Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 3 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 277.55 Kb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar277.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Click On 3

Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na koniec roku szkolnego, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Click on 3 (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy Programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero


to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowopoznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w znaczeniu).Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien być w stanie prawidłowo zrobić na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi ją używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać z kolegą na temat jego
i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this afternoon

we are writing letters at the hotel.

Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się


na poziomie wyższym niż przeciętny.

Podkreślić należy, że seria podręczników Click On ma charakter s p i r a l n y,


co znaczy, iż zarówno materiał leksykalny, gramatyczny, jak i umiejętności będą powtarzać się w różnych częściach podręcznika, poszerzając wiedzę i kompetencję komunikacyjną ucznia. Tak więc czas Present Continuous, na przykład, pojawi się najpierw jako struktura służąca do mówienia o czynnościach wykonywanych w danej chwili, a później jako konstrukcja do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy Programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy Programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez Reformę, elementów, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej aktualny dla ucznia i bardziej na uczniu skoncentrowany. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Pierwsze dwie kategorie, Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia oraz Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia, pozwalają najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia własnych opinii i upodobań.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy tolerancji, ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju


a kulturą innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jaki jest model rodziny w różnych kulturach, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy, postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem (np. nad zagadnieniami gramatycznymi) oraz możliwość samooceny własnego postępu. Wreszcie podręcznik zachęca do sięgania po literaturę w języku angielskim (lub jej uproszczone wersje w postaci tzw. graded readers) dzięki lekturze komiksu według powieści Marka Twaina The Adventures
of Huckleberry Finn
.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Podręcznik umożliwia przeprowadzanie prostych projektów interdyscyplinarnych już na początkowym etapie uczenia się języka.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą, być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla trzeciego etapu edukacyjnego, między innymi wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną.CLICK ON 3 – Plan wynikowy


Części podręcznika

Uczeń zna

Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny

Module 1

Moments of Life

Unit 1

Busy Days


 • nazwy zawodów
  (np. estate agent, pet sitter, cameraman, ski instructor, lawyer, miner, florist, glazier, surgeon, counsellor, firefighter, telephone operator);

 • cechy osobowości i typy ludzi (np. brave, dedicated, creative, courageous, funny, helpful, careful, patient, confident, persuasive, caring understanding, polite, entertaining);

 • wyrażenia opisujące zawody i stanowiska (np. highly-paid, not well-paid, part-time, full-time, regular hours, interesting, satisfying);

 • nazwy sportów i zajęć
  w wolnym czasie
  (np. bird watching, stamp collecting, water skiing, wind surfing, horse riding);

 • czas Present Simple
  i Present Continuous oraz różnice
  w znaczeniu i użyciu między nimi;

 • przysłówki częstotliwości
  (np. often, always itp.)
  i ich miejsce w zdaniu;

 • zaimki względne (who, which, that, whose) oraz różnicę między zdaniami względnymi ograniczającymi (defining relative clauses)
  a nieograniczającymi (non-defining relative clauses)

Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji opowiadać o różnych zawodach (np. An estate agent sells houses. Being a pet sitter is a part-time job.);

 • zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące pracy i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie cechy charakteru są niezbędne przy wykonywaniu danego zawodu (np. Politicians need to be persuasive because they have to make people believe in them.);

 • opisać swoje cechy charakteru;

 • mówić o swoich czynnościach codziennych oraz o czynnościach codziennych członków swojej rodziny w czasie Present Simple (np. I usually get up at 7 o’clock. Mum always does the washing up.);

 • mówić o ulubionych i nielubianych sposobach spędzania wolnego czasu stosując czasowniki enjoy, love, like, hate, don’t mind (np. I really enjoy sunbathing.);

 • zadawać pytania o częstotliwość wykonywanych przez kolegę czynności oraz odpowiadać na takie pytania w czasie Present Simple stosując przysłówki częstotliwości (np. A: How often do you play football? B: I never play football.);

 • zdefiniować różne zawody i przedmioty za pomocą zdań względnych (np. A porter
  is a person who carries luggage
  .);

 • zrozumieć ogólnie tekst o pracy psa policyjnego i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy;

 • zrozumieć ogólnie tekst o zaletach i wadach danego zawodu i odpowiedzieć
  na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie o zaletach i wadach zawodu lekarza;

 • na podstawie podanych informacji wybrać dla siebie zawód i uzasadnić, dlaczego jest on dla niego odpowiedni;

 • opisać zwierzęta na ilustracji (np. A chimp is a mammal and a herbivore. It has got long arms and dark fur.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o parku dzikich zwierząt i odpowiedzieć na pytania;

 • czasownik look
  z różnymi przyimkami (np. look after, look for, look into, look up);

 • nazwy dzikich zwierząt (np. chimp, flamingo, sea lion, wallaby, marmoset), rodzaje zwierząt (np. bird, mammal, carnivore, endangered species)
  i ich części ciała
  (np. claws, beak, feathers, scales);

 • powiedzenia
  i przysłowia dotyczące pracy (np. Many hands make light work.)
 • z pomocą nauczyciela odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy;

 • zrozumieć ogólnie list nieoficjalny opisujący pracę autora i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać list do kolegi o swojej pracy


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące pracy;

 • napisać list z referencjami;

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o pracy psa policyjnego;

 • samodzielnie zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o zaletach i wadach danego zawodu;

 • samodzielnie napisać wypracowanie o zaletach i wadach zawodu lekarza;

 • mówić o swoich doświadczeniach z dzikimi zwierzętami: które już widział, czy w jego kraju są parki dla dzikich zwierząt itp.;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o parku dzikich zwierząt;

 • samodzielnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy;

 • zrozumieć szczegółowo list nieoficjalny opisujący pracę autora

The Adventures
of Huckleberry Finn


Episode 1

How It All Started
 • słowa like i as oraz różnicę w znaczeniu
  i użyciu między nimi (np. He works like
  a slave
  . She works as
  a nurse
  .)

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie komiks o powrocie ojca Hucka i odpowiedzieć na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo komiks o powrocie ojca Hucka

Realizowanie wytycznych Podstawy programowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • czynności codzienne ucznia i członków jego rodziny;

 • cechy charakteru ucznia;

 • sposoby spędzania wolnego czasu przez ucznia;

 • wybrany zawód ucznia
Interdyscyplinarność

 • rodzaje i nazwy dzikich zwierząt i ich części ciała, parki dla dzikich zwierząt (biologia);

 • rola zwierząt (np. psów policyjnych) w życiu człowieka
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • rozmowa kwalifikacyjna w kraju anglojęzycznym;

 • policja w USA;

 • życie i twórczość Marka Twaina
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. assignment, commitment);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. absolute beginners, at all levels);

 • definiowanie (np. on the forceas a member of the police department);

 • budowanie wyrazów od podanych za pomocą przyrostków (np. to drivedriver);

 • podawanie synonimów (np. a professionalan expert);

 1. czytanie – opis strategii jak czytać tekst, by zaleźć określone informacje (tzw. scanning);

 2. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do kolegi
  o swojej pracy i wypracowanie na temat wad i zalet danego zawodu;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia) i Click on Grammar Unit 1
  (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Progress Test 1 (w Zeszycie ćwiczeń);

 3. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu wg Marka Twaina
  The Adventures of Huckleberry Finn w odcinkach/  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna