Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „kaszubska droga” Szemud 2014Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Lokalna Strategia Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „KASZUBSKA DROGA”Szemud 2014


Dolina rzeki Łeby w okolicach Tłuczewa – fot. Romuald Janca

Dolina rzeki Łeby w okolicach Tłuczewa – fot. Romuald Janca

Pan Bóg zabrał się za tworzenie Kaszub na samym końcu.

A ponieważ zostało mu sporo „budulca”

z najrozmaitszych krain, które ukończył wcześniej,

rzucił to wszystko na ziemię kaszubską – i tak zostało do dziś.

SPIS TREŚCI

* * * 4

Aktualizację LSR oraz projekt okładki przygotował Romuald Janca 4

1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 5

1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 5

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 5

1.3. Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 8

1.3.1. Partnerzy wchodzący w skład LGD 8

1.3.2. Zasady i sposób rozszerzania składu LGD 12

1.4. Struktura ciała decyzyjnego 12

1.4.1. Skład ciała decyzyjnego 12

1.4.2. Sposób powołania i zmiany składu ciała decyzyjnego 13

1.4.3. Rola i zadania organu decyzyjnego 13

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD 13

1.5.1. Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD 13

1.5.2. Regulamin LGD 14

1.5.3. Zatrudnianie pracowników 14

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego 16

1.7. Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji 162. Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

2.1. Uwarunkowania przestrzenne 21

2.1.1. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze 21

2.1.1.1. Ukształtowanie powierzchni 21

2.1.1.2. Klimat 22

2.1.1.3. Gleby 22

2.1.1.4. Bogactwa naturalne 22

2.1.1.5. Lesistość 23

2.1.1.6. Zasoby wodne 23

2.1.1.7. Zasoby przyrodnicze 24

2.1.1.8. Problematyka ochrony środowiska 26

2.1.2. Uwarunkowania kulturowe 27

2.1.3. Uwarunkowania historyczne 30

2.2. Ocena społeczno - gospodarcza obszaru 32

2.2.1. Liczba i struktura wieku ludności 32

2.2.2. Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 32

2.2.3. Branże gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju obszaru 33

2.2.3.1. Sektor produkcji i usług 33

2.2.3.2. Rolnictwo 33

2.2.3.3. Turystyka 34

2.2.4. Jakość życia 36

2.2.4.1. Oświata 36

2.2.4.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 36

2.2.4.3. Komunikacja 36

2.2.4.4. Telekomunikacja 37

2.2.4.5. Aktywność mieszkańców 37

2.3. Specyfika obszaru 40

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 41

Analiza SWOT podlegała weryfikacji podczas dokonywania oceny realizacji LSR (na przełomie lat 2011/2012) oraz w czasie konsultacji społecznych, poświęconych proponowanym zmianom w LSR, w pierwszej połowie 2012 roku. W jej wyniku – w kontekście proponowanych zmian w zakresie nowych celów szczegółowych i nowych przedsięwzięć – do słabych stron obszaru dodano zapis o niskiej wiedzy nt. przeszłości ziem obszaru LGD oraz nt. kultury materialnej i duchowej jej mieszkańców. Pozostała treść SWOT pozostała bez zmian, gdyż proponowane nowe cele szczegółowe i nowe przedsięwzięcia w pełni się w nią wpisują. 42

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 43

4.1. Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR 43

4.2. Opis nowych przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji do roku 2014 w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR 44

4.3. Opis przebiegu konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR dot. nowych celów szczegółowych i nowych przedsięwzięć, przewidzianych do realizacji do roku 2014 w ramach działania 4.1 Wdrażanie LSR 45

4.4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 4.2 Wdrażanie projektów współpracy 58

5. Misja LGD 58

6. Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 58

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 59

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 60

9. Procedura wyboru operacji przez LGD 62

1. Procedura naboru i przyjęcia wniosku 62

1.1. Nabór wniosków 62

2. Procedura oceny wniosku 63

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosków przewodniczący Rady LGD (lub jego zastępca) zwołuje posiedzenie Rady LGD. 64

2.1. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru operacji 64

2.1.1. Ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 64

3. Procedura odwoławcza 7410. Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR 78

11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 80

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 81

13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej 82

14. Powiązania LSR z dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 82

15. Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR 84

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 84

17. Informacja o załącznikach 85  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna