Literatura najnowszaPobieranie 67.7 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar67.7 Kb.
LITERATURA NAJNOWSZA

dr Tomasz Cieślak, dr Magdalena Lachman
dr Tomasz Cieślak 1

dr Magdalena Lachman 4

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

Typ studiów


I stopnia

Semestr studiów


II

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Literatura najnowsza

Rodzaj zajęć


Konwersatorium – 15 godz.

Specjalizacja

Prowadzący


dr Tomasz Cieślak

Punkty ECTS


1

Forma zaliczenia


pisemne kolokwium na koniec każdego semestru

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:analiza procesów zachodzących we współczesnej kulturze polskiej; analiza różnych konwencji, szkół i poetyk oraz dzieł literackich powstałych po 1989 roku

Treści programowedyskusja wokół przełomu literackiego w Polsce lat 80.;

zmiana miejsca i funkcji literatury w kulturze polskiej;

koniec paradygmatu romantycznego; nowe media w komunikacji literackiej i ich wpływ na kształt literatury, liberatura, slam;

krytyka literacka wobec nowej literatury;

czasopisma literackie; środowiska i nagrody literackie oraz ich funkcja;

poezja roczników 60. („bruLion”: barbarzyńcy i klasycyści), roczniki 70. (tendencje postmodernistyczne, nurt wyzwolonej wyobraźni, lingwizm), nowe debiuty poetyckie;

główne tendencje polskiej prozy (m.in.: literatura małych ojczyzn, inicjacyjność, fabulatorzy, nieepicki model prozy, kresowość, realizm magiczny, proza społecznie zaangażowana, camp, queer)


Wykaz literatury


Opracowania


Browarny Wojciech, Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych, Wrocław 2002

Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Katowice 2003

Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997

Czapliński Przemysław, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004

Czapliński Przemysław, Leciński Maciej, Szybowicz Eliza, Warkocki Błażej, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003

Czapliński Przemysław, Powrót Centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007

Czapliński Przemysław, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002

Czapliński Przemysław, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003

Czapliński Przemysław, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001

Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2000

Dunin Kinga, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa 2004

Dunin-Wąsowicz Paweł, Oko smoka. Literatura tzw. Pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywistości III RP, Warszawa 2000

Gada!zabić? pantologia neolingwizmu, red. Maria Cyranowicz i Paweł Kozioł, Warszawa 2005

Glensk Urszula, Proza wyzwolonej generacji 1989-1999, Kraków 2002

Gutorow Jacek, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003

Gutorow Jacek, Urwany ślad. O wierszach Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław 2007

Jarzębski Jerzy, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997

Klejnocki Jarosław, Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Warszawa 2006

Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. Pokolenia „bruLionu” (1986-1996), Warszawa 1996

Lachman Magdalena, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Kraków 2004

Legeżyńska Anna, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Poznań 2002

Literatura polska 1990-2000, t. 1-2, red. Tomasz Cieślak i Krystyna Pietrych, Kraków 2002

Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Kraków 2003

Maliszewski Karol, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999

Maliszewski Karol, Nowa poezja polska 1989-1999, Wrocław 2005

Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2009

Nowacki Dariusz, Zawód: czytelnik. Notatki o polskiej prozie lat 90, Kraków 1999

Orska Joanna, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006

Orski Mieczysław, A mury runęły, Wrocław 1995

Orski Mieczysław, Autokreacje i mitologie, Wrocław 1997

Orski Mieczysław, Rozbite zwierciadło. Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej prozy, Wrocław 2006Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, wyd. trzecie i ostatnie, oprac. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga, warszawa 1998

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. Aleksander Główczewski i Maciej Wróblewski, Toruń 2007

Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, rozmowy z redaktorami Piotr Marecki, Kraków 2005

Śliwiński Piotr, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002

„Teksty Drugie” 1996, nr 5 – zbiór artykułów

Tekstylia bis. Słownik Młodej polskiej literatury, red. Piotr Marecki, Kraków 2006

Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”, red. Piotr Marecki, Igor Stokfiszewski, Michał Witkowski, Kraków 2002

Uniłowski Krzysztof, Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Kraków 2002

Wieczorek Marcin, bruLion. Instrukcja obsługi, Kraków 2005
Antologie poetyckie:

Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999, red. M. Czyżowski i R. Honet, Kraków 2000;

Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac.

P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga, Warszawa 1996 (wyd. drugie 1997);Po Wojaczku 2: „bruLion” i niezależni, red. J. Klejnocki, t. 1–2, Warszawa 1991–1992;

Gada! Zabić! Pa]n[tologia neolingwizmu, red. M. Cyranowicz i P. Kozioł, Warszawa 2005
Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


II

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotuLITERATURA NAJNOWSZA


Rodzaj zajęć


konwersatorium 15h

Specjalizacja


_

Prowadzący


dr Magdalena Lachman

Punkty ECTS


1

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz pozytywnego wyniku kolokwium (w każdym semestrze);

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:


Zapoznanie ze specyfiką polskiej kultury literackiej i mechanizmów życia artystycznego po 1989 roku; analiza i interpretacja wybranych utworów literackich powstałych po 1989 roku ze szczególnym naciskiem na dorobek debiutantów tego okresu

Treści programowe


1. Literatura na rynku idei – wokół instytucjonalnych uwarunkowań współczesnego życia literackiego

 • kategoria przełomu w literaturze po 1989 roku – sposób rozumienia i kontrowersje

 • modele i sposoby uprawiania literatury po 1989 roku (na tle wcześniej obowiązujących)

 • w kręgu zadań i możliwości pisarskich – sytuacja debiutanta minionej i obecnej dekady

 • twórczość literacka po 1989 roku – wybrane konteksty i kręgi odniesień

 • wokół mechanizmów współczesnego życia literackiego (czynniki wpływające na recepcję, rola krytyki literackiej, konkursy i nagrody literackie, rynek wydawniczy, najważniejsze pisma literackie, medialne uwikłania i meandry pisarstwa…):

 • Charakterystyka wybranych pism literackich – np. „bruLion”, „FA-art”, „Ha!art”, „Lampa”, „Czas Kultury”, „Kresy”, „Krytyka Polityczna”, „Portret”...; art-zin (charakterystyka pojęcia, reprezentatywne przykłady)

 • Charakterystyka wybranych nagród literackich: Nike, Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Nagroda Gdynia, Nagroda Silesius, Nagroda Angelus...

 • Charakterystyka wydawnictw literackich i serii wydawniczych promujących najnowszą polską literaturę: Wydawnictwo Czarne, Lampa i Iskra Boża, Korporacja Ha!art, W.A.B., Staromiejski Dom Kultury (serie: Biblioteka Nocy Poetów oraz Wakat Kwadrat)

 • Charakterystyka festiwali literackich i ważnych cyklicznych imprez promujących najnowsza literaturę – np. (Port Wrocław; akcje pod auspicjami pisma „Ha!art”; festiwale literackie Instytutu Książki: Pora Poezji oraz Pora Prozy; Festiwal Puls Literatury w Łodzi...)

 • Charakterystyka wybranych książek poświęconych najnowszej literaturze – (np. Parnas bis, Tekstylia, Tekstylia bis, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. „pokolenia »bruLionu«...)

 • jak zmienia się obraz literatury polskiej XX wieku, jeśli uwzględnia się w nim najnowsze zjawiska literackie?

2. Znaczenie „bruLionu” w literaturze lat 90. XX wieku

 • ogólne informacje dotyczące pisma (okoliczności powstania, redaktorzy, autorzy, publikowane teksty, zakres poruszanej problematyki, istotne wyznaczniki odrębności na polskim rynku czasopism kulturalnych na początku lat 90.)

 • działalność popularyzatorska i wydawnicza pisma

 • „brudnopis całej naszej kultury”? – wokół strategii „bruLionu”

 • dziedzictwo i znaczenie „bruLionu” w polskiej kulturze literackiej ostatniego dwudziestolecia

3. O pokoleniu „bruLionu” – na przykładzie twórczości poetyckiej

 • kategoria pokolenia w badaniach literackich – historia pojęcia, sposoby użyć, przydatność

 • pokolenie „bruLionu” – specyfika i wyróżniki oraz sylwetki twórcze wybranych reprezentantów (np. Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło, Miłosz Biedrzycki, Darek Foks, Marcin Baran, Marcin Sendecki, Robert Tekieli, Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz...)

 • poeci kręgu „bruLionu” – wypowiedź zbiorowa a indywidualne cechy stylu

 • najważniejsze tendencje w poezji autorów związanych lub kojarzonych z „bruLionem”

 • poetyka bez etyki?

4. Strategia skandalu – Kabaret Metafizyczny i Polka Manueli Gretkowskiej

 • Manuela Gretkowska – charakterystyka dorobku i próba oceny formuły twórczej

 • prowokacja w tekście literackim – obszary, rejestry, granice

 • literackie warianty naruszania kulturowego i obyczajowego tabu

 • „jak być dandysem w dobie kultury masowej”, czyli estetyka campu

5. Jak się zostaje pisarzem – wokół twórczości Andrzeja Stasiuka

 • Epifanie spod celi”. Narracje więzienne w Murach Hebronu

 • Kronika pewnej formacji duchowej”, czyli Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)

 • biografia i sylwetka twórcza Andrzeja Stasiuka

 • role autora w tekście i tożsamość pisarza

 • Mury Hebronu – perypetie wydawnicze i opinie pierwszych czytelników

 • (de)mitologizacja PRL-u?

 • autobiografizm w literaturze

6. Porozumienie ponad podziałami? Literatura najnowsza wobec innych sztuk i na tle życia artystycznego ostatniego dwudziestolecia (na przykładzie adaptacji filmowej Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną)

 • młoda polska kultura jako obszar wspólnych doświadczeń artystycznych

 • różne warianty międzyartystycznej wymiany i współpracy w sztuce po 1989 roku

 • Wojna polsko-ruska... Doroty Masłowskiej – okoliczności powstania i recepcja powieści; konfrontacja z filmem Ksawerego Żuławskiego

 • ekranizacja jako interpretacja

7. Satyra na medialną rzeczywistość – Paw królowej Doroty Masłowskiej i Tequila Krzysztofa Vargi

 • popkultura jako kontekst i wzorzec dla literatury

 • literatura pod naporem mediów – zagrożenie czy perspektywa rozwojowa?

8. Realizm (anty)kapitalistyczny w literaturze najnowszej – twórczość Sławomira Shuty oraz Dola idola Roberta Ostaszewskiego

 • współczesna twórczość zaangażowana(?) – wymiary protestu przeciwko konsumpcji

 • sylwetki twórcze przedstawicieli „małego realizmu (anty)kapitalistycznego”

 • biografie pisarskie a wiarygodność przesłania literackiego

 • artystyczne oblicza antykonsumpcjonizmu w sztuce po 1989 roku

 • literatura w służbie socjologii czy socjologia w służbie literatury?

9. Konstrukcje i rekonstrukcje – Weiser Dawidek Pawła Huelle

 • Weiser Dawidek – „książką dziesięciolecia”?

 • Weiser Dawidek możliwe strategie lektury

 • debiutancka powieść Pawła Huelle w oczach krytyków i pisarzy

10. Zagłada jako temat i jako forma – w kręgu możliwości przedstawienia (Tworki M. Bieńczyka i Nasza klasa T. Słobodzianka)

 • literatura wobec doświadczeń granicznych

 • (nie)wyrażalność Shoah - w kręgu możliwości przedstawienia i poszukiwań formalnych

 • Zagłada i trauma jako tematy literackie

 • (post)pamięć Holokaustu we współczesnej literaturze

11. Kobiety i duch inności – nurt feministyczny w literaturze po 1989 roku (na przykładzie powieści Absolutna amnezja Izabeli Filipak oraz prozy Ingi Iwasiów)

 • feminizm – geneza, rys historyczny i definicje zjawiska

 • płeć (gender) jako kategoria kulturowa

 • feminizm na gruncie polskim – znaczenie i perspektywy rozwoju

 • feminizm a uwarunkowania języka

 • her-story w literaturze

 • literackie ujęcia kobiecej tożsamości

 • współczesna literatura feministyczna – „duch inności” czy stare problemy w nowych dekoracjach (?)

 • krytyka feministyczna – nowa perspektywa interpretacji?

12. Literackie wcielenia Innego – Lubiewo Michała Witkowskiego

 • figura Innego w literaturze i dyskursach publicznych

 • nurt homoseksualny w literaturze

 • literatura gejowska a kategoria queer

 • Michał Witkowski – ocena dorobku twórczego

13. Poszukiwania współczesnych dramaturgów – Pokolenie porno Pawła Jurka, Made in Poland Przemysława Wojcieszka

 • wokół specyfiki młodej dramaturgii – przedstawiciele, tematyka, recepcja

 • „pokolenie porno” – znak firmowy czy reklamowa etykietka?

 • sposoby odwzorowywania rodzimych realiów w dramatach współczesnych

 • młoda literatura na scenie
Wykaz literatury

WYBRANA BIBLIOGRAFIA:

1.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Przełom: warunki, oznaki, omamy, [w:] Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 208-238.

D. Nowacki, K. Uniłowski, Do Czytelnika¸ [w:] Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 7-42.

D. Nowacki, Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych, [w:] Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., Znak, Kraków 1999, s. 14-37.


2.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Krótka historia „bruLionu”, [w:] Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 222-223.

P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga, „bruLion”, [w:] Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, wyd. III, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1998, s. 20-24.

P. Czapliński, Niezależność. (O dziedzictwie „bruLionu"), [w:] Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Znak, Kraków, 2002, s. 43-59.

M. Wieczorek, „bruLion” – fenomen skutecznej działalności w kulturze, „Przegląd Humanistyczny” 1996 nr 3, s. 131-152.

M. Wieczorek, „bruLion”. Instrukcja obsługi, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.3.

J. Klejnocki, J. Sosnowski, Z wnętrza akwarium; Od solidarności do mnogości, [w:] Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia„bruLionu” (1986-1996), Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996, s. 5-39.

P. Śliwiński, Poetyka bez etyki?, [w:] Z perspektywy końca wieku, pod. red. J. Abramowskiej, A. Brodzkiej, Rebis, Poznań 1997, s. 255-271 (lub w: Przygody z wolnością. Notatki o poezji współczesnej, Znak, Kraków 2002, s. 135-141.

4.

P. Czapliński, Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej, „Kresy” 1997 nr 2, s. 72-84.

E. Rybicka, Tracić siebie z oczu: „Kabaret metafizyczny” Manueli Gretkowskiej, [w:] Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2000, s. 165-186.

5.

M. Leciński, Nostalgicy z wyboru. O przedstawieniu PRL-u w „Seansie” Witolda Horwatha i w „Jak zostałem pisarzem” Andrzeja Stasiuka, [w:] Literatura polska 1990-2000, t. 2, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 111-124.

M. Lisecka, Metafora w „Murach Hebronu”, „Pamiętnik Literacki” 2007 z. 4, s. 143-153.

6. i 7.

Z. Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości (Dorota Masłowska „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”), [w:] Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Universitas, Kraków 2003, s. 331-348.

J. Klejnocki, Oda do dresu. Wokół debiutu Doroty Masłowskiej, [w:] Literatura w czasach zarazy. Szkice i polemiki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006, s. 79-92 (lub: „Tygodnik Powszechny” 2002 nr 42, s. 13).

Krytycy o „Wojnie”- ankieta o Masłowskiej [K. Maliszewski, M. Witkowski, R. Ostaszewski, M. Mizuro, W. Rusinek, M. Cyranowicz, R. Wiśniewski], „Ha!art” 2003 nr 1, s. 86-92.

Hasła: Masłowska Dorota oraz Młoda polska kultura, [w:] P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych, Krakowska Alternatywa & Rabid, Kraków 2002, s. 424-427, 431-439.8.

A. Fiut, W obliczu inwazji świata fast-foodów, [w:] Spotkania z Innym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

P. Marecki, Literatura wobec konsumpcji, [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek, Studium Literacko-Artystyczne UJ & Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 169-181.

9.

J. Błoński, Duch powieści i wąs Stalina, „Tygodnik Powszechny” 1987 nr 44.

D. Nowacki, To nie wizja, to Weiser!, „FA-art” 1994 nr 1, s. 69-73.

T. Mizerkiewicz, Weiser Dawidek i współczesne doświadczenie mityczne, „Polonistyka” 1999 nr 1, s. 18-23.

M. Zaleski, Czarna dziura, [w:] Formy pamięci, IBL, Warszawa 1996, s. 99-137.

10.

K. Bojarska, Historia Zagłady i literatura (nie)piękna: „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej, „Pamiętnik Literacki” 2008 z. 2, s. 89-106.

M. Cuber, Od stosowności do dosadności. Wokół przemian polskojęzycznej prozy o Zagładzie w latach 1989-2009, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 188-208.

M. Leciński, „Likwidacja przewagi”. Empatia i praca żałoby w „Tworkach” Marka Bieńczyka, „Teksty Drugie” 2001 nr 1, s. 156-166.

J. Olejniczak, Śmierć masowa mówiła w jidisz..., [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 172-187.

11.

A. Górnicka-Boratyńska, Odwrotna strona rzeczy, czyli dlaczego Izabela Filipiak jest pisarką feministyczną, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, pod red. J. Brach-Czainy, Trans Humana, Białystok 1997, s. 330-352.

I. Filipiak, Własny pokój, własna twórczość, [w:] V. Woolf, Własny pokój, przeł. A. Graff, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1997.

I. Iwasiów, Gender i literatura po 1989 roku, [w:] Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, W.A.B., Warszawa 2004, s. 70-77.

M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] Kobiety i duch inności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996, s. 319-344.

O pisarstwie kobiet rozmawiają Bożena Keff i Izabela Filipak, „Literatura na Świecie” 1996 nr 4, s. 202-219.

B. Warkocki, Poza zasadą tożsamości, czyli konstruowanie odmieńca w prozie Izabeli Filipiak, [w:] Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 135-179.12.

A. Burzyńska, Gender i queer, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006, s. 439-473.

A. Drotkiewicz, A. Dziewit, Pisarka z klasą: Michalina Witkowska, [w:] Głośniej! Rozmowy z pisarkami, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2006, s. 193-211.

Pisarz to facet mocny w gębie, z M. Witkowskim rozmawia Michał Zygmunt, „Lampa” 2005 nr 2, s. 62-67.

Pisz, pisz, nasza Królowo, z Michałem Witkowskim, autorem powieści Lubiewo, rozmawia Katarzyna Bielas, „Duży Format” [dod. do „Gazety Wyborczej” z 2005.03.14] 2005 nr 11, s. 6-9.

J. Szydłowska, Między nostalgią a kiczem czyli o przewrotnej rewaloryzacji czasów PRL („Lubiewo” Michała Witkowskiego), [w:] Róbcie teatr.... Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, A. Staniszewskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007, s. 331-342.

K. Tomasik, Homobiografie. Pisarski i pisarze polscy XIX i XX wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej/Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego [seria publicystyczna], Warszawa 2008.

B. Warkocki, Skradziony list, czyli homoseksualność wobec kanonu, [w:] Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 181-196.13.

D. Nowacki, „Osobni” (z perspektywy czytelnika), „Dekada Literacka” 2006 nr 1/2, s. 47-57.

R. Pawłowski, Wstęp; Paweł Jurek. Wieloboista, [w:] Pokolenie porno oraz inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 5-20, 71-74.

R. Pawłowski, Dramaturgia niemoralnego niepokoju; Przemysław Wojcieszek. Made in Legnica, [w:] Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski. Tom drugi bestsellerowej antologii „Pokolenie porno” w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. Sułek, Korporacja Ha!art & Horyzont, Kraków 2006, s. 5-11; 399-402.Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, pod red. T. Platy, Świat Literacki, Izabelin 2006.

Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, pod red. R. Pawłowskiego i in., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna