Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Elementary A2 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 291.81 Kb.
Strona1/9
Data04.05.2016
Rozmiar291.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Upstream Elementary A2
Wstęp
1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Elementary (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero


to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym, powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.) będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w ich znaczeniu).Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien umieć prawidłowo wykonać na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę, nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, iż uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać
z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this afternoon

we are writing letters at the hotel.

Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się


na poziomie wyższym niż przeciętny.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Kategoria Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń
ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji, do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia swoich opinii i upodobań.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów, oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów


z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.).

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i edukację ekologiczną.
Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

Moments
in life

Unit 1a

Work day

 • nazwy zawodów
  (np. scientist, detective, porter, writer, guard);

 • przymiotniki opisujące zawody
  (np. interesting, tiring, rewarding, relaxing);

 • przymiotniki opisujące cechy charaketru (np. brave, calm, fit, skilful)
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o pracy badacza rekinów i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela opisać różne zawody, stosując podane przymiotniki
  (np. A shark scientist’s job is interesting because they travel to faraway places.);

 • na podstawie podanych informacji opisać cechy charakteru osób wykonujących różne zawody (np. A bank clerk needs to be reliable, polite and patient.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o zajęciach typowych dla różnych zawodów (np. Secretaries usually work 9 to 5. They use a computer. They don’t work outdoors.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o pracy badacza rekinów;

 • zadać pytania do tekstu stosując czas Present Simple (np. A: Does a shark scientist travel a lot? B: Yes, he/she does.);

 • samodzielnie opisać różne zawody, stosując podane przymiotniki
  (np. A shark scientist’s job is interesting because they travel to faraway places.)
Unit 1b

Round the clock

 • czynności dnia codziennego
  (np. get up early,
  have lunch, iron clothes, make the beds
  );

 • zajęcia w czasie wolnym
  (np. play sports, meet friends, watch DVDs);

 • przysłówki częstotliwości
  (np. always, often, once a week, every day)

 • zasady określania godzin (np. It’s
  a quarter to ten
  .);

 • różnice w znaczeniu
  i użyciu między czasem Present Simple i Present Continuous
Poziom podstawowy

 • na podstawie podanych informacji mówić o swoich typowych czynnościach codziennych, stosując przysłówki częstotliwości (np. I always get up early
  on weekdays. I catch the bus to school every morning
  .);

 • odpowiedzieć na pytanie o swoje typowe czynności (np. A: What time do you get up? B: At 7. And you? A: Well, I get up at half past seven.);

 • zrozumieć ogólnie dialog, w którym bohaterowie umawiają się na spotkanie
  i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela opisać obrazki, stosując czasy Present Simple i Present Continuous (np. It’s 7:00 in the morning. They are having breakfast. They look happy.);

 • na podstawie podanych informacji wyrazić prośbę i odpowiedzieć na prośbę kolegi (np. A: Can you take out the rubbish? B: Yes, of course.);

 • z pomocą nauczyciela sporządzić opis fotografii swojej rodziny;

 • zrozumieć ogólnie wypowiedzi nastolatków na temat pomocy rodzicom
  w domu i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać, w jaki sposób pomaga rodzicom w domu


Poziom ponadpodstawowy

 • rozmawiać z kolegą o swoim typowym dniu (np. A: What time do you get up? B: At 7. And you? A: Well, I get up at half past seven.);

 • zrozumieć szczegółowo dialog, w którym bohaterowie umawiają się
  na spotkanie; odegrać podobny dialog;

 • samodzielnie opisać obrazki, stosując czasy Present Simple i Present Continuous (np. It’s 7:00 in the morning. They are having breakfast. They look happy.);

 • samodzielnie sporządzić opis fotografii swojej rodziny;

 • zrozumieć szczegółowo wypowiedzi nastolatków na temat pomocy rodzicom
  w domu
Unit 1c

Chill out!

 • zajęcia weekendowe (np. going dancing, having a barbeque, eating out);

 • cechy charakteru
  (np. outgoing, sociable, quiet, popular)
 • różnice między czasem Present Continuous
  (do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych) a going to
  (do wyrażania planów i intencji)

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie kwiz na temat spędzania wolnego czasu i odpowiedzieć
  na pytania;

 • na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytania o plany innej osoby (np. A: Is Fiona playing tennis with Paul on Monday at 6 pm.? B: No, she isn’t. She’s playing tennis at 7 pm.);

 • opisać obrazek, stosując czas Present Continuous;

 • mówić o swoich zaplanowanych czynnościach przyszłych (np. I’m visiting some relatives next weekend.);

 • na podstawie podanych informacji zaproponować coś koledze; odpowiedzieć
  na propozycję kolegi. (np. A: Why don’t we go to the cinema? B: I’d love to.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo kwiz na temat spędzania wolnego czasu;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać o planach innej osoby
  (np. A: Is Fiona playing tennis with Paul on Monday at 6 pm.? B: No, she isn’t. She’s playing tennis at 7 pm.)
Unit 1d

Guess what!

Poziom podstawowy

 • powiedzieć, czy i jak często korzysta z poczty elektronicznej, do kogo pisze, etc.;

 • zrozumieć ogólnie listy opisujące zajęcia wakacyjne i weekendowe postaci
  i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać e-mail do kolegi o swoich planach wakacyjnych;

 • z pomocą nauczyciela napisać list do kolegi o swoich zajęciach weekendowych;

 • połączyć krótkie zdania w jedno dłuższe (np. I go to the cinema. I go a cafe. – I go to the cinema, then I go a cafe.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo listy opisujące zajęcia wakacyjne i weekendowe postaci;

 • samodzielnie napisać e-mail do kolegi o swoich planach wakacyjnych;

 • samodzielnie napisać list do kolegi o swoich zajęciach weekendowych
Culture Clip

School of the Air

 • słownictwo związane ze szkołą (np. attend, study, lessons, class)Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o szkole na odległość w Australii i odpowiedzieć
  na pytania


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o szkole na odległość w Australii
Reader’s CornerPoziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie tekst o typowych sposobach spędzania wolnego czasu
  w Wielkiej Brytanii i odpowiedzieć na pytania;

 • opowiedzieć o typowych sposobach spędzania wolnego czasu w Wielkiej Brytanii i w Polsce


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o typowych sposobach spędzania wolnego czasu w Wielkiej Brytanii

Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • czynności codzienne ucznia;

 • zajęcia ucznia w wolnym czasie;

 • plany ucznia na najbliższą przyszłość;

 • nietypowe szkoły w kraju ucznia;

 • spędzanie wolnego czasu w Polsce
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • szkoły na odległość w Australii;

 • nietypowe szkoły w kraju ucznia;

 • spędzanie wolnego czasu w Wielkiej Brytanii i w Polsce
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo:

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. jaws, senses);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. to work part-time);

 • grupowanie wyrazów (np. indoor – renting DVDs, relaxing; outdoor – going swimming, going dancing);

 1. pisanie – tekst przykładowy oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać e-mail lub list do kolegi;

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcjach Grammar Check Unit 1 i Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia)
  oraz Grammar in Use 1 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia słownictwa w sekcji Word Perfect 1;

 3. Możliwość samooceny postępów przez wykonanie zadań w Progress Check 1
  (w Zeszycie ćwiczeń)Projekt

 • nietypowe szkoły w Polsce  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna