Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9Pobieranie 3.81 Mb.
Strona1/48
Data03.05.2016
Rozmiar3.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. M. C. Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze
Znak sprawy 77/EZP/11

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na
dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Zabrze dn. 27 maja 2011 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. M. C. Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony

na

„ Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego”


Rozdział 1 Zamawiający

Rozdział 2 Opis przedmiotu Zamówienia

Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 4 Opis sposobu obliczania ceny oferty

Rozdział 5 Wymagania Zamawiającego

Rozdział 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców

Rozdział 7 Wadium

Rozdział 8 Kryteria oceny

Rozdział 9 Termin realizacji zamówienia

Rozdział 10 Składanie ofert

Rozdział 11 Tryb udzielania wyjaśnień

Rozdział 12 Termin związania ofertą

Rozdział 13 Otwarcie ofert

Rozdział 14 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Rozdział 15 Zagadnienia dotyczące umowy

Rozdział 16 Środki odwoławcze


Załączniki ( 1 – 19 )

 • Załącznik nr 1 formularz oferty

 • Załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy Pzp

 • Załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Pzp

 • Załącznik nr 4 Funkcjonalność aplikacji Szpitalnego Systemu Informatycznego

 • Załącznik nr 5 Funkcjonalność modułów które zostaną wymienione

 • Załącznik nr 6 Zakres danych do przeniesienia z SIM

 • Załącznik nr 7 Zakres danych do przeniesienia z Administracji

 • Załącznik nr 8 Zakres danych do integracji

 • Załącznik nr 9 Optymalizacja i bezpieczeństwo danych

 • Załącznik nr 10 Wykaz formularzy

 • Załącznik nr 11 Ilość licencji i użytkowników do przeszkolenia w zakresie modułów dostarczanych

 • Załącznik nr 12 Ilość licencji i użytkowników do przeszkolenia w zakresie modułów podlegających

wymianie

 • Załącznik nr 13 Harmonogram wdrożenia

 • Załącznik nr 14 Dane serwerów dla Systemu Szpitalnego, Poradni oraz RIS - PACS

 • Załącznik nr 15 Elementy systemu wymagane podczas prezentacji

 • Załącznik nr 16 Schemat organizacyjny Zamawiającego – stan na dzień wszczęcia postępowania

 • Załącznik nr 17 Istotne postanowienia umowy

 • Załącznik nr 18 Wykaz usług + wykaz dostaw

 • Załącznik nr 19 Wykaz osób
 1. ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. M. C. Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Tel. / Fax . 032/ 373-36-68

Strona internetowa : www.sccs.pl

Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym : przetargi@sccs.pl
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z migracją danych z systemów obecnie funkcjonujących u Zamawiającego.

 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

 • CPV 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

 • CPV 48430000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania zapasami

 • CPV48443000-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

 • CPV 48814000-7 System informacji medycznej

 • CPV 48814100-8 System informacji pielęgniarskiej

 • CPV 48814200-9 System podawania leków i zarządzania pacjentami

 • CPV 48814300-0 System zarządzania salami operacyjnymi

 • CPV 48814400-1 System informacji klinicznej

 • CPV 48814500-2 System zarządzania na podstawie akt pacjentów

 • CPV 72212180-4 Usługi opracowywania oprogramowania medycznego

 • CPV 72212430-2 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami

 • CPV 72212443-6 Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/ księgowości

 • CPV 72212600-5 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego

 • CPV 72212732-9 Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczeń danych

 • CPV 72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania

 • CPV 72253100-4 Usługi pomocy komputerowej

 • CPV 72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu

 • CPV 72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania

 • CPV 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

 • CPV 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

 • Kategoria CPC: 7.
 1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający aktualnie wykorzystuje własne Oprogramowanie Bazodanowe (System Informacji Medycznej – SIM pracujący w SCCS od 2000 roku) oparte na motorze Bazodanowym Oracle Enterprise Edition i posiada wykupioną, nieograniczoną licencję na w/w Motor Bazodanowy i dlatego bezwzględnie wymaga by przyszłe Aplikacje Bazodanowe w zakresie Systemu Szpitalnego oraz Administracji i Poradni były oparte również na motorze Oracle Enterprise Edition, natomiast w zakresie RIS-PACS na motorze bazodanowym Oracle – dowolnej edycji.
Zamawiający przekaże dane SIM Wykonawcy w formacie plików z rozszerzeniem DMP, zgodnie z punktem 4 Harmonogramu wdrożenia (Załącznik nr 13 do SIWZ).


 1. Dostawa Oprogramowania Aplikacyjnego
  1. System Informatyczny stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje następujące moduły:


Moduł

Ruch Chorych – izba przyjęć*

Ruch Chorych – statystyka*

Ruch Chorych – oddział *

Kolejki Oczekujących*

Gruper

Dokumentacja medyczna

Zlecenia, Zlecenia Leków

Rozliczenia z Płatnikami

Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej

Blok Operacyjny

Diagnostyka Medyczna*

Apteczki Oddziałowe, Podręczne Magazynki (Diagnostyka Medyczna, Blok Operacyjny)**

Zakażenia Szpitalne (Epidemiolog + Oddziały)

Kalkulacja Kosztów Leczenia

System kierowania szpitalem

Administrator

Bank Krwi

Finanse-Księgowość

Koszty

Fakturowanie

Wycena Procedur Medycznych

Gospodarka Materiałowa**

Środki Trwałe

Wyposażenie

Apteka Szpitalna**

Diagnostyka - RIS

Pracownia Diagnostyczna - PACS

Przychodnia Rejestracja

Przychodnia Gabinet lekarski

Przychodnia Statystyka

Przychodnia e-rejestracja

*Oprogramowanie Aplikacyjne musi mieć możliwość identyfikacji pacjentów z woj. śląskiego za pomocą karty chipowej

** Oprogramowanie Aplikacyjne zastosowane w Aptece Szpitalnej, Magazynie Szpitalnym, Apteczkach Oddziałowych oraz Podręcznych Magazynkach musi funkcjonować z zastosowaniem czytników kodów kreskowych.

2) Wdrożenie systemu informatycznego

 1. Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego i Bazodanowego z uwzględnieniem specyfiki SCCS, w tym także istnienie dwóch odległych od siebie o ok. 200 metrów budynków szpitalnych A i B;

 2. Integracja bądź wymiana i przeniesienie danych z aplikacji obecnie funkcjonujących w ŚCCS (około 1.5 mln rekordów informacyjnych);

 3. Szkolenie użytkowników;

 4. Szkolenie Administratora;

 1. Wymiana i przeniesienie danych z aplikacji obecnie działających w ŚCCS:

 • Izba Przyjęć – System Informacji Medycznej (SIM);

 • Oddziały – System Informacji Medycznej (SIM);

 • Pracownie Diagnostyczne – System Informacji Medycznej (SIM);

 • miniInfoMedica – produkcji ASSECO POLAND SA;

 1. Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego bądź wymiana i przeniesienie danych:

 • Apteka Szpitalna – produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Finanse-Księgowość produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Rachunek Kosztów produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Wycena Procedur Medycznych produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Fakturowanie produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Środki Trwałe produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Wyposażenie produkcji ASSECO POLAND SA i MM Poland ;

 • Gospodarka Materiałowa produkcji ASSECO POLAND SA;

 1. Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego:

 • Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne produkcji Marcel;

 • Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca została objęta systemem Sentinel (firma Reynolds) którego zadaniem jest gromadzenie oraz integracja danych holterowskich ekg , rr oraz opcjonalnie spoczynkowe ekg.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi znajdują się w Załącznikach od niniejszej specyfikacji.

 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu wykonania usługi:

Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regu­lującymi orga­ni­zację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdro­wotnej w kraju, a także jednostek sektora finansów publicznych w tym w szczególności:

a)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami

b)

Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami

c)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)

d)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926) z późniejszymi zmianami

e)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

f)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) z późniejszymi zmianami

g)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) z późniejszymi zmianami

h)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

i)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) z późniejszymi zmianami

j)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami

k)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

l)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 (szczególnie w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej)
 1. W trakcie prac wdrożeniowych Wykonawca zapewni na własny koszt na czas prób, testów odpowiednie, potrzebne oprogramowanie bazy danych (motor bazodanowy Oracle).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych w zakresie:

wariant 1: Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego bądź

wariant 2: wymiana i przeniesienie danych:

 • Apteka Szpitalna – produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Finanse-Księgowość produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Rachunek Kosztów produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Wycena Procedur Medycznych produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Fakturowanie produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Środki Trwałe produkcji ASSECO POLAND SA;

 • Wyposażenie produkcji ASSECO POLAND SA i MM Poland;

 • Gospodarka Materiałowa produkcji ASSECO POLAND SA;

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali wymogi jakościowe dla wykonywania zamówienia w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, zgodne z normą ISO 9001:2000 lub równoważną.


 1. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie PACS posiadało Certyfikat CE dla wyrobów medycznych w klasie min. II a, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC.

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali wymogi jakościowe dla wykonywania zamówienia w zakresie wdrażania usług informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych , zgodne z normą ISO 9001:2000 lub równoważną.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna