Level 1 Evaluation Form Schedule Code: wbs element No.: Activity (Title – Location – Dates): InstructionsPobieranie 194.87 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar194.87 Kb.
  1   2   3


Level 1 Evaluation Form
Schedule Code:

WBS Element No.:
Activity (Title – Location – Dates):
Instructions:
Please complete this questionnaire to help us improve our activities in the future. Please be honest and open. Your responses — no matter how positive or negative — are valuable to us. To keep them anonymous, please do not write your name on the form.
To answer the closed-ended questions, please completely fill the circles corresponding to your answers, like this: and not like this:  .

If you made a mistake in marking an answer (that cannot be erased), please do the following to correct it: 1) fill the circle indicating your preferred answer, 2) draw an arrow to it, and 3) write the word “correct” next to the arrow.
 1. Which of the following best describes your main role in this activity?

(Please fill only one circle.)

  1. Participant

 Observer

 Resource person (organizer, presenter, facilitator, administrative/facility staff, etc.)

 Other, please specify: _________________________________________________
 1. How much of the activity were you able to attend?

(Please refer to the activity dates above and fill only one circle.)

  1. All of it (that is, every day, all sessions)

 Most of it (every day, but not all sessions or not every day)

 Half or less of it (half or fewer of days/sessions)
 1. Jste zaměstnancem Světové banky?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Tak


 Nie 1. Jste::

(Vyplňte prosím jen jeden kroužek.)

 Męska


 Żeńska


 • Please rate each aspect of the activity listed below on a progressive scale of 1 to 5, where 1 is the minimum and 5 is the maximum.

 • If you feel that a question does not apply to you, or that you do not have enough information to express an opinion, please fill the “no opinion” option.

 • Please fill only one circle per question.

 1. Stosowność tych zajęć do Pana/Pani obecnej pracy lub funkcji

 

 1. Stopień w jakim nabył Pan/nabyła Pani nowe wiadomości

 

 1. Przydatność nabytych przez Pana/Panią wiadomości

 

 1. Stopień w jakim zajęcia skoncentrowane były na tym co musiał Pan/musiała Pani się nauczyć

 

 1. Stopień w jakim zajęcia te odpowiadały zapowiedzianym celom

 

 1. Ogólna celowość tych zajęć

 
 1. Wiek??

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Poniżej 30 lat

 Pomiędzy 30 lat i 39 lat

 Pomiędzy 40 i 49 lat

 Pomiędzy 50 i 59 lat

 60 lat i powyżej

 1. W oparciu o poniższą mapę, gdzie najczęściej Pan/Pani pracuje?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Afryka (na południe od Sahary)

 Azja Wschodnia i Pacyfik (poza Australią, Japonią, Koreą Poł. i Nową Zelandią)

 Europa (Wschodnia) i Azja Środkowa

 Ameryka Łacińska i Rejon Karaibski

 Bliski Wschód i Afryka Północna

 Azja Południowa

 Australia, Kanada, Korea Poł., Nowa Zelandia, USA, Europa Zachodnia

 Żaden specyficzny region

 Inny lub niezdecydowany (Prosimy podać szczegóły:______________________________ )


 1. Czy kwestionariusz jest w języku, którym najczęściej posługuje się Pan(i) w pracy?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Tak


 Nie
 1. Prosimy podać, w oparciu o poniższą listę, osiągnięty przez Pana/Panią poziom wykształcenia (lub równoważnego wyszkolenia). (Prosimy podać najwyższy poziom studiów, nawet jeżeli studia na tym poziomie nie zostały ukończone.). (Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Szkoła średnia lub poniżej

 Podstawowy poziom uniwersytecki (np. studia przed-dyplomowe)

 Średni poziom uniwersytecki (np. studia dyplomowe)

 Magisterium lub ekwiwalent

 Studium po-magisterskie lub ekwiwalent (np. studia w celu innym od doktoratu /ABD, D.E.A., itd.)

 Doktorat lub powyżej

 Inne (Prosimy podać szczegóły oraz opisać w oparciu o powyższą listę: _______________

_____________________________________________________________________ )
 1. Z którego kraju pochodzi Pana/Pani najwyższy poziom wykształcenia? _________________
 1. Czy powyższy poziom wykształcenia został już osiągnięty?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Tak


 Nie 1. Na ile kursów (włączając kursy akademickie oraz szkolenie zawodowe), związanych z obecnymi zajęciami, uczęszczał(a) Pan/Pani w ciągu dwóch ostatnich lat?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko. Prosimy nie zaliczać obecnych zajęć.)Jeżeli powyżej 10, prosimy wyszczególnić: _______


 1. Ogółem ile lat doświadczenia posiada Pan/Pani w dziedzinie związanej z zajęciami?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

Jeżeli powyżej 40 lat, prosimy wyszczególnić: _______

 1. W ilu innych kursach, w jakiejkolwiek dziedzinie, opartych na metodach nauczania na odległość podobnych do obecnych zajęć uczestniczył Pan/Pani?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)Jeżeli powyżej 10, prosimy wyszczególnić: _______


 1. W ilu innych kursach, w jakiejkolwiek dziedzinie, opartych na metodach nauczania na odległość odmiennych od obecnych zajęć uczestniczył Pan/Pani?

  (Vyplňte prosím jen jeden kroužek.)

Jeżeli powyżej 10, prosimy wyszczególnić: _______
 1. Ogólnie rzecz biorąc, w jakich warunkach uczy się Pan/Pani najlepiej?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Na odległość (przy łączności pomiędzy uczestnikami a/lub wykładowcami)

 W obecności innych (zebranie grupy wszystkich uczestników i wykładowców)

 Jest to bez znaczenia.

 Nie wiem.

Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi:___________________________________________

______________________________________________________________________ 1. Co myśli Pan/Pani o technologii nauczania na odległość zastosowanej w czasie zajęć?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Odnoszę się z entuzjazmem

 Odnoszę się z zainteresowaniem

 Jestem bezstronny/bezstronna

 Odnoszę się z wahaniem

 Odnoszę się z obawą

 Nie wiem.


 1. W porównaniu z zajęciami w obecności innych, jaki wpływ na Pana/Pani nauczanie miał aspekt Nauczania na Odległość?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Aspekt Nauczania na Odległość tego zajęcia ułatwił mi uczenie.

 Aspekt Nauczania na Odległość tego zajęcia nie miał wpływu na moje uczenie.

 Aspekt Nauczania na Odległość tego zajęcia utrudnił mi uczenie.

Prosimy uzasadnić odpowiedź: _____________________________________________

______________________________________________________________________ 1. Co z poniższej listy robił Pan/robiła Pani Przed zajęciami przy użyciu Internetu?

(Wypełnić wszelkie odpowiednie kółka.)

 Nadawałem(am) i otrzymywałem(am) pocztę elektroniczną.

 Uczestniczyłem(am) w dyskusjach w Internecie.

 Poszukiwałem(am) materiałów.

 Ściągałem(am) materiały.

 Umieszczałem(am) materiały na stronie internetowej.

 Żadna z powyższych odpowiedzi nie da się zastosować.
 1. Która z poniższych możliwości najlepiej określa organizację dla której Pan/Pani pracuje? (Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Rozwój własnej działalności gospodarczej/handlowej

 Rozwój własnego kraju, regionu oraz/bądź wspólnoty

 Rozwój innego/innych kraju/krajów, regionu/regionów oraz/bądź wspólnoty/wspólnot

 Inne (Prosimy o wyszczególnienie:____________________________________________ )
 1. Do jakiego głównie sektora należy Pana/Pani organizacja?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Publicznego (państwowego); finansowana głównie przez rząd jednego kraju

 Publicznego (międzynarodowego); finansowana głównie przez rządy kilku krajów

 Prywatnego (w celach dochodowych); finansowana głównie przez dochody z działalności

 Prywatnego (bez celów dochodowych); organizacja nie rządowa bez celów dochodowych

 Inne (Prosimy o wyszczególnienie: ____________________________________________ )
 1. Jak najtrafniej opisać organizację dla której Pan/Pani pracuje?

(Należy wypełnić tylko jedno kółko.)

 Gabinet Prezydenta lub Premiera

 Ministerstwo lub agencja rządowa popierająca międzynarodowy rozwój (np USAID)

 Inne ministerstwo lub agencja rządowa

 Parlament/Organy ustawodawcze

 Administracja regionalna (np. miastowa, powiatowa, wojewódzka, stanowa, itp.)

 Bank centraly

 Bank handlowy

 Szkoła, uniwersytet lub instytucja szkoleniowa/naukowa

 Szpital

 Środki przekazu

 Inne przedsiębiorstwo, inna firma

 Związki zawodowe

 Fundacja

 Inna organizacja poza-rządowa

 Bank Światowy

 Inna organizacja dwustronna, regionalna lub wielostronna

 Inna (Prosimy o wyszczególnienie:____________________________________________ )
 1. W ramach swojej obecnej działalności zawodowej/rzeczniczej, na które szczeble ma Pan/Pani wpływ?

(Wypełnić wszelkie odpowiednie kółka.)

 Instytucjonalne (wewnętrzne procesy Pana/Pani organizacji)

 Miejscowe (od małych miejscowych grup do szczebla poniżej krajowego)

 Krajowe (ogólnokrajowe)

 Regionalne (kilka państw w danym regionie świata)

 Globalne (od kilku regionów światowych do ogólnoświatowych)

 Żadne z powyższych (Prosimy wyjaśnić: _______________________________________ ) 1. W ramach swojej obecnej działalności zawodowej/rzeczniczej, które z poniższych kroków podjął Pan/Pani w odniesieniu do linii postępowania omawianej na zajęciach?

(Wypełnić wszelkie odpowiednie kółka.)

 Poszukiwałem(am) materiałów w celu opracowania odpowiedniej linii postępowania.

 Wpłynąłem(am) na istotę niektórych związanych linii postępowania.

 Wpłynąłem(am) na zatwierdzenie lub odrzucenie niektórych związanych linii postępowania.

 Podjąłem(am) ostateczną decyzję odnośnie związanej linii postępowania.

 Rozprowadziłem(am) lub podałem(am) do wiadomości niektóre związane linie postępowania.

 Wprowadziłem(am) w życie niektóre związane linie postępowania.

 Żadne z powyższych (Prosimy wyjaśnić: _______________________________________ )
 1. W przeciągu dwóch ostatnich lat, jakie kroki, związane z tematem zajęć, podjął Pan/podjęła Pani w odniesieniu do sieci/stowarzyszeń zawodowych? (Prosimy NIE uwzględniać Pana/Pani działalności związanej z obecnymi zajęciami lub ich siecią. Wypełnić wszelkie odpowiednie kółka.)

 Byłem(am) członkiem.

 Przeczytałem(am) niektóre ich wydawnictwa.

 Przeczytałem(am) niektóre ich przesyłki pocztowe oraz/lub pocztę elektroniczną..

 Uczestniczyłem(am) w kilku ich zjazdach, szkoleniach oraz/lub podobnych programach..

 Przedstawiłem(am) materiały na niektórych z ich programów.

 Uczestniczyłem(am) w ich dyskusjach (w sieci oraz/lub w tradycyjnej oprawie).

 Przyczyniłem(am) się do badań na związane tematy.

 Jestem autorem(ką) artukułów, książek oraz innych publikacji na związane tematy..

 Pełniłem(am) niektóre funkcje w celu zapewnienia funkcjonowania sieci/stowarzyszeń..

 Inne. (Prosimy wyjaśnić: __________________________________________________ )

 Żadne z powyższych.


 1. W przeciągu dwóch ostatnich lat, ilu zawodowych sieci/stowarzyszeń związanych z tematem zajęć, był Pan/była Pani aktywnych członkiem (tzn. podjął Pan/podjęła Pani działania wybiegające poza umieszczenie na ich rozdzielniku)? (Prosimy NIE uwzględniać Pana/Pani działalności związanej z obecnymi zajęciami lub ich siecią. Należy wypełnić tylko jedno kółko.)Jeżeli liczba sieci/stowarzyszeń przekracza 10, prosimy o podanie dokładnej ilości: ______ 1. Nasze zajęcia ustanowiły sieć fachowców (złożoną przede wszystkim z dawnych uczestników i organizatorów) w celu dalszego prowadzenia dyskusji na tematy związane z zajęciami. Odnośnie tej sieci, co zamierza Pan/Pani zrobić po zakończeniu zajęć?

(Wypełnić wszelkie odpowiednie kółka.)

 Przeczytać niektóre przesyłki pocztowe/poczty elektronicznej.

 Przeczytać niektóre ze wspólnych publikacji..

 Uczestniczyć w naszych dyskusjach (w sieci oraz/lub w tradycyjnej oprawie).

 Dzielić się z naszą siecią Pana/Pani badaniami na związane tematy.

 Uczestniczyć w naszych zjazdach, pracach szkoleniowych oraz/lub podobnych programach.

 Przedstawiać materiały na niektórych naszych spotkaniach.

 Rozprowadzać wśród innych informacje z naszej sieci.

 Zachęcać innych do uczestnictwa w naszej sieci.

 Wypełniać niektóre stanowiska dzięki którym nasza sieć/stowarzyszenie działa..

 Inne (Prosimy wyjaśnić: __________________________________________________ )

 Żadne z powyższych.(Using the scale on the right, please fill one circle per item.)

 1. Ile materiałów przesłanych przed rozpoczęciem zajęć już Pan/Pani przeczytał(a)?

 

 1. Jaką część kosztów związanych z uczestniczeniem Pana/Pani w zajęciach (opłata, hotel, przewóz) pokrywana jest z następujących źródeł?
 1. Z własnej kieszeni

 

 1. Przez Pana/Pani organizację

 

 1. Przez Instytut Banku Światowego

 

 1. Przez inną część Banku Światowego

 

 1. Z innych źródeł (Prosimy wyjaśnić:_______________)

  1. S kolika účastníky současné činnosti jste pracoval(a) v rámci Vašich stávajících profesionálních/podpůrných činností?

  (Vyplňte prosím jeden kroužek. Pokud jste pracoval(a) sám(a), vyplňte 0.)

Pokud jste odpověděl(a) více než 10 účastníků, uveďte prosím konkrétní počet:________
 1. Je Vaše účast na činnosti součástí projektu, který přesahuje tuto činnost?

(Vyplňte prosím jen jeden kroužek.)

 Ne


 Ano => Uveďte prosím všechny strany zainteresované na projektu: (Vyplňte prosím všechny pro Vás platné kroužky.)

(Please fill all applicable circles.)

 Instytut Banku Światowego (poza tymi zajęciami)

 Wszelka inna część Banku Światowego

 Moja organizacja

 Inne (Prosimy wyjaśnić: _______________________________________________ )
 1. In which work group did you participate?

(Please fill only one circle.)

 Group A

 Group B

 Group C

For each item, please fill only one circle.

If the item did not apply to you, select “not applicable.” If the item applied to you—but did not affect your decision either way—select “neutral.” For example, if you did not receive “comments from supervisor(s),” select “not applicable.” If you received comments from supervisor(s), but they did not influence your decision, select “neutral.”
 1. What role did each of the following items have in your decision to participate in the activity?

 1. Subject of the activity from a professional viewpoint

 

 1. Subject of the activity from a personal viewpoint

 

 1. Potential effect on your current work performance

 

 1. Potential effect on your career

 

 1. Certificate of completion of the activity

 

 1. Being tested to potentially get credits for a degree

 

 1. Meeting people who work at the World Bank

 

 1. Meeting other participants from the activity

 

 1. Comments from previous participant(s)

 

 1. Comments from supervisor(s)

 

 1. Comments from other people in your organization

 

 1. Comments from World Bank staff

 

 1. Comments from people from other organization(s)

 

 1. Reputation of the World Bank overall

 

 1. Reputation of the World Bank Institute specifically

 

 1. Reputation of the presenters

 

 1. Duration of the activity

 

 1. Location (city/area) of the activity

 

 1. Being away from work

 

 1. Attending the activity at a distance

 

 1. Cost of participation

 
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna