Laudatio na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wielce Szanownemu Panu Herbowi Grayowi byłemu wicepremierowi KanadyPobieranie 27.44 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar27.44 Kb.
Laudatio na uroczystość nadania tytułu
doktora honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Wielce Szanownemu Panu Herbowi Grayowi byłemu wicepremierowi Kanady

Katolicki Uniwersytet Lubelski na mocy decyzji Senatu nadaje dzisiaj swoje najwyższe wyróżnienie, tytuł doktora honoris causa Wielce Szanownemu Panu („The Right Honourable”) Herbowi Grayowi, wielkiemu Kanadyjczykowi, wybitnemu politykowi w zakresie polityki międzynarodowej, wybitnemu przywódcy, mężowi stanu, działaczowi społecznemu, wieloletniemu posłowi do Izby Gmin, człowiekowi mającemu ogromne zasługi na arenie międzynarodowej, dla swojego kraju i swojej społeczności lokalnej jak również zasługi dla Polonii kanadyjskiej i innych mniejszości występujących w Kanadzie, a także dla naszej Uczelni.

 Jeden z najbardziej znanych i szanowanych polityków Kanady, nasz dzisiejszy doktor honorowy wchodzi do grona wybitnych polityków i mężów stanu, którym Katolicki Uniwersytet Lubelski nadaje tytuł doktora honoris causa. Chciałbym tu przypomnieć Sekretarza Stanu USA Zbigniewa Brzezińskiego, czy Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kohla, Senatora dr. Stanleya Haidasza, pierwszego Ministra ds. Wielokulturowości rządu federalnego Kanady polskiego pochodzenia. Pozwolę sobie również wspomnieć innych wybitnych przedstawicieli Kanady, którym KUL nadał tytuł doktora honoris causa: Księcia Piotra Michała Czartoryskiego, Henryka Słabego, prof. Paula Wyczyńskiego.

 The Right Honourable Herb Gray urodził się w Walkerville 25 maja 1931 roku. Rodzice jego Harry i Fanny Gray byli emigrantami z terenu, który obecnie należy do Białorusi. Jego rodzice wyemigrowali poszukując wolności i możliwości rozwoju, których nie mieli w carskiej Rosji. Jako dziecko przenosi się z rodzicami do Windsoru, z którym jest związany swą działalnością polityczną, publiczną i społeczną, przez cały czas. Zresztą w powszechnej świadomości społecznej jest utożsamiany właśnie z Windsorem. Burmistrz miasta Windsor, Michael D. Hurst mówi o nim: „Dla nas Windsorczyków pozostaje on po prostu „Herbem”... człowiekiem, który reprezentował nas od 1962 do 2002 roku pracując ze zdwojoną energią i poświęceniem, niosąc pomoc każdemu, kto go o to prosił”. Rodzina i lata dzieciństwa w dzielnicy Windsoru, w której zamieszkiwali przedstawiciele różnych mniejszości narodowych wycisnęły na nim ogromne piętno.

To właśnie rodzina i wspólnota lokalna stanowiły dla Wielce Szanownego Pana Herba Graya środowisko, które w zasadniczy sposób ukształtowało jego charakter, a przez to nadało kierunek i profil jego późniejszym działaniom politycznym. Rodzina przekazała mu bowiem podstawowe wartości, które uznaje i praktykuje przez całe życie. Były to przede wszystkim takie wartości jak: praca oraz szacunek wobec ludzi, uczciwość, prawość w interesach. Jako młody człowiek sam pracował w sklepie obuwniczym swego ojca po szkole, w czasie weekendów i w czasie wakacji. Sklep ten mógł utrzymać się bowiem tylko dzięki ciężkiej pracy członków całej rodziny. Jak Herb Gray sam podkreśla, to właśnie rodzice i doświadczenia wyniesione z domu stanowiły dla niego przykład tego, jak należy obchodzić się z ludźmi, jak ich traktować, jak należy służyć ludziom, pracować dla nich. W licznych wypowiedziach charakteryzujących działalność polityczną i publiczną Wielce Szanownego Pana Herba Graya akcentowane jest Jego indywidualne podejście do każdego petenta: „W Jego oczach wszyscy ludzie są równi, a ich problemy są dla Niego jednakowej wagi. Jest to cecha, która czyni Go tak szczególnym”.

Herb Gray ukończył Victoria School i Kennedy Collegiate w Windsor a następnie Wydział Handlu Uniwersytetu McGill w Montrealu oraz prawo w Osgoode Hall w Toronto. W czasie studiów przystąpił do Młodych Liberałów. Jak sam twierdzi ideologia tej partii, która zawierała z jednej strony program pomocy słabszym, z drugiej zaś stawiała na indywidualną inicjatywę, której rolę wysoce ceni i stale podkreśla odpowiadała jego doświadczeniom rodzinnym a także przekonaniom. Partii Liberałów został wierny do dzisiaj.

 Po studiach wrócił do Windsor, gdzie pracował jako prawnik, obrońca w sprawach kryminalnych. Lata po studiach to okres wzmożonej aktywności Herba Graya na rzecz swojej wspólnoty lokalnej poprzez pracę w lokalnych organizacjach i instytucjach, między innymi takich jak: Jaycees, B'nai Birth i Club Richelieu. Doświadczenia zdobyte w pracy społecznej w Windsorze utwierdziły go w przekonaniu, że może sprawdzić się także w polityce i być przydatnym również na płaszczyźnie polityki federalnej. Z tego też względu zgodził się przyjąć propozycję Partii Liberalnej kandydowania do parlamentu. Po raz pierwszy Wielce Szanowny Herb Gray został wybrany 18 czerwca 1962 roku. Po wyborze do parlamentu zrezygnował z praktyki prawniczej, chciał bowiem całkowicie poświęcić się sprawom swoich wyborców. Od tego czasu zasiadał on w parlamencie przez prawie 40 lat. Jest zaliczany do parlamentarzystów sprawujących w Kanadzie najdłużej swój mandat.

 W roku 2002 zrezygnował ze swojego mandatu, chociaż mógł stać się posłem o najdłuższej kadencji w całej historii Kanady. Jak jednak Wielce Szanowny Pan Herb Gray sam podkreśla, Jego celem nie jest ustanawianie rekordów, znacznie istotniejsza jest realizacja spraw konstruktywnych i ważnych dla wspólnoty lokalnej i kraju „Tak naprawdę – twierdzi Herb Gray – liczy się czynienie rzeczy pożytecznych i istotnych dla życia publicznego”.

 Dzięki polityce, w czasie jednej z konwencji Młodych Liberałów, poznał Herb Gray swoją przyszłą żonę Sharon Sholzberg. W 1967 zawarli oni związek małżeński. Żona jest również prawnikiem, zaś sam Herb Gray jest członkiem adwokatury Windsoru. Wielce Szanowny Pan Herb Gray ma dwoje dzieci: syna Jonathana, urodzonego w 1971, który jest z wykształcenia lekarzem oraz córkę Elisabeth Annę, urodzoną w 1974, pracującą w Toronto w filmie i telewizji.

Wielce Szanowny Pan Herb Gray jest członkiem dwóch synagog: Shaar Hashomayim w Windsorze i Machzikei Hadas w Ottawie.

Wielce Szanowny Pan Herb Gray pełnił szereg odpowiedzialnych, wysokich i zaszczytnych funkcji i stanowisk politycznych i rządowych. Pracę w administracji rządowej rozpoczął w 1969 roku. Wtedy po raz pierwszy został desygnowany na ministra. Była to równocześnie pierwsza w historii Kanady nominacja wyznawcy judaizmu na członka gabinetu federalnego.

Wielce Szanowny Pan Herb Gray był ponadto między innymi: szefem Komitetu Izby Gmin ds. Finansów Handlu i Spraw Ekonomicznych, Parlamentarnym Sekretarzem przy Ministrze Finansów, Ministrem bez Teki współpracującym z Ministrem Finansów, Ministrem Skarbu, Ministrem do Spraw Konsumentów i Korporacji, Przedstawicielem Oficjalnej Opozycji ds. Finansów w Izbie Gmin, Ministrem Przemysłu, Handlu i Spraw Gospodarczych, Ministrem Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Prezesem Rady Skarbowej, a także Przewodniczącym Opozycji w Izbie Gmin w latach 1990-1991. W roku 1993 został mianowany przewodniczącym rządowej większości w Izbie Gmin i Prokuratorem Generalnym Kanady, prowadząc sprawy federalne dotyczące władzy wykonawczej w Kanadzie. 11 czerwca 1997 roku został wicepremierem Kanady, który to urząd piastował do roku 2002.

W czasie swojej działalności parlamentarnej i rządowej w jego gestii były sprawy związane z rozwojem gospodarczym i przemysłowym, finansami, ochroną konsumentów, konkurencją, handlem międzynarodowym, inwestycjami zagranicznymi oraz problemami transgranicznymi między USA i Kanadą dotyczącymi spraw związanych z ochroną środowiska (wodą i klimatem). Jako wicepremier był również odpowiedzialny, ze strony rządu, za przygotowania do obchodów nowego milenium, był ponadto specjalnym pełnomocnikiem premiera ds. indiańskich szkół i internatów.

Już ten zwięzły zarys kariery zawodowej Wielce Szanownego Pana Herba Graya wykazuje, iż jest on politykiem bardzo doświadczonym. Jego wiedza i praktyka obejmują wszystkie poziomy działalności politycznej od wspólnoty lokalnej przez parlament i rząd, po politkę międzynarodową. W uznaniu Jego zasług 14 stycznia 2002 roku Gubernator Kanady Wielce Szanowna Pani Adrienne Clarkson, w imieniu Królowej Elżbiety II, nadała mu tytuł „The Right Honourable”, przysługujący tylko najwybitniejszym i najbardziej zasłużonym politykom. Tytuł ten posiada obecnie w Kanadzie 6 osób. Są to premierzy, gubernatorzy, sędziowie Sądu Najwyższego.

Realizując politykę gospodarczą rządu Herb Gray współpracował i zasięgał opinii wielu organizacji, korporacji i instytucji prowadzących działalność produkcyjną i finansową między innymi z takimi jak: Daimler Chrysler Canada, Ford of Canada, General Motors, Toldo Group, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, media.

Celem działalności Wielce Szanownego Herba Graya był rozwój ekonomiczny Kanady. Odpowiedzialność za ten rozwój przejął jednak w trudnym zarówno dla Kanady, jak i dla wielu rozwiniętych krajów okresie. Był to mianowicie czas recesji, a więc czas spowolnienia rozwoju, inflacji, wzrostu i zaostrzenia międzynarodowej konkurencji. Dla Wielce Szanownego Herba Graya był to równocześnie czas trudnych decyzji. Rząd podjął działania, których celem była poprawa istniejącej sytuacji, nie chciał przyjąć roli biernego obserwatora. Komentatorzy polityki gospodarczej Herba Graya zgodnie podkreślają, iż decyzje które podejmował były nie tylko klarowne, lecz również długofalowe. Jednomyślnie stwierdzają oni „Mieliśmy szczęście, że Ministrem Przemysłu, Handlu i Spraw Gospodarczych został Herb Gray. Mogliśmy wprawdzie, od czasu do czasu, nie zgadzać się z Jego opinią, nie mieliśmy jednak żadnej wątpliwości co do stabilności jego poglądów”.

 Herb Gray był świadom tego, że rozwiązanie problemów ekonomicznych nie będzie łatwe. Był jednak głęboko przekonany, że Kanadyjczycy będą zdolni do współpracy i przezwyciężenia tych trudności. Opracowany przez niego program działania zakładał wykorzystanie najsilniejszych stron Kanady. Są to z jednej strony bogactwa naturalne kraju, a z drugiej dobrze wykształceni i utalentowani Kanadyjczycy. Podstawą rozwoju gospodarczego jest właściwe wykorzystanie talentów ludzi, bogactw naturalnych i zasobów kapitałowych.

 Już na początku lat 80. Herb Gray podkreślał, że należy promować przede wszystkim zaawansowaną, nowoczesną technologię. Nie powinno się jednak zaniedbywać tradycyjnych przemysłów, szczególnie przemysłu samochodowego, które nadal odgrywają istotną rolę w wielu regionach kraju. Istotną sprawą jest prowadzenie stałych badań nad rozwojem.

Generalnym celem rozwoju gospodarczego – podnosił Herb Gray – jest uczynienie przemysłu kanadyjskiego bardziej konkurencyjnym wobec zagranicy oraz stworzenie nowych miejsc pracy, a także stymulacja rozwoju regionów. Kanada powinna kontrolować inwestycje zagraniczne, które mają wzmocnić przemysł krajowy. Rząd ma współpracować i konsultować się z prywatnym sektorem ażeby zapewnić pracę i dobrobyt wszystkim Kanadyjczykom. Z punktu widzenia ministra przemysłu – podkreśla Herb Gray – celem rozwoju jest narodowa jedność i ekonomiczna suwerenność.

Hrabstwo Windsor zamieszkuje 98 różnych wspólnot etnicznych. Jest to drugie hrabstwo w Kanadzie pod względem zróżnicowania etnicznego. Działalność parlamentarna Wielce Szanownego Herba Graya charakteryzuje się dużym zaangażowaniem w sprawy mniejszości. Ma ona na celu integrację mniejszości zarówno na płaszczyźnie lokalnej, wspólnotowej, jak i całego kraju. Herb Gray współpracuje między innymi z Multikulturową Radą Windsoru i Hrabstwa Essex, której celami są: promocja akceptacji, uznanie współdziałania różnych grup kulturowych, eliminacja wszelkich form dyskryminacji (rasowej, narodowej wyznaniowej), promocja rozwoju wspólnot lokalnych, instytucji społeczeństwa obywatelskiego a przez to tworzenie społeczeństwa zintegrowanego. Cele te chce Rada osiągnąć przez edukację, informację i tworzenie otwartych relacji we wspólnotach lokalnych. Efekty pracy Rady są wysoko cenione przez wszystkie grupy etniczne. Niech przykładem tej oceny będzie podziękowanie Arabskiego Centrum Interkulturowego, które wyraża Panu Herbowi Grayowi swoją głęboką wdzięczność i serdeczne podziękowania za 40 lat pracy dla tej wspólnoty.

Wielce Szanowny Pan Herb Gray swoje zaangażowanie w problemy różnych grup etnicznych uzasadnia w następujący sposób: „moja historia jest historią milionów innych ludzi, którzy tworzą historię Kanady” i dalej „historia mojej rodziny jest częścią tych, którzy tworzą wielką kanadyjską rodzinę, którym rzeczywiście udało się stworzenie wielokulturowego kraju. Tworzymy to, co Sir Wilfrid Laurier powiedział sto lat temu, a mianowicie że Kanada jest zjednoczona w różnorodności”.

Herb Gray był aktywny również w społeczności polskiej. Brał udział w wielu wydarzeniach i akcjach tej społeczności. Współpracował z takimi polskimi organizacjami jak: Kongres Polonii Kanadyjskiej, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów, Stowarzyszenie Polskiego Domu Ludowego Polonia Centre, itd. Uczestniczył również w najważniejszych uroczystościach polskiej parafii Św. Trójcy, takich jak odsłonięcie pomnika Papieża przed kościołem parafialnym, czy uroczystości związane z rocznicą proboszcza parafii Msgr Wawrzyńca Wnuka. Jako wicepremier stale i aktywnie zachęcał do nawiązania bliższych więzi między Kanadą i Polską. Aktywnie uczestniczył w znaczących narodowych wydarzeniach, które dotyczyły Polski i Kanady na przykad otwarciu wystawy handlowej Polska – Kanada w Montrealu w 2001 r., czy Tydzień Polski, czyli jednej z największych powojennych imprez zorganizowanych przez Polonię Windsorską. Impreza ta prezentowała całościowo historię, kulturę naukę i dzień dzisiejszy naszego kraju.

Wyrazem tych więzi, szacunku i wdzięczności Polonii jest dyplom honorowy nadany Herbowi Grayowi przez polską wspólnotę Windsoru. W dyplomie tym, podpisanym przez kilkanaście polonijnych organizacji i instytucji z Windsoru, czytamy między innymi: „za wszystko co uczynił Pan dla nas jako nasz przedstawiciel w parlamencie Kanady. Niech Pański zmysł wzajemnego porozumienia kontynuuje zjednoczenie etnicznej mozaiki Windsoru dla dobra każdego z nas i dla dobra naszej ukochanej ojczyzny Kanady”. Podpisali przywódcy polskiej społeczności w Windsor. Zaś Polsko-Kanadyjskie Zrzeszenie Biznesowe i Zawodowe przyznało Herbowi Grayowi honorowe członkostwo za wybitne poparcie tej grupy. Polonia windsorska podkreśla, iż dzięki temu, że jej posłem był Wielce Szanowny Herb Gray była w sytuacji uprzywilejowanej. Zawsze bowiem znajdował dla niej czas, mimo ogromu obowiązków wynikających z pełnienia różnych funkcji rządowych. Reprezentował i pomagał Polonii nie tylko w Windsor, ale także poza nim.

Szczególnej pomocy udzielił Wielce Szanowny Pan Herb Gray nie tylko Polonii, która prosiła go o to, ale przede wszystkim naszemu krajowi, Polsce, w ubieganiu się o członkostwo w NATO. Właśnie dzięki jego aktywności Kanada była pierwszym krajem, który oficjalnie poparł naszą integrację z NATO. Polonia jest wdzięczna Wielce Szanownemu Herbowi Grayowi za tak wiele załatwionych spraw.

Wyrazem wysokiej oceny i szacunku dla Wielce Szanownego Pana Herba Graya jest dzisiejsza uroczystość. To właśnie Polonia z Windsor wystąpiła z inicjatywą nadania Herbowi Grayowi tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Trudno przedstawić w tak krótkim wystąpieniu całość dokonań The Right Honourable Herba Graya. Wydaje się jednak, że można dokonać pewnej charakterystyki jego działalności, z góry zastrzegając, iż stanowi ona pewne uproszczenie. Jest to bowiem osobowość, która nie da się ująć w schematy i formułki, Herb Gray jest politykiem międzynarodowego formatu, czołowym politykiem mocarstwa światowego, jakim jest Kanada, równocześnie zaangażowanym w sprawy społeczne, publiczne w sprawy kultury i nauki. Jego cała aktywność skierowana jest ku dobru człowieka, dobru kraju. Mówiąc o państwie zawsze podkreśla zarazem rolę indywidualnej inicjatywy i wspólnoty. Państwo jest w pewnym sensie ich uzupełnieniem. Formułuje ono ogólne wartości, zadania i cele. Ważne miejsce w jego działaniu odgrywa patriotyzm. Wielce Szanowny Pan Gray zdecydowanie odrzuca jednak nacjonalizm w tradycyjnym, europejskim znaczeniu. Naród i kultura, czy raczej wielość kultur to płaszczyzny, w których mogą się rozwijać tak istotne w jego działaniach politycznych wartości jak współuczestnictwo, partycypacja i solidarność.

Innymi słowy można powiedzieć, że aktywność polityczną Herba Graya wyróżniają takie cechy jak: zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności i trafność ocen. W swych poczynaniach łączy gorące serce z chłodnym okiem. Uprawia on politykę intelektem, bazując jednak na uczuciach i wierze. Dla Wielce Szanownego Herba Graya polityka to proces ucieleśniania wartości, to także walka o nie. Jest to cecha szczególnie doniosła obecnie. XXI wiek potrzebuje bowiem najbardziej właśnie wartości zarówno w życiu codziennym, jak i polityce.

Chciałbym na zakończenie przytoczyć wypowiedź Gubernatora Kanady, Jej Ekscelencji Adrienne Clarkson, która w następujący sposób scharakteryzowała działalność Wielce Szanownego Pana Herba Graya: „Jest on człowiekiem o dużym poczuciu humoru, wielkiej dobroci, o bogatym doświadczeniu, dużej sprawności i wiedzy, przede wszystkim jednak człowiekiem, który poświęcił się, aby służyć Kanadyjczykom. Herb Gray poświęcił się dla dobra publicznego. Przez czterdzieści lat służył Kanadzie, którą kochał i troszczył się o nią”.Wielce Szanowny Pan Herb Gray poszerza dzisiaj grono wybitnych przedstawicieli świata religii, nauki, kultury i polityki, którzy w uznaniu swych zasług zostali przez Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorowani tytułem doktora honoris causa.
: files -> 254
254 -> Aiesec week – sprawdź, co zyskasz z nami!
254 -> Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
254 -> KOŁo naukowe teologóW
254 -> International scientific conference a man and his decisions
254 -> Program II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja Międzynarodowa
254 -> Organizatorzy: katedra socjologii wiedzy I edukacji kul katedra filozofii spo
254 -> Reż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdj
254 -> Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor wolontariat studencki"
254 -> Przemówienie Doktora Honoris Causa kul j. E. Ks. Biskupa, Proprefekta Domu Papieskiego Ks. Dr. Stanisława Dziwisza
254 -> Zenon Grocholewski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna