Licencjackiej studia stacjonarne I stopnia kierunek pielęgniarstwo obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014Pobieranie 56.39 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar56.39 Kb.
ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014 1. Praca licencjacka musi mieć charakter pracy kazuistycznej, czyli studium przypadku - człowiek zdrowy, chory, rodzina
 1. Przestrzeganie zasad etyki podczas prowadzenia badań

Studenci studiów pierwszego stopnia przygotowujący pracę licencjacką w ramach, której prowadzone będą badania naukowe z udziałem ludzi i wykorzystaniem dla potrzeb badania osobowe dane medyczne zobowiązani są zagwarantować przebieg badania naukowego zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki badań naukowych, aby nie naruszyć dóbr osobistych osób deklarujących chęć uczestnictwa w badaniu.

Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem badań poinformować osobę deklarującą chęć uczestniczenia w badaniu o jego zakresie i celowości oraz uzyskać pisemną zgodę na uczestniczenie w planowanym badaniu.


3. Budowa pracy licencjackiej

 • Strona tytułowa

 • Ewentualne podziękowania

 • Spis treści

 • Wykaz używanych skrótów

 • Wstęp

 • Założenia i cel pracy

 • Materiał i metoda badań

 • Wyniki

 • Wnioski

 • Streszczenie

 • Piśmiennictwo

 • Wykaz tabel

 • Wykaz rycin (wzór na końcu opisu)

 • Wykaz fotografii (jeśli są zamieszczone w pracy)

 • Aneks

  • Załącznik 1. Zobowiązanie osób prowadzących badanie

  • ewentualne pozostałe załączniki

  • Załącznik ….. Oświadczenie studenta (autora pracy).

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość liter: 12, jednostronnie na białym papierze formatu A4, interlinia 1,5 wiersza, marginesy – po 2.5 cm górny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy. Strony powinny być ponumerowane (oprócz strony tytułowej), najlepiej w prawym dolnym rogu.4. Wszystkie części pracy muszą być odpowiednio ponumerowane i nazwane

Rozdziały główne należy oznaczać cyframi rzymskimi, podrozdziały – arabskimi np.: 1. WSTĘP

  1. Tytuł podrozdziału np. leczenie

   1. Leczenie zachowawcze

   2. Leczenie chirurgiczne

   3. Leczenie farmakologiczne

   4. Leczenie dietetyczne

  2. Usprawnianie lecznicze

 2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY

Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.


Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, a będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.
5. Strona tytułowa (wzór na końcu opisu)

Powinna zawierać informacje na temat: • autora pracy

 • jej tytułu

 • jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała, imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy

 • na górze strony należy napisać nazwę Instytutu, na dole „Łomża” i rok, w którym praca została zrealizowana


6. Tytuł pracy powinien być: Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu. Temat pracy licencjackiej powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów.
7. Spis treści (wzór na końcu opisu)

Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część. Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy.


8. Wykaz skrótów – Powinien zawierać wszystkie skróty użyte w pracy, ułożone alfabetycznie, z wyjątkiem skrótów potocznie znanych typu: np. cm, dr, itp., itd….. (przykład konstrukcji na końcu opisu)
9. Wstęp

Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy.

Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.

We wstępie należy zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne oraz umożliwić wyprowadzenie z nich do celu pracy. Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.


Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

Cytaty, czyli dosłowne przytaczenie słów innego autora, wymagają zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniamy plagiat !

Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.
10. Założenia i cel pracy

Zawierają założenia wyjściowe, które autor chce udowodnić.

Założenia pracy powinny być zaprezentowane w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza. Cel pracy musi być jasno i bardzo dokładnie sprecyzowany, określony w punktach, w formie zdań twierdzących.
11. Materiał i metodyka badań

Materiał. Charakterystyka badanego pacjenta.

Metodyka. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (metoda – indywidualnego przypadku, z wykorzystaniem procesu pielęgnowania)
12. Wyniki badań

Analiza wyników badań własnych w oparciu o opis przypadku i skonstruowany proces pielęgnowania. Opis przypadku: wywiad środowiskowo-rodzinny, wywiad chorobowy, stan aktualny

Proces pielęgnowania - propozycja opieki pielęgniarskiej, z rozpoznaniem stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego, określeniem podejmowanych celowych i planowych działań przyczyniających się do utrzymania lub zmiany dotychczasowego stanu zdrowia oraz ocena uzyskanych wyników.

Uwzględnienie w opisie wszystkich etapów procesu pielęgnowania.


13. Wnioski

Są kwintesencją wyników pracy. • Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione cele pracy i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń. Powinny być wypunktowane.

 • Powinny uwzględniać:

 • ocenę stopnia osiągnięcia lub nie osiągnięcia celu/celów pielęgnowania

 • wytyczenie wskazówek dla pacjenta

 • wytyczenie wskazówek dla rodziny

 • przewidywane rokowanie


14. Streszczenie

Jest samodzielnym tekstem, który powinien informować w sposób zrozumiały również dla osób nie znających dokładnie tematu o zawartości pracy. Ukazuje istotne i najważniejsze informacje prezentowane w poszczególnych rozdziałach (wstęp, cele pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski). W streszczeniu nie cytuje się piśmiennictwa.


15. Wykaz piśmiennictwa

W pracy nie powinno być mniej niż 30 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesień. Wykaz powinien zawierać publikacje innych autorów, do których odwoływano się w pracy i powinien być ułożony według kolejności cytowania (nie w porządku alfabetycznym); w tekście pracy odnośniki piśmiennictwa numerowane liczbami arabskimi i zapisane w nawiasie kwadratowym.


Czasopismo


 • Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony.


Wilmont A.: Hospicjum jako instytucja opieki paliatywnej funkcjonująca w systemie opieki zdrowotnej. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2010, 3-4,129-131.

lub


gdy jest więcej niż 3 autorów:
Kowerski J., Nowak D., Kulesza Z. i wsp.: Rola edukacji zdrowotnej w medycynie. Nowa Klinika, 2009, 5, 10-14.
Wydawnictwo zwarte


 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony.


Redźko E.: Pielęgnacja skóry w czasie ciąży i połogu [w:] Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek, pod red. Krajewskiej-Kułak E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, 273 – 279.
Podręcznik / książka


 • W przypadku korzystania z książki: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, strony.

 • W przypadku korzystania z książki, która jest tematycznie związana z pisaną pracą: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, (można nie podawać zakresu stron)Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 39-58.

lub


Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
Notka bibliograficzna aktów normatywnych


 • Notka bibliograficzna aktów normatywnych powinna zawierać:

tytuł normy prawnej, gdzie publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa), numer, rok wydania.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2006r.)
Doniesienia zjazdowe

 • w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencja) należy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł wystąpienia zjazdowego, pełna nazwę konferencji wraz z jej tytułem, miejscowość, rok oraz numery stron streszczenia na jakich znajduje się doniesienie zjazdowe.


Kowalik T., Nowak S.: Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej. III Naukowo – Szkoleniowa Konferencja „Promocja zdrowia”, Nowy Targ 2014, 12-13.

Dopuszcza się cytowania jedynie 3 autoryzowanych źródeł internetowych z koniecznością podania całej ścieżki dostępu do strony internetowej oraz datą jej pobrania. Strony internetowe należy traktować, jako kolejne źródło piśmiennictwa.
W pracy należy używać wykaz piśmiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosować przypisy na dole strony. W tekście, prace powinny być cytowane w nawiasach przed kropką kończącą zdanie.
16. Wykaz tabel/rycin/fotografii

Jeżeli takie znajdują się w całej pracy należy je zamieścić w wykazie. Należy zapisać numer tabeli/ryciny/fotografii, tytuł oraz numer strony na której się na znajduje. Należy wybrać jeden ze sposobów zapisu oznaczania tabel i w sposób jednolity stosować w pracy.


Tab. I. Układ naczyniowy……………………………………………………………………..5

lub


Tabela I. Układ naczyniowy…………………………………………………………………..5
Ryc. 5. Płeć ankietowanych…………………………………………..………………………45

lub


Rycina 5. Płeć ankietowanych……………………………………………..…………………45
Fot. 3. Zmiany trądzikowe na twarzy………………………………………..……………….41

Lub


Fotografia 3. Zmiany trądzikowe na twarzy………………………………...……………….41
Każdy z wykazów powinien być zrobiony na nowej stronie.
Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą.

Ryciny i fotografie powinny być numerowane cyfrą arabską, a tytuł umieszczony pod nimi (wzór na końcu opisu).
17. Aneks – załączniki

Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość. Musi to być zobowiązanie osób prowadzących badanie o anonimowości oraz ewentualnie pozostałe: formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych. Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze.

Muszą być one ponumerowane.

Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.WAŻNE!!!

Poniższe załączniki muszą być zawarte w każdej pracy.

Załącznik 1. Zobowiązanie osób prowadzących badanie

Oryginał  w/w dokumentu zostaje umieszczony w pracy, która pozostaje w aktach osobowych studenta (dwustronnie drukowana), w pozostałych egzemplarzach pracy licencjackiej może być zawarta kserokopia w/w dokumentu.

Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej.

Załącznik …(wpisujemy stosowny numer załącznika). Załącznik Nr 1 do PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ PWSIiP
Niniejszy dokument stanowi ostatnia stronę pracy dyplomowej.

Wzór dokumentu do pobrania ze strony internetowej.


18. Objętość pracy

Nie powinna być mniejsza niż 30 stron, natomiast nie większa niż 50 stron.


WZORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRACY LICENCJACKIEJ


STRONA TYTUŁOWA


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY

nr albumu:.....


ANNA KOWALSKA

PROBLEMY PIELĘGNACYJNE PACJENTA Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW
Praca licencjacka napisana w Instytucie Medycznym

Promotor pracy: dr n. med.............


Łomża 2014

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów ………...………………………………………..…........................5

I. WSTĘP………………………………………………………………….…..........6

1.1.

Ogólna charakterystyka grzybów ………………………………...…………...8
1.1.1. Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych ……………….……….….12

1.2.

Kandydoza sromu i pochwy ………………………………………….……...15
1.2.1. Etiologia ………………………………………….……………..................22
1.2.2. Epidemiologia ………………………………………………...….………….30
1.2.3. Patogeneza i czynniki predysponujące …………..…….……….………...35

II. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY……………………………...…………….……42

III. MATERIAŁ I METODA BADAŃ……………… …………………………43

itd.


WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

AIDS

- Acquired Immune Deficiency Syndrome

- Zespół nabytego niedoboru odporności

BV

- Bacterial vaginosis

- Bakteryjne zakażenie pochwy

DMSO

- Dwumetylosulfotlenek
DNA

- Deoxyribonucleic acid

- Kwas deoksyrybonukleinowyWykaz skrótów powinien być ułożony alfabetycznie

Tabela I. Farmakokinetyka doustnych leków przeciwgrzybicznych [12]

Kryterium

TER

ITR

FLU

Rozpuszczalność

lipofilny

lipofilny

hydrofilny

Wiązanie leku przez białka

99%

99%

11%

Powinowactwo do tkanek

wysokie

wysokie

niskie

Adherencja do keratyny

silna

silna

słaba

Wydalanie nerkowe

<70%

<1%

65%

Przyjmowanie leku

Bez ograniczeń

Z posiłkami

Bez ograniczeń

Jeżeli Tabela, Rycina jest w całości skopiowana z literatury przedmiotu musi być podane źródło jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w piśmiennictwie


Lub

Tabela I. Leki stosowane w leczeniu spastyczności

Nazwa leku

Dzienne dawki

Miejsce działania

Objawy uboczne

klonazepam

1,6-6,0mg

rdzeń kręgowy

senność, oszołomienie

baklofen

15-100mg

rdzeń kręgowy

Zawroty głowy, nudności, senność, osłabienie

Źródło: Walda J., Członkowska A.: Neurologia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1996, 56 [32].Ryc. 1. Graficzne przedstawienie preferowanych oczekiwań pacjentów

odnośnie pracy pielęgniarek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna