Literatura staropolska Podręczniki podstawowePobieranie 66.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar66.69 Kb.
Literatura staropolska
Podręczniki podstawowe

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995 (i wyd. nast.)

J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1973 (i wyd. nast.)

Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1973 (i wyd. nast.)


Podręczniki uzupełniające

A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2005.

T. Witczak, Literatura średniowiecza, Warszawa 1990 (i wyd. nast.)

P. Wilczek, Literatura polskiego renesansu, Katowice 2005.

J. Ziomek, Literatura odrodzenia, Warszawa 1987 (i wyd. nast.)

Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987 (i wyd. nast.)

I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski 965-1795, Warszawa 1930 (i wyd. nast.)

J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej, t. 1, Wrocław 1947 (i wyd. nast.)

J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1979

Historia literatury polskiej w zarysie, red. M. Stępień, A. Wilkoń, t. 1, Warszawa 1990

J. Starnawski, Zarys dziejów literatury staropolskiej, Lublin 1993, Towarzystwo Naukowe KUL, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 61


Lektury obowiązkowe

Utwory literackie


Średniowiecze

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, Wrocław 1965, BN I 59 (i wyd. nast.); przedruk: Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej” (wybrana jedna księga)


Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy (lub: Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha Żywot Drugi), w: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1966 (lub Żywot św. Stanisława, w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987)
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, oprac. B. Kürbis, Wrocław 1992, BN I 227; przedruk: Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej” (wybrana jedna księga)
Kazania gnieźnieńskie, Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski, Jan z Szamotuł: Kazania o Maryi Pannie Czystej, w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do r. 1543, Wrocław 1984; Średniowieczna proza polska, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1959, BN I 68
Jan Długosz, Roczniki, w: „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 (i wyd. nast.)
Stanisław Ciołek, Pochwała Krakowa; Adam Świnka, Epitafium Zawiszy Czarnego; Wincenty z Kielczy, Hymn o św. Stanisławie i Sekwencja o św. Stanisławie, w: Najstarsza Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, oprac. M. Włodarski, Wrocław 2007, BN I 310
Pieśń Sandomierzanina, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Satyra na chytrych kmieciów, Skarga umierającego (przekaz A i B razem z Dusza z ciała wyleciała), Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, Wiersz Słoty o chlebowym stole, w: Średniowieczna poezja polska świecka, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, wyd. trzecie rozszerzone i zmienione, Wrocław 1952, BN I 60; Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, wyd. czwarte zmienione, Wrocław 1997, BN I 60
Legenda o św. Aleksym, Rozmyślanie przemyskie (lub Rozmyślania dominikańskie), Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej (lub: Baltazar Opeć: Żywot Pana Jezu Krysta), Raj duszny, w: W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do r. 1543, Wrocław 1984
Ach krolu wieliki nasz (Legenda o św. Aleksym); Bogurodzica; Bog wszechmogący wstał z martwy [zaducy]; Dusze Święty, zawitaj k nam; Jezus Chrystus, Bog Człowiek, mądrość Oćca swego; Maryja, czyste dziewice; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła; Przez twe święte z martwy wstanie; Zdrow bądź, krolu anjelski; Zdrowaś, gwiazdo morska, Święta Matko; Zstałać się rzecz wielmi dziwna; Władysław z Gielniowa, Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne, Augustus kiedy krolował, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą, w: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1980, BN I 65

Renesans


Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Hioba, Księga Psalmów (wybór: 10 psalmów), Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza (Lamentacje), Księga Daniela (zwłaszcza Dn 5-6 i 12-13), jedna z Ewangelii do wyboru, Dzieje Apostolskie (zwłaszcza 1-10 i 27-28); listy św. Pawła, zwłaszcza List do Rzymian, Objawienie św. Jana (Apokalipsa) w: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, przekł. Jakub Wujek, Kraków 1599; toż, oprac. Stanisław Styś, Kraków 1956 i wyd. nast. (tylko porównawczo Biblia Tysiąclecia, tu zwłaszcza wstępy do wskazanych ksiąg)
Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym; Sowiźrzał, w: Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954

Do wyboru: Wyprawa plebańska, Komedia rybałtowska nowa, Fraszki Sowiźrzała nowego, Peregrynacyja Maćkowa, w: Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII w., oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1966, BN I 186 (i wyd. nast.)


Wybrane wiersze Andrzeja Krzyckiego (5 utworów), Jana z Wiślicy (2), Klemensa Janickiego (5, szczególnie Księga żalów), Konrada Celtisa (2), Mikołaja Hussowskiego (fragment), w: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, wstępem opatrzyła i oprac. A. Jelicz, przekł. K. Jeżewskiej i E. Jędrkiewicza, Warszawa 1956 (i wyd. nast.); I. Lewandowski, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans, Poznań 1996. Część utworów wymienionych autorów można znaleźć także w wydaniach: Klemens Janicki, Poezje wybrane, wybór oprac., przeł. i wstępem poprzedził Z. Kubiak, Warszawa 1975 (i wyd. nast.); Andrzej Krzycki, Poezje, przeł. E. Jędrkiewicz, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1962
Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, wyd. drugie, Wrocław 1954, BN I 109; Pisma, oprac. R. Pollak, t. 1-2, Warszawa 1961 (księga pierwsza)

Sebastian Fabian Klonowic, Flis, oprac. S. Hrabec, Wrocław 1951, BN I 137 lub oprac. A. Karpiński, Warszawa 1984


Jan Kochanowski: wybór elegii łacińskich (5), Muza, Satyr, Psałterz Dawidów (10 psalmów), Fraszki (obszerny wybór), Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny

zalecane wydania: Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricenia, liryki, w przekładzie L. Staffa, wstępem poprzedził Z. Kubiak, Warszawa 1982 (i wyd. nast.); Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1952 (i wyd. nast.); Psałterz Dawidów, oprac. J. Ziomek, Wrocław 1960, BN I 174; Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 1997; Fraszki, oprac. J. Pelc, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1991, BN I 163; Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślękowa, wyd. czwarte zmienione, Wrocław 1997, BN I 100; Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, wyd. dziesiąte, zupełnie zmienione, Wrocław 1962, BN I 3 (i wyd. nast.); Treny, oprac. J. Pelc, wyd. piętnaste zmienione, Wrocław 1986, BN I 1 (i wyd. nast.)


Biernat z Lublina, Opisanie krótkie żywota Ezopowego oraz 10 wybranych bajek, w: Wybór pism, oprac. J. Ziomek, Wrocław 1954, BN I 149; przedruk: Wrocław 2004, „Skarby Biblioteki Narodowej”; Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997
Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, w: Wybór pism, oprac. W. Voisé, Wrocław 1977, BN I 229; przedruk: Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej”
Stanisław Orzechowski, do wyboru: Mowa […] na pogrzebie Zygmunta Jagiellończyka, […] króla polskiego, Rozmowa albo dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony, Quincunx, Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, w: Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972, BN I 210
Mikołaj Rej, Krótka rozprawa, Figliki, Wizerunk, Źwierzyniec, Żywot człowieka poczciwego (jedna księga)

zalecane wydania: Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006, BN I 308; Pisma wierszem. (Wybór), oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, BN I 151; Wybór pism, wyboru dokonał i oprac. J. Ślaski, Warszawa 1975 (i wyd. nast.); Żywot człowieka poczciwego, oprac. i wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, BN I 152; przedruk: t. 1-2, Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej”


Piotr Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir przy współudziale M. Korolki, Wrocław 1972, BN I 70 (i wyd. nast.); przedruk: Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej” (Kazanie pierwsze oraz jedno do wyboru)
Szymon Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, wyd. drugie zmienione, Wrocław 2000, BN I 182 (Dafnis, Kołacze, Czary, Żeńcy)
Andrzej Trzecieski, Żywot i sprawy Mikołaja Reja z Nagłowic, w: M. Rej, Wybór pism, wyboru dokonał i oprac. J. Ślaski, Warszawa 1975 (i wyd. nast.)
Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971, BN I 201 (Redakcja A); przedruk: Wrocław 2004, „Skarby Biblioteki Narodowej”
Barok

Wybrane wiersze Elżbiety Drużbackiej, Adama Korczyńskiego, Hieronima Morsztyna, Zbigniewa Morsztyna, Daniela Naborowskiego, Krzysztofa Niemirycza, Łukasza Opalińskiego, Dominika Rudnickiego, Samuela Twardowskiego, Jana Żabczyca, oraz poezja konfederacji barskiej, w: Poeci polskiego baroku, oprac. J. Sokołowska i K. Żukowska, t. 1-2, Warszawa 1965


Wybrane wiersze (po jednym z każdej części) z: Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wybór tekstów, wstęp i komentarz A. Vincenz, oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki, Wrocław 1989, BN I 259
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, Wrocław 1970, BN I 88; przedruk: t. 1-2, Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej”; Opis obyczajów za panowania Augusta III, wstęp M. Dernałowicz, oprac. A. Skarżyńska, Warszawa 1985 (i wyd. nast.) - wybrane fragmenty
Wespazjan Kochowski, wybór liryków i epigramatów oraz 3 utwory z Psalmodii polskiej, w: Utwory poetyckie, oprac. M. Eustachiewicz, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1991, BN I 92
Stanisław Herakliusz Lubomirski, Orfeusz, Eklezyjastes, Rozmowy Artaksesa i Ewandra (Rozmowa III), w: Wybór pism, wyd. R. Pollak, Wrocław 1955, BN I 145; Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, Adverbia moralia, oprac. M. Mejor, t. 1: Teksty, t. 2: Komentarze, Warszawa 1995-1996
Jan Andrzej Morsztyn: wybór wierszy z Kanikuły i Lutni oraz przekład Cyda

zalecane wydania: Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971; Wybór poezji, oprac. W. Weintraub, Wrocław 1988, BN I 257


Jan Andrzej Morsztyn [Pierre Corneille], Cyd albo Roderyk, komedyja hiszpańska, oprac. W. Folkierski, Kraków 1923, BN II 8 (i wyd. nast.); toż, oprac. M. Brahmer, Kraków 1948, BAPiP, nr 63; J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971; toż, wyd. A. Karpiński i A Stepnowski, Warszawa 1999, BPS t. 16
Zbigniew Morsztyn, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975, BN I 215 (wybór wierszy)
Krzysztof Opaliński, Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953, BN I 147 (jedna satyra do wyboru)
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, wstęp i objaśnienia W. Czapliński, wyd. piąte zmienione, Wrocław 1979, BN I 62; przedruk: t. 1-2, Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej” (fragmenty)
Wacław Potocki, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, wstęp J. S. Gruchała, wyd. trzecie zmienione, Wrocław 1992, BN I 19 (wybór wierszy); Wojna chocimska, wyd. i oprac. A. Brückner, Kraków 1924, BN I 75; przedruk: Wrocław 2003, „Skarby Biblioteki Narodowej”
Maciej Kazimierz Sarbiewski, Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady, przeł. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko przy współudziale J. Okonia, Warszawa 1980 (trzy wybrane pieśni)
Mikołaj Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. i wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1973, BN I 118; Poezje, wstęp i oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997; Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak i A. Karpiński przy współudziale K. Mrowcewicza, Warszawa 2003, BPS, t. 23
Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, BN II 4
Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń, Wrocław 1980, BN I 87 lub: Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław 1976, BN I 227
Józef Bartłomiej Zimorowic, Trużenicy, Kozaczyzna, Burda ruska, w: Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1999, BN I 287; Sielanki nowe ruskie (Wybór), wybór, oprac. i wstęp K. Płachcińska, Łódź 1994
Szymon Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Ślękowa, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1983, BN I 73; Roksolanki, oprac. i wstęp L. Kukulski, Warszawa 1981; Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999, BPS, t. 13

Opracowania

J. Starnawski, Średniowiecze, Warszawa 1975 (i wyd. nast.), „Biblioteka Polonistyki”

J. Woronczak, Polskość i europejskość literatury naszego średniowiecza, w: Problemy literatury staropolskiej, Seria I, red. Janusz Pelc, Wrocław 1972 (lub w: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993)

A. Borowski, Renesans, Warszawa 1992, „Biblioteka Polonistyki”

J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994 (trzy rozdziały wstępne)

A. Sajkowski, Barok, Warszawa 1987, „Biblioteka Polonistyki”

J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993 (jeden rozdział do wyboru)


Uwaga!

Zaleca się znajomość ukazujących się aktualnie czasopism literackich i ogólnokulturalnych o charakterze naukowym, odejmujących problematykę związaną z literaturą i kulturą staropolską: „Barok” (kwartalnik, wyd. w Warszawie od 1994); „Pamiętnik Literacki” (kwartalnik wyd. od 1902 we Lwowie, od 1950 we Wrocławiu); „Przegląd Humanistyczny” (wyd. w Warszawie od 1957, obecnie dwumiesięcznik); „Ruch Literacki” (miesięcznik, wyd. w Warszawie od 1926; aktualnie dwumiesięcznik, wyd. w Krakowie od 1960 przez Komisję Hist. Lit. PAN przy współudziale Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; zob. nr spec. 6/2001: Irena Burkot, Anna Strzebońska, Bibliografia zawartości „Ruchu Literackiego” za lata 1960-2000)Lektury uzupełniające

Utwory literackie (po jednej pozycji z każdego okresu do wyboru)
Średniowiecze

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzyczne H. Feicht, Wrocław 1962, BPP Seria A nr 1

Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 1-6, Warszawa 1959-1963 (obejmuje teksty od średniowiecza do baroku - uwzględnić zwłaszcza w t. 1. Dramat mieszczański: Sąd Parysa; Mikołaj Rej, Kupiec; w t. 4 - Piotr Baryka, Z chłopa król)

Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd. i oprac. S. Vrtel-Wierczyński i W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962, BPP Seria A nr 2

Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, wyd. R. Ganszyniec, W. Taszycki, S. Kubica… staraniem i pod red. L. Bernackiego, Lwów 1939 (1938); toż reprint: oprac. M. Cybulski, Łódź 2002 (zaleca się szczególnie nowe opracowanie, s. 11-55 oraz przekład polski, od s. 278, w wyborze jak przy Kochanowskim)

Rozmyślania dominikańskie, t. 1-2, wyd. i oprac. K. Górski i W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1965, BPP Seria A nr 3

Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987 (wybrane utwory, zwłaszcza hymny)
Renesans

Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, Wrocław 1966

Dawna facecja polska (XVI-XVIII wiek), oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1960

Literatura ariańska w Polsce XVI wieku. Antologia, oprac. L. Szczucki i J. Tazbir, Warszawa 1959 (teksty Szymona Budnego, Marcina Czechowicza i Faustyna Socyna)

Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1984

Poeci polscy od średniowiecza do baroku, oprac. K. Żukowska, Warszawa 1977 (wybór)

Poeci renesansu. Antologia, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1959

Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Warszawa 1988 (utwory z XVI wieku)

Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska, oprac. W. Walecki, Kraków 1991 (wybrane utwory, zwłaszcza Marcina Kromera i Piotra Skargi)

Marcin Bielski, Satyry, wyd. W. Wisłocki, Kraków 1889

Sebastian Grabowiecki, Rymy duchowne, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1996, BPS, t. 5

Stanisław Grochowski, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych o dziecięciu Panu Jezusie, wyd. J. Dąbkowska, Warszawa 1997, BPS, t. 8

Stanisław Kleryka, Ułomki pień dworskich, oprac. J. Starnawski, Łódź 1996

Sebastian Fabian Klonowic, Roxolania. Roksolania czyli ziemie Czerwonej Rusi, wyd. i przeł. M. Mejor, Warszawa 1996

Jan Ostroróg, Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej, oprac. A. Obrębski, Łódź 1994

Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, oprac. K. Górski i W. Taszycki, Wrocław 1953, BPP Seria B nr 1; Postylla, oprac. K. Górski i W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1965, BPP Seria B nr 14

Piotr Skarga: żywoty św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Jadwigi Śląskiej, św. Jana Kantego, w: Żywoty świętych polskich, Kraków 1987
Barok

I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991

Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Warszawa 1988 (utwory z XVII wieku)

Staropolskie pastorałki dramatyczne, oprac. J. Okoń, Wrocław 1989, BN I 269 (wybrany utwór)

Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1993

Lodovico Ariosto, Orland Szalony, przekł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1965, BN II 150

Józef Baka, Poezje, oprac. i wstępem opatrzyli A. Czyż i A. Nawarecki, Warszawa 1986

Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna, oprac. J. J. i M. Lipscy, Kraków 1966

Giambattista Marino, Liryki miłosne, oprac. J. Okoń, Łódź 1996

Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, BPS, t. 3

Hieronim Morsztyn, Światowa rozkosz z ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1995, BPS, t. 1

Daniel Naborowski, Poezje wybrane, wyboru dokonał i oprac. K. Karasek, Warszawa 1980

Łukasz Opaliński, Wybór pism, wyd. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959, BN I 172

Maciej Kazimierz Sarbiewski, Wykłady poetyki (Praecepta poetica), przeł. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958, BPP Seria B nr 5 (fragment o poincie i dowcipie oraz - z Charakterów lirycznych - o Kochanowskim); O poezji doskonałej, przekł. M. Plezia, Wrocław 1954, BPP (fragmenty cz. I, rozdz. 1)

Kasper Twardowski, Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1995

Samuel Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki (Wybór), oprac. J. Okoń, przy współpracy M. Kurana, Łódź 1998, „Literatura dla Wszystkich”, nr 15

Stanisław Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, wstęp i oprac. A. Borowski, Kraków 1998

Opracowania (po dwie pozycje z każdego okresu do wyboru)
Średniowiecze

Antyk w polskiej kulturze średniowiecznej, „Filomata” 1991, nr 403

T. Borawska, K. Górski, Umysłowość średniowiecza, Warszawa 1993Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, wybór, oprac., wstęp i przypisy J. Domański, Warszawa 1978

Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985

J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981

J. Ptaśnik, Kultura wieków średnich, Warszawa 1925

H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971

J. Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1992., Biblioteka Analiz Literackich, nr 74

S. Swieżawski, Kultura umysłowa wieków średnich, w: Rozum i tajemnica, Kraków 1960Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 1-4, Wrocław 1961-1969

„Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2 prezentujący najnowsze badania nad Bogurodzicą

M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987

W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992


Renesans

Antyk w polskiej kulturze renesansowej, cz. 1: „Filomata” 1991, nr 405; cz. 2: „Filomata” 1991, nr 406

C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 10-13 października 1984 r.), Wrocław 1991 (wybór; zwłaszcza rozprawy na temat mecenatu, życia literackiego i kultury językowej czasów Kochanowskiego)

Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, wybór, oprac., wstęp i przyp. L. Szczucki, Warszawa 1978

J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962

S. Łempicki, Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce, wybór i oprac. J. Starnawski, Warszawa 1992

J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1980

J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980

K. Płachcińska, Oracje z „Odprawy posłów greckich” w świetle mów sejmowych z czasów Jana Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4

J. Starnawski, Odrodzenie. Czasy - ludzie - książki, Łódź 1992

J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia, Łódź 1996

S. Tarnowski, Pisarze polityczni XVI wieku, Kraków 2001 (przedruk edycji z 1886 r.)

W. Weintraub, Rzecz czarnoleska, Kraków 1977

A. Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), Warszawa 1990
Barok

E. Angyal, Świat słowiańskiego baroku, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1972Antyk w dobie polskiego baroku, „Filomata” 1992, nr 408

Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały konferencji naukowej Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Warszawa 23-25 marca 1999 r.), red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs, Warszawa 2000 (do wyboru rozprawy o związkach kultury polskiej i europejskiej)

S. Cynarski, Sarmatyzm - ideologia i styl życia, [w]: Polska XVII w., red. J. Tazbir, Warszawa 1974

Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992

Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975 (i wyd. nast.)Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 1-22 X 1993 r., red. A. Nowicka-Jeżowa i in., Lublin 1995

J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław 1991

J. Sokołowska, Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki, Warszawa 1971

J. Starnawski, W świecie barokowym, Łódź 1992 (szczególnie rozprawa Barok)Opracowania pomocnicze
Przewodniki

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1971; 1983

BibliografieBibliografia literatury polskiej. „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie, t. 1, Warszawa 1963; t. 2, 1964; t. 3, 1965

Dramat staropolski od początków do powstania sceny Narodowej. Bibliografia, t. 1, Wrocław 1965; t. 2, cz. 1, Wrocław 1976; cz. 2, 1978 (opis skrócony)

K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 12-34, Kraków 1891-1951 (układ alfabetyczny; od t. 23 S. Estreicher; t. 34 K. Estreicher [mł.])

Encyklopedie

Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983 (i wyd. nast.)

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, ze wstępem J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1985 (lub wyd. wcześniejsze: t. 1-4, 1900-1903; 1978)

A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1-2, Warszawa 1937-1938 (lub wyd. późniejsze)

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990 (i wyd. nast.)Encyklopedia Biblii, Warszawa 1997

Encyklopedia Krakowa, Kraków 2001

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, oprac. L. Grzebień SJ, Kraków 1996

Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz i B. Milerski, t. 1 (-10), Warszawa 2001-

Słowniki


M. Bocian, współpraca U. Kraut, I. Lenz, Leksykon postaci biblijnych…, przekł. J. Zychowicz, Kraków 1995

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1977 (i wyd. nast.)

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. W. Zakrzewska i in., Warszawa 1990

S. Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1993

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990

S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814; Lwów 1854 (lub: edycja fotoofsetowa, Warszawa 1951)

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przekł. K. Romaniuk, Poznań 1989

S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna i W. Doroszewski, t. 1-2, Wrocław 1965-1973

Słownik języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, t. 1, z. 1-2, Kraków 1999

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990 (i wyd. nast.)

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. 1-21, Wrocław 1966 (i wyd. nast.)

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1, Kraków 1995, t. 2, 1998, t. 3, 2003

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1-10, Wrocław 1953-1989

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1976 (i wyd. nast.)

Syntezy i inne opracowania pomocnicze

A. Brückner, Dzieje kultury polskiej w zarysie, t. 1-3, Kraków 1930-1931; t. 4, 1946; wyd. 3, 1957-1958 (lub reprint)

K. Bukowski, Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań 1988 (i wyd. nast.)

J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII, Warszawa 1989

K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986

M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968

J. Krzyżanowski, Tradycje literackie polszczyzny. Od Galla do Staffa, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1992 (studium: O artyzmie „Kazań świętokrzyskich”)Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok, red. A. Borowski i J. S. Gruchała, t. 1, Kraków 1992; t. 2, 1993; t. 3, red. J. S. Gruchała, 1999; t. 4 Jan Kochanowski, red. A. Gorzkowski, Kraków 2001; Retoryka a tekst literacki, t. 1-2, red. M. Hanczakowski i J. Niedźwiedź, Kraków 2003

Łacina jako język elit, koncepcja i redakcja naukowa, J. Axer, Warszawa 2004

Ks. K. Panuś, Zarys kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999Pisarze staropolscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, t. 1, Warszawa 1990; t. 2, 1997

Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Seria I, Wrocław 1972; Seria II, 1973; Seria III, 1978

E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki, Warszawa 1985W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, t. 2: Estetyka średniowieczna, Wrocław 1962; t. 3: Estetyka nowożytna, Wrocław 1967

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna