Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Blockbuster 1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 252.58 Kb.
Strona1/8
Data04.05.2016
Rozmiar252.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Blockbuster 1

Wstęp


1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp., zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym znajdujący się w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały mu dostarczyć, aby wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się
do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach, mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy
i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych. 1. Struktura planu wynikowego do podręcznika Blockbuster 1 (Podręcznik ucznia
  i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części:

 • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym, powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowopoznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w znaczeniu).

Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien prawidłowo wykonać na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącegoJenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, iż uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać
z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this afternoon

we are writing letters at the hotel.

Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się


na poziomie wyższym niż przeciętny
Podkreślić należy, że seria podręczników Blockbuster ma charakter s p i r a l n y,
co znaczy, iż zarówno materiał leksykalny, gramatyczny, jak i umiejętności będą powtarzać się w różnych częściach podręcznika, poszerzając wiedzę i kompetencję komunikacyjną ucznia. Tak więc czas Present Continuous na przykład pojawi się najpierw jako struktura służąca do mówienia o czynnościach wykonywanych w danej chwili, a później jako konstrukcja do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Na końcu Planu wynikowego do każdego z modułów podręcznika znajduje się tabela


z wytycznymi Podstawy programowej. Zawiera ona szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Pierwsza kategoria, Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia, pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,
a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju


a kulturą innych narodów, oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o sławnych postaciach
w kulturze czy historii krajów anglojęzycznych, znanych zabytkach czy klimacie w Wielkiej Brytanii.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem (np. nad zagadnieniami gramatycznymi) oraz możliwość samooceny postępów.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Podręcznik umożliwia przeprowadzanie prostych projektów interdyscyplinarnych już na początkowym etapie uczenia się języka.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą, być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla trzeciego etapu edukacyjnego, między innymi wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną.Części podręcznika

Uczeń znaUczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

People & Pets
Unit 1

Hello!

 • wyrażenia i zwroty używane przy powitaniu
  i przedstawianiu się (np. Hi Paul, how are you? My name is Steve. Pleased to meet you.)
Poziom podstawowy

 • przywitać się (np. Hi, how are you?);

 • przedstawić się i poprosić kolegę, by się przedstawił
  (np. My name’s Ann. What’s your name?)

Unit 2

Letters, Colours & Numbers

 • alfabet angielski;

 • liczebniki od 1 do 20;

 • nazwy kolorów
  (np. black, white, orange, green, brown);

 • nazwy przyborów szkolnych (np. book, eraser, ruler, pencil)

 • pytania z what
  (np. What is this? What colour is it?)

Poziom podstawowy

 • powtórzyć za nauczycielem dźwięki alfabetu angielskiego;

 • nazywać przedmioty na obrazku, stosując kolory (np. It’s a brown book.);

 • zapytać o przedmiot i jego kolor i odpowiedzieć na takie pytanie
  (np. A: What’s this? B: It’s a book. A: What colour is it? B: It’s brown.);

 • powiedzieć, jaki jest jego ulubiony kolor (np. My favourite colour is blue.);

 • liczyć od 1 do 20

Poziom ponadpodstawowy

 • literować różne słowa (np. apple, balloon);

 • zapisać słownie liczebniki od 1 do 20

Unit 3

What’s this?

 • nazwy przedmiotów
  i ludzi otaczających ucznia (np. ball, cap, umbrella, friend);

 • nazwy zwierząt
  (np. snake, mouse, horse, parrot, cat, dog)

 • formy pełne i krótkie czasownika to be
  w zdaniach twierdzących;

 • zasadę stosowania przedimka a/an;

 • zaimki osobowe
  (np. I, you, he)

Poziom podstawowy

 • na podstawie obrazka przedstawić siebie i innych, stosując odpowiednie zaimki osobowe (np. This is me. I’m nine. This is Leo. He’s sixteen.);

 • nazywać przedmioty, zwierzęta, itp. na ilustracji stosując przedimek a lub an (np. It’s a snake. It’s an egg.)

Poziom ponadpodstawowy

 • napisać o sobie opisując własną fotografię

Unit 4

Meet my pet!Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst opisujący zwierzęta domowe i odpowiedzieć
  na pytania;

 • odpowiedzieć na pytanie o swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek);

 • w miarę poprawnie wymawiać dźwięki /i:/ i /ı/ (np. she, Liz);

 • z pomocą nauczyciela napisać krótki tekst o sobie i swoim zwierzątku domowym

Poziom ponadpodstawowy

 • rozmawiać z kolegą o sobie i o nim: przedstawić się, przeliterować swoje imię
  i nazwisko, powiedzieć, ile ma lat; zapytać kolegę o jego dane osobowe
  (np. What’s your name? How do you spell it? How old are you?);

 • zrozumieć szczegółowo tekst i opowiedzieć o postaciach i ich zwierzątkach domowych;

 • samodzielnie napisać krótki tekst o sobie i swoim zwierzątku domowym

Unit 5

Meet my family!
Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o postaciach
  na ilustracji (np. A: Who’s David? B: He’s Mary’s dad.);

 • z pomocą nauczyciela opowiedzieć o sobie i członkach swojej rodziny
  (np. My name’s Tim. I’m 12 years old. My dad’s name’s Tom...);

 • na podstawie modelu z pomocą nauczyciela napisać list o sobie i swojej rodzinie;

 • na podstawie modelu z pomocą nauczyciela napisać list do rodziców, w którym przedstawi kolegę

Poziom ponadpodstawowy

 • samodzielnie opowiedzieć o sobie i członkach swojej rodziny (np. My name’s Tim. I’m 12 years old. My dad’s name’s Tom...)

 • na podstawie modelu samodzielnie napisać list o sobie i swojej rodzinie;

 • na podstawie modelu samodzielnie napisać list do rodziców, w którym przedstawi kolegę

Culture Corner 1

Famous Sports People
Curricular Cuts 1

Colours

 • słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny (np. blond hair,
  blue eyes
  )

 • kolory i ich rodzaje (np. primary colours: red, yellow; secondary colours: orange, purple)
Poziom podstawowy

 • ogólnie zrozumieć tekst o Davidzie Beckhamie i odpowiedzieć na pytania;

 • nazywać kolory (np. na zdjęciach z czasopism)

Poziom ponadpodstawowy

 • szczegółowo zrozumieć tekst o Davidzie Beckhamie;

 • na podstawie przeczytanego tekstu napisać o sławnym polskim sportowcu

Realizowanie wytycznych Podstawy

programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • ulubiony kolor ucznia;

 • dane osobowe ucznia;

 • zwierzątko domowe ucznia;

 • członkowie rodziny ucznia;

 • sławni sportowcy polscy

Interdyscyplinarność

 • nazwy zwierząt (biologia);

 • kolory (nazwy; typy: ciepłe, zimne; mieszanie barw itd.) (sztuka)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • sławni sportowcy angielscy (np. David Beckham) i polscy
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. czytanie – jak wykorzystać ilustracje do tekstu i jego tytuł, by przewidzieć ogólne i szczegółowe informacje w tekście i by lepiej go zrozumieć;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Reference Section Module 1 (w Podręczniku ucznia) oraz
  Grammar Book Units 1-4 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samooceny postępów przez wykonanie Self-Check 1 (w Podręczniku ucznia)
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna