Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ŁódzkiegoPobieranie 2.78 Mb.
Strona33/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego


102,09

86,73

2007-2011

łódzkie

Uniwersytet Łódzki

Projekt polega na modernizacji istniejących budynków dydaktyczno-naukowych oraz adaptacji do celów dydaktycznych i naukowych istniejących budynków wykorzystywanych w chwili obecnej dla innych celów. W wyniku projektu powstanie 11 obiektów-budynków z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, naukowo-badawcze, biblioteczne, pokoje dla kadry dydaktycznej, organizacji studenckich. Projekt ma charakter kompleksowy; dotyczy budowy i modernizacji, adaptacji Pawilonu Biologii Molekularnej, Terenowej Przyrodniczej Stacji w Spale, kompleksu budynków Instytutu Chemii oraz budynku Instytutu Fizyki.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-8

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

62,49

51,32

2010-2011

łódzkie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W ramach projektu zagospodarowany zostanie istniejący budynek Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na potrzeby Centrum Dydaktycznego.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-9

Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej

39,58

33,21

2010-2014

łódzkie

Politechnika Łódzka

Przedmiotem projektu jest utworzenie międzywydziałowej jednostki dydaktycznej o nazwie Centrum Technologii Informatycznych (CTI) Politechniki Łódzkiej. Projekt zakłada budowę i wyposażenie budynku przeznaczonego do prowadzenia nowoczesnego procesu dydaktycznego. Budynek zostanie zlokalizowany na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami i zakresem wsparcia, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-10

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

25,84

21,96

2009-2011

łódzkie

Uniwersytet Łódzki

Projekt zakłada modernizację i adaptację istniejących obiektów w celu utworzenia centrum informatyczno-ekonometrycznego umożliwiającego kształcenie w zakresie informatyki i ekonometrii oraz wyposażenie budynków w infrastrukturę informatyczną (m.in. stworzenie centrum informatycznego z szerokopasmowym dostępem do Internetu). W ramach projektu wspierane będą kierunki kształcenia: informatyka i ekonometria, informatyka stosowana.

Zarówno projekt, jak i beneficjent – szkoła wyższa – kwalifikują się do wsparcia, a realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na prowadzoną działalność dydaktyczną. Wsparcie dla rozwoju nauczania na kierunkach informatycznych wpisuje się w cel 3 NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", jest zgodny z priorytetem strategicznym SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-11

Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

37,54

28,32

2010-2012

małopolskie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Projekt przewiduje budowę nowego budynku, w którym znajdą się m.in. laboratoria, sale seminaryjne i audytoryjne oraz pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki. Przewiduje się umieszczenie w nowym budynku m.in. Instytutu Biologii – laboratoriów mikrobiologii, biochemii i genetyki, Katedry Informatyki i Metod Komputerowych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i pozostaje w zgodzie z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkom akademickim. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).

Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-12

Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków

39,02

32,41

2010-2012

małopolskie

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Wnioskowany projekt zakłada rozbudowę i modernizację pawilonów dydaktycznych oraz ich wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną w celu poprawy realizacji procesu nauczania w ramach studiów II i III stopnia w obszarze nanomateriałów i nanotechnologii.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-13

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

56,59

40,62

2010-2011

mazowieckie

Politechnika Warszawska

Projekt polega na budowie nowego gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-14

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW

49,31

39,57

2007-2010

mazowieckie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W planowany projekt wpisana została budowa „Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – Centrum Wodne” obejmująca budowę i wyposażenie budynku laboratoryjno-dydaktycznego z pracowniami i laboratoriami Katedry Geoinżynierii, Budownictwa i Geodezji, Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska oraz Katedry Kształtowania Środowiska, oraz budowę dydaktycznego Centrum Wodnego, którego główne elementy to: model rzeki ze źródłem w rejonie górskim, wyżyny kresowej i niziny zakończonej niewielkim stawem. Całość układu Centrum Wodnego ma obrazować w odpowiedniej skali obieg wody w środowisku naturalnym.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-15

Kompleks naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

56,75

47,75

2010-2012

podkarpackie

Uniwersytet Rzeszowski

Celem projektu jest stworzenie bazy dydaktyczno-naukowej do prowadzenia specjalności „Nanoelektronika półprzewodnikowa” oraz stworzenie bazy technologicznej do wytwarzania nanostruktur. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii skupi swoją współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z Doliny Lotniczej.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-16

Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

26,21

17,91

2009-2012

podkarpackie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Projekt dotyczy stworzenia bazy dydaktycznej dla utworzenia kierunku studiów inżynieria środowiska.

Projekt ma charakter strategiczny i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Dofinansowanie projektu będzie miało wpływ na osiągnięcie założeń priorytetu, tj. rozwoju uczelni kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii w sektorach uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-17

Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii

120,69

82,77

2010-2013

podlaskie

Uniwersytet w Białymstoku

Projekt jest jednym z etapów budowy nowego kampusu i zakłada zgrupowanie tam zespołu obiektów dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów. Obecnie jednostki Uniwersytetu w Białymstoku są rozproszone na terenie całego miasta w budynkach o niewystarczającej powierzchni, nie w pełni przystosowanych do obecnych i przyszłych potrzeb oraz bez możliwości rozwoju przestrzennego.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie budowy budynków Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii (gdzie prowadzony jest kierunek kształcenia: Ochrona Środowiska) oraz budowę Uniwersyteckiego Centrum Kultury.

Projekt wzmocni ponadregionalne funkcje uczelni poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej. Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-181   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna