Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Polesie” Gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, WierzbicaPobieranie 1.38 Mb.
Strona1/22
Data08.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Polesie”


Gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica


Opracowana przez członków
Lokalnej Grupy Działania
„Polesie”Koordynacja prac:

Dr Teresa Szot-Gabryś

Dr Mariusz W. Sienkiewicz
Lublin 2008 – Cyców 2014 (aneks)

Opracowano zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.”
Wstęp

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków sprawnego i efektywnego rozwoju lokalnego i zarządzania obszarem. Planowanie pomaga bardziej wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać problemy, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości, aby odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać. Opracowany plan strategiczny umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie planowanych działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów ad hoc, nie powiązanych ze sobą logicznie i nie wpisujących się w ciąg przyczynowo-skutkowy. Lokalna Strategia Rozwoju pokazuje, że planowane do realizacji zadania są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju.Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Polesie” obejmuje obszar dziewięciu gmin położonych na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz Poleskiego Parku Narodowego. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz chęć współpracy dla rozwoju.

Dokument Strategii powstał przy wsparciu finansowym gmin należących do obszaru oraz merytorycznym konsultantów i moderatorów Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego z Lublina. Spotkania warsztatowe prowadzili pracownicy Fundacji przy współudziale organizacyjnym lokalnych koordynatorów z każdej gminy.

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana dla obszaru LGD „Polesie” obejmuje lata 2009-2015. Przyjęcie takiego zakresu czasowego realizacji Strategii wynika m.in. z konieczności zachowania zgodności z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi na poziomie kraju, przede wszystkim z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak również Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 i Lokalnymi Strategiami Gmin wchodzących w skład LGD. Opracowana Strategia uwzględnia okres zakończenia rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w roku 2015. Oznacza to, że czas realizacji strategii pokrywa się z nowym okresem programowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wybrane cele strategiczne i operacyjne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, przeprowadzonej analizy SWOT oraz odnoszą się do zidentyfikowanych podczas konsultacji potrzeb lokalnej społeczności z obszaru „Polesia”.Podejście LEADER

LEADER oznacza „powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi”. Jak sugeruje nazwa, jest to sposób na mobilizowanie i realizowanie rozwoju wsi wśród lokalnych społeczności wiejskich a nie stały zestaw środków do realizacji. Doświadczenia pokazują, że podejście Leader może przyczynić się do realnej zmiany w codziennym życiu ludzi na obszarach wiejskich. Może ono odgrywać ważną rolę w pozyskiwaniu nowych reakcji na stare i nowe problemy wsi, oraz stać się rodzajem „laboratorium” do budowania zdolności lokalnych oraz testowania nowych sposobów na realizowanie potrzeb społeczności wiejskich. Podejście to przyniosło do tej pory na wielu obszarach wiejskich UE złożonej z 15 państw członkowskich cenne rezultaty


i może odegrać istotną rolę pomagając obszarom wiejskim Polsce w przystosowaniu się do dzisiejszej zmiennej rzeczywistości.

W okresie programowania 2007-2013 inicjatywa Leader stała się zintegrowana ze wszystkimi krajowymi i regionalnymi programami rozwoju wsi (włączona do głównego nurtu). Otwiera to nowe możliwości zastosowania podejścia LEADER na znacznie szerszą skalę i przy znacznie większym niż dotychczas wachlarzu działań z zakresu rozwoju wsi1.

Doświadczenia partnerów LGD „Polesie” we wdrażaniu inicjatywy LEADER

Do grona partnerów LGD „Polesie” należą dwie gminy: Cyców i Urszulin, które aktywnie uczestniczyły w realizacji Programu LEADER+ w okresie programowania lat 2004-2006. Członkiem Stowarzyszenia „Polesie” jest Fundacja „Liderzy Polesia”, która jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Pilotażowego LEADER+ zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw i projektów zaplanowanych w opracowanej przez LGD Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt był finansowany ze Schematu II Programu Pilotażowego LEADER+. W okresie lat 2006-2007 „Liderzy Polesia” wykorzystali na lokalne inicjatywy przeszło 419 tys. zł. Projekt został pomyślnie rozliczony i jest postrzegany przez lokalne społeczności z tego regionu jako istotny czynnik rozwoju obszarów wiejskich.Spis treści

I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR 8

1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru 8

Sądowego i numer w tym rejestrze; 8

1.2 Opis procesu budowania partnerstwa 9

1.3 Charakterystyka członków LGD 10

1.4 Sposób rozszerzania i zmiany składu LGD 14

1.5 Struktura Rady Stowarzyszenia jako organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania 15

1.5.1 Zadania Rady 16

1.6 Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz Rady 16

1.6.1 Określenie procedury naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania biura LGD 19

1.7. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 19

1.8 Doświadczenie LGD i jej członków w realizacji operacji 20II. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI 20

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 20

2.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 21

2.2.1. Uwarunkowania przestrzenne 21

22

Lokalna Grupa Działania „Polesie” na tle Polski i Województwa Lubelskiego 222.2.2 Uwarunkowania geograficzne 23

2.2.3. Uwarunkowania przyrodnicze 23

2.2.4. Uwarunkowania historyczne 27

2.2.5. Uwarunkowania kulturowe 29

2.3. Ocena społeczno – gospodarcza obszaru 30

2.3.1. Potencjał demograficzny 30

2.3.2. Potencjał gospodarczy 32

2.3.3. Poziom aktywności społecznej 34

2.4. Specyfika obszaru 35

III. ANALIZA SWOT DLA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU - WNIOSKI WYNIKAJĄCE
Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY 38


IV. MISJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 47

V. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 49

49


5.1. Cele strategiczne i szczegółowe 49

5.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 60

5.3. Wdrażanie projektów współpracy 61

5.4. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 61VI. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 63

VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 63

VIII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 64

IX. PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR, ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE PROCEDURY ZMIANY TYCH KRYTERIÓW. 65

Procedura składa się z następujących etapów: 65

9.2. Procedura wyboru operacji 68

9.3 Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD 72

Czynność 73

Podmiot odpowiedzialny 73

Stosowane dokumenty 73

Adresat 73

Pracownik Biura 73

Formularz odwołania 73

Wnioskodawcy 73

Pracownik Biura 73

- 73

- 73


Dyrektor Biura 73

Wniosek o rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego 73

Przewodniczący Rady 73

Dyrektor Biura 73

Pismo o niepoprawnym odwołaniu pod względem formalnym 73

Wnioskodawcy 73

Dyrektor Biura 74

Powiadomienie o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia 74

Wnioskodawcy 74

Przewodniczący Rady 74

- 74

- 74


Rada 74

Uchwała 74

- 74

Zgodnie z procedurą wyboru operacji przez LGD 74Zgodnie z procedurą wyboru operacji przez LGD 74

Zgodnie z procedurą wyboru operacji przez LGD 74X. BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA KAŻDEGO ROKU REALIZACJI 74

XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 78

XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 79

XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 84

XIV. POWIĄZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 86


XV. PLANOWANE DZIAŁANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 101

XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 103

XVII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 104


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna