Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013Pobieranie 2.78 Mb.
Strona32/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych

40,00

33,99

2012-2015

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku jest wiodącą w kraju jednostką kliniczną leczącą choroby układu kostnego u pacjentów w każdym wieku zamieszkujących rejon całej Polski. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zwiększenie dostępności do ortopedycznych i rehabilitacyjnych świadczeń medycznych dla pacjentów z obszaru całej Polski, z chorobami ortopedycznymi oraz obrażeniami po urazach układu kostno – mięśniowego, co przełoży się na czas odzyskiwania pełnej sprawności ruchowej tych pacjentów, a w konsekwencji ich szybszy powrót do aktywności zawodowej. Realizacja zadań stanowiących poszczególne elementy projektu zamyka rozpoczęty w 2004 roku proces prowadzonych przez Szpital działań inwestycyjnych, finansowanych zarówno ze środków unijnych jak i dotacji krajowych mających na celu poprawę jakości świadczonych usług, rozszerzenie ich zakresu oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych świadczeń oraz zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych. Tym samym wdrożenie projektu spowoduje powstanie w pełni nowoczesnego ośrodka o pełnym spektrum działania w zakresie leczenia chorób układu kostnego i narządu ruchu.

Projekt jest zgodny z celem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 poprzez realizację celu I.3.3 w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt zgodny jest także celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”, celem szczegółowym POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także celem szczegółowym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015, cel 8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji oraz cel strategiczny Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 "Innowacyjne Mazowsze" pn. "Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki". Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-20

Wzmocnienie efektywności i dostępności procedur medycznych w zakresie opieki, pooperacyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie

9,19

7,81

2014-2015

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie (ul. Banacha)

Blok operacyjny i oddział pooperacyjny Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego należy do największych w Polsce a kadra medyczna posiada wieloletnie doświadczenie w opiece okołooperacyjnej. Zrealizowanie projektu poprzez wymianę aparatury obrazowej w znaczny sposób zwiększy jakość udzielanych świadczeń poprzez umożliwienie stosowania najnowocześniejszych procedur medycznych. Rozszerzenie możliwości monitorowania, wentylacji zastępczej poprawi opiekę okołozabiegową. Wdrożenie projektu przyczyni się do skrócenia czasu i kosztów hospitalizacji, oraz zmniejszenia częstości występowania powikłań w leczeniu pooperacyjnym u chorych hospitalizowanych w Szpitalu.

Projekt jest zgodny z celem I.3.3 Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie działań dot. rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia; celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia) oraz celem strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 "Innowacyjne Mazowsze" pn. "Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki". Planowana inwestycja w aspekcie długofalowych korzyści wpisuje się także w cel szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”, a także jest zgodna z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020.POIiŚ 12.2-21

Adaptacja pomieszczeń II piętra i części parteru budynku nr 3 GUMed przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku na potrzeby Kliniki Neurologii Rozwojowej

5,02

3,82

2014-2015

pomorskie

Gdański Uniwersytet Medyczny

Realizacja projektu pozwoli na centralizację wszystkich klinik pediatrycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w jednym kompleksie budynków co ułatwi komunikację między klinikami, skracając drogę pacjenta oraz personelu pokonywaną przy konieczności wykonywania interdyscyplinarnych badań lub konsultacji. Centralizacja przestrzenna przedmiotowych klinik spowoduje, iż w jednym budynku znajdzie się wspólna dla Pediatrii izba przyjęć, zespół poradni ze wspólną rejestracją, wspólne ambulatorium oraz gabinety diagnostyczne wyposażone w specjalistyczną aparaturę medyczną.

Projekt wpisuje się w cel Strategii Rozwoju Kraju 2020 poprzez realizację celu I.3.3 w zakresie działań dot. rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia; cel 3. NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski – wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej (działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia)”; cel operacyjny 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 202cel szczegółowy POIiŚ „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020. 

Projekty z listy rezerwowej

POIiŚ 12.2-22

Wyższa jakość i dostępność leczenia pacjentów poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie

9,13

7,70

2014-2015

mazowieckie

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie (ul. Banacha)

U podstaw projektu leży potrzeba zapewnienia kompleksowej i nowoczesnej diagnostyki radiologicznej dającej najszersze możliwości do prowadzenia wielospecjalistycznej diagnostyki dla wszystkich pacjentów szpitala (w szczególności z zakresu onkologii, neurologii i chorób sercowo-naczyniowych). Dzięki realizacji projektu będzie możliwa wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej na nowe urządzenia zgodne technologicznie z obowiązującymi standardami. Tym samym szpital dostosuje się do potrzeb wzrastającej liczby pacjentów. Dostęp do urządzeń najnowszej generacji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i poprawi proces leczniczy, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków społecznych (między innymi koszty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, koszty opieki społecznej ZUS oraz szybszy powrót pacjentów do czynnej pracy zawodowej.

Projekt jest zgodny z celem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2020 poprzez realizację celu I.3.3 w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, wpisuje się w szczególności w cel nr 2 NSRO, który m.in. zakłada wzmocnienie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego” oraz cel nr 3 poprzez działania służące poprawie infrastruktury ochrony zdrowia, zmniejszeniu nierówności w dostępie do infrastruktury medycznej. Inwestycja wpisuje się również w cel strategiczny Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 "Innowacyjne Mazowsze" pn. "Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki". Niniejszy projekt przyczyni się do realizacji 8 celu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 „Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji poprzez poprawę dostępności i jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii. Projekt jest również zgodny z inicjatywami flagowymi (projektami przewodnimi) Strategii Europa 2020. 

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 

Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 

Projekty z listy podstawowej

POIiŚ 13.1-1

Centrum Nowych Technologii „Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego

285,87

229,13

2009-2014

mazowieckie

Uniwersytet Warszawski

Celem projektu jest budowa oraz wyposażenie kompleksu dwóch obiektów o charakterze edukacyjno-naukowym (CeNT I i CeNT II) pełniącego rolę ośrodka nowoczesnych technologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. CeNT będzie prowadzić działalność w obszarach nowych technologii, takich jak biotechnologia, technologie biomedyczne, technologie informatyczne i informacyjne oraz fizyka i nowe materiały. W ramach CeNT planowane jest utworzenie Warszawskiej Szkoły Zaawansowanych Technologii (WaSZT) - elitarnej jednostki naukowo-dydaktycznej kształcącej studentów przede wszystkim na poziomie doktorskim oraz prowadzącej studia podyplomowe w dziedzinach będących przedmiotem badań i działalności CeNT. Słuchacze WaSZT rekrutowani będą spośród kandydatów z całej Polski w drodze rygorystycznych egzaminów; przewiduje się również przyjmowanie słuchaczy z innych krajów Unii Europejskiej. Studia w WaSZT będą miały charakter interdyscyplinarny, zarówno jeśli chodzi o ofertę dydaktyczną, jak i charakter przygotowywanych projektów naukowych i prac doktorskich.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-2

Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

242,46

200,24

2009-2013

pomorskie

Uniwersytet Gdański

Przedmiotem projektu jest budowa budynków: Wydziału Chemii dla kierunku chemia, Chemii dla kierunku Ochrona Środowiska oraz Wydziału Biologii. Wszystkie projektowane obiekty, po oddaniu do użytkowania, wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę naukową, informatyczną i multimedialną. W standardzie każdego z nich zaplanowane są audytoria, sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, pracownie komputerowe oraz pokoje do pracy naukowej i specjalistyczne laboratoria.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-3

Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „TECHNOPOLIS” we Wrocławiu

78,28

64,11

2010-2014

dolnośląskie

Politechnika Wrocławska

W ramach projektu przewiduje się budowę Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych wraz z Centrum Edukacyjno-Technologicznym oraz dofinansowanie istniejących laboratoriów edukacyjnych tworzących sieć rozproszoną Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Politechniki Wrocławskiej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-4

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

102,92

75,02

2009-2013

dolnośląskie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Projekt zakłada budowę i wyposażenie nowych obiektów na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego AM.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Beneficjent kwalifikuje się do wsparcia, zgodnie z celami programu i opisem osi priorytetowej.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-5

Budowa kompleksu edukacyjno- badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

55,22

33,42

2010-2013

dolnośląskie

Uniwersytet Wrocławski

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa kompleksu biotechnologii, poprzez który rozumie się budynek Wydziału Biotechnologii i Wydziału Chemii z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W wyniku inwestycji ma powstać kompleks edukacyjno-badawczy, służący rozwojowi oraz wdrożeniom wiedzy z dziedziny biotechnologii. W nowym budynku planuje się umieszczenie sal wykładowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych, pracowni komputerowych, biblioteki, laboratoriów badawczych z towarzyszącymi pomieszczeniami technologicznymi i technicznymi.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-6

Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych

26,29

21,88

2009-2011

kujawsko-pomorskie

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Projekt polega na rozbudowie Wydziału oraz utworzeniu 9 specjalistycznych laboratoriów i pracowni oraz zakupie i instalacji aparatury naukowej i wyposażenia sal, nowoczesnej sieci bezprzewodowej; modernizacji zaplecza warsztatowego i wyposażenia go w nowoczesny technologicznie sprzęt, zdolny wykonywać zlecenia niezbędne do realizacji badań prowadzonych w Centrum.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkom akademickim. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-7
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna