Lista lektur z poetyki Podręczniki i opracowania ogólnePobieranie 25.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.8 Kb.
Lista lektur z poetyki
 1. Podręczniki i opracowania ogólne

 • Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209) lub: [w tegoż:] Retoryka. Poetyka, Warszawa 1988.


2. Podręczniki zalecane


 • Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa1972 (i wyd. nast.).

 • Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.).


3. Podręczniki uzupełniające

 • Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990 (i wyd. nast.).

 • Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.4. Słowniki i encyklopedie


 • Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1976 (i wyd. nast.).

 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa1985 (i wyd. nast.).

 • Poetyka. Zarys encyklopedyczny (tomy: Sylabizm, Sylabotonizm, Tonizm, Strofika, Rytmika, Instrumentacja dźwiękowa, Rym), pod red. M. R. Mayenowej (następnie L. Pszczołowskiej), Wrocław 1957–1979.

 • Heinrich Lausberg, Retoryka, Bydgoszcz 2002.


5. Materiały do ćwiczeń z poetyki i analizy dzieła literackiego


 • Poetyka, t. 1, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1999.

 • Poetyka, t. 2, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2000.

 • Poetyka (Genologia. Interpretacje), t. 3, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1997.II. Lektury do poszczególnych zagadnień


       1. Wiersz


Obowiązkowe

 • Lucylla Pszczołowska, Druga połowa XX wieku [w tejże:] Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997.


Uzupełniające

 • Maria Dłuska, Wiersz [w tejże:] Studia i rozprawy, t. 1, Kraków 1970; przedruk [w:] Problemy teorii literatury, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1967.

 • Maria Dłuska, Klauzula [w tejże:] Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.

 • Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literatur epoki, „Pamiętnik Literacki” 1969 z. 3.

 • Lucylla Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny [w:] Problemy teorii literatury, w wyb. H. Markiewicza, Wrocław 1987, s. 2.

 • Stefan Sawicki, Wokół opozycji: wiersz – proza [w:] Problemy teorii literatury, w wyb. H. Markiewicza, Wrocław 1987, s. 2. Przedruk w: tegoż: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.


 1. Styl i kompozycja


Obowiązkowe

 • Michał Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego [w tegoż:] Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

 • Stanisław Balbus, Historycznoliteracka aktywność stylizacji [w tegoż:] Między stylami, Kraków 1993.

 • Teresa Dobrzyńska, Granice metafory [w:] Metafora, pod red. M. R. Mayenowej, Wrocław 1984.

 • Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w komunikacji literackiej [w:] Problemy socjologii literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1967; przedruk [w:] Problemy teorii literatury, seria 2, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1976.

 • Jerzy Ziomek, Tropy [w tegoż:] Retoryka opisowa, Wrocław 2000.Uzupełniające

 • Bernard McElroy, Groteska i jej współczesna odmiana [w:] Groteska pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2003.

 • D. S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1; przedruk [w:] Ironia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2002.

 • Ryszard Nycz, Parodia [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, M. Puchalskiej, M. Semczuk, A. Sobolewskiej, E. Szary-Matywieckiej, Wrocław 1992.

 • Paul Ricoeur, Symbol daje do myślenia [w tegoż:] Egzystencja i hermeneutyka wyb. i oprac. S. Cichowicza, Warszawa 1985.

 • Gayatri Spivak, Alegoria i dzieje poezji [w:] Alegoria pod red. J. Abramowskiej, Gdańsk 2003.

 • Heinrich Lausberg, Tropy, przeł. S. Stabryła, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3. 1. Fabuła i narracja


Obowiązkowe

 • Włodzimierz Propp, Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4.

 • Franz Stanzel, Typowe formy powieści, przeł. R. Handke [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym pod red. R. Handke, Kraków 1980.


Uzupełniające

 • Michał Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści [w tegoż:] Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 278–310 – wstęp i I rozdział.

 • Stanisław Eile, Strategia narracyjna z perspektywy postaci powieściowych [w tegoż:] Światopogląd powieści, Wrocław 1973.

 • R. H. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, przeł. T. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4. Przedruk w: Studia z teorii literatury, pod red. H. Markiewicza, seria 1, Wrocław 1977.

 • Henryk Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych [w tegoż:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

 • Henryk Markiewicz, Postać literacka [w tegoż:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984 (i wyd. nast.).

 • Aleksandra Okopień-Sławińska, Semantyka „ja” literackiego („Ja” tekstowe wobec „ja” twórcy) [w tejże:] Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 1998 i nast.

 • Lew Wygotski, Tragedia o Hamlecie, księciu duńskim [w tegoż:] Psychologia sztuki, przeł. M. Zagórska, Kraków1980.

 • Jerzy Ziomek, Powinowactwa przez fabułę [w tegoż:] Powinowactwa literatury, Warszawa 1980.


Dramat
Obowiązkowe

 • Roman Ingarden, O funkcjach mowy w widowisku teatralnym [w tegoż:] O dziele literackim, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1988.; przedruk [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 1988.

 • Krystyna Ruta-Rutkowska, Dramatyczne gry w podmiot, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2.

 • Irena Sławińska, Główne problemy struktury dramatu [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, Wrocław 1988; Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.


Uzupełniające

 • Edward Kasperski, Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu) [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 1988. Przedruk w: Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

 • Henryk Markiewicz, Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych [w tegoż:] Prace wybrane. Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze t. 6., Kraków 1998. Przedruk w: Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

 • Maria Renata Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym [w:] Problemy teorii dramatu i teatru pod red. Janusza Deglera, t.1., Wrocław 2003.

 • Stefania Skwarczyńska, O rozwoju tworzywa słownego i jego form podawczych w dramacie [w tejże:] Studia i szkice literackie, Warszawa 1953.


Genologia
Obowiązkowe

 1. Stanisław Balbus, Zagłada gatunków [w:] Genologia dzisiajpod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, Warszawa 2000.

 2. Michał Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej [w:] Genologia polska. Wybór tekstów pod red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika, M. Tatary, Warszawa 1983.


Uzupełniające

 1. Teresa Michałowska, Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 1.

 • Bożena Witosz, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, „Teksty Drugie” 2001, nr 5. Przedruk w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturzepod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2002.7. Sztuka analizy (obowiązuje znajomość wybranych pozycji)


 • Analizy i interpretacje [w:] Poetyka (Genologia. Interpretacje), t. 3, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1997.

 • Eugeniusz Czaplejewicz, Poezja jako dialog, Warszawa 1981.

 • Dramat polski. Interpretacje, pod red. J. Ciechowicza i Z. Majchrowskiego, cz. 1 i 2, Gdańsk 2001.

 • Umberto Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 1995.

 • Wincenty Grajewski, Jak czytać utwory fabularne?, Warszawa 1980.

 • Zdzisława Kopczyńska, O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4.

 • Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Kraków 1971 (i wyd. nast.).

 • Maria Renata Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1964.

 • Zofia Mitosek, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003.

 • Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1979.

 • Lucylla Pszczołowska, Dlaczego wierszem?, Warszawa 1964 (i wyd. nast.).
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna