Metadane scenariuszaPobieranie 25.61 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar25.61 Kb.

Metadane scenariusza


ID (wypełnia redakcja)
Tytuł

Filozofia Franciszka Bacona
Przedmiot nauczania

Edukacja filozoficzna
Autor (imię i nazwisko)

Wojciech Jakubowski
Adres (ulica, nr domu)

ul. P. Nerudy 8/61
Kod pocztowy, miejscowość

01-926 Warszawa
Login autora w Scholaris

Spankin
Abstrakt

Scenariusz wprowadza uczniów w filozofię Franciszka Bacona; przybliża podstawowe założenia jego teorii. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób rozwinięta została empiryczna teoria nauki.
Wydawca

OSI CompuTrain
Źródło

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830, t. II, PWN, Warszawa 1983.
Odnośniki

Karta pracy – Franciszek Bacon i jego filozofia
Etap edukacyjny

Gimnazjum, liceum, liceum profilowane
Informacje o prawach (wypełnia redakcja)Słowa kluczowe

Edukacja filozoficzna, gimnazjum, liceum, scenariusz, filozofia nowożytna, Franciszek Bacon, indukcja, empiryzm, idole, złudzenia

UDC (wypełnia redakcja)
Przybliżony czas trwania zajęć (dotyczy scenariuszy, kart pracy, testów, prezentacji)

45 minut

UwagiScenariusz lekcji – Filozofia Franciszka Bacona

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Lekcja ma na celu wprowadzenie uczniów w filozofię Franciszka Bacona. Uczestnicy zajęć mają okazję poznać główne założenia tej filozofii, dowiadują się, co oznacza pojęcie empiryzm i w jaki sposób rozwijała się teoria empiryzmu. Uczniowie dowiedzą się, jaką rolę odgrywała indukcja w poznaniu według Bacona. Lekcja zapoznaje także uczniów z koncepcją złudzeń wprowadzających w błąd nasze zmysły i rozum.
  1. Umiejętności


Uczniowie potrafią wyjaśnić, kim był Franciszek Bacon, w jakim okresie formułował swoje twierdzenia, jakie elementy obejmowała jego filozofia, co było przedmiotem jego badań.
 1. Metoda i forma pracy


Lekcja w przeważającej części będzie się opierać na wykładzie. Na początku nauczyciel wprowadza uczniów w temat, podaje niezbędną wiedzę i pojęcia. Aby lekcja była bardziej urozmaicona, nauczyciel może zadawać uczniom pytania przed omówieniem każdego kolejnego punktu. Dzięki temu uczniowie bardziej zaangażują się w zajęcia, będą mieli okazję rozwinąć umiejętność samodzielnego myślenia. Nauczyciel może zadawać pytania, sprawdzające dotychczasową wiedzę z zakresu filozofii, w szczególności zaś – wiedzę dotyczącą tematu będącego przedmiotem lekcji.
 1. Środki dydaktyczne


Zaleca się wykorzystanie załącznika – karty pracy ucznia. Dzięki tej pomocy naukowej uczniowie łatwiej przyswoją wiedzę nabytą w trakcie lekcji.
 1. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


W fazie początkowej prowadzący zajęcia może rozpocząć krótką dyskusję na temat Franciszka Bacona. Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili znane im poglądy Bacona, szczegóły dotyczące jego życia lub chociaż okres, w którym żył i tworzył. Następnie nauczyciel przedstawia sylwetkę myśliciela i wszechstronność jego zainteresowań.
  1. Faza realizacyjna


Nauczyciel wprowadza uczniów w temat. Przedstawia główne założenia filozofii Franciszka Bacona, mówi o teorii empirycznej. Ukazuje, że Bacon nie był pierwszym, który zajmował się empiryczną teorią nauk, natomiast znacznie rozwinął samą metodologię empiryzmu. Nauczyciel wspomina o dokonanej przez Bacona klasyfikacji nauk – na bazie trzech władz duszy. W ten sposób historia miała być ujmowana jako dziedzina pamięci, poezja – dziedzina wyobrażeń, zaś filozofia i nauka w ścisłym znaczeniu – dziedzina rozumu.

Prowadzący lekcję mówi o tym, że Bacon oddzielił także filozofię przyrody od filozofii człowieka. Tę pierwszą podzielił jeszcze na dziedzinę poznania i dziedzinę stosowania praw przyrody. Filozofia człowieka obejmowała natomiast swoim zakresem antropologię (rozumienie człowieka jako jednostki) i politykę (nauka o społeczeństwie).

Nauczyciel omawia empiryczną teorię nauk Bacona. Według filozofa dotychczasowe logiczne pojmowanie nauki było błędne i nie prowadziło do prawdziwego poznania. Jako jedyną słuszną koncepcję zaproponował on metodę badawczą opierającą się nie na założeniach, lecz na doświadczeniu. Proponował indukcję jako drogę, dzięki której możemy dojść do twierdzeń. Sprzeciwiał się formułowaniu twierdzeń jak najbardziej ogólnych, na których podstawie dopiero można twierdzić coś bardziej szczegółowo. Postulował stopniowe dochodzenie do coraz ogólniejszych twierdzeń. Nauczyciel mówi o tym, że indukcja jako metoda uogólniania faktów wymagała ogromu wiedzy, była najbardziej żmudną, ale jednocześnie najbardziej płodną drogą do poznania i formułowania twierdzeń. Wiedza indukcyjna zakładała współpracę umysłu i zmysłów.

Nauczyciel przedstawia teorię złudzeń (idoli) Bacona. Uczniowie korzystają z załącznika do scenariusza – karty pracy z odpowiednimi tekstami i pytaniami do przytoczonych fragmentów. Uczniowie uzupełniają informacje dotyczące teorii złudzeń. Nauczyciel weryfikuje odpowiedzi, ewentualnie dopowiada to, czego uczniom nie udało się wywnioskować na podstawie przeczytanych tekstów: • idole jaskini – widoczne w wychowaniu i przyzwyczajeniach człowieka; przesądy

 • idole rynku – związane ze słowami i nazwami; pojęcia nas źle ukierunkowują; nieufność wobec mowy, języka

 • idole teatru – wynikają z niewłaściwych spekulacji filozoficznych

 • idole plemienne – wpisane w naturę człowieka; podlegają im rozum i zmysły

Faza podsumowująca

Nauczyciel podsumowuje wiedzę dotyczącą filozofii Franciszka Bacona. Jest to także moment, w którym uczniowie mogą zadawać pytania, prosić o wytłumaczenie ewentualnych niejasności.
 1. Bibliografia


Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830, t. II, PWN, Warszawa 1983.
 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Zaleca się wykorzystanie karty pracy ucznia w trakcie przeprowadzania lekcji. Karta pracy ma na celu ułatwienie zapoznania się z głównymi zagadnieniami poruszanymi na zajęciach, stanowi podsumowanie zdobytej wiedzy, może być bardzo dobrą pomocą podczas nauki do sprawdzianu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna