Mechanika rewolucji w kinematografii światowejPobieranie 26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26 Kb.

MECHANIKA REWOLUCJI

W KINEMATOGRAFII ŚWIATOWEJ

(KULTURA – HISTORIA –POLITYKA)


 INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT NAUKOWY

(Wydział Humanistyczny US, 4 VI – 30 XI 2015)

Komitet Organizacyjny

Dr hab. prof. US Tomasz Sikorski

Prof. dr hab. Adam Wątor

Mgr Maciej Kowalski - sekretarz

Kinematografia stanowi jeden z najznakomitszych środków propagandy. Obecnie w ogromnej mierze kształtuje stosunek do świata, a także wpływa na impuls reagowania czy uzewnętrznianie pamięci. Olbrzymia siła perswazji wobec masowej widowni stanowiła, od samego początku jej powstania na przełomie XIX i XX wieku, wyraz regularnie nasilającego się zainteresowania. Ze strony politycznej nawet w proporcjonalnie większym stopniu. Stała się zatem wygodnym ekwiwalentem propagowania pewnych wzorców i postaw w zmieniającym się szybko świecie, którego postrzeganie od czasów kształtującego się światopoglądu oświeceniowego ulegało znaczącym przemianom. Wizualny nośnik, tak entuzjastycznie witany przez środowiska awangardowe i futurystyczne, przeobrażający w największej mierze źródło percepcji, stanowił nowy rodzaj sztuki obrazowej, ruchomego malarstwa. To nie słowo, tak jak podczas wypraw krzyżowych, wojen nowożytnych, czy wielkich podbojów antycznych, odkrywania świata przez Greków, a potem konkwistadorów, a obraz stawał się bodźcem do pobudzania społeczeństw. Te wydarzenia okazywały się jednocześnie namacalnie widoczne, bliższe każdemu, nie tyle wpływające na wyobraźnię, co dające jej narzucone urzeczywistnienie. Mitologia, historia długo pozostawała na gruncie politycznym (także ulegającym destrukturalizacji), a na ekranie również miała odnaleźć własny oddźwięk. Obraz (oraz to, co sobą reprezentował) – jak nigdy dotąd – dawał wyraz możliwości samospełnienia społeczeństwa, żyjącego w realiach wyłaniającego się już w pełni konsumpcjonizmu, globalizacji i masowości, stających się – parafrazując słowa Susan Sontag - faktycznie ciałem, czymś dotykalnym, uchwytnym, materialnym. Wyrażało lęki, nadzieje, przygnębiało, radowało, wspierało moralne, przekazywało wiedzę, informacje na temat świata, ludzi, utrwalało schematy myślowe, uzasadniało problemy, które widać było wokół, ale też pozwoliło na zapis wielkich momentów zmian cywilizacyjnych, ukazywanych z punktu widzenia totalnego lub jednostkowo. Zgodnie z pierwszymi teoriami filmowymi, chętnie używano kinematograf do rejestrowania rzeczywistości lub chociażby rzetelnego jej odzwierciedlania, jednak każdy jego wytwór w ostateczności był kreacją. Widać w tym było potrzebę mityzacji kina, przy jednoczesnym demitologizacyjnym charakterze samego kinematografu, który w największej mierze zaważył nad minionym stuleciem, stosunkowo szybko wykorzystany, obrastający w legendy, dobre i złe. Szczególne perspektywy wiązano z krystalizowaniem się świadomego, początkowo narodowego modelu X Muzy. To naturalny instrument do ewokowania kodów ludycznych. Każdy rodzaj kina składał określony hołd imponderabiliom, był budowany w określonych realiach i atmosferze. Najpierw w pierwszej połowie XX wieku współistniejąc choćby z budową totalitarnych systemów politycznych, a potem z rewolucjami całego dwubiegunowego świata.

W jaki sposób zmieniała się pozycja filmu, jego wartości i rangi w pełnoprawnym badaniu? Marc Ferro, zasłużony historyk znad Sekwany wskazywał już na wyraźny dystans w tej sprawie środowisk badawczych w opozycji do innych nośników ciągłości przekazu kulturowego oraz informacyjnego. Stawia pytanie, w jakim stopniu film kształtuje obraz historii, w jaki sposób ją schematyzuje? Wskazuje problem przyszłości historyka i funkcji tegoż, jako demiurga, podobnie jak artysta posiadającego wpływ na spojrzenie dziejowe, co otwiera pole refleksji na temat dużego znaczenia kina w dyskursie historyczno – dziejowym.

Celem proponowanego projektu naukowego jest przede wszystkim ukazanie portretów rewolucji w kinie światowym, w różnych ujęciach i kontekstach. Nasza propozycja otwiera się na różne dyscypliny spokrewnione humanistycznie, nie tylko z zakresu filmoznawstwa, historii kina, ale też socjologii kultury, antropologii kulturowej, historii idei, politologii oraz samej historii.

Proponujemy siedem głównych „bloków” tematycznych:

 1. Portrety różnych form rewolucji polityczno – społecznych (np. historycznych, obyczajowych): francuskiej, rosyjskiej (na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł filmowych), instytucjonalnej (przykłady łamania kodeksów filmowych na ekranie).

 2. Powiązania i zależności rewolucji filmowej i literackiej (na podstawie ekranizacji lub adaptacji wybranych dzieł).

 3. Wizerunki bohaterów i antybohaterów rewolucji (sposoby ich przedstawiania)

 4. Geopolityczne, materialne i antropologiczne uwarunkowania portretowania rewolucji na ekranie (znaczenie ruchomego obrazu).

 5. Perswazyjne możliwości obrazu filmowego (konteksty uwarunkowań kina w systemach totalitarnych i świecie demokratycznym i pozyskiwanie dla rozmaitych celów kinematografii).

 6. Konteksty problemowe kultury masowej (problematyka kultury i historii; film jako nośnik ulegającego zmianom spojrzenia na historię oraz przeobrażonego mitu lub kodu kulturowego); obraz jako kluczowe źródło kultury masowej.

 7. Kulturowe i historyczne odwołania w rewolucji filmowej (infiltrowanie filmu innych dziedzin sztuki)

Informacje organizacyjne

Projekt zakończy się publikacją w postaci recenzowanej monografii naukowej. Zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 31 VII 2015 r., na adres: maciekk2@op.pl (w temacie: mechanika rewolucji). Artykuły naukowe należy przesłać do 30 XI 2015 r. na adres: maciekk2@op.pl (w temacie: mechanika rewolucji - tekst).PROCEDURA RECENZOWANIA

 • Autorzy, przesyłając artykuł monografii wyrażają zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych.

 • Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Nadesłane teksty oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku uwag, artykuł jest przekazywany do dwóch recenzentów zewnętrznych.

 • Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje kolegialnie redakcja monografii.


WYDAWNICTWO


 • Redaktorzy gwarantują druk artykułów (pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów i redaktorów tomu) w ogólnopolskim wydawnictwie naukowym

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • Tekst złożony do monografii nie może być wcześniej opublikowany

 •  Maszynopis powinien być złożony drogą elektroniczną

 • Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym) z podziałem na źródła i opracowania.

 • Na końcu pracy należy umieścić indeks nazwisk

 • Na końcu pracy należy umieścić krótką notę biograficzną (imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania, najważniejsze publikacje – nie więcej niż trzy)

 • Objętość tekstu- maksymalnie 25 znormalizowanych stron formatu A-4; czcionka 12 Times New Roman; odstępy (interlinia)- 1,5.

 • Przypisy: skróty w języku polskim, czcionka- 10 Times New Roman, odstępy (pojedyncze). Np. P. Johnson, Intelektualiści, Poznań 1998, s. 10; Jedyny między Łabą a Władywostokiem. Rozmowa z ks. Andrzejem Bardeckim, [w:] Kisiel. Joanna Pruszyńska rozmawia o Stefanie Kisielewskim, Warszawa 1999, s. 14; S. Kisielewski, O odwiecznym konflikcie polskim (W drugą rocznicę Powstania Warszawskiego), „Tygodnik Warszawski” 4 VIII 1946, nr 9, s.1.

 • Teksty nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

MECHANIKA REWOLUCJI W KINEMATOGRAFII ŚWIATOWEJ

(KULTURA – HISTORIA –POLITYKA)

Szczecin (4 VI – 30 XI 2015)


1.) Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko uczestnika projektu:

2.) Nazwa uczelni (uczelnia, wydział, instytut, zakład, katedra):

3.) Adres e-mail uczestnika projektu:
4.) Numer telefonu uczestnika projektu:
5.) Temat artykułu:


6.) Abstrakt artykułu (max. 500 znaków):

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail maciekk2@op.pl do 31 VII 2015 r.…………………… dn.…………….….. ………..…………….……………………….

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika konferencji©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna