LiteraturaPobieranie 43.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43.07 Kb.
Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny
z JĘZYKA POLSKIEGO - rok szkolny 2010/2011

Opracowane przez zespół polonistów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

LITERATURA:


 • Rola „pieśni ojczyźnianych „ w życiu Polaków. Omów zagadnienie na dowolnych przykładach.

 • Funkcja motywów zabawy w literaturze( bal, taniec, biesiada, uczta, spotkanie towarzyskie). Odwołaj się do wybranych przykładów.

 • Zaprezentuj różne oblicza klasycyzmu w literaturze polskiej.

 • Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie.

 • Kochankowie, wędrowcy i spiskowcy w utworach wybranego pisarza polskiego.

 • Motyw testamentu poetyckiego i jego funkcjonowanie w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 • Portrety władców i modele władzy w literaturze dawnej i współczesnej. Omów na podstawie kilku dowolnie wybranych utworów literackich.

 • Pokaż różne sposoby pokazywania człowieka jako marionetki w teatrze świata. Dokonaj prezentacji utworów z kilku różnych epok literackich.

 • Folklor jako inspiracja dla pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.

 • Kochające i oddane, zaborcze i władcze – przedstaw różne obrazy matki odwołując się do przykładów z literatury.

 • Polscy „Don Kichoci”. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów.

 • Zwierzęta w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw ich funkcjonowanie.

 • Kobieta- postać drugorzędna w literaturze? Na wybranych przykładach przedstaw wpływ kobiety na losy świata i człowieka.

 • „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne wizerunki żołnierzy w literaturze polskiej.

 • Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe – scharakteryzuj kreacje krain szczęśliwych w wybranych utworach literackich.

 • Ukaż motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze na wybranych przykładach dzieł.

 • Scharakteryzuj tematykę twórczości lirycznej lub dramaturgicznej Karola Wojtyły, analizując wybrane przykłady jego dzieł.

 • Koncepcja człowieka w ujęciu literackim i filozoficznym. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych dzieł literackich i filozoficznych.

 • Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Omów na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

 • Epistolografia źródłem wiedzy o epoce, życiu i twórczości. Omów na wybranych przykładach listów różnych epok literackich.

 • Samotni z wyboru czy z konieczności? Dokonaj analizy przyczyn samotności bohaterów na wybranych przykładach literackich epoki romantyzmu i modernizmu.

 • Różne sposoby ucieczki przed dekadentyzmem w literaturze Młodej Polski. Przeanalizuj temat na podstawie wybranych utworów.

 • Lagry i łagry. Mechanizmy zniewolenia jednostek w systemach totalitarnych na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

 • Totalitaryzm. Analiza i interpretacja zjawiska społeczno-politycznego w literaturze XX wieku.

 • „Październik”, „marzec”, „grudzień”. Omów wpływ wydarzeń politycznych na rozwój literatury polskiej, analizując wybrane przykłady literackie.

 • Pamięć o zagładzie Żydów w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.

 • Współczesne tendencje w dramaturgii. Przedstaw je w oparciu o wybrane przez siebie dzieła z literatury polskiej lub obcej.

 • Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane literaturze polskiej i obcej XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.

 • Czy literatura ma obowiązki? Na wybranych przykładach dokonaj analizy funkcji literatury XX wieku.

 • Problem granicy między katem i ofiarą w literaturze podejmującej problematykę wojny i okupacji. Omów go na przykładzie wybranych utworów.

 • Odwieczny problem konfliktu pokoleń w literaturze. Zanalizuj go w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej i obcej.

 • Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.

 • Wygnaniec, podróżny, ciekawy świata, poszukiwacz sensu życia. Przedstaw funkcjonowanie motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.

 • Humor, błazeństwo i ironia jako leki w naszych narodowych chorobach. Analiza zjawisk w oparciu o teksty literackie z różnych epok.

 • Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Dokonaj analizy problemu na przykładzie wybranych dzieł literackich.

 • Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 • Literackie portrety dzieci. Przedstaw je na podstawie wybranych przykładów.

 • Świat jako teatr. Omów funkcjonowanie tego motywu na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 • Piękno i szpetota ludzkiego ciała. Przedstaw funkcjonowanie tego tematu na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

 • Siedem polskich grzechów głównych i ich odbicie w literaturze. Dokonaj analizy naszych wad narodowych w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.

 • Don Poeta-nauczyciel, poeta-artysta, poeta-wieszcz. Analizując celowo dobrane wiersze, przedstaw różne koncepcje roli poety w literaturze polskiej.

 • Motyw tańca w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby i cele jego prezentacji na wybranych przykładach z literatury polskiej.

 • Mity narodowe i ich rola w literaturze polskiej wybranych epok. Przedstaw problem w oparciu o konkretne przykłady.

 • Różne kreacje Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw je w oparciu o wybrane utwory.

 • Świat widziany oczyma kobiety-poetki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 • Satyra, ironia, groteska jako sposoby widzenia świata. Omów funkcjonowanie tych kategorii estetycznych na wybranych przykładach literackich.

 • Poetyckie pocztówki z podróży – idealizacja i realizm w opisie świata przedstawionego. Omów problem na podstawie wybranych utworów (np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. Przerwy-Tetmajera).

 • Liryka religijna – jej cechy i funkcje na przestrzeni dziejów. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych utworów.

 • Bohater na drodze do kariery. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.

 • Przy polskim stole. Przedstaw na wybranych przykładach motyw uczt i przyjęć w literaturze polskiej.

 • Analizując reprezentatywne utwory, scharakteryzuj twórczość wybranego polskiego noblisty.

 • Na wybranych przykładach przedstaw rozwój i określ znaczenie polskiego reportażu.

 • „Władza odsłania prawdziwą twarz człowieka”. Rozwiń problem na wybranych przykładach dzieł literackich.

 • Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

 • „Porażenie wojną” w literaturze współczesnej. Omów problem, analizując wybrane przykłady.

 • Świat istot fantastycznych i ich funkcje w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach literackich.

 • Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane utwory pisarzy różnych epok.

 • Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je, analizując wybrane utwory XIX wieku.

 • Określ cechy sarmackiego światopoglądu, analizując literaturę pamiętnikarską epoki baroku.

 • Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie.

 • Role postaci nadprzyrodzonych w literaturze romantycznej. Określ je, analizując i interpretując wybrane teksty literackie.

 • Motywy maryjne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 • Stanisław Wyspiański jako dramatopisarz, malarz i twórca teatru. Dokonaj analizy wybranych jego dzieł literackich oraz z innych dziedzin sztuki.

 • Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł.

 • Rola muzy – kobiety w życiu i twórczości artysty. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

 • Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Omów je na przykładzie twórczości wybranych autorów.

 • Manifesty literackie. Zbadaj je, wykorzystując odpowiednie przykłady.

 • Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.

 • Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.

 • Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.

 • Bóg w liryce Kochanowskiego, Szarzyńskiego i Karpińskiego. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane przykłady.

 • Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w powieści XX wieku.

 • Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.

 • Tradycyjne motywy i konwencje w literaturze science fiction. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.

 • Przeanalizuj różne ujęcia katastrofizmu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

 • Twórczość Horacego w tradycji literackiej późniejszych epok. Przedstaw na podstawie analizy wybranych utworów.

 • Pisarze polscy o własnym narodzie. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.


ZWIAZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI:

 • Tematy i motywy mitologiczne w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce. Analiza wybranych przykładów.

 • Krajobrazy malowane pędzlem i piórem w wybranych dziełach malarskich i literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 • Biblia jako niewyczerpane źródło inspiracji w sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich i innych.

 • Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Swoje wnioski przedstaw na wybranych przykładach.

 • Różne ujęcia motywu powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 • Wizerunek matki w literaturze i innych dziełach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

 • Znaczenie awangardy w sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich i innych.

 • Związki między literaturą a muzyką. Omów na wybranych przykładach.

 • Różne ujęcia katastrofizmu w literaturze i sztuce. Analiza wybranych przykładów.

 • Socrealizm. Scharakteryzuj kierunek na przykładzie wybranych dzieł w literaturze i sztuce.

 • Zanalizuj adaptacje filmowe wybranych dzieł literackich w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 • Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.

 • Zanalizuj funkcje opisów obrzędów i tradycji w literaturze i adaptacjach filmowych (np. „Wesele”, „Chłopi”, „Lalka”).

 • Kult maryjny w średniowieczu i epokach późniejszych. Jego wyraz w literaturze, sztuce i muzyce.

 • Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku. Analiza wybranych dzieł literackich i innych.

 • Różne ujęcie motywu końca świata w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki.

 • Codzienność jako temat różnych tekstów kultury. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych przykładów.

 • Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.

 • Literacka awangarda początku XX wieku i jej związki z malarstwem i teatrem. przedstaw temat na podstawie analizy wybranych dzieł.

 • Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna.

 • Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.

 • Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów zjawisko na podstawie wybranych przykładów.

 • „Ku pokrzepieniu serc”. Analizując dzieła literackie i malarskie, wyjaśnij, jak tę ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.

 • Analizując wybrane przykłady literackie i filmowe, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.

 • Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki i literatury.

 • Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, zanalizuj  wybrane dzieła literackie i plastyczne.

 • Symbolika literatury i sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, analizując wybrane teksty kultury.

 • Symbolizm w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.

 • Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.

 • Realizm w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj nurt na przykładach wybranych dzieł.

 • Motyw ojca w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na podstawie analizy wybranych przykładów.

 • Motyw lustra w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych przykładów.

 • Zwierzę jako motyw w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie analizy wybranych przykładów.

 • „Pieniądz rządzi światem" - moralne koszty zdobycia pieniędzy. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 • „Świat bez miłości jest światem martwym ..." Skomentuj słowa A. Camusa, odwołując się do literatury i filmu.

 • Tolerancja - modne dziś słowo czy wartość niezbędna od wieków w życiu człowieka? Szukając odpowiedzi na pytanie, odwołaj się do wybranych lektur, filmu i własnych przemyśleń.

 • Obraz getta żydowskiego i zagłady Żydów utrwalony na kartach literatury współczesnej, w malarstwie i filmie.

 • „Wolność fascynuje i napawa lękiem" rozważ myśl J. Tischnera o istocie wolności, odwołując się do przeczytanych książek i obejrzanych filmów.

 • Przedstaw obraz rodzinnego miasta utrwalony w literaturze, filmie oraz w sztukach plastycznych.

 • Dramaty W. Szekspira a ich współczesne sceniczne i filmowe adaptacje. Omów temat na wybranych przykładach.

 • Przedstaw motyw gór w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do konwencji artystycznych w różnych epokach.

 • Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce . Omów temat na wybranych przykładach dwóch epok.

 • Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda... Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film, piosenka)

 • Labirynt jako dzieło sztuki... Prześledź na wybranych przykładach literackich, malarskich, filmowych i rozważ przyczyny popularności motywu.

 • Poezja śpiewana jako popularyzacja czy deformacja literatury? Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.

 • Literacka i plastyczna deformacja świata. Oceń ten sposób kreacji rzeczywistości.

 • Na wybranych przykładach wykaż, że adaptacja filmowa dzieła literackiego może wzbogacić lub zubożyć jego odbiór.

 • Wybrane bohaterki mitów, np. Wenus, Demeter, Atena, ... jako archetypy funkcjonujące w różnych tekstach kultury. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów.

 • Kabaret jako zjawisko kulturalne XX wieku. Prześledź ewolucję jego formy i funkcję na wybranych przykładach.

 • Funkcjonowanie i rola motywu wesela w wybranych tekstach kultury.

 • Mogiły, ruiny, opustoszale zamki, ... - znaki przemijania w literaturze i malarstwie XVIII i XIX wieku. Omów funkcjonowanie motywu.

 • Średniowieczna sztuka religijna - omów wątki w malarstwie i poezji.

 • Przedstaw literackie i malarskie portrety Sarmatów w kulturze różnych epok.

 • Na wybranych przykładach rozważ, jak literatura XX wieku komentuje dzieła sztuki.

 • Różne sposoby kreacji światów baśniowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 • Literatura i film grozy. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane przykłady.

 • Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 • Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu lotu Ikara w wybranych tekstach kultury (np. M. Chagall, P. Brueghel, E. Bryll, S. Grochowiak, Z. Herbert).

 • Radosna filozofia wiary św. Franciszka z Asyżu w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Kubizm, surrealizm w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 • Dzieło sztuki jako zwierciadło epoki. Uzasadnij, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

 • Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.

 • „Byłem już zdrajcą i pomnikiem, degeneratem, bohaterem, a wszystkie twarze były szczere...". Zaprezentuj postać Jacka Karczmarskiego - polskiego barda przełomu tysiącleci.

 • Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Narkomani w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Smoki w literaturze i filmie na przestrzeni wieków. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 • Motyw mafii w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 • „Heroizm - ewolucja bohaterów". Wyjaśnij problem na wybranych przykładach literatury i sztuki.

 • Młodzież wobec wojny. Zanalizuj postawę młodych ludzi podczas II wojny światowej na podstawie wybranych dzieł literatury i filmu XX wieku.

 • „Ideał sięgnął bruku..."  - odwołując się do „Fortepianu Szopena" C. K. Norwida oraz znanych ci utworów literackich i filmu, dokonaj analizy twórczości Fryderyka Chopina.

 • Drzewo - ważny motyw przyrody. Odwołując się do wybranych przykładów ukaż, jakie symboliczne znaczenie nadały mu literatura i sztuka?

 • Od afirmacji do kontestacji... Omów literackie i plastyczne sposoby prezentacji różnych postaw człowieka wobec Boga, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki.

 • Motyw ukrzyżowania i męki Chrystusa. Na wybranych przykładach przedstaw jego literackie, malarskie i filmowe realizacje.

Język


 • Figury retoryczne i ich funkcja w wybranych tekstach publicystycznych. Analiza wybranych przykładów.

 • Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Omów na wybranych przykładach.

 • Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na podstawie analizy wybranych przykładów.

 • Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych przykładach.

 • Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

 • Język wybranych bohaterów literackich jako wyznacznik przynależności środowiskowej i czynnik charakterologiczny postaci. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 • Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowych i ich funkcje – na przykładzie literatury różnych epok.

 • Omów funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów .

 • Poetyka i funkcje nagłówków oraz tytułów w prasie. Omów na wybranych przykładach

 • Błędy językowe w tekstach publicystycznych. Omów na wybranych przykładach.

 • Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.

 • Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Omów na przykładach.

 • Istota komizmu językowego i jego funkcje w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 • Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu.

 • Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 • Zanalizuj język wypowiedzi w internetowych "czateriach".

 • Dialekt i gwara. Ich rola w literaturze i piosence. Omów problem na podstawie przeanalizowanych dowolnych utworów.

 • Przysłowia, sentencje, maksymy i aforyzmy. Na konkretnych przykładach omów ich rolę w literaturze.

 • Imiona a zjawisko mody językowej. Omów na przykładach.

 • Język sprawozdań sportowych. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane przez siebie materiały z prasy, radia i telewizji.

 • Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.

 • Nowomowa we współczesnej polszczyźnie (język prasy, propagandy). Przeanalizuj wybrane teksty.

 • Język twoich rówieśników. Scharakteryzuj jego leksykę, składnię, fleksję i frazeologię na podstawie zebranego samodzielnie materiału .

 • Jaką funkcję pełnił język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku? Omów na podstawie wybranych przykładów.

 • Językowe kształtowanie świata w poezji. Funkcje środków artystycznych. Omów na podstawie analizy utworów wybranego artysty.

 • Język miłosnych wyznań dawniej i dziś. Omów na podstawie wybranych utworów w literaturze dawnej i współczesnej.

 • Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich swoje odzwierciedlenie.

 • Wyszukaj przykłady nazwisk znaczących ( mówiących ) bohaterów literackich różnych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu.

 • Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Język w domu, w pracy i w szkole - czy to ten sam język polski? Zanalizuj przykłady odmian współczesnej polszczyzny .


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna