Masarykova univerzitaPobieranie 370.47 Kb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar370.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

ÚSTAV SLAVISTIKY

Polský jazyk a literatura

Magda Tobolová

Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów)

Diplomová práceVedoucí práce:

Mgr. Roman Madecki, Ph.D.


Brno 2011

PROHLÁŠENÍ


Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracovala samostatně

na základě uvedených zdrojů a literatury.

V Brně dne ………………… ….……………………….

(podpis)


Za odborné a velmi přínosné rady a připomínky děkuji Mgr. Romanu Madeckému, Ph.D.

Spis treści 4

Wstęp 5I. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA Z PUNKTU WIDZENIA TECHNOLOGICZNEGO 7

II. JĘZYK POLSKI W INTERNECIE 40

Zakończenie 83

Resumé 85

Literatura 87

Wstęp


Internet już od dawna nie jest tylko przedmiotem badań naukowców oraz
techników. Stał się on nieodłącznym elementem codzienności a nawet odbiciem
współczesnego stylu życia. Za jego pośrednictwem ludzie wyszukują informacje,
rozrywkę, kontaktują się ze znajomymi, oferują swoje usługi oraz towary. Według
najnowszych badań z 2010 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu wynosi
5 miliardów, co statycznie oznaczałoby, że 70 % ludzi na całym świecie posiada jedno urządzenie, za pomocą którego uzyskuje dostęp do sieci.1 W Polsce liczba użytkowników Internetu przekroczyła już 50 %. Okazuje się, że z każdym dniem przybywa ludzi korzystających z tego medium. Największą popularnością wśród użytkowników sieci cieszą się narzędzia służące nieustannej komunikacji (np. czaty, komunikatory, grupy i fora dyskusyjne itd.)

W mojej pracy prezentuję Internet jako miejsce porozumiewania się, co wiąże się z przedstawieniem charakterystyki komunikacji zapośredniczonej przez Internet jako zjawiska językowego. Przytaczam tutaj wiele definicji, klasyfikacji i objaśnień niezbędnych dla badania języka w Internecie.

Pierwszy rozdział poświęcony jest komunikacji językowej z punktu widzenia technologicznego. W obrębie tego rozdziału próbuję objaśnić znany termin computer mediated communication oraz właściwości związane z tym typem komunikacji. Dalej staram się zdefiniować pojęcie Internetu i określić jego specyfikę jako medium. Przedstawiam również model komunikacji językowej
w Internecie, poszczególne kanały przekazu oraz typy komunikacji w sieci. Ostatni fragment tego rozdziału przeznaczyłam na charakterystykę polskich użytkowników Internetu.

Podstawową część mojej pracy stanowi rozdział drugi, w którym omawiam przede wszystkim zagadnienia ściśle językowe, związane z komunikacją


w Internecie. Język użytkowników sieci stanowi specyficzną odmianę. Chociaż chodzi o język pisany, w wielu aspektach posiada cechy języka mówionego. Charakterystyczna jest dla niego dynamiczność, skrótowość i ekonomiczność. Aczkolwiek istnieje wiele możliwości komunikowania się w sieci, w mojej pracy skierowałam uwagę na porozumiewanie się przy pomocy komunikatorów: Gadu-Gadu, ICQ, AQQ, Tlenu. Celem mojej pracy jest przedstawienie stanu językowego w sieci na podstawie rozmów internetowych przeprowadzanych za pomocą komunikatorów, i to na płaszczyźnie stylistycznej, morfologicznej, słowotwórczej i syntaktycznej.

Charakterystyczna dla języka w sieci jest także swoista pisownia. Możemy natknąć się na dużą liczbę błędów, nietypowy zapis głosek lub grup głoskowych. Ponieważ język ten jest bardzo zbliżony do języka mówionego, trudno rozstrzygnąć, który z błędów został popełniony celowo przez naśladownictwo wymowy, a który wynika z niewiedzy użytkownika sieci. Pojawiają się często opinie, że pisownia


w Internecie jest na bardzo niskim poziomie, dlatego właśnie zwróciłam uwagę
na błędy ortograficzne, by stwierdzić, czy takie opinie są uzasadnione.

Materiały uzyskałam ze stron internetowych: www.bash.org.pl,


www.kretyn.com. Do badań języka w sieci zostało wykorzystanych 70 znormalizowanych stron materiału, które pochodzą z okresu czasowego
od 01.01.2011 do 12.06.2011.

I.KOMUNIKACJA JĘZYKOWA Z PUNKTU WIDZENIA TECHNOLOGICZNEGO

I.1Computer mediated communication


Dyscyplina naukowa zajmująca się komunikacją za pośrednictwem komputerów nazywa się computer mediated communication, stąd często używany skrót CMC. Chociaż CMC jest młodą dyscypliną badań, może jednak pochwalić się olbrzymim dorobkiem. W jej ramach badania prowadzą specjaliści niemalże wszystkich dyscyplin nauki, dlatego można uznać ją za dziedzinę interdyscyplinarną.

Jan Grzenia w swojej książce Komunikacja językowa w Internecie opisuje CMC następująco: „Podstawowym celem tej dyscypliny powinno być badanie komputerów jako narzędzi komunikacji, a przede wszystkim objaśnienie funkcji nowych narzędzi w realizacji jednego z najbardziej elementarnych procesów zachodzących w życiu ludzi. Również ważne wydaje się badanie wpływu komputerów na możliwości komunikatywne człowieka, a w konsekwencji także ich wpływu na język.”2

Naďa Józsová, autorka pracy Trendy ve vývoji počítačem zprostředkované komunikace, charakteryzuje komunikację zapośredniczoną przez komputer w ten sposób: „Stejně jako u přímé komunikace, tak i smyslem komunikace přes počítač jsou osobní, pracovní, vzdělávací, obchodní či jakékoli jiné sociální důvody, avšak formy této zprostředkované lidské interakce se liší v závislosti na použitých druzích komunikačních technologií. Způsob komunikace tak může být ovlivněn nejen časem, prostředím, jazykem, ale také technickou stránkou či dalšími jinými aspekty plynoucími z využívání toho či onoho komunikačního nástroje.”3

Bogusława Dobek-Ostrowska komunikację CMC nazwała komunikacją sieciową, jej zdaniem łączy ze sobą cechy komunikowania interpersonalnego bezpośredniego i masowego pośredniego. Autorka wyróżnia następujące cechy tej formy komunikacji:4
  • ma charakter interpersonalny, gdyż jej zasięg ogranicza się do dwóch lub kilku jednostek

  • jest zapośredniczona przez urządzenia pracujące w sieci, stąd określenie „sieciowa” ze względu na złożony kanał

  • zerwana jest jedność czasu i przestrzeni komunikowania

  • sprzężenie zwrotne jest z reguły opóźnione

  • częściej niż w komunikowaniu interpersonalnym mogą występować szumy, co znacznie obniża efektywność procesu komunikowania

Warto tutaj przytoczyć także najciekawsze publikacje na temat computer mediated communication, do których należy na przykład artykuł Josepha B. Waltera i Jadee K. Burgoon Relational Communication in Computer-Mediated Interaction, który pojawił się na łamach pisma Human Communication Research w 1992 roku.5


Z kolejnych interesujących prac można wymienić Mcquail's Mass Communication Theory (2005) Denisa McQuaila czy też Computer mediated communication: social interaction and the Internet (2004) C. Thrulowa, L. B. Lengel i A. Tomic.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna