Llp-erasmus programme I. Details of the studentPobieranie 24.51 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar24.51 Kb.TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT

LLP-ERASMUS PROGRAMME
I. DETAILS OF THE STUDENT

Name of the student:

Subject area: Academic year:

Degree (BSc/MSc/PhD):

Sending institution:II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD

Host organisation:
Planned dates of start and end of the placement period: from ……. till ....... , that is …….. months
- Knowledge, skills and competence to be acquired:

....................................................................................................................................................................................

- Detailed programme of the training period:

....................................................................................................................................................................................

- Tasks of the trainee:

....................................................................................................................................................................................

- Monitoring and evaluation plan:

During the internship students work will be evaluated by his supervisor in the company. At the end of the internship, student will receive the certification issued by the company.
III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES

By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below.
The student

Student’s signature

........................................................................... Date:

The sending institution

We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the training programme the institution will award ……. ECTS credits or will record the training period in the Diploma Supplement.Coordinator’s signature

.............................................................................


Date: ...................................................................

The host organisation

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will issue a Certificate to the student.Coordinator’s signature

..............................................................................


Date: ...................................................................QUALITY COMMITMENT

For Erasmus student placements

This Quality Commitment replicates the principles of


the European Quality Charter for Mobility

THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:

Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be acquired

Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to achieve these learning outcomes

Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a placement contract with the selected students.

Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through language training tailored to meet their occupational needs

Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or work permits and social security cover and insurance

Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement

Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND

HOST ORGANISATION

JOINTLY UNDERTAKE TO:
Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the placement and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements
Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:

Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available

Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the national legislation

Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor their training progress

Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the culture of the host countryTHE STUDENT UNDERTAKES TO:

Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement a success

Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality

Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement

Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the placement

* In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the co-ordinating organisation of the consortiumKARTA JAKOŚCI PRAKTYKI ERASMUSA

Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia

Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności


INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO* ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Określić oczekiwane efekty praktyki


w kategoriach wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji, jakie mają nabyć studenci.

Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów.Wybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów
i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki
z wybranymi studentami.

Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.

Zapewnić studentom wsparcie logistyczne


w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia.

W pełni uznać praktykę zrealizowaną
w zadawalającym stopniu przez studenta, zgodnie z „Porozumieniem o programie praktyki”.

Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus.

INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA* I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:

Wynegocjować i podpisać „Porozumienie


o programie praktyki”
dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/opiekuna).

Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w „Porozumieniu
o programie praktyki”) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów.

Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego.Wyznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym.

Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego.STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką


i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę.

Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki.

Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.* W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna