Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie w sesji wiosennej roku szkolnego 2013/ 2014 literaturaPobieranie 35.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.97 Kb.
Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

w sesji wiosennej roku szkolnego 2013/ 2014
LITERATURA


 1. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 2. Przeanalizuj powroty do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej. Omów temat, porównując wybrane przykłady.

 3. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów

 4. Przedstaw realizację haseł „pracy organicznej” i „pracy u podstaw" w literaturze polskiej II połowy XIX w. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów różnych twórców.

 5. Omów funkcjonowanie motywu państwa w wybranych utworach literackich różnych epok.

 6. Motyw apokalipsy i jego literackie warianty. Zrealizuj temat na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej.

 7. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe… Przedstaw literackie wizje krain szczęścia w wybranych epokach.

 8. Porównaj różne obrazy Polski i Polaków w dziełach prozaików XX- lecia międzywojennego. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.

 9. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Porównaj różne sposoby portretowania. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 10. Literatura jako źródło autorytetu. Którzy bohaterowie literatury polskiej i obcej zasługują na miano autorytetu? Odpowiedź uzasadnij.

 11. Rozwój naukowo- techniczny w literaturze i jego funkcje. Omów zagadnienie, analizując i porównując wybrane przykłady literackie.

 12. Omów obrazy bitew zawarte w literaturze polskiej i powszechnej.

 13. Omów i porównaj funkcjonowanie motywu marzyciela w utworach literackich z różnych epok.

 14. Zderzenia wyobrażeń o świecie z rzeczywistością. Przeanalizuj i zestaw trzy wybrane dzieła literackie różnych epok.

 15. Motyw brzydoty w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 16. Człowiek musi się buntować… Przedstaw sens buntu, śledząc losy wybranych bohaterów literackich.

 17. Powieść naturalistyczna i jej cechy gatunkowe. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych utworów.

 18. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Porównaj, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.

 19. Sytuacje skrajne miarą człowieczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z okresu wojny i okupacji.

 20. Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i powszechnej. Omów na wybranych przykładach.

 21. Krytyka filistra w dramatach Gabrieli Zapolskiej. Omów na trzech wybranych przykładach.

 22. Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze

 23. Motyw dworu polskiego jako ostoi najważniejszych wartości. Odwołaj się do największych dzieł literatury polskiej.

 24. Człowiek wobec niewoli ojczyzny. Omów temat na podstawie analizy postaw wybranych bohaterów literackich.

 25. Światy nieludzkie w prozie XX w. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

 26. Literatura faktu jako ważny dokument przeżyć współczesnego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.

 27. Sonet jako gatunek literacki na przestrzeni epok. Prześledź jego ewolucję na wybranych przykładach.

 28. Od Rolanda do Judyma. Literacki portret idealistów na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 29. Śmiech wobec głupoty świata. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów satyrycznych i komediowych.

 30. Księża - pisarzami. Omów tematykę ich twórczości na wybranych przykładach.

 31. Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

 32. Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach.

 33. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów temat na podstawie analizy życia i twórczości Adama Mickiewicza.

 34. Wizja człowieka i świata w twórczości Wisławy Szymborskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 35. Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej.

 36. Odzwierciedlenie wydarzeń historycznych w literaturze. Omów i porównaj sposoby ukazywania historii w dziele epickim i dramatycznym.

 37. Omów motyw poezji tyrtejskiej w romantyzmie polskim i liryce współczesnej.

 38. Przedstaw i porównaj obraz Warszawy ukazany w różnych tekstach literackich.

 39. Przedstaw wpływ pracy na osobowość człowieka, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

 40. Trudne wybory moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych lektur.

 41. Literackie portrety więźniów łagrów i lagrów. Przedstaw ich różnorodność na podstawie literatury obozowej.

 42. Różne modele sprawowania władzy. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 43. Pamiętnik jako wyraz subiektywnego widzenia świata. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie.

 44. Przyroda zdumiewająca, groźna, tajemnicza. Omów różnorodność obrazów przyrody w tekstach literackich.

 45. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 46. Polska literatura na światowym poziomie. Omów twórczość polskich laureatów Nagrody Nobla.

 47. Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów współczesności. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 48. Literatura jako świadectwo wydarzeń II wojny światowej. Omów, jaką wiedzę dotyczącą tej kwestii wyniosłeś z lektur szkolnych.

 49. Motyw wędrówki w literaturze fantasy. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 50. Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.

 51. Zrywy narodowe i codzienna praca jako dwa oblicza patriotyzmu. Przedstaw na przykładzie literatury polskiej.

 52. Omów role, jaką w świecie przedstawionym powieści fantasy pełni bohater o silnym charakterze.

 53. Człowiek mierzący się z dziką przyrodą. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych tekstach literatury polskiej i obcej.

 54. Formy korespondencji dawniej i dziś. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów epistolografii dawnej i współczesnej.

 55. Jaki jest człowiek? Poszukaj prawdy o ludzkiej naturze we współczesnej poezji polskiej.

 56. Okiem reportera- konflikty współczesnego świata w prozie Ryszarda Kapuścińskiego. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 57. Od Rolanda do Kolumbów. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich z różnych epok.

 58. Pakt z diabłem i jego skutki. Omów na podstawie wybranych utworów nie tylko z literatury polskiej.

 59. Analizując powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, przedstaw funkcje dyskusji i kłótni.

 60. Dialog ze średniowieczem w literaturze epok późniejszych. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

 61. Krytyka wad szlachty polskiej w dziełach pisarzy renesansu, baroku i oświecenia. Omów temat na wybranych przykładach.

 62. Wyjaśnij, dlaczego literatura fantasy cieszy się popularnością wśród młodych czytelników. Odwołaj się do twórczości ulubionego pisarza.

 63. Zaprezentuj niezwykłość świata przedstawionego wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego.

 64. Omów rolę, jaką w świecie przedstawionym powieści fantasy pełni bohater o silnym charakterze.

 65. Różne obrazy zwierząt w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 66. Scharakteryzuj współczesny kryminał skandynawski w oparciu o twórczość Stiega Larssona.

 67. Motywy franciszkańskie w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach różnych epok.

 68. Wierność i kompromis w życiu bohaterów literackich. Na wybranych przykładach omów te postawy, ich moralny aspekt i konsekwencje.

 69. Omów role i relacje w rodzinie na wybranych przykładach literackich.

 70. Dwaj gospodarze. Porównaj sposoby przedstawienia postaci w epopei „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Powstanie warszawskie i powstanie w getcie warszawskim jako ekstremalne doświadczenie narodów polskiego i żydowskiego. Omów temat, odwołując się do różnych tekstów kultury.

 2. Fascynacja wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawienia wsi, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 3. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 4. Przedstaw dzieła i postać twórcy, który realizował się w co najmniej dwóch różnych dziedzinach sztuki (np. St. Wyspiański, St. I. Witkiewicz, S. Mrożek).

 5. Przedstaw motyw końca świata, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 6. Bunt jako motyw w literaturze i sztuce różnych epok.

 7. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł

 8. Człowiek w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.

 9. Na wybranych przykładach przedstaw i porównaj kreacje Boga w literaturze i sztuce.

 10. Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Omów na wybranych przykładach.

 11. Święty Franciszek jako źródło inspiracji dla literatury i sztuki różnych epok. Wykaż na wybranych przykładach.

 12. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady minionych epok.

 13. Wizerunki błazna w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby przedstawiania tego motywu w tekstach kultury różnych epok.

 14. Motyw Bożego Narodzenia w literaturze i malarstwie wybranych epok. Przedstaw sposoby kreacji, dokonaj analizy porównawczej.

 15. Porównaj Sherlocka Holmesa z detektywem wykreowanym przez dowolnie wybrany współczesny tekst kultury.

 16. Portret dziecka w różnych tekstach kultury. Omów sposoby kreowania i funkcje na wybranych przykładach

z dowolnej epoki.

 1. Motywy maryjne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 2. Porównaj sposoby ujęcia nieszczęśliwej miłości w filmie i literaturze, wykorzystując stosowne teksty kultury.

 3. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw literackie, plastyczne i filmowe wizje PRL-u.

 4. Kreacje wielkich postaci historycznych. Omów i porównaj sposoby ich portretowania, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 5. Obraz negatywnych zjawisk społecznych współczesnego świata w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 6. Malarstwo marynistyczne a poetyckie obrazy morza. Porównaj wybrane teksty kultury.

 7. Tajemniczość kobiety w różnych tekstach kultury. Na podstawie wybranych utworów dokonaj analizy wykreowanych obrazów kobiet.

 8. Twórczość Jacka Kaczmarskiego jako obraz oczekiwań i przemian społecznych w Polsce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 9. Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 10. Różne obrazy przyrody ojczystej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 11. Bohaterowie mitologii antycznej w literaturze i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 12. Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 13. Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 14. Sposoby portretowania ludzi starych w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 15. Literatura jako inspiracja dla reżyserskich dokonań Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.

 16. Kanony urody kobiecej w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów różnych epok.

 17. Przedstaw i porównaj motyw burzy w literaturze i innych dziełach sztuki.

 18. Wiosna w literaturze i sztuce różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

JĘZYK


 1. Przedstaw wpływ mitologii i Biblii na frazeologię i słownictwo języka polskiego.

 2. Prześledź i omów karierę modnych ostatnio wyrazów i związków frazeologicznych. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 3. Dokonaj analizy i oceny wpływu języka angielskiego na współczesną polszczyznę.

 4. Specyfika języka bohaterów literatury fantasy. Omów na przykładach wybranych utworów.

 5. Język środowiska uczniowskiego tworem oryginalnym, ale niepokojącym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. prasa młodzieżowa, powieści młodzieżowe itp.).

 6. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów, analizując wybrane przykłady.

 7. Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.

 8. Rodowód i funkcja imion (nazwisk) znaczących w literaturze. Zanalizuj zjawisko z pogranicza językoznawstwa

i kultury na wybranych przykładach.

 1. Omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w Twojej miejscowości.

 2. Omów funkcje języka. Podaj ich przykłady w wybranych artykułach prasowych.

 3. Błędy językowe w artykułach prasowych lub w wypowiedziach prezenterów telewizyjnych. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji błędów.

 4. Omów pochodzenie nazw własnych różnych firm (w Twoim mieście i najbliższym regionie), dokonaj analizy językowej, oceń poprawność językową.

 5. Negatywne skutki tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie. Omów, analizując zebrany materiał językowy.

 6. Język w funkcji ludycznej. Przedstaw analizę komizmu słownego i żartu językowego we współczesnych tekstach literackich i kabaretowych.

Opracowały: Zatwierdził:

Małgorzata Kondracka

Małgorzata Puczyńska©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna