Literatura młodej polski – lista lektur zagadnieniaPobieranie 45.64 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar45.64 Kb.
LITERATURA MŁODEJ POLSKI – LISTA LEKTUR
Zagadnienia

 1. Geneza i sens terminów: dekadentyzm, Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, symbolizm; belle Époque, fin de siècle; Art Nouveau / Jugendstil / secesja.

 2. Geografia literacka Młodej Polski – główne ośrodki życia literackiego i kulturalnego (Kraków, Lwów, Warszawa; rola Zakopanego i Tatr; pisarze z zaboru pruskiego /J. Kasprowicz, S. Przybyszewski/; odrodzenie kultury polskiej w Wilnie po 1905 r.).

 3. Kulturowe, społeczno-polityczne i filozoficzne źródła modernizmu. Kryzys pozytywizmu i przełom antypozytywistyczny. Teoria kultury Wilhelma Diltheya. Koncepcja pokoleń. Juliana Krzyżanowskiego teoria przemienności prądów kulturalnych.

 4. Spory o sztukę. Autonomia sztuki, integralny estetyzm; parnasizm; sztuka dla sztuki (l’art pour l’art). Théophile Gautier, Charles Baudelaire, John Ruskin, Oscar Wilde, Arthur Schopenhauer, Stanisław Przybyszewski.

 5. Przybyszewskiego teoria sztuki, jego metafizyka, „naga dusza”, dualizm mózgu i duszy; naturalizm a nowa sztuka. Modernistyczne (auto)kreacje artysty.

 6. Modernizm i religia. Wobec Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Przemiany katolicyzmu, modernizm katolicki. Nihilizm, indyferentyzm, immoralizm; synkretyzm religijny. Metafizyka i eschatologia modernizmu, katastrofizm i apokaliptyka; mistyka pozawyznaniowa, lucyferyzm i „religia jaźni” Tadeusza Micińskiego, metempsychoza, nirwana, panteizm, antropozofia i teozofia (Helena Bławatska, Rudolf Steiner). Recepcja kultury Orientu.

 7. Miłość modernistyczna; rola kobiety; „płeć i charakter” (Otto Weininger), biologizm, erotyzm, mizoginizm, witalizm; mity miłości: niszczącej (chuć) i jednoczącej (androgynicznej). Modernizm wobec chrześcijańskich wzorów miłości.

 8. Zainteresowanie średniowieczem, schyłek wieku a zmierzch świata antycznego. „Nowe piękno wieków średnich” (Edward Porębowicz); neoklasycyzm. Odrodzenie religijności o podłożu estetycznym. Franciszkanizm.

 9. Postulat oryginalności. Fantastyka o podłożu filozoficznym i psychologicznym.

 10. Indywidualizm i egotyzm modernistyczny. Max Stirner, Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche.

 11. Prymat poezji. Impresjonizm, nastrojowość, symbolizm, preekspresjonizm; związki poezji z muzyką i malarstwem; Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud – „alchemia słowa”, synestezja, „poezja czysta”; synteza sztuk, Ryszarda Wagnera „dzieło przyszłości”, dramat muzyczny; rozbijanie konwencji i gatunków literackich, synkretyzm rodzajowo-gatunkowy; liryzacja prozy i dramatu, stylistyka i wersyfikacja modernistyczna.

 12. Różnorodność młodopolskiej prozy. Powieść realistyczna i naturalistyczna, psychologiczna, symbolistyczna, fantastyczna, egzotyczna (Wacław Sieroszewski); małe formy narracyjne; proza dokumentarna i diarystyczna. Formy pograniczne.

 13. Dramat i teatr modernistyczny w Europie i w Polsce: Antoni Czechow, Björnstjerne Björnson, Henryk Ibsen, Maurice Maeterlinck, August Strindberg; Przybyszewskiego teoria dramatu; teatr i dramat Stanisława Wyspiańskiego. Dramat społeczno-obyczajowy, historyczny, moralitetowy, poetycki, symboliczny. Komedia młodopolska.

 14. Czasopisma literackie i artystyczne („Chimera”, „Krytyka”, „Lamus”, „Museion”, „Świat”, „Życie” krakowskie). Najwybitniejsi krytycy literaccy (Stanisław Brzozowski, Artur Górski, Wilhelm Feldman, Karol Irzykowski, Jan Lorentowicz, Ignacy Matuszewski, Adolf Nowaczyński, Antoni Potocki, Zenon Miriam-Przesmycki).

 15. Recepcja literatury obcej (współczesnej i dawnej); przekłady Tadeusza Boya Żeleńskiego i Edwarda Porębowicza. Sztuki plastyczne i muzyka jako źródło inspiracji w literaturze epoki; sylwetki najwybitniejszych malarzy i kompozytorów.

 16. Znajomość podstawowych danych biograficznych oraz orientacja w całokształcie twórczości autorów najwybitniejszych (Berent, Kasprowicz, Miciński, Przybyszewski, Reymont, Staff, Tetmajer, Wyspiański, Żeromski). Znajomość twórczości wszystkich pisarzy polskich znajdujących się w spisie lektur.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA
W podanych edycjach dzieł obowiązuje znajomość twórczości młodopolskiej poszczególnych autorów, a także wstępów / opracowań. Edycje dzieł bez wskazanych wstępów mogą być zastąpione innymi, łatwiej dostępnymi. BN – Biblioteka Narodowa. Uwaga: każdy egzaminator może zmodyfikować listę lektur i opracowań obowiązkowych i zalecanych.

Berent Wacław – Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, BN I 213; Próchno, oprac. J. Paszek, wyd. 2 zmien., Wrocław 1998, BN I 234.

Brzozowski Stanisław – Legenda Młodej Polski (rozdziały: Kryzys romantyzmu; Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm; Sam na sam z klęską), [w:] Eseje i studia o literaturze, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1990, BN 258, t. 1.

Legenda Młodej Polski, Kraków 1983, 2001 (tu: Kryzys romantyzmu; Naturalizm, dekadentyzm, symbolizm; Sam na sam z klęską).

Dąbrowski Ignacy – Śmierć, wstęp i oprac. T. Lewandowski, Kraków 2001.

Irzykowski Karol – Pałuba. Sny Marii Dunin, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981, BN I 240; Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. W. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222.

Kasprowicz Jan – Hymny. Księga ubogich, wstęp Konrad Górski, 1956, 1972; Utwory literackie, t. 4, 1984); Wybór poezji, oprac. J. J. Lipski, wyd. 3 rozszerz., Wrocław 1990, BN I 120 (tu: Ballada o słoneczniku, Krzak dzikiej róży, Hymny, O bohaterskim koniu i walącym się domu – całość).

Kisielewski Jan August – Karykatury, [w:] Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocław 1969, BN I 196.

Lange Antoni – Wiersze wybrane, Kraków 2003 (lub: Rozmyślania i inne wiersze, Warszawa 1979, tu: Rozmyślania z 1906 r.; 10 utworów).

Leśmian Bolesław – Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, wyd. 3, Wrocław 1991 (BN I 217) (tu: Sad rozstajny); Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959 (tu: Rytm jako światopogląd).

Miciński Tadeusz – Wybór poezji, wstęp i oprac. W. Gutowski, Kraków 1999; Kniaź Patiomkin lub W mrokach złotego pałacu czyli Bazilissa Teofanu lub Termopile polskie (w: Utwory dramatyczne, oprac. T. Wróblewska, t. 1, 1996; t. 2, 1978; t. 3, 1980); Xiądz Faust. Powieść, Kraków 1913 lub Nietota. Księga tajemna Tatr, Kraków 2002.


Orkan Władysław – Komornicy i opowiadania wybrane, Warszawa 1975 (tu: Komornicy).

Perzyński Włodzimierz – Wybór komedii BN I, 237 (1 dramat do wyboru: Szczęście Frania, Aszantka, Lekkomyślna siostra).

Przybyszewski Stanisław – Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190 (lub w serii Skarby Biblioteki Narodowej, 2006) (wstęp, rapsody, eseistyka: Requiem aeternam lub De profundis, Z psychologii jednostki twórczej – I. Chopin i Nietzsche, Na drogach duszy. Gustaw Vigeland) lub: Synagoga szatana i inne eseje, oprac. G. Matuszek, Kraków 1995; Moi współcześni, Warszawa 1959 (cz. 1: Wśród obcych); Śnieg, wstęp i przypisy R. Taborski, Warszawa 1987 lub wyd.: Kraków 2002.

Reymont Władysław Stanisław – Chłopi, oprac. F. Ziejka, Wrocław 1991, BN I 279; Komediantka, Warszawa 1961.

Rittner Tadeusz – W małym domku, oprac. Z. Raszewski, Wrocław 1954, BN I 116.

Rostworowski Karol Hubert – Judasz z Kariothu, [w:] Wybór dramatów, wstęp J. Popiel, 1992, BN I 281).

Sieroszewski Wacław – Na kresach lasów, Warszawa 1963.

Staff Leopold – Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, wyd. 3, Wrocław 1985, BN I 181.

Strug Andrzej – Ludzie podziemni, Warszawa 1957.

Tetmajer Kazimierz Przerwa – Na skalnym Podhalu, oprac. J. Kolbuszewski, Wrocław 1998, BN I 290 (tu: Przedmowa, Stara książka i stara pieśń, Zbójecka chałupa, Orlice, Jak umarł Jakób Zych, Dziki Juhas, O Panu Jezusie i zbójnikach, Jak baba Djabła wyonacyła, Rosicka, „On”, Śpiący rycerze, Dziś tu cicho); Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, wyd. 2 zmien., Wrocław 1968, BN I 123.

Wyspiański Stanisław – Achilleis; Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, BN I 248 (tu: Achilleis); Noc listopadowa (BN I 193 – oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967; lub oprac. M. Prussak, Kraków 1998); Poezje, oprac. A. Łempicka, Kraków 1994; Wesele, oprac. J. Nowakowski, wyd. 2, Wrocław 1977, BN I 218; Wyzwolenie, oprac. A. Łempicka, Wrocław 1970, BN I 200.

Zapolska Gabriela – Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, wyd. 3, Wrocław 1978, BN I 187.

Żeleński Tadeusz Boy – Słówka, wstęp T. Weiss, Wrocław 1988, BN I 255; Znasz-li ten kraj?, Wrocław 1998 (5 szkiców do wyboru).

Żeromski Stefan – Dzienniki. Wybór, oprac. J. Kądziela, 1980, BN I 283; Ludzie bezdomni, oprac. I. Maciejewska, 1987, BN I 254; Popioły, wstęp I. Maciejewska, Wrocław 1996, BN I 289; Syzyfowe prace, oprac. A. Hutnikiewicz, 1991, BN I 216; Wierna rzeka, oprac. Z. J. Adamczyk, 1978, BN I 232; Wybór opowiadań, wyd. 2 zmien., oprac. A. Hutnikiewicz, 2003, BN I 203.


Żuławski Jerzy – Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca, przedmowa S. Lema, Kraków 1987.Antologia liryki Młodej Polski, oprac. J. Sikora. Wrocław 1990.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16, 18 (cz. 2) (orientacja w zawartości).

Poetki przełomu XIX i XX wieku, red. J. Zacharska, Białystok 2000 (tu: Maria Komornicka, Bronisława Ostrowska, Maryla Wolska, Kazimiera Zawistowska).


Polska krytyka literacka 1800-1918. Materiały, Warszawa 1959, t. 4 (Stanisław Brzozowski, Kultura i życie; Wilhelm Feldman, Synteza Młodej Polski; Ignacy Matuszewski, Istota i rola „nastroju”; Ostap Ortwin, O teatrze tragicznym; Edward Porębowicz, Poezja polska nowego stulecia; Stanisław Szczepanowski, Dezynfekcja prądów europejskich).

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 2000, BN I 212 (tu: Edward Abramowski, Co to jest sztuka?, S. Brzozowski, My młodzi, Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej; K. Irzykowski, Dwie rewolucje; Maria Komornicka, Przejściowi; I. Matuszewski, Sztuka i społeczeństwo; S. Przybyszewski, Confiteor, [O symbolu w dramacie], O nową sztukę; Z. Przesmycki, Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej; Leopold Staff, [Franciszkanizm], Rekonwalescencja końca wieku; Marian Zdziechowski, Płazy a ptaki).


OPRACOWANIA OBOWIĄZKOWE

Syntezy

Hutnikiewicz Artur – Młoda Polska, Warszawa 1994, 2007.

Kulczycka-Saloni Janina, Maciejewska Irena, Makowiecki Andrzej Z., Taborski Roman – Młoda Polska, Warszawa 1991 (rozdział: „Geografia życia literackiego”).

Podraza-Kwiatkowska Maria – Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, 2000.

Tomkowski Jan – Młoda Polska, Warszawa 2001.

Wyka Kazimierz – Modernizm polski, Kraków 1977 (cz. I: „Struktura i rozwój”).

Chwalba Andrzej – Historia Polski 1795-1918, Kraków 2005.

Tatarkiewicz Władysław – Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 2005 (Max Stirner, Thomas Carlyle, Wilhelm Dilthey, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson).


................................................................................................................................................................
Literatura zalecana

Literatura polska (do wyboru 5 dzieł)

Berent Wacław – Żywe kamienie, oprac. M. Popiel, Wrocław-Kraków 1992, BN I, 280.

Brzozowski Stanisław – Eseje i studia o literaturze, t. 1-2, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1990, BN I 258 (w t. 1: Sztuka i społeczeństwo); Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocław 1979, BN I 228.

Brzozowski Stanisław Korab – Poezje zebrane, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1978.

Brzozowski Wincenty Korab – Utwory zebrane, oprac. M. Stala, Kraków 1980.

Dąbrowski Ignacy – Nowele wybrane, Kraków 1969 (Matka, Sama lub Idylla).

Jaworski Roman – Historie maniaków, wstęp M. Głowiński, Kraków 1978.

Kasprowicz Jan – Uczta Herodiady, [w:] Pisma zebrane, t. 4: Utwory literackie, 4, Kraków 1984.

Kisielewski Jan August – W sieci, [w:] Dramaty, oprac. R. Taborski, Wrocław 1969, BN I 196.

Komornicka Maria – Utwory poetyckie wierszem i prozą, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996 (tu: Biesy).


Lemański Jan – Proza ironiczna, Warszawa 1904 (tu: Lycoperdon giganteum, Sokrates i Obrazoplujca, Pustelnik i niedźwiedź, Wilk uspołeczniony, Czarna topiel).

Liciński Ludwik Stanisław – Halucynacje. Z pamiętnika włóczęgi, oprac. T. Lewandowski, Kraków 1978.

Miciński Tadeusz – Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985.

Nowaczyński Adolf – Małpie zwierciadło, oprac. J. Leśniak, przedm. T. Weiss, Warszawa 1974, t. 1-2.


Orkan Władysław – W roztokach, oprac. S. Pigoń, Wrocław 1965, BN I 188.

Perzyński Włodzimierz – Lekkomyślna siostra, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1980, BN I 237.


Przesmycki Zenon Miriam – Wybór poezji, oprac. T. Walas, Kraków 1982.

Przybyszewski Stanisław – Dzieci szatana, oprac. G. Matuszek, Kraków 1993; Poematy prozą, oprac. G. Matuszek, Kraków 2003.


Reymont Władysław Stanisław – Nowele, t. 1-2, Kraków 1956 lub Dziwna opowieść i inne nowele, Warszawa 2000; Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, Wrocław 1996, BN I 286.

Rittner Tadeusz – Most. Powieść, Warszawa 1958.

Rolicz-Lieder Wacław – Poezje wybrane, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2003 (10 utworów).

Rostworowski Karol Hubert – Kajus Cezar Kaligula, [w:] Wybór dramatów, oprac. J. Popiel, Wrocław 1992, BN I 281.


Rydel Lucjan – Betlejem polskie. Jasełka; wstęp J. Szczypka, Warszawa 1983; Dies irae. Misterium fantastyczne, Kraków 1893 (lub w: Utwory dramatyczne, Lwów 1902); Poezje wybrane, oprac. L. Tatarowski, Kraków 2004; Zaczarowane koło. Baśń dramatyczna, Warszawa 1900, Kraków 1935.


Strug Andrzej – Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1989.

Witkiewicz Stanisław – Na przełęczy, t. 1-2, oprac. R. Hennel, Kraków 1978; Sztuka i krytyka u nas, [w:] Pisma zebrane, red. J. Z. Jakubowski i M. Olszaniecka, t. 1, Kraków 1971.

Wolska Maryla – Poezje wybrane, oprac. K. Zabawa, Kraków 2002.

Wyspiański Stanisław – Warszawianka. Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967, BN I 193.

Zapolska Gabriela – Ich czworo, [w:] Żabusia. Ich czworo, oprac. T. Weiss, Wrocław 1974, BN I 219; Kaśka Kariatyda, Kraków 1965.

Zawistowska Kazimiera – Utwory zebrane, oprac. L. Kozikowska-Kowalik, Kraków 1982.

Żeleński Tadeusz Boy – Ludzie żywi, Warszawa 1975 (tu: S. Przybyszewski, S. Wyspiański).

Żeromski Stefan – Aryman mści się, Warszawa 1975; Dzieje grzechu, Wrocław 2000 (posłowie A. Hutnikiewicz); Róża, oprac. E. Jaworska, Warszawa 1999.; Uroda życia, oprac. K. Zapałowa, Warszawa 1993.

Żuławski Jerzy – Eros i Psyche. Powieść sceniczna w siedmiu rozdziałach, Kraków 1921; Wiersze wybrane, Warszawa 1965; Znaczenie symbolizmu w sztuce, [w:] Prolegomena. Uwagi i szkice, Lwów 1902.

Literatura powszechna (do wyboru 5 dzieł)

Baudelaire Charles – Kwiaty zła, Kraków 1991.

Björnson Björnstjerne – Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza, tłum. F. Mirandola, Poznań 2002.


Błok Aleksander – Poezje, wybór i posłowie S. Pollak, Kraków 1981.

Conrad Joseph – Jądro ciemności, [w:] Wybór opowiadań, oprac. Z. Najder, Wrocław 1972, BN II 171; Lord Jim, przeł. A. Zagórska, oprac. Z. Najder, Wrocław 1978, BN II 188; Tajfun (liczne wyd.).

Czechow Antoni – Trzy siostry lub Wiśniowy sad, [w:] Wybór dramatów, oprac. R. Śliwowski, Wrocław 1979, BN II 198.

D’Annunzio Gabriele – Triumf śmierci, przeł., wstęp S. Kasprzysiak, Warszawa 1976.


Dostojewski Fiodor – Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, t. 1-2, Wrocław 1995, BN II 237.

Hamsun Knut – Głód, przeł. F. Mirandola, Wrocław 1994.


Hardy Thomas – Tessa d’Urberville. Historia kobiety czystej, Wrocław 2006, BN II 253.


Hauptmann Gerhart – Tkacze, [w:] Dramaty, t. 1-2, Wrocław 1998.

Huysmans Joris Karl – Na wspak, przeł. J. Rogoziński, Warszawa 1976.

Ibsen Henryk – Nora lub Dzika kaczka, [w:] Wybór dramatów, t. 1-2, Wrocław 1984, BN II 210.

Maeterlinck Maurycy – Ślepcy, Pelleas i Melisanda, tłum. Z. Przesmycki, Wrocław 1997 (tu: Ślepcy).


Mallarmé Stéphane – Wybór poezji, red. A. Ważyk, Warszawa 1980.


Mann Tomasz – Buddenbrookowie, przeł. E. Librowiczowa, Wrocław 1996.

Nietzsche Fryderyk – Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Toruń 1922; Warszawa 2002.

Poe Edgar Allan – Opowieści niesamowite, Kraków-Wrocław 1984.

Rimbaud Arthur – Wiersze; Sezon w piekle; Iluminacje; Listy, Kraków 1993.


Ruskin John – Sztuka, społeczeństwo, wychowanie. Wybór pism, Wrocław 1977.

Schopenhauer Artur – Metafizyka życia i śmierci, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1995.


Stevenson Robert Louis – Dr Jekyll i pan Hyde, przeł. T. J. Dehnel, Warszawa 1992.

Strindberg August – Dramaty, Poznań 1976; Kraków 2006 (tu: Sonata widm, Do Damaszku lub Ojciec).Symboliści francuscy (od Baudelaire’a do Valéry’ego), wstęp M. Jastrun, Wrocław 1965, BN II 146 (tu: Ch. Baudelaire, T. Gautier, S. Mallarmé, A. Rimbaud, P. Verlaine; źródło alternatywne dla wydań osobnych wymienionych autorów).

Verlaine Paul – Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, Wrocław 1980.


Wilde Oscar – Portret Doriana Graya, przeł. M. Feldmanowa (liczne wydania).
Opracowania zalecane (do wyboru 5 prac)


Czabanowska-Wróbel Anna – Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

De la Bédoyere Camilla – Secesja, Warszawa 2007.


Floryńska Halina – Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu, Wrocław 1976.

Gazda Grzegorz – Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

Głowiński Michał – Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997; Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1997.

Gutowski Wojciech – Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997; Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.

Hutnikiewicz Artur – Żeromski, Warszawa 1987, 2000.

Juszczak Wiesław – Malarstwo polskiego modernizmu, Gdańsk 2004.

Kaczmarek Wojciech – Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski, Lublin 2007.

Krzyżanowski Julian – Neoromantyzm polski 1890-1918, wyd. 3, Wrocław 1980.

Lektury polonistyczne. Pozytywizm, Młoda Polska, t. 2: Od realizmu do preekspresjonizmu, pod red. G. Matuszek, Kraków 2001.

Matuszek Gabriela – Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001.


Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977.

Nycz Ryszard – Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002.


Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. K Wyka i in., ser. V: Literatura okresu Młodej Polski (t. 1-4, Warszawa, Kraków 1967~1977). T. 1: Charakterystyka okresu, S. Korab-Brzozowski, M. Wolska, B. Ostrowska, K. Zawistowska; t. 2: S. Przybyszewski, T. Miciński, T. Rittner, A. Nowaczyński; t. 3: W. Orkan, A. Strug; t. 4: Z. Przesmycki, A. Górski, I. Matuszewski.

Padoł Roman – Filozofia religii polskiego modernizmu, Kraków 1982.

Podraza-Kwiatkowska Maria – Symbolizm, symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.

Podraza-Kwiatkowska Maria – Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.


Popiel Magdalena – Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999.

Sławińska Irena – Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1948.


Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 (hasła: dekadentyzm, katastrofizm, Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, panteizm, symbolizm).

Stala Marian – Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.Stulecie Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995.

Szondi Peter – Teoria nowoczesnego dramatu 1880-1950, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976.

Tatarowski Lesław – Ludowość w literaturze Młodej Polski, Wrocław 1991.

W kręgu Młodej Polski, pod red. M. Stali i F. Ziejki, Kraków 2001.

Walas Teresa – Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1880-1905), Kraków-Wrocław 1986.Zabawa Krystyna – „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów”. Młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą, Kraków 1999.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna