L. p. Tytuł projektu Nr projektuPobieranie 42.83 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar42.83 Kb.

L.p.

Tytuł projektu

Nr projektu

Okres realizacji

Opis projektu

1.

Wynagrodzenia osób uczestniczących w Panelu Ekspertów.

01/199

XI 2004-XII 2005

Przedmiotem projektu jest wynagrodzenie osób zasiadających w Panelu Ekspertów, reprezentujących Wojewodę, powołanych z listy Wojewody, nie będących pracownikami W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Eksperci są odpowiedzialni za ocenę projektów przekazanych przez Urząd Marszałkowski do Panelu Ekspertów w ramach ZPORR.

2.

Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego w latach 2005-2006.

01/206

I 2005-XII 2006

Przedmiotem projektu jest pokrycie kosztów przygotowania łącznie 8 posiedzeń Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego w 2005 i 2006 r.

3.

Wsparcie procesów kontroli projektów realizowanych w ramach ZPORR.

01/209

I 2005-XII 2007

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z prowadzonymi kontrolami projektów w miejscu realizacji u beneficjentów w ramach ZPORR.

4.

Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR.

02/109

XI – XII 2004

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Instytucji Pośredniczącej w podstawowy sprzęt biurowy i niezbędne materiały biurowe. Sprzęt i materiały biurowe umożliwią realizację zadań Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jako Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR.

5.

Wyposażenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprzęt komputerowy.

02/160

I- XII 2005

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego dla Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Wydziału Finansów i Budżetu. Sprzęt jest wykorzystany do realizacji zadań z zakresu monitoringu, kontroli projektów realizowanych w ramach ZPORR, a także weryfikacji i potwierdzania płatności. Zakup sprzętu był niezbędny dla zapewnienia sprawnego wypełniania zadań zarządzania regionalnym komponentem ZPORR oraz usprawnienia przepływu informacji w całym systemie instytucjonalnym zarządzania programem.

6.

Wyposażenie pokoi przeznaczonych do obsługi ZPORR w meble biurowe.

02/110

XI – XII 2004

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w meble biurowe pomieszczeń przeznaczonych do obsługi ZPORR. Realizacja projektu usprawniła wykonywanie podstawowych zadań przypisanych Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu jako Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR.

7.

Doskonalenie umiejętności językowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

02/111

XII 2004 - VIII 2005

Przedmiotem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego 23 pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Wydziału Finansów i Budżetu ( Oddział Kasowej Obsługi Przepływu Środków UE). Szkolenie obejmowało 130 godzin w ciągu roku.

8.

Studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

02/112

XII 2004 – I 2006

Projekt dotyczy przeszkolenia 19 pracowników urzędu, zajmujących się ZPORR poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi. Projekt umożliwi podniesienie kwalifikacji pracowników W-M Urzędu Wojewódzkiego, co jest niezbędne do skutecznego wykonywania zadań związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i odpowiedniego zarządzania środkami finansowymi.

9.

Zakup fachowych publikacji i pozycji książkowych na potrzeby ZPORR.

02/159

I 2005-X 2006

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznych podręczników z zakresu rachunkowości, budownictwa, zarządzania projektami, jak również programu komputerowego oraz słowników języka angielskiego. Celem projektu jest zapewnienie dogodnego dostępu pracowników do fachowych publikacji. Zagwarantuje to większą sprawność działania oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację ZPORR.

10.

Seminarium dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.


02/179

II- VII 2005

Projekt dotyczy zorganizowania trzydniowego seminarium dla pracowników Biur Zarządzania Funduszami Europejskimi i Oddziałów Kasowej Obsługi Przepływów Środków z Unii Europejskiej Wydziału Finansów i Budżetu Urzędów Wojewódzkich Polski Środkowej i Północno-Wschodniej ( województwa : mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie ). Seminarium nosiło tytuł: „Rola Urzędów Wojewódzkich we wdrażaniu komponentu regionalnego ZPORR – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy”. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni eksperci z Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy , Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów , Urzędu Zamówień Publicznych, a także eksperci z Włosko-Francuskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej.

Założeniem projektu było przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników Urzędów Wojewódzkich, niezbędnych do wdrażania komponentu regionalnego ZPORR.11.

Szkolenie „Zarządzanie finansowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR i EFS”.

02/185

I – VI 2005

Projekt dotyczy opłacenia kosztów udziału 21 pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w dwudniowym szkoleniu z zakresu zarządzania finansowego i kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR i EFS. Szkolenie zostało zorganizowane przez przez „Fundację Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia niezbędnego do wdrażania komponentu regionalnego ZPORR poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników Urzędu Wojewódzkiego.12.

Szkolenie „Zamówienia publiczne, udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy strukturalnych”.

02/208

III - X 2005

Projekt dotyczy opłacenia kosztów udziału 25 pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( pracownicy Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Wydziału Finansów i Budżetu ) w 2 trzydniowych szkoleniach .

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego ZPORR.13.

Zakup materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby wdrażania ZPORR.

03/201

I- XII 2005

Projekt dotyczy zlecenia wykonania materiałów promocyjnych z logo ZPORR i UE, min. : papieru firmowego, teczek kartonowych, banerów, naklejek oraz druku ulotek do wykorzystania w działaniach szkoleniowych i promocyjno-informacyjnych w ramach ZPORR, prowadzonych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Realizacja projektu pozwoli na bardziej efektywne wykonywanie zadań wynikających z Planu Promocji ZPORR w regionie. W dłuższej perspektywie zwiększy poziom wiedzy na temat wsparcia rozwoju regionalnego przez UE .14.

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla punktu informacyjnego ZPORR.

03/235

I- XII 2005

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i materiałów biurowych oraz mebli dla punktu informacyjnego ZPORR przy Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Realizacja projektu pozwoli na bardziej efektywne wykonywanie zadań wynikających z Planu Promocji ZPORR, na urozmaicenie metod informowania i promowania ZPORR w regionie oraz wpłynie korzystnie na poziom przekazywania informacji dotyczących procedur finansowych,monitoringu i raportowania , związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR. Umożliwi także przygotowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów końcowych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. W dłuższej perspektywie zwiększy to poziom wiedzy na temat wsparcia rozwoju regionalnego przez UE i wpłynie korzystnie na rozwój regionu.15.

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych ZPORR.

03/199

I- XII 2005

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W ramach projektu zakupiono : laptop i projektor multimedialny.

Realizacja projektu pozwoli na bardziej efektywne wykonywanie zadań wynikających z Planu Promocji ZPORR w regionie. Wpłynie korzystnie na przekazywanie beneficjentom końcowym informacji na temat procedur monitoringu i raportowania w ramach ZPORR.

16.

Szkolenia dla beneficjentów ZPORR.

03/234

III 2005-XII 2006

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie w latach 2005-2006 przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych” cyklu szkoleń dla beneficjentów końcowych regionalnego komponentu ZPORR w województwie warmińsko-mazurskim ( jednostki samorządu terytorialnego, i inne osoby prawne, które podpisały umowę na realizację projektów w ramach priorytetów 1 i 3 ZPORR ). Przewiduje się 18 dwudniowych szkoleń w formie wykładów i warsztatów praktycznych. Planowane jest przeszkolenie około 540 osób. W programie szkoleń znajdą się następujące zagadnienia : procedury finansowe ZPORR, monitoring i raportowanie, weryfikacja i potwierdzanie płatności , realizacja i kontrola projektów, obowiązki beneficjenta w zakresie promocji projektów, prawo zamówień publicznych oraz wybrane elementy prawa cywilnego, związane z formami zabezpieczenia umów.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poziom kwalifikacji beneficjentów końcowych w zakresie procedur finansowych ZPORR, a tym samym na poziom wykorzystania funduszy w regionie.17.

Pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w szkoleniach, seminariach i warsztatach w latach 2005-2006.

02/287

I 2005 – XII 2006

Przedmiotem projektu jest pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników W-M UW ( Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Oddziału Kasowej Obsługi Przepływu Środków Unii Europejskiej Wydziału Finansów i Budżetu ) w szkoleniach, seminariach i warsztatach , dotyczących wdrażania ZPORR. Realizacja projektu umożliwi pracownikom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR udział w specjalistycznych szkoleniach i jednocześnie przyczyni się do wsparcia Urzędu jako Instytucji Pośredniczącej dla ZPORR.

18.

Zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR w latach 2005-2006.

02/271

IX – XII 2005

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi i Oddziału Kasowej Obsługi Przepływu Środków Unii Europejskiej Wydziału Finansów i Budżetu W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w podstawowy sprzęt biurowy i materiały biurowe.

Realizacja projektu zabezpieczy niezbędne artykuły biurowe na okres wykonywania zadań Urzędu Wojewódzkiego jako Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZPORR.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna