Life Coaching rozwój osobistyPobieranie 29.24 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.24 Kb.


 1. 15.Treści programowe Symbole kierunkowych14.Zakładane efekty kształcenia (dla przedmiotu)13.Cele przedmiotu 12.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 11.Imiona, nazwiska, tytuły/stopnie naukowe osób prowadzących zajęcia 10.Forma zajęć i liczba godzin (dotyczy nazw różnych typów zajęć)9.Semestr (zimowy lub letni),8.Rok studiów7.Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)6.Kierunek studiów5.Rodzaj przedmiotu 4.Kod przedmiotu/modułu3.Jednostka prowadząca przedmiot Nazwa przedmiotu w języku angielskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 2. Wprowadzenie do coachingu (czym jest, dla jakich grup jest polecany, podstawowe zasady).

 3. Wiedza z psychologii zarządzania, osobowości, klinicznej przydatna do pracy coacha.

 4. Life Coaching – rozwój osobisty.

 5. Business Coaching – rozwój zawodo⊫ᕚ檥Ṻ휣휥-ྺ⢂Ѐ惦ecurity Update" restart="possible">
  eyToken="31bf3856ad364e35" buildType="release"/>Journal of Applied Psychology, 9 (1), 109–128.

 6. Mróz B. (2011b). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 7. Sidor-Rządkowska M. (2012). Profesjonalny Coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha. Kraków: Wolters Kluwer Polska Oficyna.


 8. Uzupełniająca:
 1. Artymiak M.(2009). Elementy podejścia synergicznego w Deciego i Ryana koncepcji autodeterminacji W: Z. Uchnast (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz: Wydawnictwo TN KUL i WSB–NLU, 67-76.

 2. Chełpa S., Witkowski T. (2004). Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Wrocław: Moderator.

 3. Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Taszów: Wydawnictwo Moderator.

 4. Czuwara A. (2009). Strategia współdziałania „wygrana–wygrana” u młodzieży licealnej. W: Z. Uchnast (red.). Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania, 171-184. Lublin- Nowy Sącz: TN KUL i WSB–NLU.

 5. Dąbrowski K. (1975). Osobowość i jej kształtowanie przez dezintegrację pozytywną. Warszawa: PTHP.

 6. Maslow A. H. (2010). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.

 7. Mesjasz J., Zaleski Z. (2001). Koszty sukcesu w zarządzaniu. W: S.A. Witkowski, T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, 362-377. Wrocław: Prace naukowe nr 900 Akademii Ekonomicznej.

 8. Mroziewski M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Difin.

 9. Nęcka E. (1998). Trening twórczości (wyd. 2, zmienione i poprawione). Kraków: Oficyna Wydawnicza.

 10. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Kraków: Wolters Kluwer Polska Oficyna.

 11. Terelak J.F. (2007). Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 12. Witkowski S.A., Ilski S. (2000). Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self-Perception Inventory R.M. Belbina. Przegląd Psychologiczny, 43, (1), 47-64. 1. K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06 2. EK_K_01 Prezentuje postawę otwartości na klienta coachingu zawodowego i osobistego

 3. EK_K_02 Dostrzega problemy etyczne wynikające z pracy z klientem będącym w coachingu i potrafi je rozwiązywać zgodnie ze standardami Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

 4. EK_K_03 ……………….

 5. EK_K_04 ……………….

 6. EK_K_05 ………………. 7. K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U09, K_U10 8. EK_U_01 Planuje i przeprowadza sesję w ramach coachingu zawodowego

 9. EK_U_02 Planuje i przeprowadza sesję w ramach coachingu osobistego

 10. EK_U_03 Potrafi udzielać informacji zwrotnych klientowi coachingu i innym zleceniodawcom

 11. EK_U_04 ……………….

 12. EK_U_05 ………………. 13. K_W01, K_W03, K_W06, K_W07, K_W12 14. EK_W_01 Wskazuje podstawy teoretyczne w psychologii zarządzania, osobowości, klinicznej odnoszące się do coachingu

 15. EK_W_02 Potrafi definiować podstawowe pojęcia odnoszące się do coachingu zawodowego i coachingu osobistego

 16. EK_W_03 Zna podstawowe zasady planowania sesji coachingowej

 17. EK_W_04 ……………….

 18. EK_W_05 ……………….

 19. efektów kształcenia, np.:

 20. K_W01*, K_U05, K_K03 (symbole dla kierunku)

 21. C1 Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat coachingu.

 22. C2 Dostarczenie wiedzy na temat różnic między coachingiem zawodowym (Business Coaching) a coachingiem osobistym (Life Coaching)

 23. C3 Diagnoza potrzeb, motywacji i celów klienta będącego w procesie coachingu

 24. C4 Dostarczenie wiedzy na temat zasad bycia trenerem - coachem

 25. C5 ……………………

 26. C6 ……………………

 27. C7 ……………………

 28. C8 ……………………

 29. C9 ……………………

 30. C10 ……………………

 31. C11 ……………………

 32. C12 ……………………

 33. Wiedza z zakresu psychologii zarządzania, osobowości i klinicznej

 34. Barbara Mróz, dr hab.

 35. Forma zajęć: ZF , 30 godzin

 36. letni

 37. III

 38. Jednolite studia magisterskie 39. Psychologia

 40. Zajęcia Fakultatywne

 41. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,

 42. Zakład Psychologii Osobowości 43. Psychology of the Management - Coaching


1.


Nazwa przedmiotu w języku polskim

Psychologia zarządzania - Coaching17.2.

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia
- wykład: ………………….

- wykład fakultatywny: ………………….

- ćwiczenia: ………………….

- laboratorium: ………………….

- konwersatorium: ………………….

- warsztat: ………………….

- zajęcia fakultatywne: ocena z kolokwium semestralnego

- inne: ………………….
18.

Język wykładowy
polski


19.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- wykład: ……………. godzin

- wykład fakultatywny: ……………. godzin

- ćwiczenia: ……………. godzin

- laboratorium: ……………. godzin

- konwersatorium: ……………. godzin

- warsztat: ……………. godzin

- zajęcia fakultatywne: 30 godzin

- inne: ……………. godzin

30 godzinPraca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć: 10 godzin

- opracowanie wyników: ……………. godzin

- czytanie wskazanej literatury: 20 godzin

- napisanie raportu z zajęć: ……………. godzin

- przygotowanie do egzaminu: ……………. godzin

- przygotowanie do kolokwium: 30 godzin
60 godzin
Suma godzin

90 godzinLiczba punktów ECTS


3
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna