Laboratorium modelowania symulacyjnegoPobieranie 89.29 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar89.29 Kb.

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Zarządzanie


LABORATORIUM MODELOWANIA SYMULACYJNEGO

Temat: "SYMULACJA DYSKRETNA – Excel, GPSS, Arena, ExtendSim"
ĆWICZENIE NR 1 (Excel)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces przeglądu i naprawy pojazdów samochodowych, odbywający się na stanowisku jednokanałowym pewnej stacji obsługi samochodów. W ciągu godziny do przeglądu lub naprawy zgłasza się średnio 5 samochodów, natomiast odstęp czasu między momentami przyjazdu samochodów można opisać rozkładem wykładniczym. Obsługa samochodów trwa średnio 30±5 min. Przeprowadź analizę i interpretację wyników symulacji. Wykonaj symulację 8-godzinnego dnia pracy stanowiska przeglądu i naprawy pojazdów. Wskazówka: Zbuduj tabelę zawierającą następujące dane: Czas, Typ zdarzenia, Samochody w kolejce, Status stanowiska, Los(0,1), Czas przeglądu, Moment zakończenia przeglądu, Moment przyjazdu kolejnego samochodu, Moment następnego zdarzenia, Średnia liczba w kolejce. (Narzędzia: arkusz kalkulacyjny Excel)


ĆWICZENIE NR 2 (GPSS)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces obsługi klientów w pewnym urzędzie. Klienci przybywają do urzędu z częstością 7±5 min. W urzędzie jest jedno stanowisko obsługi i jedno stanowisko kasowe, gdzie klienci po obsłużeniu wpłacają stosowną opłatę. Czas obsługi klienta trwa średnio 8±1 min, natomiast wniesienie opłaty w kasie trwa 3±2 min. Przeprowadź analizę i interpretację wyników. Wykonaj symulację: a) 100 procesów (klientów), b) 8-godzinnego dnia pracy urzędu. Wskazówka: GENERATE, TERMINATE, SEIZE, RELEASE, QUEUE, DEPART, ADVANCE. (Narzędzia: GPSS World)


ĆWICZENIE NR 3 (GPSS)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces funkcjonowania muzeum sztuki nowoczesnej. Odstęp czasu pomiędzy pojawianiem się dwóch kolejnych zwiedzających jest zmienną losową o rozkładzie równomiernym na odcinku [1,4] min. Są trzy ekspozycje w pomieszczeniach muzeum: A, B, C – każde o pojemności maksymalnej 25 osób. Wszyscy zwiedzający idą zwiedzać ekspozycję A, następnie 75% udaje się do B, a pozostali do C. Wszyscy zwiedzający ekspozycję C opuszczają muzeum. Część (25%) zwiedzających ekspozycję B zwiedza także później ekspozycję C, pozostali wychodzą z muzeum. Średni czas w minutach poświęcany na obejrzenie każdej ekspozycji jest następujący: A - 8±3, B - 10±9, C - 8±6. W ciągu dnia muzeum czynne jest 10 godzin. Wykonaj symulację 1 tygodnia (6 dni) funkcjonowania muzeum. Zbadaj statystyki czasów zwiedzania, kolejkowe i wykorzystania ekspozycji muzeum. Wskazówka: GENERATE, TRANSFER, SEIZE, RELEASE, ADVANCE, TABULATE, TERMINATE, STORAGE. (Narzędzia: GPSS World)ĆWICZENIE NR 4 (GPSS)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces rozpatrywania spraw w Urzędzie Miasta. Sprawy napływają do urzędu z natężeniem jedna sprawa na każde 5±2 min. Zwykle przekazywane są urzędnikowi A, który poświęca każdej sprawie 8±2 min, a następnie urzędnikowi B, któremu zabiera to 6±1 min. Jeżeli jednak w chwili pojawienia się nowej sprawy urzędnik B jest zajęty, to ta sprawa zostaje przekazana urzędnikowi C poświęcającemu jej 20±5 min. Celem symulacji jest określenie, ile spośród pierwszych 100 zakończonych spraw obsługuje urzędnik C. Wskazówka: GENERATE, TRANSFER, SEIZE, RELEASE, ADVANCE, TEST (GATE), TABLE, TABULATE, TERMINATE. (Narzędzia: GPSS World)


ĆWICZENIE NR 5 (Arena)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces obsługi klientów w agencji pocztowej. Klienci przybywają do agencji w czasie opisanym zmienną losową o rozkładzie wykładniczym o wartości średniej 3 min. W agencji jest jedno stanowisko, obsługiwane przez 2 pracowników. Czas obsługi jest zmienną losową o rozkładzie trójkątnym z parametrami: 1 min, 3 min, 6 min. Wykonaj symulację 8 godzin funkcjonowania agencji. Wykonaj 10 replikacji i przeprowadź analizę wyników symulacji. Wskazówka: Create, Process, Dispose. (Narzędzia: Arena)


ĆWICZENIE NR 6 (Arena)

Zbuduj model i symulator systemu obsługi statków w porcie. Statki przybywają do portu z natężeniem jeden na 3.5 godziny. Przewidziano dla nich 6 stanowisk przy nabrzeżu (stanowisko wielokanałowe) i 3 dźwigi portowe. Każdy statek wymaga usług dźwigu. Po wyładunku 25% statków pozostaje aby uzupełnić paliwo, pozostałe natychmiast opuszczają port. Przy uzupełnianiu paliwa statki nie korzystają z dźwigów. Wyładunek trwa 5.5±2 godziny a uzupełnianie paliwa 1±0.5 godziny. Model powinien umożliwić zbadanie funkcjonowania portu i obsługi 100 statków oraz określenie na podstawie analizy statystyk systemu (czas obsługi, liczebność kolejki, wykorzystanie stanowiska) fizycznych skutków zmiany pojemności stanowisk nabrzeża. Wskazówka: Create, Process, Decision, Dispose. (Narzędzia: Arena)ĆWICZENIE NR 7 (ExtendSim)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces obsługi klienta w w pewnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Interesanci przychodzą do oddziału z częstością 1 na minutę i ustawiają się w kolejce przed automatem do wydawania numerów spraw. Pobranie numeru trwa 0.5 minuty. Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia (numeru w kolejce) interesanci ustawiają się w kolejce FIFO do urzędnika obsługującego wszystkie sprawy. Urzędnik rozpatruje sprawę w czasie losowym opisanym rozkładem normalnym o wartości oczekiwanej 5 minut i odchyleniu standardowym 2 minuty. Przeprowadź analizę i interpretację wyników symulacji. Wykonaj symulację 8-godzinnego dnia pracy oddziału. Wskazówka: Create, Queue, Activity, Exit, Simulation. (Narzędzia: ExtendSim)


ĆWICZENIE NR 8 (ExtendSim)

Zbuduj model symulacyjny odwzorowujący proces wytwórczy składający się z 2 faz: montażowej, w której 3 części pobierane z magazynu są montowane przez jednego pracownika, oraz maszynowej, w której zmontowany produkt jest przedmiotem obróbki wykończeniowej. Po zakończeniu obróbki wyrób jest testowany i w zależności od rezultatu testowania wysyłany do odbiorcy lub jest naprawiany. Zamówienia przychodzą z częstością 2 na minutę (czas pomiędzy dwoma kolejnymi wynosi 30 sek). Montowane są równocześnie 4 części. Transport części z magazynu odbywa się za pomocą konwejera, który przesuwa się z prędkością 60 m/min i ma 10 miejsc na części i jego długość wynosi 10 m. Pracownik wykonuje operację montażu w czasie 30 sek, natomiast operacja maszynowa wykonywana jest na dwóch maszynach w czasie 45 sek. Pozytywny wynik testowania odnosi się do 90% wyrobów. Przeprowadź analizę i interpretację wyników symulacji. Wykonaj symulację 8-godzinnego dnia pracy. Wskazówka: Create, Batch, Conveyor, Activity, Select Item Out, Exit, Simulation. (Narzędzia: ExtendSim)LABORATORIUM MODELOWANIA SYMULACYJNEGO

Temat: "SYMULACJA DYSKRETNA – Excel, GPSS, Arena, ExtendSim"
Elementy języka GPSS (GPSS World)

PODSTAWOWE INSTRUKCJE WYKONAWCZE GPSS (BLOCKS):

ADVANCE A,B

Opóźnienie A±B przebiegu transakcji; A – średni czas opóźnienia, B – tolerancja (odchylenie) dla opóźnienia

Przykłady:

ADVANCE 10 Czas deterministyczny (10)

ADVANCE 10,1.5 Czas jako zmienna losowa o rozkładzie równomiernym

ADVANCE (Normal(1,10,1.5)) Czas jako zmienna losowa o rozkładzie normalnym

ASSIGN A,B,C

Podstawienie (nadanie wartości parametrowi); A – nazwa parametru (może być także ze znakiem + lub -), B – wartość do podstawienia, C – opcjonalnie dotyczy nazwy funkcji, której wartość jest mnożona przez B

Przykłady:

ASSIGN P1, 5 Nadanie wartości 5 pierwszemu parametru transakcji

ASSIGN NrKlienta+,1 Ziększenie licznika klientów o 1

DEPART A,B

Wyjście z kolejki – zakończenie zliczania statystyk kolejkowych dla kolejki A z liczbą jednostek kolejkowych B konsumowanych przez transakcję

Przykłady:

DEPART MASZ1 Opuszczenie kolejki MASZ1

DEPART KASA,2 Opuszczenie kolejki KASA ze zwolnieniem 2 jednostek kolejki

ENTER A,B


Zajęcie stanowiska obsługi wielokanałowej o nazwie A z zajęciem B liczby kanałów

Przykłady:

ENTER MASZ1 Zajęcie stanowiska typu Storage o nazwie MASZ1

ENTER KASA,2 Zajęcie stanowiska typu Storage o nazwie KASA i zajęcie 2 kanałów

GATE O A,B

Sterowanie przepuszczeniem transakcji z badaniem warunku; O – operator warunkowy, stan urządzenia (FNV, FV, I, LS, LR, M, NI, NM, NU, SE, SF, SNE, SNF, SNV, SV, U), A – nazwa lub numer obiektu testowanego, B – etykieta (numer) bloku dla przypadku False. Oznaczenia:

FNV – Stanowisko Facility niedostępne; FV – Stanowisko Facility dostępne; I – Stanowisko Facility w przerwie; LS – ustawienie przełączników Logicswitch; LR – zerowanie przełączników Logicswitch; M – blok MATCH posiada powiązaną transakcję; NI – Stanowisko Facility nie w przerwaniu; NM – blok MATCH nie posiada powiązanej transakcji; NU – Stanowisko Facility nie jest w użyciu; SE – Stanowisko Storage jest puste; SF – Stanowisko Storage jest pełne; SNE – Stanowisko Storage nie jest puste (nie to samo co pełne); SNF – Stanowisko Storage nie jest pełne (nie to samo co puste); SNV – Stanowisko Storage jest niedostępne; SV – Stanowisko Storage jest dostępne; U – Stanowisko Facility jest w użyciuPrzykłady:

GATE SNF MASZ1 Zajęcie stanowiska MASZ1, gdy jest ono puste (Storage Not Full)

GATE NU OBS1,OBS2 Zajęcie stanowiska OBS1, gdy jest ono nie używane (Not Used), w przeciwnym przypadku przejście do stanowiska OBS2

GENERATE A,B,C,D,E

Generowanie transakcji; A – średni czas pomiędzy dwoma kolejnymi transakcjami, B – odchylenie (tolerancja) dla A, C – opóźnienie pierwszej transakcji, D – ogranicznik (limit) dla liczby wprowadzanych transakcji, E – priorytet (od 0 do 9)

Przykłady:

GENERATE 10 Czas pojawiania się transakcji jest deterministyczny (10)

GENERATE 10,1.5 Czas pojawiania się transakcji jest zmienną losową o rozkładzie równomiernym na odcinku [8.5, 11.5]

GENERATE (Normal(1,10,1.5)) Czas pojawiania się transakcji jest zmienną losową o rozkładzie normalnym N(10, 1.5)

GENERATE ,,,1 Wprowadzenie pierwszej i jedynej transakcji

GENERATE 25,FN1 Czas pomiędzy transakcjami określa wynik mnożenia liczby 25 przez wartość funkcji FN1

LEAVE A,B

Zwolnienie stanowiska obsługi wielokanałowej o nazwie A z zajęciem B liczby kanałów

Przykłady:

LEAVE MASZ1 Zwolnienie stanowiska typu Storage o nazwie MASZ1

LEAVE KASA,2 Zwolnienie stanowiska typu Storage o nazwie KASA (2 kanałów)

MARK A

Zaznaczenie przejścia transakcji (wpisanie czasu bezwzględnego systemu do aktywnej transakcji lub jej parametru); A – numer parametru

Przykłady:

MARK Poczatek Wpisanie czasu AC1 do transakcji o nazwie Początek

MARK Podstawienie wartości czasu AC1 parametrowi Mark Time transakcji

QUEUE A,B

Wejście do kolejki – początek zliczania statystyk kolejkowych dla kolejki A z liczbą jednostek kolejkowych B konsumowanych przez transakcję

Przykłady:

QUEUE MASZ1 Wejście do kolejki MASZ1

QUEUE KASA,2 Wejście do kolejki KASA z zajęciem 2 jednostek kolejki

RELEASE A

Zwolnienie stanowiska obsługi jednokanałowej o nazwie A

Przykład:

RELEASE MASZ1 Zwolnienie stanowiska typu Facility o nazwie MASZ1

SEIZE A

Zajęcie stanowiska obsługi jednokanałowej o nazwie A

Przykład:

SEIZE MASZ1 Zajęcie stanowiska typu Facility o nazwie MASZ1

TABULATE A,B

Doliczanie zdarzenia do histogramu; A – nazwa histogramu, B – czynnik wagowy (opcjonalny)

Przykłady:

TABULATE Sprzedaz Zapis zmiennej Sprzedaz definiowanej w tablicy TABLE do histogramu

TERMINATE A

Usuwanie transakcji z systemu (kasowanie transakcji); A – liczba usuwanych transakcji

Przykłady:

TERMINATE Usunięcie transakcji z systemu ale bez zmiany stanu licznika

TERMINATE 1 Usunięcie transakcji z systemu ze zmianą stanu licznika o 1

TEST O A,B,C

Sterowanie przejściem transakcji z badaniem warunku; O – operator warunkowy, typ relacji (G, GE, E, NE, LE, L), A – pierwszy argument relacji (nazwa/numer obiektu, wartość wyrażenia), B – drugi argument relacji (nazwa/numer obiektu, wartość wyrażenia), C - etykieta (numer) bloku dla przypadku False. Oznaczenia:

G – większe; GE – większe lub równe; E – równe; NE – nierówne; LE – mniejsze lub równe; L – mniejszePrzykłady:

TEST LE Q$MASZ1,3,KONIEC Zajęcie stanowiska MASZ1, gdy kolejka przed nim jest nie większa od 3; w przeciwnym przypadku wyjście do bloku z etykietą KONIEC

TEST E Kolor,2,Malowanie Sprawdzenie, czy kod koloru dla transakcji zapisany w zmiennej Kolor jest równy 2; jeżeli tak, to transakcja przechodzi dalej, jeżeli nie, to idzie do bloku Malowanie

TRANSFER A,B,C

Przejście bezwarunkowe, warunkowe lub probabilistyczne; A – brak parametru (przejście bezwarunkowe) albo słowo BOTH (przejście warunkowe) albo prawdopodobieństwo przejścia p, B – etykieta przejścia (przejście bezwarunkowe) albo pierwsza etykieta przejścia (przejście warunkowe) albo etykieta przejścia o prawdopodobieństwie 1-p dla transakcji, C – druga etykieta przejścia (przejście warunkowe) albo etykieta przejścia o prawdopodobieństwie p

Przykłady:

TRANSFER ,Badanie Przejście bezwarunkowe do bloku z etykietą Badanie

TRANSFER BOTH,KAS1,KAS2 Przejście warunkowe – w pierwszej kolejności do bloku z etykietą KAS1, gdy jest niemożliwe do bloku z etykietą KAS2

TRANSFER .25,KAS1,KAS2 Przejście probabilistyczne z prawdopodobieństwem 0.75 do bloku z etykietą KAS1 i z prawdopodobieństwem 0.25 do bloku z etykietą KAS2


PODSTAWOWE INSTRUKCJE STERUJĄCE (COMMANDS):

ANOVA A,B,C

Odczyt zbioru A wyników symulacji i obliczenie przedziałów ufności oraz analizy wariancji wartości dla B zgodnie z poziomami podanymi w zbiorze C

REPORT A,B ;Komentarz


Specyfikacja zbioru wynikowego symulacji. Domyślnie dobierany jest zbiór REPORT.GPS. Parametr B określa tryb specyfikacji (NOW – natychmiast).

RESULT A,B,C,D,E,F,G ;Komentarz

Odwołanie do zbioru A wyników symulacji po obiekt zapisu B z poziomami istotności od C do G (do instrukcji ANOVA).

CLEAR

Zerowanie modelu (statystyki, zegary)

Nazwa EQU X

Utworzenie lub redefinicja nazwy

Nazwa FUNCTION A,B

Definicja funkcji dla zmiennej typu SNA lub rozkładu prawdopodobieństwa z argumentem funkcji A i typem funkcji B

INITIAL A,B

Nadanie wartości początkowych typu przełącznikowego, zapisowego lub macierzowego; A jest zmienną SNA (LS, X, MX), B jest liczbą typu integer dla danego obiektu (0, 1)

Nazwa QTABLE A,B,C,D

Nadawanie wartości początkowych dla statystyk kolejkowych; A – nazwa kolejki, B – górny limit zakresu pierwszej komórki zapisu częstości, C – szerokość komórki, D – liczba komórek zapisu częstości

RESET

Zerowanie statystyk systemu (tryb jałowy, replikacja)

RMULT A,B,C,D,E,F,G

Ustawienie początkowe generatora liczb losowych; A - liczba

SIMULATE A

Symulacja pracy systemu z podaniem ograniczenia czasowego do A minut zegarowych

START A,B,C,D

Uruchomienie symulacji lub wznowienie symulacji; A – licznik procesów, B – tryb wydruku raportu (NP), C – nie występuje w GPSS/PC, D – tryb dołączenia do raportu obiektów typu łańcuchowego (0/1)

Nazwa STORAGE A

Definicja obiektu stanowiska wielokanałowego o podanej nazwie i pojemności A

Nazwa TABLE A,B,C,D

Definicja obiektu typu tablicowego; A – zmienna do tablicowania w bloku TABULATE, B – góry zakres dla zapisu częstości w pierwszej komórce, C – szerokość zakresu w każdej komórce, D – liczba komórek tablicy

Nazwa VARIABLE X

Definicja obiektu zmiennej


PODSTAWOWE STANDARDOWE ATRYBUTY NUMERYCZNE GPSS (SNA):

Zmienne typu SNA są zmiennymi stanu systemu tworzonymi w czasie przebiegu symulacyjnego i dostępnymi w dowolnym momencie symulacji. Niektóre ze zmiennych SNA są tworzone automatycznie, inne wymagają obliczeń dodatkowych w symulacji. Istnieje ponad 50 zmiennych SNAAC1 -  Czas bezwzględny systemu. Symulowany czas od ostatniego użycia CLEAR. Liczba rzeczywista.

C1 – Czas względny systemu. Symulowany czas od ostatniego użycia RESET. Liczba rzeczywista.

FObiekt – Zajętość stanowiska Obiekt typu Facility (stanowisko jednokanałowe). Jeśli stanowisko Obiekt jest aktualnie zajęte, FObiekt jest równe 1. W przeciwnym przypadku FObiekt jest równe 0. Liczba całkowita.

FCObiekt – Licznik zajętości stanowiska jednokanałowego. Liczba przypadków zajęcia (SEIZE) lub wywłaszczenia (PREEMPT) stanowiska Obiekt przez transakcje. Liczba całkowita.

FRObiekt – Wykorzystanie stanowiska jednokanałowego. Część czasu, w ciągu którego stanowisko Obiekt było zajęte. FRObiekt jest podawane jako ułamek tysięczny. Liczba rzeczywista.

FTObiekt  - Średni czas pobytu na stanowisku Obiekt. Średni czas, w którym stanowisko Obiekt jest w posiadaniu przez zajmujące je transakcje. Liczba rzeczywista.

M1 – Czas przejścia. M1 jest równe wskazaniu zegara bezwzględnego minus czas zaznaczenia ("Mark Time") dla transakcji. Liczba rzeczywista.

PParametr lub *Parametr – Wartość parametru. PParametr lub *Parametr jest równe wartości parametru Parametr aktywnej transakcji. Liczba całkowita, rzeczywista lub łańcuch tekstowy.

PR – Priorytet transakcji. Wartość priorytetu aktywnej transakcji. Liczba całkowita.

QObiekt – Aktualna zawartość kolejki. Atualny stan licznika obiektu kolejkowego Obiekt. Liczba całkowita.

QAObiekt – Średnia zawartość kolejki. Średnia w czasie zawartość kolejki obiektu Obiekt. Liczba rzeczywista.

QCObiekt – Łączna liczba wejść do kolejki. Suma wszystkich liczników kolejki Obiekt. Liczba całkowita.

QMObiekt – Maksymalna zawartość kolejki. Maksymalne wskazanie licznika zawartości kolejki Obiekt. Liczba całkowita.

QTObiekt  - Średni czas pobytu w kolejce. Średni po wszystkich transakcjach czas pobytu w kolejce Obiekt. Liczba rzeczywista.

QXObiekt – Średni czas pobytu w kolejce wyłączając transakcje z zerowym czasem pobytu. Średni po wszystkich transakcjach czas pobytu w kolejce Obiekt z wyłączeniem transakcji z zerowym czasem pobytu. Liczba rzeczywista.

QZObiekt  - Licznik transakcji z zerowym czasem pobytu w kolejce. Liczba wejść do kolejki Obiekt z zerowym czasem pobytu. Liczba całkowita.

RObiekt – Dostępna pojemność stanowiska wielokanałowego Storage o nazwie Obiekt. Dostępna liczba kanałów dla transakcji wchodzących na stanowisko wielokanałowe Obiekt. Liczba całkowita.

RNObiekt – Liczba losowa. RNObiekt jest losową liczbą całkowitą 0-999 generowaną z generatora Obiekt. Liczba całkowita.

SObiekt – Aktualne wykorzystanie stanowiska. SObiekt jest równe liczbie aktualnie wykorzystywanych kanałów stanowiska wielokanałowego Obiekt. Liczba całkowita.

SAObiekt – Średnie wykorzystanie stanowiska. SAObiekt jest równe średniej w czasie liczbie wykorzystywanych kanałów stanowiska wielokanałowego Obiekt. Liczba rzeczywista.

SCObiekt – Licznik wykorzystania stanowiska. Łączna liczba jednostek stanowiska wykorzystanych na stanowisku wielokanałowym Obiekt. Liczba całkowita.

SEObiekt – Dostępność stanowiska. SEObiekt jest równe 1, gdy stanowisko wielokanałowe Obiekt jest całkowicie dostępne („Empty”), 0 w przeciwnym przypadku. Liczba całkowita.

SFObiekt - Niedostępność stanowiska. SFObiekt jest równe 1, gdy stanowisko wielokanałowe Obiekt jest całkowicie niedostępne („Full”), 0 w przeciwnym przypadku. Liczba całkowita.

SRObiekt – Wykorzystanie stanowiska wielokanałowego. Część czasu, w ciągu którego stanowisko Obiekt było zajęte. SRObiekt jest podawane jako ułamek tysięczny. Liczba rzeczywista.

SMObiekt – Maksymalna liczba kanałów wykorzystana na stanowisku Obiekt. Liczba całkowita.

STObiekt – Średni czas pobytu na stanowisku przypadający na jednostkę stanowiska Obiekt. Liczba rzeczywista.

SVObiekt – Dostępność stanowiska. SVObiekt jest równe 1, gdy stanowisko Obiekt jest dostępne, 0 w przeciwnym przypadku. Liczba całkowita.

TG1 – Licznik pozostałych do wykonania iteracji symulacji. TG1 jest wartością licznika zmniejszaną przez blok TERMINATE z dodatnim argumentem A. Wartość początkowa licznika jest nadawana w zdaniu sterującym START. Licznik wskazuje na ukończenie symulacji, gdy jego wartość jest równa 0. Liczba całkowita.

VObiekt – Wynik obliczenia wartości arytmetycznej lub zmiennoprzecinkowej dla zmiennej Obiekt. Liczba rzeczywista.

XN1 – Numer aktywnej transakcji. Liczba całkowita.
Specyfikacja obiektów w zmiennych SNA

W$Nazwa – gdzie Nazwa jest lokalizacją danego bloku.

PODSTAWOWE ELEMENTY RAPORTU STANDARDOWEGO JĘZYKA GPSS:

START TIME czas absolutny (bezwzględny) w chwili początkowej symulacji.

END TIME czas absolutny (bezwzględny) w chwili końcowej symulacji (licznik jest równy 0).

ENTRY COUNT liczba transakcji wchodzących do danego bloku od czasu ostatnego użycia instrukcji

CURRENT COUNT liczba transakcji przebywających w danym bloku w chwili zakończenia symulacji.

FACILITY nazwa lub numer stanowiska typu Facility (jednokanałowe).

ENTRIES liczba przypadków zajętości lub wywłaszczenia stanowiska od czasu ostatniego użycia instrukcji RESET lub CLEAR lub od czasu ostatniej translacji modelu.

UTIL część symulowanego czasu podczas którego stanowisko było zajęte.

AVE TIME średni czas zajętości stanowiska przypadający na transakcję.

AVAIL stan dostępności stanowiska na końcu symulacji: 1 oznacza dostępność, 0 oznacza niedostępność.

OWNER numer transakcji zajmującej stanowisko: 0 oznacza brak transakcji na stanowisku.

QUEUE nazwa lub numer statystyki kolejkowej.

MAX maksymalna obserwowana zawartość kolejki.

CONT aktualna zawartość kolejki (na końcu symulacji).

ENTRY licznik wejść wskazujący łączną liczbę wejść do kolejki podczas symulacji.

ENTRY(0) licznik wejść typu "Zero" wskazujący łączną liczbę wejść do kolejki z zerowym czasem oczekiwania w kolejce.

AVE CONT średnia liczebność kolejki podczas symulacji.

AVE TIME średni czas oczekiwania przypadający na jednostkę kolejki podczas symulacji.

AVE (-0) średni czas oczekiwania przypadający na jednostkę kolejki podczas symulacji z wyłączeniem transakcji z zerowym czasem oczekiwania.

STORAGE nazwa lub numer stanowiska typu Storage (wielokanałowe).

CAP pojemność stanowiska definiowana instrukcją STORAGE.

REM liczba niewykorzystanych jednostek stanowiska w chwili zakończenia symulacji.

MIN minimalna liczba jednostek stanowiska wykorzystana podczas symulacji.

MAX maksymalna liczba jednostek stanowiska wykorzystana podczas symulacji.

ENTRIES liczba wejść transakcji na stanowisko podczas symulacji; jest to suma wszystkich wartości operatora B w instrukcji ENTER.

AVL dostępność stanowiska w chwili zakończenia symulacji; 1 oznacza dostępność, 0 oznacza niedostępność.

AVE C średnia zawartość stanowiska podczas symulacji.

UTIL część całkowitego czasu, w której stanowisko było wykorzystane.

RETRY liczba transakcji oczekujących na spełnienie warunku stanu stanowiska.

DELAY liczba transakcji oczekujących na wejście na stanowisko.

TABLE nazwa lub numer tablicy.

MEAN średnia ważona wartości zmiennych zapisywanych w tablicach histogramowych.

STD DEV średnia ważona odchylenia standardowego zmiennych zapisywanych w tablicach histogramowych.

S.D.= SQR( (SOS/(COUNT-1» - (SUM2/(COUNT)(COUNT-1»), gdzie SOS jest skumulowaną różnicą sumy kwadratów.RANGE dolny i górny limit obserwowanych częstości dla klas. Wartości argument tablicy TABLE, które są większe niż limit dolny i mniejsze lub równe niż limit górny wywołują zapis częstości dla klasy. Operand B bloku TABULATE może być użyty jako czynnik ważenia. Częstości klas z sumą 0 nie są zapisywane.

RETRY liczba transakcji oczekujących na spełnienie warunku stanu dla tablicy TABLE.

FREQUENCY łączna liczba zapisywanych transakcji wpadających do danej klasy. Jest to suma wszystkich operandów B bloku TABULATE.

CUM % skumulowany licznik frekwencyjny wyrażony jako % łącznej liczby.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna