MakroekonomiaPobieranie 102.39 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar102.39 Kb.
MAKROEKONOMIA

Przychody to wynik procesu wytwórczego wyrażony w naturze i pieniądzu

Dochód to ta część przychodu która zostaje po potrąceniu kosztów

Rzadkość oznacza, że istniejące zasoby są niewystarczające do istniejących potrzeb. W skutek rzadkości powstaje konieczność racjonalnego najbardziej ograniczonego podziału tego dobra.

Potrzeby to odczucie konieczności posiadania lub użytkowania rzeczy lub usług

Użyteczność zadowolenie uzyskane z zaspokajania danej potrzeby, użyteczność całkowita która wynika z posiadania lub użytkowania określonej ilości danego towaru i powiększająca się w miarę jak nabywamy go coraz więcej.

Użyteczność krańcowa nabycie ostatniej dodatkowej jednostki danego towaru

Alokacja rozdysponowanie zasobów, środków między różne cele (konkurencja)

Koszt alternatywny – koszt zaniechany, utraconych możliwości

Rynek miejsce fizyczne lub nie, dokonuje się zakupu i sprzedaży towarów

Równowaga sytuacja w której jednostki ekonomiczne nie wykazują chęci do zmiany swego zachowania

Ekonomia jest nauką o najaktywniejsze, najefektywniejszej alokacji ograniczonych zasobów między nieograniczone potrzeby w celu uzyskania maksimum zadowolenia społeczeństwa.

co i ile produkować

jak produkować

dla kogo produkować

jak dzielić produkcje na konsumpcję i inwestycje

Mikroekonomia to część ekonomi badająca zachowanie się ludzi w ramach gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa lub danego rynku.Makroekonomia bada funkcjonowanie gospodarki kraju jako całości i rozważa wzajemne powiązania między tymi globalnymi wielkościami, rejestruje je statystycznie, dokonuje pomiarów i wielkości oraz zachodzących w nich zmian.

Różnice – mikroekonomia patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorstwa i ..... z punktu maksymalizacji ich ..... przyczynia się do wypracowania precyzyjnych narzędzi, analizy zachowania producentów i konsumentów. Mikroekonomia kładzie główny nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych.

Makroekonomia- analizuje gospodarkę, posługuje się w swych badaniach wielkimi agregatami (dochód narodowy, inflacja). Makroekonomia akcentuje raczej zawodność samoregulujących mechanizmów rynkowych i wskazuje niezbędność ingerencji państwa w celu doprowadzenia lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych, zmniejszenia rozmiarów bezrobocia, obniżenia stopy inflacji, zmniejszenie nadmiernych rozpiętości w podziale dochodu.

W analizach makroekonomicznych należy posługiwać się wielkościami gospodarczymi będącymi miarą zjawisk i procesów w skali całej gospodarki, określa się je mianem makrowielkości gospodarczych.Makrowielkości w analizach ekonomicznych to agregaty powstałe dzięki połączeniu odpowiednich mikroekonomicznych, proces łączący wielkości mikroekonomiczne nazywamy agregacją

Agregaty (dwie postaci): zasobów i strumieni

Zasoby określają nagromadzony stan w określonym momencie (bezrobocie, majątek),

Strumienie to tempo w jakim zmieniają się określone zasoby (produkcja, dochód, wydatki, sprzedaż, inwestycje)

Mierzenie makrowielkości gospodarczych.

jednostki naturalne (m, szt. bezrobocie)

jednostki wartościowo – pieniężne (produkcja)

Główne mierniki makroekonomii to PKB Produkt Krajowy Brutto – to miara produkcji wytworzona przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, bez względu kto jest ich właścicielem. PKB to miara produkcji rynkowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi. PKB w cenach ..... wytwórczych to miara produkcji rynkowej z pominięciem podatków pośrednich.PNB Produkt Narodowy Brutto to pieniężny wskaźnik bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie.

PNN to PNB pomniejszony o odpisy amortyzacyjne majątku trwałego.

Dochód Narodowy to całość dochodu wypłacana właścicielom .....

Dochód Osobisty to część dochodu narodowego która jest wypłacana indywidualnym .....

Gospodarka narodowa składa się z olbrzymiej ilości podmiotów gospodarczych: gospod. domowych, przedsiębiorstw.

....

Dzięki ich decyzją uruchamiane są:


Rozmiar działalności gospodarczej możemy mierzyć poprzez mierzenie strumieni wydatków, dochodów i produktów.

Ruch okrężny strumieni pieniężnych w gospodarce:

Dopływy: inwestycje, wydatki rządowe, eksport

Odpływy: oszczędności, podatek, import.Agregatowy popyt (globalny) to łączna ilość towaru jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach, zależy to od dwóch czynników:

od ogólnego poziomu cen towarów

od wysokości dochodów ludności.

Agregatowa podaż to łączna ilość towarów jakie producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek w danym czasie.

Agregatowa podaż zależy od :

od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania,

od ogólnego poziomu cen towarów,

od kosztów produkcji ponoszonych przy wytworzeniu towarów.

Ten obieg znajduje się w stanie równowagi gdy globalny popyt jest równy globalnej podaży. Gospodarka znajduje się w równowadze gdy suma odpływów z ruchu okrężnego jest równa sumie przypływów.

Podejście do mierzenia wielkości bogactwa narodowego.

Podejście od strony produktów wytworzonych w danym kraju w ciągu roku i obejmujących sumą wartości nowo wytworzonych produktów po odjęciu zużycia pośredniego (kosztów, półfabrykatów).

Podejście od strony dochodów oznacza że będziemy sumować dochody z pracy

Podejście od strony wydatków polega na wzięciu pod uwagę sumy wydatków na konsumpcję oraz na powiększenie zasobów kapitału czyli inwestycji.

Wartość globalna - jest to suma produktów i usług wytworzona w danym kraju w ciągu roku. Jeżeli od tej sumy odejmiemy wartość zużytych surowców otrzymamy produkt krajowy

Wartość przeniesiona (zużycie pośrednie) – to wartość nabytych z zewnątrz materiałów, surowców i półfabrykatów koniecznych do wytworzenia produkcji.

Wartość dodana – to suma nowo wytworzonych wartości w przedsiębiorstwie.

PKB - to suma wytworzona w ciągu roku dóbr i usług to także suma wartości wszystkich produktów i usług po potrąceniu zużycia pośredniego koniecznych do ich wytworzenia, to także suma wartości dodatniej wytworzonej we wszystkich zakładach produkcyjnych w ciągu roku.

PKN – to produkt krajowy brutto po potrąceniu rocznego zużycia kapitału trwałego czyli rocznej amortyzacji.

PNB – równa się produktowi krajowemu brutto powiększonemu o dochody czynników produkcji zatrudnionych za granicą i przekazywanych do kraju netto. (tz. po potrąceniu dochodów zagranicznych czynników produkcji zatrudnionych w naszym kraju i przekazanych za granicę).

PNN = PNB po odjęciu amortyzacji kapitału trwałego.

DN = PKN po odjęciu podatków pośrednich (VAT) i dodaniu subsydiów dla przedsiębiorstw.

Kryteria wskaźników bogactwa narodowego:

powyższe wskaźniki nie biorą pod uwagę czasu wolnego który pojawia się na skutek skróconego czasu pracy o obniża PKB iż większa ilość czasu wolnego pozwala poświęcić go na wypoczynek

istnieje podziemie gospodarcze szara strefa bo istnieje rozwinięta działalność nie objęta statystyką a przynosząca znaczne dochody od 5-10%.

Dobrobyt ekonomiczny netto NEW - propozycje ekonomistów by obniżyć wskaźnik na skutek zanieczyszczeń środowiska.

Podstawowy podział PKB

Problemy:

struktura dochodów

struktura wydatków

ad.1 dochody: praca – płaca netto po potrąceniu podatków bezpośrednich

własność – zyski, procenty, dywidendy, renta netto po potrąceniu

podatków pośrednich,

dochody rządowe – podatki pośrednie i bezpośrednie

import – dochód dodatkowy do wyprodukowanych u nas w kraju.

ad. 2 wydatki: konsumpcję – obejmuje trwałe i nietrwałe przedmioty spożycia oraz

usługi,


inwestycje – prywatne brutto obejmujące nowo wytworzony kapitał trwały

jak i przyrost zasobów niesprzedanych towarów,

wydatki rządowe (publiczne) artykuły konsumpcyjne,

eksport stanowi zmniejszenie wytworzonego przez nas, a pozostającego do dyspozycji produktu.

By uzyskać równowagę to niezbędne są następujące elementy:

zrównoważony budżet dochody = wydatki

dochody wyższe od wydatków tz. nadwyżka budżetowa (oszczędności)

nadwyżka wydatków nad dochodem – deficyt budżetowy.

Podział DN to faza procesu gospodarowania w której następuje rozdysponowanie dochodu narodowego pomiędzy różne podmioty gospodarcze i na różne cele ... obejmuje przebiegające wielopłaszczyznowe procesy kształtowania się dochodów pieniężnych podmiotów gospodarczych. Dochody te powstają częściowo w procesie wytwarzania dóbr i usług jako wynagrodzenia dla właścicieli zaangażowanych w nich czynników wytwórczych, częściowo natomiast są rezultatem procesu redystrybucji za pośrednictwem budżetu państwa.

Redystrybucja to wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa, przebiega wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarczych różnymi rodzajami podatków i opłat stanowiący dochód budżetu państwa. Stają się one źródłem finansowania dochodów tych grup społecznych które nie uzyskują ich z udostępnienia czynników wytwórczych oraz wytworzonych dóbr i usług publicznych.

Ostatecznie po opodatkowaniu dochody gospod. domowych i przedsiębiorstw oraz dochody państwa ( po uregulowaniu wymienionych płatności transferowych) odzwierciedlają przypadające im cząstki DN. Decyzje podatników gospodarczych o sposobie rozdysponowania ich dochodów wyznaczają w skali makroekonomicznej proporcje podziału dochodu narodowego (z jednej strony między sektorem prywatnym i publicznym i z drugiej strony pomiędzy konsumpcję, zaspokajającą bieżące potrzeby indywidualne i społeczne oraz inwestycje które zapewniają rozwój gospodarki w przyszłości.

Wzrost i rozwój gospodarczy

Wzrost jest to rozpatrywany w perspektywie długookresowym ..... przyrost zasobów czynników produkcji tempa wzrostu produkcji po wykorzystaniu wszystkich rezerw ..... w gospodarce. Należy zaznaczyć różnice pomiędzy wzrostem i rozwojem gospodarczym. Rozwój jest terminem szerszym oprócz zmian ilościowych obejmuje zmiany jakościowe. Wzrost gospodarczy odnosi się tylko do zmian ilościowych, ....

Czynniki rozwoju gospodarczego to praca tz wydajność pracy, kapitał i jego efektywność (przeciętna krańcowa) ziemia i surowce, technologie, postęp techniczny, informacyjny, efektywność tego postępu.

Problemy rozwoju gospodarczego:

problem ludnościowy, duża dynamika przyrostu ludności i nie można ...... odpowiedniego poziomu życia.

Problem żywnościowy istnieje w krajach słabo rozwiniętych

Problem surowcowy i energetyczny (recykling)

Problem ekologiczny.

Czynniki wzrostu gospodarczego stanowią układ wzajemnie powiązanych elementów oddziaływań na dochód narodowy

czynniki osobowe (praca ludzka) i rzeczowe (kapitał)

czynniki ekstensywne i intensywne

czynniki bezpośrednie i bierne.

Ad.1


Ad. 2 ekstensywne (ilościowe) – czynniki których uruchomienie wymaga poniesienia znacznych nakładów ...

Intensywne (jakościowe) – nie wymagają dla swojego działania nakładów i jest to wydajność pracy, kwalifikuje ..............

Granice i koszty wzrostu może dokonywać w nieskończoność

powstaje problem wyżywienia

limit ograniczonych zasobów naturalnych (energia)

Koszty wzrostu gospodarczego

Maksymalizacja tempa wzrostu PNB nie może być wyłącznie celem działalności gospodarczej.

System pieniężny w gospodarce rynkowej

Pieniądz – środek regulowania zobowiązań pełniący role powszechnego ekwiwalentu

Rozwój pieniądza:

pieniądz towarowy,

pieniądz kruszcowy (towar-pieniądz  pieniądz-towar)

pieniądz papierowy

pieniądz bezgotówkowy

forma pieniężna tłoczona ze złota miała znak który stwierdzał .......

waga monety odpowiadała wartości nominalnej

wartość monetarna – ilość jednostkowa na które moneta opiewa X przez parytet pieniądza.

Parytet to liczba jednostek wagowych złota przypadających na jednostkę pieniądza ustawowego . Pieniądz występował w postaci monet, państwo nie tworzyło go lecz pomagało w obiegu.

Banknoty to znaki pieniężne drukowane na papierze, opiewające na określoną liczbę określającą ustawowych jednostek pieniężnych były wprowadzane do obiegu przez bank. Uprawnione banki emisyjne otrzymywały możliwość tworzenia ......

Było ich więcej niż kruszcu.

Wymienialność na monety złote lub złoty kruszec (wymienialność bezpośrednia).

Pieniądz papierowy został wprowadzony do obiegu przez Skarb Państwa – reprezentował pośrednio obieg złota.

Bilon – drobne monety z metali jest to pieniądz zdawkowy.

Pieniądz bezgotówkowy zwany inaczej bankowym i spowodowało oderwanie obiegu pieniężnego od zasobów kruszcowych i umożliwił dalsze tworzenie pieniądza przez Bank.

System pieniężny ogół norm prawnych, reguł i zasad organizacyjnych dotyczących emisji i kreacji pieniądza oraz regulacji i kontroli jego obiegu.

Współczesny system pieniężny, główne elementy:

ustalenie jednostki pieniężnej będącej prawnym środkiem płatniczym na obszarze danego kraju,

określenie jego wartości – parytet walutowy,

sformułowanie zasad emisji banknotów i bilonów oraz kreacji pieniądza bezgotówkowego,

wskazanie organów uprawnionych i odpowiadających za regulację i kontrole obiegu pieniężnego,

System pieniądza kruszcowego (złoty lub srebrny) bimetalizm – obydwa rodzaje kruszców istniały równolegle przeciwieństwem był monometalizm (jeden kruszec- starożytność – 1870). II etap 1870-1914 upowszechnił się system pieniądza złotego (monometalizm) który był jednocześnie system waluty złotej. 1914 – pojawia się system pieniądza papierowego, 1929-33 całkowite zaniechanie wymiany banknotów na złoto, przejście do systemu pieniądza papierowego. 1944 USA wraca do systemu dewizowo – złotego ale tylko w obrotach z zagranicą. 1970 parytet złota został prawie zlikwidowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Cechy i funkcje pieniądza

Cechy:

jest towarem,jest szczególnym .... ponieważ stanowi powszechny ekwiwalent,

jest uniwersalnym ucieleśnieniem,

jest uniwersalnym reprezentantem wartości użytkowej (może być zamieniamy)

jest ucieleśnieniem społecznego charakteru pracy.

Funkcje: 3 podstawowe

jest miernikiem wartości ....

jest środkiem wymiany

jest środkiem tezauryzacji (przepływanie wartości oszczędności)

środek płatniczy

pieniądz światowy

Popyt i podaż pieniądza

Popyt na pieniądz to ilość pieniądza na jaką istnieje zapotrzebowanie zgłoszone przez podmioty gospodarczeMotywy utrzymywania i istnienie na jego rynku ?

Popyt transakcyjny – wiąże się z posiadaniem pieniędzy w celu dokonania transakcji,

Popyt przezornościowy,

Popyt spekulacjny.

Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza walutowego jak środki wymiany. Obejmuj eona wartość gotówki znajdującej się w obiegu pozabankowym oraz wkładów bankowych płatnych na każde żądanie.

Na wielkość podaży pieniądza wpływa:

wartość wyemitowanych przez Bank Centralny znaków pieniężnych

wartość udzielonych przez Banki Komercyjne kredytów w formie bezgotówkowej (kreacja pieniądza) i gotówkowej.

Banki i polityka pieniężna.

Banki to instytucje systemu pieniężno-kredytowego pośredniczące w obiegu pieniądza w gospodarce.

Bankierzy na tym etapie zajmowali się pożyczaniem pieniędzy i transfer

Banki depozytowe – lokowany były w nich depozyty (złote i srebrne monety).

Banki Handlowe – powstały gdy Banki depozytowe połączyły te funkcję z udzielaniem pożyczek (banki inwestycyjne, hipoteczne, towarzystwa kredytowe)

Instytucje nie bankowe

Firmy Ubezpieczeniowe (sprzedaż polis)

Fundusze emerytalne (wkłady długoterminowe ludności)

Fundusze Powiernicze – są zorganizowane w formie spółek akcyjnych. Osoby fizyczne i organizacje gospodarcze powierzają swoje oszczędności w celu profesjonalnego ich inwestowania w papiery wartościowe.

Współczesny system bankowy – we współczesnej gospodarce występuje dwustopniowy podział:

I Banki Centralne

II Banki Komercyjne.

Funkcje Banku Centralnego (3)

jest jedynym emitentem pieniądza gotówkowego

jest Bankiem państwa (polityka w zakresie pieniądza)

jest Bankiem banków

Operacje dzielimy na pasywne i aktywne

Pasywne: - przyjmowanie depozytów

przyjmowanie wolnych środków ludności

emitowanie własnych papierów wartościowych

Aktywne: - dokonywanie przelewów

dokonywanie wypłat gotówkowych

udzielanie kredytów

Regulowanie podaży pieniądza – władze publiczne usiłują dostosować wzrost podaży pieniądza do poziomu przewidywanej aktywności gospodarczej oraz nie dającego się uniknąć wzrostu cen.

Nadmiar pieniądza w obiegu powoduje inflacje powodującą wzrost cen, natomiast niedostatek pieniądza w obiegu oznacza deflacje (przyczynia się do ograniczenia efektywnego popytu, spadku cen, zahamowania wzrostu gospodarczego). Najważniejszym problemem jest określenie ilości pieniądza aby prowadzić politykę pieniężną.

Bank Centralny dzieli środki płatnicze na 3- grupy

M-1 – obejmuje gotówkę oraz depozyty na rachunkach, płatne na każde żądanie 20%

M-2 – obejmuje gr. M1 i małe rachunki terminowe nie przekraczające określonej w danym kraju sumy 14%,

M-3 – obejmuje gr. M2 i duże salda rachunków terminowych przekraczających określoną sumę złotych lub dolarów rocznie 6%.

Kreacja pieniądza to wprowadzenie do obiegu Przez Bank Komercyjny dodatkowych ponad .......

W wyniku operacji kredytowych których podstawą są depozyty bankowe. Ten dodatkowy pieniądz ma charakter bezgotówkowy, kreacja może następować także w wyniku skupu walut obcych i dewiz przez Bank Komercyjny i może występować także poprzez udzielenie przez Bank Centr. pożyczek państwu na sfinansowanie deficytu budżetu.

Budżet państwa i system podatkowy.

Budżet

1. Zespół rachunków zestawiających na okres 1 roku wszystkie wpływy i obciążenia państwa.prezentacje programu działań rządu w którym ogólne cele polityczne i społeczne gospodarki zostały przedstawione jako finansowe zamierzenia.

Zespół narzędzi i środków służących realizacji określonych zadań społeczno-gospodarczych państwa.

Funkcje polityki budżetowej (3 główne)

F. fiskalna – gromadzenie dochodów narodowych

F. redystrybucyjna – wtórny podział dochodu

F. stymulacyjna – oddziaływanie dochodów i wydatków państwa na życie społeczne i gospodarcze

F. alokacyjna – kształtowanie czynników wytwórczych pomiędzy sektorem prywatnym i państwowym

F. Stabilizacyjna

Funkcje budżetu

określić podmiot obciążania podatkami

rodzaje podatków

wysokość stawek opodatkowania

określenie ulg i zwolnień podatku

kształtowanie wydatków zgodnie z potrzebami państwa

Budżet państwa

Centralny – składa się z dochodów i wydatków państwa

Lokalne – dochody i wydatki władz lokalnych

Ubezpieczenia społeczne

Z budżetu centralnego finansuje się wydatki na administrację centralną, sądy, MON.

Budżety lokalne – gospodarka komunalna i mieszkaniowa, oświetlenie i kultura, ochrona zdrowia, utrzymanie porządku publicznego i infrastruktury.

Skrajności – wydatki lokalne finansowane są głównie z własnych dochodów, subwencjonowane w całości przez państwo.

Zasady polityki budżetowej

zasada rocznego budżetowania

zasada zupełności budżetu obejmuje wszystkie dochody i wydatki państwa

zasada jedności, budżet państwa powinien stanowić jedność

zasada jawności

zasada równowagi budżetowej

Równowaga budżetowa

Planowana

Rzeczywista

niepewność

ryzykorezerwy


Rezerwy obowiązkowe

Deficyt jest to stan kiedy niedobór ......

finansowym źródłem deficytu są kredyty bankowe, emisja papierów wartościowych

podwyższanie stopy podatkowej, a w ostateczności dodatkowa emisja pieniądza

5% PNB – bezpieczna granica deficytu budżetowego.

Dług publiczny (państwa) to suma nie spłaconych przez rząd lub inne związki publiczne pewnych zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych, i są:

krótkoterminowe 1 rok,

średnioterminowe 10-15 lat,

długoterminowe powyżej 15 lat.

Główną przyczyną powstawania długu publicznego jest kumulowanie się .............

..... krajowe: przedsiębiorstwa krajowe ......

pożyczkodawcami zagranicznymi są państwowe i komercyjne instytucje finansowe.

Zapewnienie równowagi finansowej ....publicznych wymaga aby dług państwa nie przekroczył kwot 60% PKB, natomiast koszty rocznej obsługi długu krajowego stanowiły nie więcej niż 10% rocznych wydatków budżetu państwa, a długu zagranicznego nie więcej niż 25% wpływów z eksportu.

Działanie zmierzające do konwersji (negocjacji) długów albo moratorium (zawieszenie lub zaniechanie spłaty długu).

Rodzaje polityki budżetowej:

pasywna


aktywna

Pasywna opiera się założeniu że określone elementy dochodów i wydatków budżetu cechuje tendencja do automatycznego reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej (automatyczne stabilizatory).

Aktywna – dyskrecjonalna – wymaga od państwa dostosowania wyznaczników polityki fiskalnej do zmian cyklu w gospodarce,

po 1 – zmiany stawek i struktury podatków,

po 2 – zmiany wypłat przelewów

po 3 – zmiany wydatków na roboty i inwestycje publiczne.

Podatek- przymusowe bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazane przez podatników na rzecz budżetu państwa itp.

Podatek bezpośredni:

od dochodów przedsiębiorstwa ma charakter liniowy ( w Polsce 30%)

od dochodów indywidualnych ( we wszystkich krajach jest zbudowany na progresji podatkowej, w Polsce 21-45% i ponadto 19,30, 45 %)

Podatki pośrednie

VAT od wartości dodanej (opodatkowanej 22% - podlegają wszystkie ogniwa produkcji i obrotu) występują dwie stawki tj 22% i preferencyjna 7% i również 0% i 3% ( wszystkie towary objęte eksportem są zwolnione z VAT)

Specjalny – akcyza stopa podatku od produktów o dużej sztywności popytu

Przedmiot opodatkowania – klasyfikacja - wyróżnia się 3 rodzaje podatku:

podatki dochodowe – pobierane od dochodów osobistych ludności, podatek od dochodów osób prawnych

podatki konsumpcyjne – podatki nakładane na produkty i usługi będą przedmiotem obrotu,

podatki majątkowe czyli podatki płacone od posiadanego majątku lub przenoszonego prawa do majątku.

Podatek liniowy (proporcjonalny) wszyscy płacą wg tej samej stopy % (30%).

Podatek progresywny (istnieją różne stopy podatkowe rosnące w zależności od wzrostu dochodów)

Podatek degresywny – stopy podatkowe maleją wraz ze wzrostem dochodów

Podatek ryczałtowy – wszyscy płacą taką samą sumę podatków

System podatkowy Smysa – 4 zasady:

podatki powinny być sprawiedliwe i nie powinny przekraczać możliwości podatników,

zasada jawności w wysokości podatków powinna być z góry określona

zasada dogodności

zasada taniości – koszty powinny być niskie i nie powinny ograniczać przedsiębiorczości.

Cykl koniunkturalny i rola państwa

Koniunktura gospodarcza to splot warunków i czynników wywierający znaczny wpływ na sytuację gospodarczą kraju, regionu czy świata.

Podstawowym zagrożeniem w gospodarce rynkowej jest niedostateczny popyt globalny (agregatowy). Wzrost popytu globalnego nazywany jest poprawą koniunktury, spadek pogorszeniem koniunktury.

Cykl koniunkturalny – okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej.

fazę kryzysu charakteryzuje nadprodukcja, przewaga podaży w porównaniu z efektywnym popytem

faza depresji (zastoju) odznacza się względną stabilizacją gospodarczą ale na obniżonym poziomie, w pewnym momencie tej fazy gospodarka sięga dna.

faza ożywienie – wzrost poszczególnych wskaźników,

faza rozkwitu – dalszy wzrost poszczególnych wskaźników ale w wolniejszym tempie.

Rodzaje wahań cyklicznych

cykle krótkie trwają ok. 3, 5-go roku zwane cyklami Kitchina

cykle .....- średnie trwające 8-10 lat,

cykle kondratiewa – długie trwające 50-60 lat

cykle super długie 150-160 lat.

wahania sezonowe

wahania przypadkowe

polityczne cykle koniunkturalne (wybory prezydenckie)

cykle regionalne dotyczą poszczególnych regionów kraju,

cykle specjalne przebiegają niezależnie od ogólnych wahań,

cykle trendy tendencje długookresowe, stałe ruchy

mniejsze wahania o małej amplitudzie to cykle koniunkturalne

Interwencjonizm państwowy

Podstawowe funkcje ekonomiczne państwa:

legislacyjna

alokacyjna

stabilizacyjna

redystrybucyjna

Formy, metody aktywności państwa:

reagowanie na efekty zewnętrzne

dbanie o dostępność dóbr publicznych

zapewnienie dostępu do informacji

podtrzymywanie konkurencji na rynku

prowadzenie innowacyjnej polityki przemysłowej

nacjonalizacja i prywatyzacja

tłumienie wahań koniunktury

wyrównywanie dochodów

Główne cele interwencjonizmu:

dążenie do osiągnięcia wysokiej stopy wzrostu gospodarczego przy możliwie pełnym zatrudnieniu i wykorzystaniu nowoczesnych czynników wzrostu

ograniczenie wahań cen, dbanie o pieniądz i jego siłę nabywczą.

utrzymywanie zrównoważonego bilansu płatniczego i ustabilizowanego kursu walutowego

rozwiązywanie problemów ekologicznych

reagowanie na globalne procesy gospodarcze przede wszystkim do integracji gosp. narodowych

Współcześnie większość problemów gospodarczych rozwiązywana jest przez pryzmat interwencyjnej roli państwa. Realizuje ona zadania poprzez pośrednią koordynację, a w wielu dziedzinach bezpośrednio kieruje (ubóstwo, nierównomierny wzrost demograficzny).

Współczesne cykle konuinkturalne

faza spadkowa – recesja która łączy fazy kryzysu i depresji

faza zwyżkowa – zwana inaczej ekspansją, łączy ożywienie i rozkwit

Instrumenty i formy interwencjonalizmu

polityka pieniężno - kredytowa – państwo wykorzystuje związek pomiędzy bankami (manipulowanie stopą procentową, reglamentacja rezerwy obowiązkowej)

operacje otwartego rynku – polityka budżetowa – rozumiemy przede wszystkim oddziaływanie na konsumpcję i inwestycje

oddziaływanie sektora państwowego czyli oddziaływanie ... na wielkość, na ...

polityka cen

polityka dochodów – regulacja tempa wzrostu dochodu ludności

stabilizacja cen, doskonalenie

planowanie gospodarcze

Inflacja i polityka inflacyjna

Inflacja poziom wzrostu poziomu cen powodujący nie kontrolowanie i nie akceptowanych społecznie zmiany proporcji podziału Dochodu Narodowego (stopa inflacji % wyraża wzrost poziomu cen w okresie badanym.

Deflacja – współcześnie to zjawisko jest już rzadkością.

Stagflacja - polega na ogólnym wzroście cen przy stagnacji PKB

Slumpflacja – charakteryzuje się wzrostem poziomu cen ale spadkiem PKB

Rodzaje inflacji z punktu widzenia przyczyn:

inflacja ciągniona przez popyt (inflacja popytowa) – występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Za wzrost inflacji odpowiedzialnością obciąża się rząd który dopuszcza do nadmiernych wydatków lun bank Centralny który zachęca do nadmiernej kreacji pieniądza poprzez tanie kredyty

inflacja pchana przez koszty zwana inaczej inflacją kosztów występuje gdy cena 1 lub kilku zasobów ulega zwiększeniu oraz w sytuacji gdy nałożone są ograniczenia na podaż 1 lub kilku zasobów. Za wzrost inflacji kosztowej obciąża się odpowiedzialnością związki zawodowe które nadmiernie żądają wzrostu płac, inflację mogą również powodować przedsiębiorstwa monopolistyczne podnoszące ceny podstawowych surowców i dóbr finalnych.

Inflacja strukturalna występuje wtedy gdy producenci nie są wstanie nadążyć za zmianą struktury popytu i pojawiają się niedobory najbardziej poszukiwanych produktów.

Podział inflacji ze względu na tempo wzrostu – poziom stopy inflacji

inflacja pełzająca (umiarkowana) – jest w sytuacji gdy poziom stopy inflacji do 5% w skali rocznej nie powoduje zakłóceń, poddaje się kontroli

inflacja krocząca 5-10% rocznie, występuje gdy oczekiwana inflacja wywołuje określone zachowanie podmiotów gospodarczych wzmagający ten proces (wymyka się spod kontroli),

inflacja galopująca do 150% w skali roku powoduje narastające zakłócenia w przebiegu gospodarczym w efekcie powoduje zahamowanie wzrostu gospodarczego

hiper inflacja powyżej 150% w skali roku, uniemożliwia racjonalne gospodarowanie dochodzi do anarchizacji życia gospodarczego.

Spirala inflacyjna – jest to proces wzajemnego wspomagania się ruchu cen, kosztów i dochodów stanowiący mechanizm przejawiania się inflacji.

Wśród czynników powodujących inflację rozróżnia się czynniki sprawcze inaczej pierwotne i wspomagające wtórne.

Inflacja ma charakter procesu narastający czyli kumulacji.

Pomiar inflacji – inflacja mierzona na podstawie zmian ogólnego poziomu cen. Inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza (deprecjacja pieniądza krajowego), przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja.

Mierniki inflacji:

indeks wzrostu kosztów utrzymania (wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI), koszyk towarów konsumpcyjnych czyli żywność, odzież, mieszkanie, opał, transport, opieka lekarska)

indeks cen towarów konsumpcyjnych oblicza się dzieląc wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego na zakup koszyka dóbr w danym roku przez analogiczne wydatki w roku przyjętym za bazowy (występuje również wskaźnik cen zbytu PPI wskaźnik cen hurtowych),

deflator PKB (inaczej przelicznik cen PKB) oblicza się go jako relację między PKB w cenach nominalnych z PKB w cenach realnych

Hamowanie wzrostu inflacji

Sposób zahamowania tempa wzrostu cen zależny jest od jego źródła, inflacje można hamować poprzez:

odpowiednie hamowanie wzrostu płac pieniężnych (związki zawodowe)

ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego za pomocą zmniejszania wydatków

odpowiednie zmiany w systemie podatkowym,

odpowiednie regulacje dopływu pieniądza do obiegu za pośrednictwem polityki pieniężnej

Koszty i skutki inflacji:

zagrożenie stabilności gospodarki

zniekształcenie relatywnych cen oraz wielkości produkcji różnych dóbr

redystrybucja dochodu i bogactwa między różne klasy

koszt zdartych zelówek

pełzanie podatkowe

zniekształcenie informacji odnośnie cen.

Polityka przeciwdziałania inflacji.

Zagadnienie to jest jednym z naczelnych zadań polityki makroekonomicznej, generalnie przyjmuje się że skuteczne zwalczanie inflacji wymaga skorelowania polityki pieniężnej, fiskalnej, płacowej, cenowej i kursowej

Główne czynniki przyczyniające się do obniżenia inflacji

- restrykcyjna polityka pieniężna Banku Centralnego

zdecydowana polityka fiskalna

sukcesy w tworzeniu mechanizmów rynkowych

tworzenie bardziej efektywnych struktur gospodarczych.

Bezrobocie – to zjawisko polegające na tym że część osób zdolnych do pracy i chętnych pracować pozostaje bez pracy.

Bezrobotni (kim są?) to osoby w wieku produkcyjnym które:

są zdolne i gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce,

osoby które pozostają bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań pracy

Osoby w wieku produkcyjnym w Polsce:

są to osoby w przedziałach od 18 do 59 lat – kobiety i 18-64 lat mężczyźni – lata ukończone

Podział ludności w wieku produkcyjnym dzielony jest na aktywnych i biernych zawodowo,

aktywni zawodowo (inaczej zasób siły roboczej) – zaliczamy osoby w wieku produkcyjnym które są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia na typowych warunkach dla danej gospodarki

bierni zawodowo to pozostałe osoby w wieku produkcyjnym

Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników:

od współczynników aktywności zawodowej

od liczby ludności w wieku produkcyjnym

od rozmiarów zatrudnienia.

Metody pomiarów bezrobocia wyrażamy w wielkościach absolutnych i w wielkościach relatywnych (%), wskaźnik stopy bezrobocia który wyraża stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej.

Metody pomiaru bezrobocia w Polsce – 2 metody i stosuje się ..... miernik

metoda wykorzystywana w statystyce urzędów pracy – bezrobotni są osobami:

zdolnymi do pracy i gotowi do jej podjęcia w ramach stosunku pracy

pozostające bez pracy i nie uczące się w szkołach z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych

zarejestrowane w Urzędzie Pracy jeżeli nie ukończyły 18 lat; nie ukończyły 60 lat kobiety lub 65 lat mężczyźni; nie nabyły prawa do emerytury; nie są właścicielami lub posiadaczami gospodarstw rolnych; nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej

metoda jest wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), według tej metody zalicza się osoby które jednocześnie spełniające 3-y warunki

w okresie badanego tygodnia nie pracowały nawet przez okres 1 godz.

Osoby aktywne poszukujące pracy

Osoby są gotowe podjąć pracę w badanym lub następnym tygodniu

Naturalna stopa bezrobocia – jest to stopa przy której siły oddziaływujące na wzrost bądź spadek cen lub płac równoważą się. Przy stopie naturalnej inflacja cen i płac jest stabilna. Jednym z ubocznych skutków zwalczania inflacji jest bezrobocie.

We współczesnej gospodarce nastawionej na zapobieganie wysokiej stopie inflacji naturalna stopa bezrobocia oznacza ten najniższy poziom który można utrzymać nie ryzykując przy tym znacznego wzrostu inflacji

Sposoby obniżania bezrobocia:

synchronizacja rynku pracy

szkolenia i przeszkolenia

usunięcie przeszkód natury rządowej

roboty publiczne

Bezrobocie naturalne = bezrobocie frakcyjne + bezrobocie strukturalne

Bezrobocie naturalne oznacza że chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają się z ich realizacją występują bowiem różnice niedostosowania o charakterze frykcyjnym lub strukturalnym

Bezrobocie dobrowolne - - jest to pozostawanie bez pracy osób które nie podejmują pracy bo obowiązujące na rynku stawki płacy są ich zdaniem zbyt niskie.

Bezrobocie przymusowe – to jest pozostawanie bez pracy osób które podjęłyby pracę za obowiązujące na rynku stawki ale nie ma dla nich wolnych miejsc pracy.

Pełne zatrudnienie – jest to poziom zatrudnienia przy którym wielkość podaży pracy i popytu na pracę są sobie równe przy określonej przez konkurencyjny rynek realnej ..... stawce płac.

Typy bezrobocia i ich przyczyny:

bezrobocie strukturalne – występuje wtedy gdy istnieje niedopasowanie podaży pracowników i popytu na nich.

Bezrobocie frykcyjne inaczej bezrobocie przejściowe wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji pracy i miejsca zamieszkania do wymaganych miejsc pracy w danym rejonie. Bezrobocie frykcyjne będzie zawsze występować w gospodarce i nie jest zjawiskiem negatywnym.

Bezrobocie koniunkturalne inaczej klasyczne, cykliczne – występuje wtedy kiedy łączny popyt na pracę jest niski, wynika to ze spadku koniunktury w gospodarce.

Skutki bezrobocia:

mikroekonomiczne

trudności ze znalezieniem pracy

postępujący proces destrukcji

makroekonomiczne

straty produkcji w wyniku niepełnego wykorzystania siły roboczej

obciążenie budżetowe z tytułu finansowania zasiłków dla bezrobotnych

straty wpływów podatkowych

Sposoby zwalczania bezrobocia:

polityka pasywna – stosuje się zasiłki dla bezrobotnych, wcześniejsze emerytury

polityka aktywna (makroekonomiczna) – oddziaływanie na globalny popyt

polityka zatrudnienia (publiczne programy zatrudnienia, subsydiowanie płac, szkolenie zawodowe, rozwój pośrednictwa płacy ograniczenie rozmiarów podaży siły roboczej, redukcja czasu pracy)

Handel międzynarodowe

Przepływ dóbr ekonomicznych między odrębnymi gospodarkami określa się jako wymianę międzynarodową, obejmuje 4 grupy zjawisk i procesów gospodarczych:

wymianę towarów i usług

przepływy kapitału

migrację siły roboczej

transfer myśli naukowo-technicznej

Podstawą rozwoju wymiany zagranicznej jest międzynarodowy podział pracy (MPP) który jest szczególnie rozwiniętą formą społecznego podziału pracy stanowi on:

historycznie ukształtowane formy więzi gospodarczej między poszczególnymi krajami

określa miejsce produkcji światowej czyli decyduje z międzynarodowej specjalizacji produkcji.

Podział (MPP):

przemysłowa

surowcowo – rolnicza specjalizacje

Czynniki mające wpływ na udział krajów MPP:

warunki naturalne,

poziom rozwoju gospodarczego, postęp naukowo – techniczny

zagraniczna polityka ekonomiczna – polityka handlowa

Rodzaje specjalizacji międzynarodowej

podział międzydziałowy (rolnictwo, górnictwo, przemysł)

specjalizacja międzygałęziowa czyli w produkcji wyrobów finalnych

specjalizacja wewnątrzgałęziowa (wewnątrzasortymentowa)

specjalizacja technologiczna czyli w określonych technologiach

Handel zagraniczny to określenie wymiany towarów i usług między rozpatrywanym krajem a jego otoczeniem zewnętrznym używa się pojęcia handel zagraniczny

Jeżeli dotyczy wszystkich krajów to jest to handel międzynarodowy.

Handel zagraniczny obejmuje eksport (wywóz) i import (przywóz).

Suma eksportu i importu to obroty handlu zagranicznego

Różnica między eksportem a importem to saldo handlu zagranicznego

Nadwyżka eksportu nad importem to dodatnie saldo handlu zagranicznego

Nadwyżka importu nad eksportem to ujemne saldo handlu zagranicznego (deficyt)

Import towarów których nie można wytworzyć w danym kraju to import niezbędny

Import towarów zastępujących możliwą produkcję krajową to import substytucyjny lub konkurencyjny

Część eksportu która służy do pozyskiwania środków na finansowanie importu niezbędnego to eksport niezbędny

Handel towar za towar to barter

Bilans płatniczy – usystematyzowane zestawienie dokonanych na rzecz zagranicy i otrzymanych płatności ze wszystkich tytułów w określonym czasie.

Płatności otrzymane z zagranicy zwiększające podaż dewiz zapisuje się po stronie aktywów bilansu, płatności dokonane na rzecz zagranicy po stronie pasywów

Handel zagraniczny i wzrost gospodarczy - stopień oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy jest uzależniony od stopnia zaangażowania w (MPP).

Instrumenty polityki handlowej:

wolny handel – całkowicie nieskrępowana wymiana międzynarodowa

protekcjonizm – oddziaływanie na międzynarodową wymianę dóbr

cła – bariery taryfowe – to opłaty pobierane przez państwo przy przekraczania towaru przez granicę.

kontyngenty – ograniczenia w ilości przekraczających granicę towarów w celu ochrony krajowych gałęzi produkcji ...

umowy handlowe – regulujące wielkość obrotów między różnymi krajami

subwencje eksportowe – subsydia, premie, ulgi przyznawane przez państwo eksporterom mające na celu zachęcenie ich do rozwijania eksportu.

dumping – sprzedaż towaru za granicą po cenie która nie pokrywa kosztów jego wytworzenia

kurs walutowy – cena pieniądza zagranicznego wyrażona w walucie danego kraju. Jego zmiana określa .......

Międzynarodowy system finansowy

Podział walut:

waluty wymienialne to waluty tych krajów które nie stosują żadnych ograniczeń w stosunku do transakcji bieżących dokonywanych ich walutą przez zagraniczne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne

waluty niewymienialne charakteryzują się tym że obroty nimi i transfer ich za granicę są całkowicie lub częściowo ograniczony,

rynek walutowy – całokształt transakcji wymiennych walut, te transakcje dokonywane są za pośrednictwem Banków Handlowych i Giełd Pieniężnych tz. instytucjonalnych form rynku walutowego

Rodzaje rynku walutowego

w pełni reglamentowany przez rząd który dopuszcza na nim transakcje tylko po określonym kursie urzędowym (sztywne.kursy...walutowe)

rynek podlegający interwencji rządu wykonywany przez Bank Centralny w celu utrzymania kursu rynkowego na określonym poziomie (kursy stałe),

rynek wysokokonkurencyjny na którym kursy walut kształtują się swobodnie pod wpływem popytu i podaży (kurs zmienny czyli płynny)

Kurs walutowy to wzajemne relacje wymienne walut poszczególnych krajów. Jeżeli wzajemne relacje wymienne dotyczą dewiz nazywane są kursami walurowymi dewiz)

Dewizy to dokumenty stwierdzające należności zagraniczne które można od razu realizować takie jak weksle, czeki, przelewy bankowe czyli wszelkiego rodzaju pomocnicze pieniądze w obrocie międzynarodowym.

Kursy walut i dewiz ogłaszane są przez Bank Centralny, podstawą do określania kursów walutowych są parytety monetarne

kurs parytetowy (porównanie parytetów dwóch walut)

kurs centralny (ustalony w stosunku do wybranej miary odniesienia)

kurs rynkowy (kurs w kraju po jakim kupuje się i sprzedaje waluty obce)

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego.

Międzynarodowy system walutowy to zespół układów instytucji zasad i zwyczajów które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w systemie stosunków międzynarodowych.

System pełnej waluty złotej

System ograniczonej waluty złotej

System sztabowo złoty

System dewizowo złoty.

Bretton Woods 1944 – konferencja walutowa i finansowa ONZ, utworzenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) od 01.03.1947 r.

Cele działalności MFW

Tworzenie warunków niezbędnych do współpracy, stabilizacji finansowej ...... krajów członkowskich

Utrzymywanie względnej stabilności walut

Tworzenie ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału między krajami członkowskimi

Wspieranie wzrostu gospodarczego

Łagodzenie zakłóceń równowagi bilansów płatniczych krajów członkowskich

Jedną z najważniejszych zasad MFW była zasada iż kraje członkowskie określiły kursy parytetowe swoich walut w stosunku do złota lub dolara USA wymienialnego na złoto.

1965 r. – krytyka systemu walutowego przez de Gola, Francja wymienia dolary na złoto

1967 r. – specjalne prawa ciągnienia (SDR) nowa waluta MFW zamiast dolara.

1970 r. – parytet SDR = ówczesny parytet dolara SDR nie był y wymienialne na złoto

1971 r. – USA zawiesiło wymienialność dolarów na złoto (podważono generalną zasadę pierwotną MFW)

1974 r. – SDR opiera się na 16 walutach krajów rozwiniętych

1994 r. – SDR ustala się na podstawie koszyka 5 najmocniejszych walut

1976 r. – podstawowa zmiana w statucie MFW (weszła w życie w 78 r.)

złoto przestało pełnić funkcje pieniądza światowego

kraje członkowskie MFW dostały swobodę wyboru reguł kursowych

zniesiono urzędową cenę złota

złoto nadal jest utrzymywane w rezerwach Banków Centralnych i Międzynarodowych Instytucjach Finansowych , ale tylko jako kruszec o wysokiej wartości który może być sprzedany za dewizy po cenie ukształtowanej pod wpływem relacji podaży i popytu.

SDR mają stać się z czasem podstawowym składnikiem rezerw walutowych i poszerzony zostanie ich zakres stosowania w transakcjach MFW.

Europejski system walutowy

13.09.1979 r. początek Europejskiego Systemu Walutowego

Podstawowy cel tego systemu to stosowanie strefy stabilnych walut

Główne elementy składowe systemu

utworzenie europejskiej jednostki walutowej ECU

utworzenie jednolitych reguł kursowych wraz z mechanizmem interwencji finansowych i walutowych

powołanie Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, a od XI.1994 r. Europejski Instytut Walutowy

01.01.1999 r. ustanowiono Unię Gospodarczą i Walutową na podstawie założeń określonych w traktacie o Unii Europejskiej podpisany 07.02.1992 r. w Holandii w Maastricht

EURO dwa etapy wprowadzania:

I – okres przejściowy 01.01.99 do 31.12.01

II – okres finalny 01.01.02 do 30.06.02

Cechy okresu przejściowego

ustanowienie sztywnych kursów wymiany walut narodowych do EURO

zastąpienie przez EURO dotychczasowej waluty ECU w stosunku 1:1

przeniesienie odpowiedzialności za politykę monetarną do Europejskiego Banku Centralnego

wyłączne prawo emisji EURO ma Europejski System Banków Centralnych

Korzyści z wprowadzenia EURO

zniknięcie ryzyka kursowego w strefie EURO

zmniejszenie kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw związanych z wymianą jednej waluty na inną

mniejsze koszty operacyjne wynikające z możliwości zastąpienia wielu rachunków w walutach narodowych jednym rachunkiem EURO

uproszczenie ewidencji księgowej i statystycznej w przedsiębiorstwach

stabilizacja cen wewnątrz Unii Europejskiej

możliwość obniżenia stóp %

sprzyjanie wzrostu konkurencyjności oraz przejrzystości cen

mniejsze koszty wymiany walut na podróże zagraniczne po Europie

zmniejszenie zależności od wahań kursów głównych walut międzynarodowych przede wszystkim od dolar

Geneza rozwój koncepcji integracyjnych

J.Monnet, R.Schuman Powstanie 18.04.1951 Eurpejska wspólnota węgla(EWWS) i stali weszła w życie 25.07.1952r podpisały to Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg(57r) Niemcy, Włochy

Włochy ,Dania, Irlandia, W.Brytania (73r)

Grecja(81r)Portugalia(86),Austria,Finlandia,Szwecja (95r)

25.03.57r- podpisanie tzw.Traktatów Rzymskich powstaje EWGi Euroatom (wejście w życie 01.01.58r),powstały wspólne instytucje dla 3 organów w postaci Trybunału i Parlamentu Europejskiego

8.04.65r- podpisanie Traktatu scaleniowego układ o scalaniu organów wykonawczych Uni Europejskiej,wchodzi w życie 1 stycznia 67r – wspólna polityka zagraniczna Uni Europejskiej.

1.01.70r-wspólna polityka zagraniczna

9-10.12.74r- szczyt państw UE zapada decyzja o utworzeniu Rady Europejskiej na szczycie państw UE.

9-10.03.79r- wprowadza się ECU

14.02.84r- parlament Europejski aprobuje projekt traktat ustanowiającego UE.

1.01.87r- wchodzi w życie

luty 86-podpisano jednolity Akt Europejsski, Postanowienia tego Aktu:

-ustanowienie nowych uprawnień dla wspolnot europejskich w dziedzinie gospodarczej

-realizacja jednolitego rynku wewnętrznego

-modyfikacja procesów decyzyjnych Uni

-pewna współpraca polityczna państwa członkowskich w ramach europejskiej wspólnoty politycznej

7 luty 92r-traktat o Uni Europejskiej tzw.traktat z Mastricht

1 styczeń 93r- zaczyna funkcjonować jednolity rynek Europejski

1 styczeń 99 ustanowienie Uni Gospodarczej i walutowej

Droga Polski do Uni Europejskiej19 września 89r- rozpoczęcie Polskiej drogi do Uni Europejskiej, umowa w sprawie handlu i współpracy gospodarczej ze wspólnotą Europejską

26.01.91r-Rząd Polski powołał pełnomocnika do spraw integracji Europejskiej oraz pomocy zagranicznej

16.12.91r-podpisanie układu europejskiego umowy o stowarzyszeniem Polski ze wspólnotą europejską oraz ich państwami członkowskimi

26.11.91r-przyjęcie polski do rady Europejskiej wszedł w życie 1.02.94r

9.05.93r-Polska uzyskuje status partnera stowarzyszonego UNI

8.04.94-Polska składa oficjalny wniosek o członkowstwo w UNI

8.07.96r-Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Komitetu Integracji Europejskiej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna