M oznacza numer kolejny ostatniej wypłatyPobieranie 131.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar131.01 Kb.
ZAŁĄCZNIK I

I. Podstawowe równanie wyrażające równoważność wypłat z jednej strony oraz spłat i opłat z drugiej strony 

Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (APR) ustala się za pomocą podstawowego równania, którego strony wyrażają, w stosunku rocznym, odpowiednio całkowitą wartość zaktualizowanych wypłat oraz całkowitą wartość zaktualizowanych spłat i ponoszonych opłat, tj.: 

gdzie: 


- X -APR 

- m oznacza numer kolejny ostatniej wypłaty, 

- k oznacza numer kolejny wypłaty, zatem 1  k  m, 

- Ck oznacza kwota wypłaty k, 

- tk oznacza okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, pomiędzy dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0, 

- m' oznacza numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat, 

- l oznacza numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat, 

- Dl oznacza kwota spłaty lub wnoszonych opłat, 

- sl oznacza okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, pomiędzy dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat. 

Uwagi: 


a) kwoty płacone przez obie strony w różnych momentach niekoniecznie muszą być równe i nie muszą być płacone w równych odstępach czasu; 

b) datą początkową jest data dokonania pierwszej wypłaty; 

c) odstępy czasowe między datami wykorzystywanymi do obliczeń wyraża się w latach lub w ułamkach lat. Przyjmuje się, że rok liczy 365 dni (lub w przypadku lat przestępnych - 366 dni), 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni (tj. 365/12) bez względu na to, czy przypada w roku przestępnym czy nie

d) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku. Jeżeli cyfra występująca na kolejnym miejscu po przecinku jest większa lub równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o jeden; 

e) równanie to może być zapisane w postaci jednej sumy z wykorzystaniem koncepcji przepływów (Ak), które mogą być dodatnie lub ujemne, innymi słowy zapłacone lub otrzymane w okresach 1 do k, wyrażonych w latach, tj.: 
S jest bieżącym saldem przepływów. Jeżeli celem jest zachowanie równoważności przepływów, wartość ta będzie równa zeru. 

II. Dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: 

a) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości; 

b) jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat z zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej opłaty i stopy oprocentowania mającej zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat w danym rodzaju umowy o kredyt; 

c) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi ogólnie swobodę dokonywania wypłat, ale przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat wprowadza ograniczenie w odniesieniu do kwoty i czasu, przyjmuje się, że kwota kredytu została wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie terminie i zgodnie z tymi limitami wypłat; 

d) jeżeli nie został ustalony harmonogram spłat, przyjmuje się, że: 

(i) kredyt jest udzielany na okres jednego roku; oraz 

(ii) kredyt będzie spłacany w dwunastu równych ratach w odstępach miesięcznych począwszy od miesiąca następującego po odnośnej dacie; 

e) jeżeli został ustalony harmonogram spłat, ale kwota takich spłat jest elastyczna, przyjmuje się, że kwota każdej spłaty jest najniższą kwotą przewidzianą w umowie

f) jeżeli nie zostało to określone inaczej, w przypadku gdy umowa o kredyt przewiduje więcej niż jeden termin spłaty, należy przyjąć najwcześniejsze przewidziane w umowie terminy udostępnienia kredytu i dokonywania spłat; 

g) jeżeli maksymalny pułap kredytu nie został ustalony, przyjmuje się, że wynosi on 1 500 EUR; 

h) w przypadku kredytu w rachunku bieżącym przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli okres obowiązywania umowy o kredyt nie jest znany, obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas trwania kredytu wynosi 3 miesiące; 

i) jeżeli dla ograniczonego okresu lub kwoty oferuje się różne stopy oprocentowania i różną wielkość opłat, za stopę oprocentowania i opłaty w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt przyjmuje się stopę najwyższą i najwyższe opłaty

j) w przypadku umów o kredyt konsumencki, w których ustalono stałą stopę oprocentowania kredytu w odniesieniu do początkowego okresu, na koniec którego ustala się nową stopę oprocentowania, zmienianą następnie okresowo zgodnie z uzgodnionym wskaźnikiem, obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się w oparciu o założenie, że po zakończeniu okresu, w którym obowiązuje stała stopa oprocentowania kredytu, stopa oprocentowania jest taka sama jak w chwili obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i opiera się na wartości uzgodnionego wskaźnika obowiązującego w tym czasie. ZAŁĄCZNIK II


STANDARDOWY EUROPEJSKI ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego Kredytodawca 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Pośrednik kredytowy 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


[*] Ta informacja ma dla kredytodawcy charakter opcjonalny. 

Tam gdzie widnieje oznaczenie „w stosownych przypadkach”, kredytodawca musi wypełnić odpowiednie pole, jeżeli stosowna informacja dotyczy danego produktu kredytowego, lub musi usunąć daną informację lub całą pozycję, jeżeli informacja ta nie dotyczy omawianego rodzaju kredytu. 

Objaśnienia w nawiasach kwadratowych przedstawiono na potrzeby kredytodawcy i muszą one zostać zastąpione odpowiednimi informacjami. 

2. Opis głównych cech produktu kredytowego Rodzaj kredytu 

 

 


Całkowita kwota kredytu 

 

 


Jest to maksymalna kwota lub łączne kwoty udostępnione na podstawie umowy o kredyt. 

 

 


Warunki dokonywania wypłat 

 

 


W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan pieniądze. 

 

 


Okres obowiązywania umowy o kredyt 

 

 


Raty oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność, w jakiej będą one zaliczane na poczet spłaty 

Będzie Pani/Pan musiała/musiał dokonać spłaty na następujących warunkach: 

 

 


[Kwota, liczba i częstotliwość płatności, jakich ma dokonać konsument] 

 

 


Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: 

Całkowita kwota, jaką będzie Pani/Pan musiała/musiał spłacić 

[Suma całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu] 

Jest to kwota pożyczonego kapitału wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami związanymi z Pani/Pana kredytem. 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Kredyt został udzielony w formie odroczonej płatności za towar lub usługę lub jest powiązany z dostawą konkretnych towarów lub świadczeniem konkretnej usługi 

 

 


Nazwa towaru/usługi 

 

 


Cena gotówkowa 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Wymagane zabezpieczenia 

[Rodzaj zabezpieczenia] 

Opis zabezpieczenia, jakie musi Pani/Pan przedstawić w związku z umową o kredyt. 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Dokonanie płatności nie powoduje natychmiastowej spłaty kapitału. 

 

 

3. Koszty kredytu 


Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy o kredyt 

[% 

- stała lub 

- zmienna (z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej mających zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu) 

- okresy] Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APR) 

Jest to całkowity koszt wyrażony jako procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 

APR ma Pani/Panu pomóc porównać poszczególne oferty. 

[ % Należy tu podać reprezentatywny przykład oraz wymienić wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy] 

Czy do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach niezbędne jest: 

- skorzystanie z ubezpieczenia zabezpieczającego spłatę kredytu, lub 

- skorzystanie z innej usługi dodatkowej? 

Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględnione w APR. 


Tak/nie [jeżeli tak, proszę podać rodzaj ubezpieczenia] 

Tak/nie [jeżeli tak, proszę podać rodzaj usługi dodatkowej] Koszty powiązane 

 

 


W stosownych przypadkach 

Do zapisu transakcji płatności i wypłat wymagane jest prowadzenie jednego lub kilku rachunków  

 


W stosownych przypadkach 

Wysokość kosztów korzystania z określonych środków płatniczych (np. karty kredytowej)  

 


W stosownych przypadkach 

Wszelkie inne koszty powstałe w związku z umową o kredyt  

 


W stosownych przypadkach 

Warunki, na jakich wyżej wymienione koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie  

 


W stosownych przypadkach 

Konieczność poniesienia kosztów notarialnych  

 


Koszty w przypadku opóźnienia w płatności 

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. przymusowa sprzedaż) i może utrudnić otrzymanie kredytu. 

W razie braku płatności zostanie Pani/Pan obciążona/obciążony następującymi kwotami: [... (mająca zastosowanie stopa oprocentowania oraz ustalenia dotyczące jej zmian, a także, w stosownych przypadkach, opłaty z tytułu zaległości w spłacie)] 

4. Inne ważne aspekty prawne Prawo do odstąpienia od umowy 

Ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych. 

Tak/nie 

Przedterminowa spłata 

Ma Pani/Pan prawo do spłaty kredytu przed terminem - w całości lub w części i w dowolnym momencie. 

 

 


W stosownych przypadkach 

Kredytodawca jest uprawniony do rekompensaty w wypadku przedterminowej spłaty [Ustalenie rekompensaty (metoda kalkulacyjna) zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 16 ust. 2 dyrektywy 2008/48/WE] 

Weryfikacja w bazie danych 

Kredytodawca musi natychmiast i bez pobierania żadnych opłat udzielić Pani/Panu informacji o wyniku weryfikacji w bazie danych, w przypadku gdy wniosek o kredyt zostanie odrzucony na podstawie informacji uzyskanych z tej bazy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli udzielanie takich informacji jest zabronione na mocy przepisów Wspólnoty Europejskiej lub jest sprzeczne z celami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 

 

 


Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt 

Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego otrzymania na żądanie egzemplarza projektu umowy o kredyt. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili, gdy zgłasza Pani/Pan takie żądanie, kredytodawca nie wyraża chęci zawarcia z Panią/Panem umowy o kredyt. 

 

 


W stosownych przypadkach 

Czas, przez jaki kredytodawca jest związany treścią informacji przekazanych przed zawarciem umowy Niniejsza informacja zachowuje ważność od ... do... 

W stosownych przypadkach 

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 


a) dotyczące kredytodawcy 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Rejestracja 

[Rejestr handlowy, do którego został wpisany kredytodawca, oraz numer, pod którym kredytodawca został zarejestrowany lub równoważny sposób jego identyfikacji w tym rejestrze] 

W stosownych przypadkach 

 

 


Organ nadzorczy 

 

 


b) dotyczące umowy o kredyt 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy 

[Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia, zawierające między innymi termin, w jakim można skorzystać z tego prawa; adres, na jaki należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu; konsekwencje nieskorzystania z tego prawa] 

W stosownych przypadkach 

 

 


Prawo przyjmowane przez kredytodawcę jako podstawa ustanowienia z Panią/Panem stosunków przed zawarciem umowy o kredyt 

 

 


W stosownych przypadkach 

Klauzula dotycząca prawa właściwego dla umowy o kredyt lub właściwego sądu [Należy tu podać stosowną klauzulę] 

W stosownych przypadkach  

Obowiązujący język Informacje i warunki umowy będą podawane w języku [dany język]. Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku [dany język/języki] 

c) dotyczące odwołań 

 

 


Istnienie pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego oraz dostęp do tego mechanizmu 

[Informacja, czy konsument będący stroną umowy zawieranej na odległość może skorzystać z pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego, a jeżeli tak - sposoby dostępu do niego] 

[*] Ta informacja ma dla kredytodawcy charakter opcjonalny. 


ZAŁĄCZNIK III


EUROPEJSKI ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1) w rachunku bieżącym 

2) oferowanego przez niektóre organizacje kredytowe (art. 2 ust. 5 dyrektywy 2008/48/WE) 

3) przeznaczonego na konwersję zadłużenia 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy/pośrednika kredytowego 


Kredytodawca 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Pośrednik kredytowy 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


[*] Ta informacja ma dla kredytodawcy charakter opcjonalny. 

Tam gdzie widnieje oznaczenie „w stosownych przypadkach”, kredytodawca musi wypełnić odpowiednie pole, jeżeli stosowna informacja dotyczy danego produktu kredytowego, lub musi usunąć daną informację lub całą pozycję, jeżeli informacja ta nie dotyczy omawianego rodzaju kredytu. 

Objaśnienia w nawiasach kwadratowych przedstawiono na potrzeby kredytodawcy i muszą one zostać zastąpione odpowiednimi informacjami. 

2. Opis głównych cech produktu kredytowego Rodzaj kredytu 

 

 


Całkowita kwota kredytu 

 

 


Jest to maksymalna kwota lub łączne kwoty udostępnione na podstawie umowy o kredyt. 

 

 


Okres obowiązywania umowy o kredyt 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Można będzie żądać od Pani/Pana w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu. 

 

 

3. Koszty kredytu 


Stopa oprocentowania kredytu lub, w stosownych przypadkach, różne stopy oprocentowania kredytu mające zastosowanie do umowy o kredyt 

[% 

 

 


- stała lub 

 

 


- zmienna (z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej mających zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu)] 

 

 


 

 


 

 


 

 


W stosownych przypadkach 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APR) [*] 

Jest to całkowity koszt wyrażony jako procent całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. APR ma Pani/Panu pomóc porównać poszczególne oferty. 


[ % Należy tu podać reprezentatywny przykład oraz wymienić wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy] 

W stosownych przypadkach 

Koszty 


W stosownych przypadkach 

Warunki, na jakich koszty te mogą ulegać zmianie [Koszty ponoszone od chwili zawarcia umowy o kredyt] 

Koszty w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności 

W razie braku płatności zostanie Pani/Pan obciążona/ obciążony następującymi kwotami: [... (mająca zastosowanie stopa oprocentowania oraz ustalenia dotyczące jej zmian, a także, w stosownych przypadkach, opłaty z tytułu zaległości w spłacie)] 

[*] Nie stosuje się w przypadku europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego w rachunku bieżącym w tych państwach członkowskich, które na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/48/WE podjęły decyzję, że APR nie musi być podawana w przypadku kredytów w rachunku bieżącym. 

4. Inne ważne aspekty prawne Rozwiązanie umowy o kredyt 

[Warunki i procedura rozwiązania umowy o kredyt] 

Weryfikacja w bazie danych 

Kredytodawca musi natychmiast i bez pobierania żadnych opłat udzielić Pani/Panu informacji o wyniku weryfikacji w bazie danych, w przypadku gdy wniosek o kredyt zostanie odrzucony na podstawie informacji uzyskanych z tej bazy. Powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli udzielanie takich informacji jest zabronione na mocy przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej lub jest sprzeczne z celami porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 

 

 


W stosownych przypadkach 

Czas, przez jaki kredytodawca jest związany treścią informacji przekazanych przed zawarciem umowy Niniejsza informacja zachowuje ważność od ... do ... 

W stosownych przypadkach 

5. Dodatkowe informacje mające zastosowanie w przypadku gdy informacje udzielane przed zawarciem umowy pochodzą od organizacji kredytowej (art. 2 ust. 5 dyrektywy 2008/48/WE) lub gdy dotyczą one kredytu konsumenckiego przeznaczonego na konwersję zadłużenia 


Raty oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność, w jakiej będą one zaliczane na poczet spłaty 

Będzie Pani/Pan musiała/musiał dokonać spłaty na następujących warunkach: 

 

 


[Reprezentatywny przykład raty wraz z kwotą, liczbą i częstotliwością płatności, jakich ma dokonać konsument] 

Całkowita kwota, jaką będzie Pani/Pan musiała/musiał spłacić 

 

 


Przedterminowa spłata 

 

 


Ma Pani/Pan prawo do spłaty kredytu przed terminem - w całości lub w części i w dowolnym momencie. 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Kredytodawca jest uprawniony do rekompensaty w wypadku przedterminowej spłaty 

[Ustalenie rekompensaty (metoda kalkulacyjna) zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 16 dyrektywy 2008/48/WE] 

W stosownych przypadkach 

6. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość 


a) dotyczące kredytodawcy 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka 

[Dane identyfikacyjne] 

Adres 

[Adres, z którego ma korzystać konsument] 

Nr telefonu [*] 

 

 


Adres poczty elektronicznej [*] 

 

 


Nr faksu [*] 

 

 


Adres strony internetowej [*] 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Rejestracja 

[Rejestr handlowy, do którego został wpisany kredytodawca, oraz numer, pod którym kredytodawca został zarejestrowany lub równoważny sposób jego identyfikacji w tym rejestrze] 

W stosownych przypadkach 

 

 


Organ nadzorczy 

 

 


b) dotyczące umowy o kredyt 

 

 


Prawo do odstąpienia od umowy 

Tak/nie 

Ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy o kredyt w terminie 14 dni kalendarzowych. 

W stosownych przypadkach 

Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy 


[Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia, zawierające między innymi adres, na jaki należy wysłać powiadomienie o odstąpieniu; konsekwencje nieskorzystania z tego prawa] 

W stosownych przypadkach 

 

 


Prawo przyjmowane przez kredytodawcę jako podstawa ustanowienia z Panią/Panem stosunków przed zawarciem umowy o kredyt 

 

 


W stosownych przypadkach 

 

 


Klauzula dotycząca prawa właściwego dla umowy o kredyt lub właściwego sądu 

[Należy tu podać stosowną klauzulę] 

W stosownych przypadkach 

 

 


Obowiązujący język 

Informacje i warunki umowne będą podawane w języku [dany język]. Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku [dany język/języki]. 

c) dotyczące odwołań 

 

 


Istnienie pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego oraz dostęp do tego mechanizmu 

[Informacja, czy konsument będący stroną umowy zawieranej na odległość może skorzystać z pozasądowego mechanizmu reklamacyjnego i odwoławczego, a jeżeli tak - sposoby uzyskiwania dostępu do niego] 

[*] Ta informacja ma dla kredytodawcy charakter opcjonalny. 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna