- kurs, który nie uwzględnia inflacji. Posługujemy się nim w kantorze, w banku

 • kurs realny- kurs skorygowany o poziom inflacji. Posługujemy się nim w opracowaniach naukowych

 1. z punktu widzenia siły nabywczej

 • efektywny kurs walutowy- jest to średnio ważony w stosunku do walut głównych partnerów handlowych. Pokazuje on ile mniej lub więcej jednostek waluty obcej można kupić za jednostkę waluty krajowej

 • efektywny realny kurs walutowy- informuje ile mniej lub więcej towarów zagranicznych można kupić za określoną ilość towarów krajowych reprezentowanych przez daną jednostkę walutową

 1. w zależności od zmiany kursu w czasie

 • kurs zmienny- podlega ciągłym zmianom pod wpływem popytu i podaży. Inaczej kurs płynny. Tek kurs występuje w dwóch odmianach:

  • kurs zmienny czysty, niezależny- władze monetarne nie wpływają bezpośrednio na poziom kursu

  • kurs zmienny brudny, kierowany- władze monetarne wpływają na poziom kursu bezpośrednio, gdy poziom jest niekorzystny z punktu widzenia gospodarki narodowej

 • kurs stabilny- kurs, który zmienia się pod wpływem popytu i podaży, ale w pewnych określonych przez władze monetarne granicach

 • kurs sztywny- kurs, który nie mienia swojego poziomu w dłuższym okresie. Ten kurs jest charakterystyczny dla walut niewymienialnych. Jest on sztywny w ujęciu nominalnym

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna