Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Pre-Intermediate B1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 219.67 Kb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar219.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Upstream Pre-Intermediate B1

Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner--centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp., zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały
mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach, mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Pre-Intermediate (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa


i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się,
a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y, wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym, powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa, nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w ich znaczeniu).Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien być w stanie prawidłowo wykonać, na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie
w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę, nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać
z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this afternoon

we are writing letters at the hotel.

Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się


na poziomie wyższym niż przeciętny.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Kategoria Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia pozwala najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń
ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji, do własnych doświadczeń, zainteresowań, ma możliwość wyrażenia swoich opinii i upodobań.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów


z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.), czy też jakie są typowe powiedzenia, idiomy, przysłowia w języku angielskim dotyczące danego tematu.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy, postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów. Podręcznik zachęca też do sięgania po literaturę w języku angielskim (lub jej uproszczone wersje w postaci tzw. graded readers) poprzez lekturę fragmentów dzieł pisarzy anglojęzycznych.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą, być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi obejmujących edukację zdrowotną i ekologiczną.
Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

People of the World
Unit 1

Heroes and Villains

 • słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego
  (np. hair: spiky, wavy, thick, brown; eyes: bright, brown; face: oval, pretty; nose: long, crooked );

 • cechy charakteru
  (np. cunning, vain, daring, brave, evil, greedy);

 • przysłówki częstotliwości
  (np. always, often, seldom);

 • czasowniki statyczne (np. like, want, have);

 • czasownik get
  z różnymi przyimkami (np. get up, get back, get over)

 • różnice w znaczeniu
  i użyciu między czasem Present Simple a Present Continuous

Poziom podstawowy

 • opisać wygląd postaci na ilustracji;

 • zrozumieć ogólnie tekst o bohaterach filmu Władca pierścieni i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoim ulubionym filmie, bohaterze telewizyjnym itp.;

 • zrozumieć ogólnie ogłoszenia o castingu do filmu/reklamy i odpowiedzieć
  na pytania;

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć o cechach charakteru ludzi, których zna (np. A: Have you met our new neighbour? B: No, I haven’t.
  What’s he like?
  B: He’s friendly and polite.);

 • rozmawiać o czynnościach wykonywanych zwyczajowo (np. A: How often
  do you get up before 6 am?
  B: I never get up before 6 am. I usually get up at 7.30.);

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać o tym, co dane osoby w tej chwili robią (np. A: Is George talking on the phone? B: No, he isn’t. He’s walking his dog.);

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać o cechach dobrego przywódcy (np. I think a good leader should be honest, calm and determined.);

 • przywitać i pożegnać kolegę w różnych sytuacjach (np. przywitać kolegę, którego nie widział od dawna, pożegnać kolegów w pracy itp.);

 • zrozumieć ogólnie list nieoficjalny, w którym autor udziela rady i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela napisać list nieoficjalny, w którym udzieli rady;

 • zrozumieć ogólnie tekst o wielkoludach w baśniach i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie list nieoficjalny z opisem najlepszego kolegi i odpowiedzieć na pytania;


 • z pomocą nauczyciela napisać list nieoficjalny, w którym opisze swojego sąsiada

Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o bohaterach filmu Władca pierścieni;

 • samodzielnie opowiedzieć i napisać o swoim ulubionym filmie, bohaterze telewizyjnym itp.;

 • zrozumieć szczegółowo ogłoszenia o castingu do filmu/reklamy;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o cechach charakteru ludzi, których zna (np. A: Have you met our new neighbour? B: No, I haven’t. What’s he like? B: He’s friendly and polite.);

 • napisać ogłoszenie o castingu;

 • na podstawie podanych informacji wybrać z kolegą odpowiednią osobę
  na wspólnika do pracy w restauracji (np. A: I think I’d choose Robert because he is reliable. B: Well, I’m not so sure. He’s a bit shy, which doesn’t help with customers.);

 • zrozumieć szczegółowo list nieoficjalny, w którym autor udziela rady;

 • samodzielnie napisać list nieoficjalny, w którym udzieli rady;

 • zrozumieć szczegółowo tekst o wielkoludach w baśniach;

 • zrozumieć szczegółowo list nieoficjalny z opisem najlepszego kolegi;

 • samodzielnie napisać list nieoficjalny, w którym opisze swojego sąsiada

Literature Corner

Scandal in Bohemia


 • słownictwo opisujące ubór (np. double breasted coat,
  flamed-coloured silk, fur-trimmed collar
  )
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie fragment powieści Arthura Conana Doyle’a
  Scandal in Bohemia i odpowiedzieć na pytania

Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo fragment powieści Arthura Conana Doyle’a Skandal
  in Bohemia
  ;

 • opisać postacie z przeczytanego tekstu

Realizowanie wytycznych Podstawy

programowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • czynności codzienne ucznia;

 • ludzie, których zna i ich cechy charakteru;

 • ulubiony film, bohater telewizyjny

Interdyscyplinarność

 • twórczość Arthura Conana Doyle’a (język polski)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • twórczość Arthura Conana Doyle’a
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. defeat, poisoned);

 • definiowanie (np. vain – very proud of their looks);

 • budowanie antonimów za pomocą przyrostków (np. patient – impatient)
  oraz przymiotników od rzeczowników (np. success – successful);

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru;

 2. słuchanie – opis strategii dotyczących rozwiązywania zadań wielokrotnego wyboru;

 3. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list nieoficjalny, w którym udzieli rady;

 4. zadania typu English in Use – opis strategii, jak rozwiązać test luk wielokrotnego wyboru (multiple choice cloze);

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcji Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia);

 2. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę fragmentu powieści Arthura Conana Doyle’a Scandal in Bohemia  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna