Lokalny Program Rewitalizacji Miasta LubartówPobieranie 2.92 Mb.
Strona1/36
Data09.05.2016
Rozmiar2.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Lokalny Program Rewitalizacji

Miasta Lubartów

na lata 2009-2015

tekst jednolity


Spis treści


Horyzont czasowy 4

1.Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji 4

2.1 Strategia Rozwoju Kraju 4

2.2 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) 5

2.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 6

2.4 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013


i Uzupełnienie na lata 2004-2020 7

2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 9

2.6 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 10

2.7 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 11

2.8 Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego 12

2.9 Strategia Rozwoju Miasta Lubartów 12

2.10 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów 13

2.11 Inne dokumenty o charakterze strategicznym 14

2.Diagnoza stanu wyjściowego 17

3.1 Obszary problemowe 17

2.1.1.Położenie 17

2.1.2.Rys historyczny 19

2.1.3.Środowisko i zagospodarowanie przestrzenne 22

2.1.3.1.Granice stref ochrony konserwatorskiej 22

2.1.3.2.Uwarunkowania ochrony środowiska 33

2.1.3.3.Własność gruntów i budynków 34

2.1.3.4.Infrastruktura techniczna 46

2.1.3.5.Identyfikacja problemów 52

2.1.4.Sfera gospodarcza 54

2.1.4.1.Główni pracodawcy – struktura i trendy 55

2.1.4.2.Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta – trendy 56

2.1.4.3.Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach – trendy 59

2.1.4.4.Turystyka 61

2.1.4.5.Podsumowanie - identyfikacja problemów 63

2.1.5.Sfera społeczna 64

2.1.5.1.Struktura demograficzna i społeczna – trendy 64

2.1.5.2.Bezrobocie 72

2.1.5.3.Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji 74

2.1.5.4.Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 80

2.1.5.5.Podsumowanie - identyfikacja problemów 82

3.1.6.Zarządzanie 84

3.1.6.1.Możliwości budżetowe Miasta Lubartów 84

3.1.6.2.Planowanie strategiczne 89

3.1.6.3.Kapitał społeczny 92

3.1.7.Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi w/w sektorów 95

4.Analiza strategiczna obszaru wsparcia – SWOT 102

5.Założenia Programu Rewitalizacji 116

5.1. Okres programowania 2009 – 2015 116

5.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 116

5.3. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji 143

5.4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne 146

5.5. Kryteria wyboru projektów i kolejność realizacji 148

5.6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 151

6.Plan działań przestrzennych (techniczno – materialnych) w okresie 2009 – 2012 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym 156

6.1 Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej 156

6.2 Działania dotyczące rozwoju transportu 157

6.3 Działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu 157

6.4 Działania dotyczące remontu i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych 158

6.5 Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej 159

7.Plan działań gospodarczych w okresie 2008 – 2013 i w następnych latach na obszarze rewitalizowanym 162

8.Plan działań społecznych w okresie 2009 – 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym 164

9.Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008 – 2013 169

10. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji 171

10.1 Główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu 171

10.2 Wybór prawnej formy zarządzającego programem 172

10.3 Określenie kryteriów kolejności realizowanych zadań 175

10.4 Powołanie zespołu do spraw rewitalizacji zajmującego się opiniowaniem planów zgłaszanych do realizacji 176

10.5 Wykaz zadań kluczowych do realizacji 176

10.6 Oddziaływanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009-2015 na środowisko 177

11. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 180

11.1 System monitoringu programu rewitalizacji 180

11.2 Sposoby oceny programu rewitalizacji 181

11.3 Komunikacja społeczna i inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 183

Horyzont czasowy


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubartów zawiera działania planowane do wykonania w mieście w latach 2009-2015.
  1. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji

    1. Strategia Rozwoju Kraju


Celem głównym Strategii Rozwoju Kraju jest „podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin”. Priorytetami w dążeniu do osiągania tego celu są:

wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;

poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;

wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;

budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa;

rozwój obszarów wiejskich;

rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

Z powyższymi priorytetami korespondują założenia i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów, zakładające ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, dbałość o rozwój kapitału ludzkiego oraz wykorzystanie wewnętrznych potencjałów do tworzenia konkurencyjnej pozycji miasta


w regionie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna