Lista projektów indywidualnych dla programu operacyjnego infrastruktura I środowisko 2007-2013


Centrum Nanotechnologii Politechniki GdańskiejPobieranie 2.78 Mb.
Strona34/34
Data28.04.2016
Rozmiar2.78 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

73,86

62,61

2011-2014

pomorskie

Politechnika Gdańska

Inwestycja (2 nowe budynki) służyć będzie studentom Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku nanotechnologii, jak również studentom pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej, szczególnie Wydziału Chemicznego, Mechanicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Budynek stanowi całkowicie nową ofertę naukowo-dydaktyczną zdolną realizować kierunki badawcze w zakresie nanotechnologii i technologii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozwalającą na zwiększenie liczby studentów.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-19

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii – Politechnika Śląska

78,67

60,20

2010-2012

śląskie

Politechnika Śląska

Przedmiotem projektu jest wybudowanie i wyposażenie obiektu kubaturowego dla potrzeb „Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii”. Realizacja tego projektu pozwoli na prowadzenie modułowych form kształcenia w obszarze tworzonych nowych kierunków nauczania, umożliwiających przygotowywanie kadr dla potrzeb współczesnej gospodarki.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami i zakresem wsparcia, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-20

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

80,35

54,96

2009-2011

śląskie

Uniwersytet Śląski

Celem projektu jest integracja możliwości dydaktycznych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej oraz podmiotów partnerskich (instytutów naukowych). W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych znajdą się nowoczesne, certyfikowane laboratoria oraz pracownie spełniające standardy UE, sale ćwiczeniowe i audytoryjne, zapewniające prowadzenie kształcenia na I, II i III stopniu, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach. W Centrum zostaną uruchomione nowy makrokierunek (tj. fizyka medyczna) i kierunki (biofizyka, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna) wraz ze specjalnościami, odpowiadającymi zapotrzebowaniom na rynku pracy.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Realizacja projektu daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-21

Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne

113,87

96,77

2009-2014

wielkopolskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem Centrum będzie kształcenie doktorantów w oparciu o interdyscyplinarne (międzynarodowe) studia doktoranckie oraz interdyscyplinarne (międzynarodowe) studia II stopnia w zakresie nanotechnologii. Celem Centrum jest stworzenie płaszczyzny, gdzie naukowcy i inżynierowie z wybranych dziedzin medycyny, biologii molekularnej, fizyki, chemii i nanotechnologii prowadzić będą badania nad rozwojem inteligentnych urządzeń w skali „nano”, które umożliwią monitorowanie, wykrywanie i wpływanie na aktywność i funkcje komórek. Kształcenie w Centrum będzie związane z prowadzonymi badaniami o charakterze aplikacyjnym w szerokiej współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami naukowo-badawczymi (w tym instytucjami R&D). Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkowi akademickiemu; charakteryzuje się wysokim potencjałem dydaktycznym, tj. prowadzi studia II i III stopnia na kierunkach uznawanych w programie operacyjnym za priorytetowe dla realizacji strategii; daje rękojmię realizacji projektu na wysokim poziomie merytorycznym oraz jego trwałości od momentu ukończenia jego wdrażania.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-22

Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu

67,75

44,99

2009-2013

wielkopolskie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zakres projektu polegać będzie na budowie Centrum Biologii Medycznej. Centrum zostanie wyposażone w kompleksową infrastrukturę służącą zastosowaniu ICT w dydaktyce i dostęp do Internetu.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-23

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

65,92

45,46

2009-2011

wielkopolskie

Politechnika Poznańska

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej na Politechnice Poznańskiej infrastruktury poprzez skupienie w projektowanym Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii nowoczesnego, multidyscyplinarnego kształcenia w ramach studiów II i III stopnia. Rozbudowa polega na dobudowie do istniejących obiektów kubaturowych budynku CMBiN i wyposażeniu go w aparaturę dydaktyczno-badawczą najnowszej generacji.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-24

Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich

35,43

26,72

2008-2011

zachodniopomorskie

Politechnika Koszalińska

Projekt obejmuje wyposażenie w nowoczesną aparaturę Wydziału Elektroniki i Informatyki , a także budowę, pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie w aparaturę Budynku Mechatroniki, Budynku Inżynierii Materiałowej, Budynku Inżynierii Środowiska – Laboratorium Telematyki i Inżynierii Środowiska.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.POIiŚ 13.1-25

Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

24,48

18,60

2009-2012

zachodniopomorskie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Projekt polega na budowie bazy lokalowej i laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych oraz innych jednostek organizacyjnych uczelni.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.


POIiŚ 13.1-26

Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

22,74

15,18

2010-2011

zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Projekt dotyczy rozwoju bazy dydaktycznej (adaptacja budynku) dla Wydziału Informatyki oraz ulokowania w kolejnym zmodernizowanym budynku - Biblioteki Głównej wraz z zakupem niezbędnego, specjalistycznego wyposażenia. Do zaadaptowanego budynku WI przeniesione zostaną: Katedra Technik Programowania, Instytut Architektury Komputerów i Telekomunikacji, Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” i 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkowi akademickiemu. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.1 Podane informacje mają charakter indykatywny i mogą ulec zmianie na etapie zawierania umów o dofinansowanie projektów. W przypadku projektów z zawartymi umowami o dofinansowanie informacje pochodzą z tych umów.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna